Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3.4. Аналіз стану товарних запасів : Економічний аналіз торговельної діяльності. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

3.4. Аналіз стану товарних запасів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

магниевый скраб beletage

Товарні запаси роздрібної торгівлі включають фактичну наяв-ність товарів у магазинах, кіосках, палатках, на дрібноптових базах, розподільчих складах, овочесховищах, а також товари, закуплені і оплачені, що знаходяться на відповідальному зберіганні у постача-льника.

Основну частку всіх товарних запасів у роздрібній торгівлі ста-новлять запаси поточного зберігання. їх планують окремо від се-зонних і цільових. Нормативи поточних запасів розробляють по-квартально в сумі і днях до обороту. їх визначають як загалом по торговельному підприємству, так і по товарних групах, а також ма-газинах та інших одиницях торговельної мережі. В такому ж розрізі проводять і аналіз товарних запасів. При цьому товарні запаси бе-руть у роздрібних цінах, тобто цінах реалізації, у яких показується обсяг товарообороту.

Однак слід відмітити, що товарні запаси в торгівлі аналізують не тільки як ресурс, необхідний для забезпечення безперебійного розвитку товарообороту, але і як складову частину оборотних акти-вів суб'єктів господарювання. Цей другий напрямок аналізу пов'язаний з оцінкою ефективності використання оборотних акти-вів підприємства, його фінансового стану. В процесі аналізу і пла-нування оборотних активів товарні запаси беруть по собівартості.

Найповніша інформація про товарні запаси в їх асортиментному розрізі наводиться в статистичній звітності форми № 3-торг «Звіт про продаж і запаси товарів у торговельній мережі та мережі ресто-ранного господарства». В цій формі на квартальні і річні дати пока-зуються всі фактичні товарні запаси по товарах і товарних групах у роздрібних цінах. Товари відвантажені і в дорозі в них не включа-ються. Тоді як товари сезонного зберігання чи цільового призна-чення в формі № 3-торг показуються разом із запасами поточного зберігання. Тому для визначення обсягу поточних товарних запасів необхідно від усіх запасів, показаних у формі № 3-торг, відняти се-зонні і цільові, якщо вони є в наявності. Однак це зробити досить складно, особливо в асортиментному розрізі, адже в обліку і звіт-ності ці товари окремо не виділяються.

Товарні запаси сезонного зберігання в основному концентру-ються в оптовій ланці. Тут ведеться кількісно-сумовий облік руху товарів, є більші можливості для осібного зберігання товарів се-зонного і цільового призначення, що дає можливість використання в аналізі облікової інформації про наявність цих товарів в асорти-менті. В роздрібних торговельних підприємствах ведеться сумовий

облік руху товарів. Тому тут цю інформацію можна одержати тіль-ки вибірковим шляхом, на основі первинних документів, якими оформляють рух товарів, а також інвентаризаційних описів.

Статистична і бухгалтерська звітність дає можливість отримати інформацію про товарні запаси тільки на квартальні і річні дати. Фактичні товарні запаси в загальному їх обсязі на перше число ко-жного місяця по продажній їх вартості можна одержати із обліко-вих регістрів (журнал К-3, журнал-ордер Ж-7/І-СК) або відповідних машинограм, а також товарно-грошових звітів.

В райспоживспілці аналіз поточних товарних запасів проводять загалом по торгівлі своєї системи, по споживчих товариствах, під-приємствах власного господарства. А в районному споживчому то-варистві аналізують товарні запаси по підприємствах, які входять у його склад. В свою чергу споживчі товариства і інші підприємства здійснюють аналіз товарних запасів по магазинах.

Процес аналізу стану поточних товарних запасів в торгівлі включає наступні аналітичні процедури:

—        визначення відповідності фактичних товарних запасів норма-тивам;

—        виявлення і оцінку змін, які відбулись з товарними запасами за звітний період;

—        розрахунок впливу факторів на відхилення товарних запасів від нормативу чи відповідних показників на попередні звітні дати;

—        оцінку раціональності розміщення товарних запасів у торго-вельній мережі;

—        підсумкову оцінку стану товарних запасів і їх відповідності завданням забезпечення виконання плану товарообороту.

