Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3.3. Аналіз впливу забезпеченості товарами та їх використання на роздрібний товарооборот : Економічний аналіз торговельної діяльності. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

3.3. Аналіз впливу забезпеченості товарами та їх використання на роздрібний товарооборот


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

магниевый скраб beletage

Однією з умов успішної діяльності торговельного підприємства є забезпеченість його товарами. Це один із першочергових факто-рів, які лімітують обсяг роздрібного товарообороту. Уже зазнача-лось, що обсяг товарообороту не може перевищувати як плато-спроможний попит, так і обсяг товарів, які є в наявності в кожен окремий відрізок часу роботи торговельного підприємства. Тому для безперебійної роботи і успішного виконання намічених планів товарообороту торговельна мережа повинна мати в наявності това-ри в обсязі і асортименті, які не тільки задовольняють попит поку-пців в даний період роботи, але й забезпечують певний перехідний запас на найближчу перспективу. Величина перехідного запасу то-варів, в основному, залежить від очікуваного обсягу товарооборо-ту, спроможності і надійності системи товаропостачання, а також фінансових можливостей підприємства в розрахунках за товари. Перехідний запас повинен включати і так званий страховий запас, який призначений як для задоволення непередбачених коливань попиту, так і згладжування можливих перебоїв у постачанні.

Основне завдання аналізу товарних запасів полягає у аналітич-ному забезпеченні управління запасами в ході торговельно-технологічних процесів і в обгрунтуванні нормативів та стратегії управління запасами на перспективу. Тому програма аналізу товар-них запасів спрямована на досягнення мети управління ними. Та-кою метою є формування запасів у відповідності до конкретних умов розвитку товарообороту, раціональне розміщення їх в торго-вельній мережі та прискорення оборотності.

Аналі’ товарних запасів в ході торговельно-технологічних про-цесів повязаний з оперативним управлінням цими процесами. Він спрямований на виявлення відхилень товарних запасів в цілому і по товарних групах від нормативів чи інших орієнтирів на внутріш-ньозвітні дати як по торговельному підприємництву в цілому, так і його структурних підрозділах з метою вияснення причин цих від-хилень і оперативного усунення їх негативних впливів на товаро-оборот. Такий аналіз товарних запасів здійснюється в комплексі оперативного аналізу роздрібного товарообороту, методика якого розкрита в § 2.7.

Для обґрунтування стратегії управління товарними запасами на близьку і більш віддалену перспективу використовують результати як оперативного, так і ретроспективного аналізу впливу забезпече-ності товарами у звітному періоді на роздрібний товарооборот тор-говельного підприємства. При цьому враховують цільове призна-чення товарних запасів, за якими вони поділяються на запаси поточного зберігання, сезонного нагромадження та дострокового завезення.

Структура методики аналізу впливу комплексу факторів, пов’я-заних із товарними запасами, на обсяг роздрібного товарообороту торговельного підприємства, її послідовність, взаємозв’язок основ-них блоків показані на рис. 3.2.

Як видно із рисунка, аналіз впливу цієї групи факторів на това-рооборот включає три основні етапи. На першому етапі вивчають вплив показників товарного балансу. На другому— аналізують стан товарних запасів, оборотності товарів та виконання плану по-стачання. А на заключному (третьому) етапі проводять зведений підрахунок невикористаних можливостей зростання товарообороту окремих магазинів і торговельної мережі підприємства в цілому за умови усунення допущених негативних відхилень в забезпеченні товарами, а також їх використанні. Застосування в цій схемі дедук-тивного підходу (від загальних показників до часткових) відповідає напрямку методики аналізу обсягу і структури товарообороту, роз-глянутої у попередній главі.

Обсяг роздрібного товарообороту торговельного підприємства

t

Вплив показників товарного балансу (в цілому, в розрізі періодів товарних груп й магазинів)

т

Стан товарних запасів

і їх відповідність

завданням розвитку

товарообороту

Ефективність

використання

товарних ресурсів і

оборотність товарів

Виконання плану

постачання і

ритмічність

надходження товарів

 

Вплив забезпеченості товарними запасами

Вплив ефективності

оперативного

управління товарними

запасами

Вплив відхилень за

обсягом,

асортиментом і

строками постачання

товарів

 

*

і

Зведений підрахунок невикористаних

можливостей збільшення обсягу

товарообороту окремих магазинів і

торговельної мережі в цілому за умови:

