Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
РОЗДІЛ 3 КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ФАКТОРІВ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА ТОВАРООБОРОТ ПІДПРИЄМСТВА РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ    3.1. Система факторів формування роздрібного товарообороту : Економічний аналіз торговельної діяльності. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

РОЗДІЛ 3 КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ФАКТОРІВ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА ТОВАРООБОРОТ ПІДПРИЄМСТВА РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ    3.1. Система факторів формування роздрібного товарообороту


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

магниевый скраб beletage

Одним з основних завдань аналізу роздрібного товарообороту є кі-лькісне вимірювання, узагальнення і оцінка впливу факторів на його відхилення від прогнозованих, індикативно-планових, базисних пока-зників чи інших орієнтирів. Факторний аналіз роздрібного товарообо-роту дає можливість виясняти причини змін, що в ньому відбулися, a також виявити потенційні можливості його подальшого зростання.

Обсяг роздрібного товарообороту торговельного підприємства, темпи його зростання залежать від цілого комплексу факторів, під впливом яких він формується. Ці фактори за їх змістом можна по-ділити на економічні, організаційно-технічні, соціальні і інші. 3 ос-новних економічних факторів, які впливають на обсяг товарообо-роту торговельного підприємства, можна виділити зовнішні (екзогенні) і внутрішні (ендогенні) фактори. їх ще називають неза-лежними і залежними від зусиль колективів підприємств.

До зовнішніх відносяться такі: стан платоспроможного попиту населення; зміни роздрібних цін на товари народного споживання і їх співвідношень; рівень конкуренції у районі діяльності торгове-льного підприємства; виконання постачальниками договорів, до-тримання термінів постачання товарів.

У цій класифікації деякі сумніви можуть виникнути відносно змін роздрібних цін на товари, віднесених до незалежних факторів. За нових економічних умов ціни реалізації визначають торговельні підприємства самостійно. Однак роздрібні ціни в торговельній ме-режі об'єктивно залежать не стільки від політики ціноутворення на підприємствах, як від зовнішніх ринкових факторів, таких як ефективність суспільного виробництва і імпорту, рівень інфляції, кон-куренція тощо. Тому приналежність цієї групи факторів до зовніш-ніх є обгрунтованою.

Внутрішні економічні фактори, які впливають на обсяг товарообо-роту торговельних підприємств, такі: забезпеченість товарами, що відповідають попиту; укомплектованість штатів та продуктивність праці; стан і ефективність використання матеріально-технічної бази.

До внутрішніх також відносяться фактори організаційно-техніч-ного характеру: організаційно-технічний і технологічний рівень то-рговельної діяльності; дислокація торговельної мережі; стан мене-джменту, маркетингу, рівень комерційної роботи.

Соціальними і іншими факторами, які впливають на товарообо-рот, є: чисельність, склад, соціальна структура, міграція населення; грошові доходи і заощадження, задоволення потреб за рахунок вла-сного господарства; побутові особливості, традиції, мода, мораль-но-психологічні і інші фактори.

Перераховані фактори за характером впливу на роздрібний то-варооборот є зовнішніми незалежними від колективів торговельних підприємств. Однак вони впливають на нього опосередковано, че-рез платоспроможний попит населення на товари, його обсяг і структуру, коливання протягом року. Тому ці фактори необхідно враховувати як у процесі стратегічного аналізу діяльності торгове-льного підприємства на перспективу, так і в поточному аналізі роз-дрібного товарообороту.

Розглянуті групи факторів є взаємозумовленими, впливають на роздрібний товарооборот не ізольовано один від одного, a у взаємо-зв'язку, що слід брати до уваги в процесі проведення комплексного економічного аналізу.

Однак запропоновані в сучасній економічній літературі методи-ки факторного аналізу не передбачають достатнього врахування взаємозв'язків між факторами і черговості їх впливу на товарообо-рот, що не дозволяє реально оцінити можливості його збільшення.