Аналізуючи стан товарних запасів поточного зберігання, визна-чають відповідність фактичних запасів встановленим нормативам як у сумі, так і в днях до обороту. Рівень запасів в днях ще назива-ють показником забезпеченості товарообороту товарними запаса-ми. Він виражає взаємозв'язок між абсолютним розміром товарних запасів і обсягом товарообороту.

Товарні запаси в днях визначають шляхом ділення фактичної суми товарних запасів, які є на певну дату, на одноденний товаро-оборот. Однак слід зауважити, що в практиці аналітичної роботи для визначення товарних запасів у днях на кінець звітного періоду можуть використовуватись різні показники товарообороту. В одних випадках беруть фактичний товарооборот за попередній місяць, у других — за попередній квартал, а у третіх — плановий оборот на наступний квартал.

Аналізуючи дані за місяць, товарні запаси в днях на кінець мі-сяця визначають до фактичного товарообороту за цей місяць. При

вивченні фактичних запасів на основі квартальних даних їх розра-хунок у днях на кінець кварталу проводять виходячи із фактичного квартального обороту за звітний період. В процесі аналізу ці показ-ники товарних запасів порівнюють із нормативом звітного кварта-лу, що дозволяє оцінити фактичну забезпеченість товарообороту товарними запасами в минулому кварталі.

Однак товарні запаси на кінець кварталу є одночасно і зали-шками товарів на початок наступного періоду, для торгівлі в якому вони призначені. Тому, щоб визначити забезпеченість то-варообороту в наступному кварталі товарними запасами, які є в залишку на його початок, розраховують запаси в днях, виходячи із планового одноденного обороту наступного кварталу. Цей по-казник порівнюють із нормативом товарних запасів на наступ-ний квартал.

При оцінці відхилень фактичних запасів товарів від нормативу виходять з того, що значне заниження їх щодо нормативу негатив-но впливає на виконання плану товарообороту. А надмірні запаси приводять до сповільнення оборотності товарів, необхідності дода-ткового залучення коштів в оборот, збільшення витрат обігу, пов'язаних із зберіганням товарів, процентами за кредит.

Для оцінки стану поточних товарних запасів і їх відповідності товарообороту протягом звітного року і на найближчу перспективу складають табл. 3.5.

Як видно з таблиці, товарні запаси поточного зберігання в роздрібній торгівлі споживчого товариства протягом звітного року

відхилялись від установлених нормативів як в одну, так і в другу

сторони. Причому ці відхилення спостерігались не тільки на квартальні дати, але й на початок кожного місяця в середині кварталів.

Найбільш заниженими порівняно з нормативом були товарні запаси

на початок другого кварталу— 3,7 дня до обороту, що становить

 . 3,7-100 _ .   „_.       .

5,1 % від нормативу (           ). Тоді як наибільше перевищення фа72,4

ктичних товарних запасів над нормативом спостерігалось на поча-ток лютого місяця і становило 6,2 дні, або 8,6 % від нормативу

, 6,2-100 .

(           )•

72,4

На кінець першого, третього і четвертого кварталів фактичні то-варні запаси в днях були заниженими, порівняно з нормативами як звітних, так і наступних кварталів. А це не сприяло активізації тор-гівлі в перших місяцях наступних кварталів.