Компенсації недовиконання

плану

надходження по

товарних групах

і товарах, які не

перекривалися

наявними

запасами

Підвищення

ефективності

управління

запасами в

торговельнотехнологічному процесі

Нормалізації

занижених

запасів на

початок

періоду по

магазинах,

товарах і

товарних

групах

Раціоналізації

графіків завозу

товарів,

дотримання

розроблених

моделей

товарних

запасів

Рис. 3.2. Структура методики аналізу впливу на роздрібний

товарооборот торговельного підприємства факторів, пов’язаних

із забезпеченістю його товарами та їх використанням

у торговельно-технологічному процесі

В процесі аналізу слід розрізняти показники товарних запасів і товарних ресурсів. Під товарними запасами у роздрібній торгівлі розуміють загальну масу товарів, яка знаходиться у роздрібній тор-говельній і складській мережі на певний момент часу. Тоді як това-рні ресурси торговельного підприємства — це вся товарна маса, яка була в його розпорядженні для здійснення господарської діяльності у звітному періоді. Тому останні включають як товарні запаси на початок звітного періоду, так і весь обсяг надходження товарів з усіх можливих джерел постачання у торговельну мережу підприєм-ства за звітний період.

Взаємозв'язок між роздрібним товарооборотом, товарними ресур-сами і їх використанням виражається формулою товарного балансу:

Зп + Н = О + В + Зк, (3-12)

де Зп — запаси товарів на початок періоду;

Н — надходження товарів;

О — роздрібний товарооборот;

В — інше вибуття товарів;

Зк — запаси товарів на кінець звітного періоду.

Виходячи із цього можна визначити вплив кожного показника то-варного балансу на обсяг роздрібного товарообороту за формулою:

О = Зп + Н-В-Зк.       (3.13)

При незмінності обсягу іншого вибуття товарів (В) існують на-ступні співвідношення між показниками балансового взаємозв'язку товарообороту: I) якщо Зк <3п, тоді О >Н; 2) якщо Зк >3п, тоді 0 < Н; 3) якщо Зк= Зп, тоді О = Н.

На обсяг товарообороту позитивно впливає наявність достатньої кількості товарів на початок звітного періоду (за умови, що вони мають попит), а також виконання плану надходження товарів. Тоді як збільшення обсягу іншого вибуття товарів, наднормативні запа-си і їх ріст на кінець звітного періоду можуть свідчити про знижен-ня ефективності використання товарних ресурсів підприємства, що загалом негативно впливає на товарооборот.

Вплив кожного з показників товарного балансу на обсяг товаро-обороту визначають способом різниць між фактичними і планови-ми або базисними їх величинами. При цьому знаки при виявлених значеннях відхилень показників проставляють виходячи не з алгеб-раїчних, а з логічних міркувань про характер впливу кожного з фа-кторів. Такий розрахунок складають на основі планових даних і форми № 3-торг «Звіт про продаж і запаси товарів у торговельній мережі та мережі ресторанного господарства». Він показаний в табл. 3.2.

Таблиця 3.2

РОЗРАХУНОК ВПЛИВУ ПОКАЗНИКІВ ТОВАРНОГО БАЛАНСУ

НА ВИКОНАННЯ ПЛАНУ РОЗДРІБНОГО ТОВАРООБОРОТУ

ТОРГОВЕЛЬНОЇ МЕРЕЖІ СПОЖИВЧОГО ТОВАРИСТВА

У ЗВІТНОМУ РОЦІ

(тис. грн)

 

Показники     За планом      Фактично       Відхилення    Вплив фак-торів (+, -)

Залишки товарів на поча-ток року 71,0     70,6     -0,4     -0,4

Надійшло товарів за рік        467,6   476,5   +8,9     +8,9

Інше вибуття товарів            1,6       2,0       +0,4     -0,4

Залишок товарів на кінець року      79,0     75,2     -3,8     +3,8

Роздрібний товарооборот    458,0   469,9   +11,9   +11,9

У цій таблиці всі показники товарного балансу показані у роз-дрібних цінах. Товарні запаси включають усі залишки товарів, не-залежно від їх цільового призначення. Тобто вони показуються так, як представлені у формі № 3-торг.