Напрям впливу і взаємозв'язок факторів, які формують роздріб-ний товарооборот торговельного підприємства, показано на рис. 3.1.

Із рисунка видно, що всі внутрішні економічні групи факторів впливають на товарооборот безпосередньо. Організаційно-технічні фактори мають на нього вплив як безпосередньо, так і опосередкова-но — через внутрішні економічні групи факторів. Причому їх вплив на товарооборот виражається опосередковано, через ефективність ви-користання ресурсів підприємства. Тому в процесі аналізу розрахува-ти вплив організаційно-технічних факторів на зміну обсягу товаро-обороту майже неможливо. Оцінити їх вплив на товарооборот можна хіба що деякою мірою за допомогою проведення експертних оцінок.

Кількість, іжпад, саціальна структура, міграція паселегиіл

Грошош доходи і ^ал[ІІДДЖЄІІІІЯ. задпволеішя

ііотребта рахупок шсас»то госттодарства

СЩСЯГ / СТРУКТУРА РОЗДРЇБНОГО •

ЮВАРООЬОРОТУ

            ?         

Шіатпсііроможниіі

купіоепїлий попит

населеншя

Орі анізаційно-тсхнічНІіґі І ЇСХШУІОІ ічний

рівснь л>ршис"іЕгНОЇ

дія."іьносгі, цииюкщія

мережі

Зміиа рвддрібних ціп і

is співвідношеііь иа товари народкого сножнваячя

У кон шіпсговані с'і'ь

шіатш ісрацікннками

і [іродусінвшсіь

□раці

Стан і ефективнідть

витористання какpia.it. НО-ЇЄХНІЧНОЇ

баіи

 

Пойутові особиивлсті,

градіщії. мода, мораііьш}пснхологічні іі ІІІШІ

фактори

І'ікень конкуренціТ в

районі діялт,ності

торгопепі.ного

гадприЕнсіЕа

Нивднаинл постачалк-шшами договорів і

дсірнманин герчіш» иосіачанш юваріи

C'J^H мЄлЄцйімЄнту,

Mat>K*jnHj>', ігомсрцінної робіїги

За^ЄЧі іечен ість товарзиіі I ефекїішиість

їх використашіи

 

Зоеш'шні факмири

]

Внутрішні фактври

Рис. 3.1. Взаємозв'язок факторів, під впливом яких формується роздрібний товарооборот торговельного підприємства на рівні мікросередовища його функціонування

Що стосується зовнішніх факторів, то із них безпосередньо на роздрібний товарооборот торговельного підприємства впливають: платоспроможний попит населення; зміна роздрібних цін і рівень конкуренції в районі діяльності. Однак ці три групи факторів об’єднує система взаємозв’язків, яка виражає також і опосередко-вані впливи. Так, роздрібні ціни залежать від попиту і одночасно впливають на нього відповідно до дії законів попиту тa пропозиції. Вони формуються значною мірою під впливом конкуренції в райо-ні діяльності торговельного підприємства, яка визначає стан пропо-зиції товарів.

Інші зовнішні фактори мають лише опосередкований вплив. Соціальні і інші фактори, як уже зазначалось, впливають на това-рооборот через платоспроможний купівельний попит населення. A виконання постачальниками договорів і дотримання термінів по-стачання впливає на нього через забезпеченість торговельної мере-жі товарами.

Однак якщо розглядати черговість впливу факторів на роздріб-ний товарооборот, то необхідно зауважити, що основними ліміту-ючими факторами його зростання є: купівельні фонди, які відобра-жають платоспроможний попит населення; рівень конкуренції в районі діяльності торговельної організації; забезпеченість товара-ми, що відповідають попиту населення.