Таблиця 3.5

СТАН ТОВАРНИХ ЗАПАСІВ В РОЗДРІБНІЙ ТОРПВЛІ СПОЖИВЧОГО ТОВАРИСТВА У ЗВІТНОМУ РОЦІ

 

Квартали       ОдиНиці виміру   Норма-тив то-варних запасів на по-точний квартал      Фактичні товарні запаси      Відхилення фактичних товарних запасів від нормативу (+,-)  Норматив то-варних запасів в днях на на-ступ-ний квартал    Товарні запаси в днях на кі-нець кварталу, розра-ховані до пла-нового товаро-оборо-ту на-ступно го ква-рталу        Відхи-лення неперерахо-ваних товарних за-пасів в

днях на кінець

кварта-лу від нормативу на насту-пний

квартал

 

           

           

            на початок квар-талу напо-чаток друго-гомі-сяця напо-чаток тре-тього місяця           накі-нець квар-талу  на початок квар-талу напо-чаток друго-гомі-сяця напо-чаток тре-тього місяця           накі-нець квар-талу 

           

           

 

I           тис. грн ДНІ  71,0 72,4         70,6 72,0         71,5 78,6         70,8 76,9         68,0 69,4         -0,4 -0,4          +0,5 +6,2     -0,2 +4,5         -3,0 -3,0          64,7     60,7     4,0

II         тис. грн ДНІ  72,5 60,4         68,0 56,7         72,0 62,0         75,1 60,6         76,1 63,4         -4,5 -3,7          -0,5

+1,6     +2,6 +0,2        +3,6 +3,0        52,5     52,8     +0,3

III        тис. грн ДНІ  77,6 52,0         76,1 51,1         77,4 54,9         75,2 49,1         74,8 50,2         -1,5 -0,9          -0,2 +2,9     -2,4 -2,9          -2,8 -1,8          54,0     49,9     4,1

IV        тис. грн ДНІ  79,0 51,0         74,8 48,2         72,6 47,8         76,3 53,4         75,2 48,5         -4,2 -2,8          -6,4

-3,2     -2,7 +2,4         -3,8

-2,5     59,0     57,8     1,2

В ході аналізу важливо також знайти відхилення фактичних то-варних запасів на кінець року (кварталу) від нормативу наступного періоду не тільки в днях, але й в абсолютній сумі. Щоб його розра-хувати, необхідно відхилення товарних запасів на кінець кварталу від нормативу запасів на наступний квартал у днях (гр. 14 табл. 3.5) помножити на середньоденний плановий товарооборот наступного кварталу.

В нашому прикладі при середньоденному плановому товаро-обороті на перший квартал наступного року 1,3 тис. грн фактичні запаси поточного зберігання на 1 січня становлять 57,8 дня (75,2:1,3). їх відхилення від нормативу товарних запасів на перший квартал складало 1,2 дня (57,8 - 59,0), а заниження щодо нормативу становило — 1,6 тис. грн [1,3 • (-1,2)].

В процесі аналізу товарних запасів поточного зберігання ви-вчають не тільки їх відповідність нормативам, але й зміни фак-тичних обсягів за звітний період. Для цього порівнюють товарні запаси як в сумі, так і в днях на дві дати (наприклад, на початок і кінець року або кварталу). Виявлені фактичні зміни обсягу това-рних запасів за звітний період порівнюють із відхиленнями їх планових обсягів, передбачених нормативами на початок і кі-нець періоду.

Так, згідно з даними табл. 3.5 фактична сума товарних запасів поточного зберігання в роздрібній торгівлі споживчого товариства на кінець року збільшилась порівняно з його початком на 4,2 тис. грн (75,2 - 71,0). Однак рівень товарних запасів на кінець року в днях до обороту зменшився на 23,9 дня (48,5 - 72,4). Тоді як пла-ном було передбачено збільшення абсолютної суми товарних запа-сів до кінця року на 8,0 тис. грн (79,0 - 71,0) і одночасно зниження їх рівня на 21,4 дня (51,0 - 72,4). Наднормативне зменшення рівня товарних запасів становило 2,5 дня (21,4 - 23,9). Щоб вияснити причини цих відхилень, необхідно вивчити фактори, які впливають на товарні запаси.