Із таблиці видно, що план роздрібного товарообороту перевико-наний за рахунок надпланового надходження товарів (+8,9 тис. грн). Можливості зростання товарообороту обмежувались недоста-тністю фактичних товарних запасів до нормативу на початок року (-0,4 тис. грн) і надплановим збільшенням іншого вибуття товарів (+0,4 тис. грн). Значніше виконання плану надходження товарів порівняно з виконанням плану товарообороту привело до виник-нення наднормативних товарних запасів (+3,8 тис. грн) на кінець року. Це мало негативний вплив на оборотність товарів.

Для ретельнішого аналізу впливу показників товарного балансу на виконання плану товарообороту проводять подібний розрахунок у розрізі окремих товарів і товарних груп (табл. 3.3).

Із табл. 3.3 видно, що вплив показників товарного балансу на товарооборот по окремих товарних групах неоднозначний. 3 одних товарних груп (ковбасні вироби і копченості, риба і морепродукти, масло тваринне, маргаринова і майонезна продукція та ін.) на това-рооборот негативно впливали недостатні залишки товарів на поча-ток року. 3 інших (кондитерські вироби, текстильні вироби для до-машнього вжитку та ін.) на початок року були наднормативні запаси, які (за умови їх відповідності попиту) позитивно впливали на товарооборот.

P6

 

Маргаринова i майонезна про-дукція        p

s

o s

B B ro  Ь h3

^ s

s ^

s

o

ro

a

43

o          a b1

h-. td

a s.       -          H o

i- TS

►3 s

я 3

V         O "o     o          o "to     Kj        за планом       1

"to        o          o          o          <Jo      фактично       

 

"-J        o "oc    4D

"o         4D

"to        -^        за планом       'If

1>J      \o         4D

o          4D       (Jl        фактично       

 

"o         o "UJ   1>J      \o         0\         за планом       1|

4^        o "oc    00

"-J        4D

"to        VI        фактично       

 

1          o "-J     1          1          Co       за планом       4

1          o "oc    1          1          vo        фактично       

 

Ui        o "-J     o "oc    o "UJ   O         за планом      

r;          o "oc    o "-J     o          s          фактично       

 

1

o "to     +

o "oc    1

o "o      +

o          Kj        всього I

I

I 1

to         i           i           i           <Jo      залишків това-рів на початок року н о

•1

£ Я о

й_

р И

о

S я"

Я        

 

o          +                     +

o "UJ   -^        надходження товарів          

           

 

            o          1          1          (Jl        іншого вибуття товарів       

           

 

+

o          i           +

o          i           0\         залишків това-рів на кінець

року   

           

 

5

I

 

Кондитерські вироби           2,0       2,6       34,8     36,4     33,8     35,6     -          -          3,0       3,4       + 1,8    +0,6            + 1,6    -          -0,4

Іт.д.                                                                                                                                                                        

Разом продто-вари   23,0     24,2     327,4   345,0   313,7   333,2   0,6       0,8       36,1     35,2     + 19,5  +1,2     + 17,6            -0,2     -0,9

Бавовняні тка-нини  0,2       0,1       0,9       1,0       0,8       0,9       -          -          0,3       0,2       +0,1     -0,1     +0,1            -          +0,1

Вовняні ткани-ни і хустки   0,4       0,3       13        1,4       13        1,2       -          -          0,4       0,5       -0,1     -0,1            +0,1     -          -0,1

Одяг і білизна            2,8       2,4       10,6     10,2     9,9       9,4       1,0       1,2       2,5       2,0       -0,5     -0,4     -0,4            -0,2     +0,5

Текстильні ви-роби для дома-шнього вжитку      U         13        3,4       2,8       3,2       2,9       -          -          1,4            1,2       -0,3     +0,1     -0,6     -          +0,2

Верхній трико-таж    1,0       0,8       0,8       0,5       1,3       1,0       -          -          0,5       0,3       -0,3     -0,2     -0,3            -          +0,2

Іт.д.                                                                                                                                                                        

Разом непрод-товари           48,0     46,4     140,2   131,5   144,3   136,7   1,2       1,2       42,9     40,0     -7,6     -1,6            -8,7     -0,2     +2,9

Всього            71,0     70,6     467,6   476,5   458,0   469,9   1,6       2,0       79,0     75,2     +11,9   -0,4     +8,9     -0,4            +3,8

3 окремих товарних груп не виконувався план надходження товарів. Недостатньо у торговельну мережу завозилось масла тваринного, маргаринової і майонезної продукції, одягу і білиз-ни тощо.