Обсяг товарообороту торговельного підприємства як господа-рюючого суб’єкта завжди менший або рівний купівельній спромо-жності покупців. Ситуація може бути іншою лише при поширенні реалізації товарів в кредит. Крім цього, він не може бути більшим від обсягу товарних запасів, які реалізуються. Тому в окремому на-селеному пункті чи районі співвідношення між роздрібним товаро-оборотом (О), купівельними фондами (F) і запасами товарів (В) таке:

F>0<В .          (3.1)

Оскільки роздрібною реалізацією товарів, крім мережі магази-нів даного торговельного підприємства, займаються і інші конку-руючі підприємства, їх оборот (Oк) також охоплює частину купіве-льних фондів населення. Тому в умовах конкуренції розглянуте співвідношення між товарооборотом торговельного підприємства і основними лімітуючими його факторами має наступний вигляд:

(F-OK)> О <В .         (3.2)

Отже, товарооборот торговельного підприємства як суб’єкта го-сподарювання, що функціонує на ринку, не може бути більшим від грошових доходів населення, призначених для купівлі товарів, які

не охоплені конкурентами, а також від наявного обсягу товарних запасів.

Що стосується інших видів ресурсів — матеріально-технічної бази, кадрів, — то їх лімітуючий вплив на товарооборот не є так чі-тко детермінованим. Крім того, він проявляється тільки тоді, коли розглянуті вище основні лімітуючі фактори не обмежують товаро-оборот, а навпаки, сприяють його зростанню, тобто, якщо є в наяв-ності незадоволений попит і товари, які йому відповідають.

Якщо попит недостатній, а товарних запасів мало чи завозяться вони невчасно, добрий стан матеріально-технічної бази магазинів і повна укомплектованість їх кваліфікованими кадрами не може за-безпечити зростання обсягу товарообороту. I навпаки, якщо у наяв-ності незадоволений платоспроможний купівельний попит і є това-ри у відповідному обсязі та асортименті, тоді фактори забезпе-ченості і ефективності використання матеріально-технічної бази, a також праці можуть мати позитивний вплив і навіть виступати як лімітуючі до обсягу роздрібного товарообороту. За такої ситуації товарооборот торговельних підприємств безпосередньо залежить від кількості робочих місць, графіків роботи магазинів, раціональ-ності використання робочого часу, організації торговельно-технологічних процесів, продуктивності праці. У цьому випадку найбільш інтенсивними факторами є постійне підвищення продук-тивності праці і раціональне використання робочого часу. Низька продуктивність праці поряд з неукомплектованістю штатів або ни-зьким рівнем трудової дисципліни нерідко являються причиною невиконання плану товарообороту. Постійний ріст продуктивності праці досягається перш за все чіткою організацією праці і матеріа-льного стимулювання.

Слід також відмітити, що певні обмеження в діяльності торго-вельних підприємств пов'язані також з їх фінансовими ресурсами і станом платіжних засобів. Якщо підприємство має недостатній рі-вень платоспроможності, то це негативно впливає на стан внутрі-шніх економічних факторів і перш за все — на забезпеченість тор-говельної мережі товарами, що не сприяє росту обсягу товаро-обороту.

Врахування розглянутих взаємозв'язків між факторами і черго-вості їх впливу дає можливість в процесі комплексного аналізу роздрібного товарообороту виявити «вузькі місця» виробничо-торговельної діяльності, пов'язані із впливом лімітуючих груп фак-торів. Причому в один і той же період часу в різних магазинах спо-живчого товариства чи іншого підприємства лімітуючими можуть виступати різні фактори. Поглиблене вивчення цих факторів дозво-ляє, виходячи із конкретних умов функціонування торговельних

підприємств і господарських ситуаціи, що склалися, виявити реа-льні можливості зростання товарообороту, а також намітити систе-му заходів для їх мобілізації.

роздрібної торгівлі

У новій економічній ситуації, яка характеризується посиленням конкуренції, забезпечення динамічного розвитку підприємств тор-гівлі вимагає більш глибокого аналізу зовнішніх (екзогенних) фак-торів формування роздрібного товарообороту, роль яких зростає. Ці фактори не залежать від зусиль підприємств, а виражають стан середовища їх функціонування, яке постійно змінюється.