Величина товарних запасів у роздрібній торгівлі в основному залежить від наступних факторів: обсягу і структури товарооборо-ту; сезонності попиту; ритмічності і надійності завозу товарів; ма-теріально-технічної бази торгівлі і її розміщення; фінансових мож-ливостей торговельної організації (підприємства) в розрахунках за товари. Ці фактори повинні враховуватись в процесі розробки нор-мативів товарних запасів.

Аналізуючи причини відхилень товарних запасів від нормативу на кінець звітного періоду в абсолютній сумі, використовують дані фактичного і планового товарних балансів за звітний період. Взаємозв'язок між товарними запасами на кінець звітного періоду (Зк) і іншими показниками товарного балансу виражається формулою:

Зк = Зп + Н-0-В         (3-14)

Використовуючи цю формулу, можна розрахувати вплив кож-ного з показників товарного балансу на відхилення фактичної суми товарних запасів на кінець звітного періоду від нормативу. При цьому застосовується така ж методика розрахунків, як і для визна-чення впливу показників товарного балансу на обсяг товарооборо-ту (табл. 3.2 і 3.3).

Відхилення загального обсягу товарних запасів від нормативу дорівнює сумі відхилень запасів по кожній групі товарів. Тому ва-жливе значення має аналіз товарних запасів в асортиментному роз-різі. Він дає можливість виявити, з яких груп товарів було зани-ження запасів щодо нормативу або за рахунок яких товарів було допущено затоварення.

В процесі аналізу стану товарних запасів за асортиментом на основі річної та квартальної статистичної звітності про продаж та запаси товарів у торговельній мережі і планових даних складають аналітичні таблиці, в яких на початок і кінець звітного періоду пе-ревіряють відповідність фактичних поточних товарних запасів но-рмативам з кожної групи товарів. Визначають також зміни за аналі-зований період розміру самих нормативів і фактичних запасів товарів як в сумі, так і днях до обороту. Це дає можливість вияви-ти, з яких товарних груп запаси були завищеними, а з яких їх не ви-стачало, а також оцінити зміни в структурі товарних запасів за зві-тний період.

Якщо товарні запаси з окремих товарних груп значно відхили-лись від нормативів, аналізують причини цих відхилень. Найчасті-ше причинами відсутності окремих груп товарів в торговельній ме-режі є несвоєчасне завезення товарів; виконання заявок магазинів не в повному обсязі; складання заявок на товари завідувачами ма-газинів без достатнього вивчення попиту; відсутність належного контролю з боку торговельного відділу за постачанням товарів.

Аналіз повинен також проводитись з огляду на виявлення випад-ків затоварювання, причин слабкої реалізації деяких товарів. Тому при наявності значних наднормативних залишків з окремих груп то-варів необхідно з'ясувати відповідність їх внутрішньогрупового асор-тименту купівельному попиту населення. Для цього на основі матері-алів вибіркових обстежень і актів інвентаризації товарів в магазинах вивчають їх номенклатуру, артикули, фасони, розміри і сорти.

Причини виникнення значних наднормативних товарних залиш-ків найчастіше наступні: невиконання плану роздрібного товарообороту; завезення товарів без достатнього врахування попиту; вузький внутрішньогруповий асортимент; утворення залишків неходових то-варів; недостатня реклама та інші, пов'язані з недоліками в організа-ції торгівлі. Слід також звернути увагу і на обґрунтованість норма-тивів запасів, так як від цього залежить стан товарних запасів.

Під час аналізу особливу увагу приділяють неходовим і залежа-лим товарам, які іноді з'являються у зв'язку із невисокою їх якістю, невідповідністю моді і сучасним вимогам покупців, негнучкою ці-новою політикою. Вони можуть з'являтися не тільки по товарних групах, які є в наднормативних залишках, але і по тих, що знахо-дяться в межах нормативу. Якщо неходові товари є в наявності, з'ясовують їх види, сорти, можливості реалізації за зниженими ці-нами чи іншого використання.

