Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3.3. Аналіз впливу забезпеченості товарами та їх використання на роздрібний товарооборот : Економічний аналіз торговельної діяльності. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

3.3. Аналіз впливу забезпеченості товарами та їх використання на роздрібний товарооборот


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

Загрузка...

Однією з умов успішної діяльності торговельного підприємства є забезпеченість його товарами. Це один із першочергових факто-рів, які лімітують обсяг роздрібного товарообороту. Уже зазнача-лось, що обсяг товарообороту не може перевищувати як плато-спроможний попит, так і обсяг товарів, які є в наявності в кожен окремий відрізок часу роботи торговельного підприємства. Тому для безперебійної роботи і успішного виконання намічених планів товарообороту торговельна мережа повинна мати в наявності това-ри в обсязі і асортименті, які не тільки задовольняють попит поку-пців в даний період роботи, але й забезпечують певний перехідний запас на найближчу перспективу. Величина перехідного запасу то-варів, в основному, залежить від очікуваного обсягу товарооборо-ту, спроможності і надійності системи товаропостачання, а також фінансових можливостей підприємства в розрахунках за товари. Перехідний запас повинен включати і так званий страховий запас, який призначений як для задоволення непередбачених коливань попиту, так і згладжування можливих перебоїв у постачанні.

Основне завдання аналізу товарних запасів полягає у аналітич-ному забезпеченні управління запасами в ході торговельно-технологічних процесів і в обгрунтуванні нормативів та стратегії управління запасами на перспективу. Тому програма аналізу товар-них запасів спрямована на досягнення мети управління ними. Та-кою метою є формування запасів у відповідності до конкретних умов розвитку товарообороту, раціональне розміщення їх в торго-вельній мережі та прискорення оборотності.

Аналі’ товарних запасів в ході торговельно-технологічних про-цесів повязаний з оперативним управлінням цими процесами. Він спрямований на виявлення відхилень товарних запасів в цілому і по товарних групах від нормативів чи інших орієнтирів на внутріш-ньозвітні дати як по торговельному підприємництву в цілому, так і його структурних підрозділах з метою вияснення причин цих від-хилень і оперативного усунення їх негативних впливів на товаро-оборот. Такий аналіз товарних запасів здійснюється в комплексі оперативного аналізу роздрібного товарообороту, методика якого розкрита в § 2.7.

Для обґрунтування стратегії управління товарними запасами на близьку і більш віддалену перспективу використовують результати як оперативного, так і ретроспективного аналізу впливу забезпече-ності товарами у звітному періоді на роздрібний товарооборот тор-говельного підприємства. При цьому враховують цільове призна-чення товарних запасів, за якими вони поділяються на запаси поточного зберігання, сезонного нагромадження та дострокового завезення.

Структура методики аналізу впливу комплексу факторів, пов’я-заних із товарними запасами, на обсяг роздрібного товарообороту торговельного