Як уже зазначалось, першочерговим зовнішнім фактором, що лімітує обсяг роздрібного товарообороту торговельного підприємс-тва, є платоспроможний купівельний попит населення. Як видно із рис. 3.1, платоспроможний попит формується під впливом багатьох факторів. Однак не всі вони мають кількісний вираз. Такий вираз у відповідних показниках мають кількість, склад, соціальна структу-ра, міграція населення, його грошові доходи та заощадження, рі-вень задоволення потреб від власного господарства. Тому перера-ховані фактори можуть бути враховані у процесі аналізу. Тоді як інші зовнішні фактори, що впливають на товарооборот через пла-тоспроможний купівельний попит населення, відповідних числових характеристик не мають. Це побутові особливості населення, мода, морально-психологічні і інші фактори. Оцінити їх вплив на товаро-оборот торговельного підприємства в кожній конкретній ситуації, що склалася на ринку товарів народного споживання даного регіо-ну, певною мірою можна хіба що з допомогою спеціально проведе-них експертних оцінок.

Показником, який в грошовому виразі найбільш повно відобра-жає платоспроможний купівельний попит населення, є його купіве-льні фонди. Вони являють собою частину грошових доходів насе-лення, призначену для придбання товарів. їх формування порівняно з платоспроможним купівельним попитом має свої особливості. У процесі формування купівельного фонду населення задіяні не всі фактори, що впливають на платоспроможний попит. Так, купівель-ні фонди безпосередньо не залежать від зміни роздрібних цін на товари в торговельній мережі. Тоді як купівельний платоспромож-ний попит від них залежить.

Досягнутий рівень задоволення купівельного платоспроможно-го попиту населення знаходить відображення в проценті охоплення товарооборотом (без дрібного опту) купівельних фондів і в серед-ньому товарообороті на одного жителя. Якщо платоспроможний попит повною мірою не задовольняється, то частина купівельного фонду не охоплюється товарооборотом торговельних підприємств. Це може свідчити про наявність незадоволеного попиту і невико-ристаних можливостей зростання товарообороту.

За сучасних умов поряд із підприємствами споживчої коопера-ції продаж продовольчих і непродовольчих товарів у сільській міс-цевості здійснюють підприємства агропромислового комплексу, приватна мережа підприємств торгівлі і ресторанного господарства, фірмові магазини промислових підприємств, аптечна мережа і ін. Тому частина купівельних фондів населення охоплюється товаро-оборотом цих торговельних систем. Ступінь цього охоплення за-лежить від рівня конкуренції.

Вплив конкуренції на товарооборот торговельного підприємства виражається насамперед через охоплення конкурентами частини купівельного фонду населення у районі їх діяльності. А це обмежує можливості зростання товарообороту підприємств, які обслугову-ють цей же контингент населення.

Купівельні фонди визначають у процесі складання балансів грошових доходів і видатків населення. Величину купівельних фо-ндів населення, яке обслуговується торговельними підприємствами споживчої кооперації району, визначають як різницю між розрахо-ваними в балансі купівельн4и фондами і обсягом товарообороту інших торговельних систем . Якщо відсутні дані про купівельні фонди, то для розрахунку впливу на товарооборот факторів, пов’язаних із платоспроможним попитом, використовують показ-ник грошових доходів населення.

Обсяг роздрібного товарообороту перебуває в прямій залежності від кількості обслуговуваного населення і рівня індивідуального спо-живання товарів, яке залежить від купівельної спроможності. Щоб відповісти на питання, якою мірою приріст товарообороту забезпечу-вався зростанням чисельності населення, а якою — зміною індивідуа-льного товарного споживання, можна використати таку залежність:

О = Nx С,       (3.3)

де О — обсяг роздрібного товарообороту (без дрібного опту);

Методика визначення чисельності і складу населення, яке оослуговується споживчою кооперацією, його грошових доходів і купівельних фондів достатньо розкрита в курсі «Економіка споживчої кооперації».

N — чисельність населення, що обслуговується;

С — середньодушовий товарооборот у фактично діючих цінах.