Аналізуючи товарні запаси в роздрібній торгівлі райспоживспі-лки (райСТ), дають оцінку раціональності їх розміщення між лан-ками системи. Якщо є випадки наявності великих наднормативних залишків товарів окремих груп в магазинах одних споживчих това-риств і відсутності цих же товарів в інших, то це свідчить про те, що в системі райспоживспілки слід провести роботу з упорядку-вання запасів, приведення їх у відповідність до потреб розвитку то-варообороту.

Аналіз товарних запасів у роздрібній торгівлі слід проводити в ув'язці з аналізом залишків товарів на оптовій базі райспоживспіл-ки, якщо вона має свій опт. Це дозволяє виявити недоліки в поста-чанні роздрібної торговельної мережі, адже показує, яких товарів не вистачає в магазинах споживчих товариств при наявності їх, іноді навіть у надлишку, на оптовій базі. Слід відмітити, що такі явища можуть спостерігатись навіть і в тих випадках, коли фактич-ні запаси товарів загалом відповідають нормативам.

Оперативний аналіз стану товарних запасів у магазинах прово-дять на основі товарно-грошових звітів матеріально відповідальних осіб в процесі їх приймання, обробки і затвердження. Причому ко-нтролюють не тільки відповідність залишків товарів на звітні дати установленим лімітам, але і з'ясовують дотримання асортиментно-го мінімуму. Для цього використовують акти інвентаризацій, мате-ріали обстежень магазинів, дані оперативного кількісно-сумового обліку руху товарів, який ведуть працівники магазинів.

Із результатів наукових досліджень відомо, що приблизно 80 % товарообороту будь-якого магазину покривається за рахунок 20 % усіх видів товарів, запаси яких підтримуються . Ці товари мають

Джоунз 1. Іорговьіи оизнес: как организовать и управлять / Джоунз 1 .; |пер. с англ]. — М.: Инфра-М, 1996. — С. 249.

підвищений попит і становлять основу асортименту. Тому, аналі-зуючи стан товарних запасів в магазинах, першочергову увагу при-діляють цим товарам. Особливо важливо ґрунтовно вивчити їх вну-трішньогруповий асортимент. Слід з'ясувати, чи дотримувалась рівновага між шириною і глибиною асортименту, а також оцінити відповідність асортименту товарів розробленій моделі запасів.

Моделі товарних запасів для магазинів розробляють з врахуван-ням обраних ними принципів торговельної політики, спеціалізації, розміщення, розмірів площ. Аналіз запасів товарів в тісній ув'язці з обсягом їх реалізації дозволяє удосконалювати ці моделі з метою максимізації збуту і доходів.

Деякі особливості має аналіз товарних запасів сезонного збері-гання і дострокового завозу. Нормативи цих запасів розробляють в абсолютних сумах на кінець кожного кварталу. В процесі аналізу фактичні суми цих товарних запасів порівнюють з нормативами на кінець кварталу. Дають оцінку їх асортименту, якості, умов збері-гання. Контролюють також дотримання графіків завозу цих това-рів. Таким чином з'ясовують, як забезпечила (забезпечило) коопе-ративна організація (підприємство) потреби майбутнього сезону. A no товарах дострокового завозу дають оцінку забезпеченості по-треби в товарах на період аж до можливості подальшого надхо-дження цих товарів.

За результатами аналізу стану товарних запасів повинні бути роз-роблені конкретні пропозиції з їх нормалізації, приведення у відпо-відність до намічених завдань розвитку товарообороту. В цих пропо-зиціях слід передбачити максимальне використання можливостей для збільшення обсягу роздрібного товарообороту, вдосконалення моделей товарних запасів, проведення гнучкої цінової політики, під-вищення обгрунтованості заявок на товари, використання прогреси-вних форм завозу товарів, збільшення їх частоти тощо.