Якщо врахувати, що з цих же товарних груп були занижені то-варні запаси на початок періоду, а в деяких з них спостерігалось збільшення іншого вибуття товарів, то сукупний негативний вплив показників товарного балансу на реалізацію цих товарів був знач-ним. Він міг виступати як лімітуючий фактор до обсягу товарообо-роту з цих товарних груп.

За такою ж методикою аналізують вплив зміни показників това-рного балансу на обсяг товарообороту окремих магазинів і інших структурних підрозділів торговельних підприємств. При цьому ви-користовують облікову інформацію про рух товарів в кожному з них і нормативи їх товарних запасів. При відсутності планових да-них про надходження товарів вони можуть бути визначені за фор-мулою балансового взаємозв'язку з використанням значень інших планових показників.

В ході аналізу забезпеченості товарообороту товарними ресур-сами вивчають також ефективність їх використання. Для цього роз-раховують наступні показники: обсяг товарообороту на одну грив-ню товарних ресурсів; товарну ресурсомісткість товарообороту; частку іншого вибуття товарів в обсязі товарних ресурсів. В проце-сі аналізу їх порівнюють з плановими і базисними значеннями цих показників, а також відповідними показниками інших торговельних підприємств та їх структурних підрозділів.

Методику розрахунку показників ефективності використання товарних ресурсів в роздрібній торгівлі споживчого товариства по-казано в табл. 3.4.

Дані табл. 3.4 свідчать, що у звітному році товарооборот на одну гривню товарних ресурсів збільшився порівняно з планом лише на 0,009 грн. А обернений до нього показник товарної ре-сурсомісткості товарообороту знизився на 0,012 грн. Це свідчить про деяке підвищення ефективності використання товарних ре-сурсів магазинами споживчого товариства. Однак при цьому слід брати до уваги зміни, які відбулись у структурі товарообо-роту. Так, згідно з табл. 2.13 у звітному році частка продоволь-чих товарів у фактичному товарообороті порівняно з планом збі-льшилась на 2,42 %. Це позитивно вплинуло на оборотність товарів в цілому, а відповідно і на показники ефективності вико-ристання товарних ресурсів, що і було основною причиною їх покращення.

Таблиця 3.4

ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТОВАРНИХ

РЕСУРСІВ У РОЗДРІБНІЙ ТОРГІВЛІ СПОЖИВЧОГО ТОВАРИСТВА

У ЗВІТНОМУ РОЦІ

 

Показники     За планом      Фактично       Відхилен-ня(+,-)       Виконання плану, %

1. Роздрібний товарооборот (0),тис. грн   458,0   469,9   +11,9   102,6

2. Товарні ресурси (Зп + Н), тис. грн         538,6   547,1   +8,5     101,6

3. Інше вибуття товарів (В), тис. грн          1,6       2,0       +0,4     125,0

4. Обсяг товарообороту на одну гривню товарних ре-сурсів (р.1: р.2), грн     0,856   0,859   +0,009 101,1

5. Товарна ресурсомісткість роздрібного товарообороту (р.2:р.1), грн  1,176   1,164   -0,012 99,0

6. Частка іншого вибуття то-варів в обсязі товарних ре-сурсів(р.3:р.2х100), %            0,3       0,4       +0,1     Врахування в процесі аналізу впливу структури товарообороту є необхідною умовою порівняльності показників ефективності вико-ристання товарних ресурсів. Це особливо необхідно враховувати в міжгосподарських порівняннях, які доцільно проводити між одно-типними підприємствами з близькою за спеціалізацією торговель-ною мережею.

Що стосується показника частки іншого вибуття товарів в това-рних ресурсах, то згідно з даними табл. 3.4 він зріс порівняно з планом на 0,1 %, що в сумі становить 0,4 тис. грн. Вона складається з нормованих і ненормованих товарних втрат, уцінки і псування, недостач товарів, а також оптової реалізації надлишків товарів. Хоч це і частковий показник, але збільшення частки іншого вибуття то-варів у товарних ресурсах опосередковано свідчить про зниження ефективності їх використання. Якщо допущено значне зростання цього показника, доцільно проаналізувати його динаміку в розрізі окремих товарних груп.