Ця залежність показує, що можна вести мову про інтенсивний і екстенсивний розвиток товарообороту. Під першим розуміють збі-льшення товарообороту за рахунок зростання індивідуального рів-ня товарного споживання, а під другим — зростання товарообороту під впливом збільшення чисельності населення, що обслуговується.

Однак розрахований з допомогою цієї моделі вплив розглянутих факторів на товарооборот не буде достатньо повним без визначення впливу зміни роздрібних цін на товари, що реалізуються. Вплив цін на роздрібний товарооборот окремо від інших зовнішніх факторів визначають за формулою:

AO(P) ~Td41P1 ~Hcl1P0 ,    (3.4)

де Х^1А — фактичний товарооборот звітного періоду в діючих цінах;

ИЧ1Р0 — фактичний товарооборот звітного періоду, перерахований у базисні ціни (фізичний обсяг товарообороту).

Щоб виділити цей фактор у моделі, яка виражає сукупний вплив зовнішніх факторів на товарооборот, необхідно врахувати таку за-лежність середньодушового товарообороту від зміни роздрібних цін натовари:

С = Ср0 х Ір,  (3.5)

де Ср0 — середньодушовий товарооборот звітного періоду в базис-них цінах;

Ір — індекс роздрібних цін.

Підставивши значення показника Су формулу (3.3), одержимо:

О = Nх Ср0 х Ір.        (3.6)

Це означає, що приріст товарообороту може бути розкладений на три частини — за рахунок зміни кількості населення, що обслу-говується, середньодушового фізичного обсягу товарообороту, роздрібних цін.

Разом з тим, середньодушовий фізичний обсяг товарообороту можна представити у вигляді такої залежності:

Ср0 = F х Ко, (3.7)

де F — середньодушові доходи або за наявності інформації купіве-льні фонди;

Ко — коефіцієнт охоплення середньодушових доходів (купіве-льних фондів) товарооборотом.

У цій залежності показник Ко якоюсь мірою відображає вплив показаного на рис.3.1 прямого і оберненого взаємозв'язку між ці-нами на товари і купівельним платоспроможним попитом населен-ня, а також вплив рівня конкуренції в районі діяльності торговель-ного підприємства.

Підставивши значення показника Сро у формулу (3.6), одержи-мо таку розширену мультиплікативну модель:

0 = N х F х Ко х Ір.    (3-8)

Вона виражає залежність обсягу роздрібного товарообороту (без дрібного опту) від комплексу основних зовнішніх факторів його формування. її використання в аналізі дає можливість розрахувати вплив цих факторів на товарооборот торговельного підприємства.

Покажемо порядок використання цієї моделі в аналізі впливу зовнішніх факторів на роздрібний товарооборот. 3 цією метою ін-формація про господарську діяльність споживчого товариства ана-літично підготовлена і узагальнена в табл. 3.1.

Із таблиці видно, що роздрібний товарооборот (без дрібного гу-рту) у звітному році порівняно з попереднім збільшився на 162,5 тис. грн (667,0 - 504,5). У тому числі за рахунок:

—        збільшення чисельності населення, яке обслуговується, това-рооборот зріс на 1,9 тис. грн (506,4 - 504,5);

—        зростання середньодушового рівня споживання товарів — збільшився на 132,3 тис. грн (638,7 - 506,4);

—        зниження коефіцієнта охоплення товарооборотом грошових доходів населення — зменшився на 56,6 тис. грн (582,1 - 638,7);

—        зростання індексу цін — збільшився на 84,9 тис. грн (667,0 -- 582,1).

Розрахунки показують, що із розглянутих зовнішніх факторів лише зниження коефіцієнта охоплення грошових доходів населен-ня мало негативний вплив на товарооборот споживчого товариства. Інші фактори сприяли зростанню обсягу товарообороту. Це свід-чить, що у споживчого товариства є можливості для збільшення то-варообороту за рахунок підвищення рівня охоплення грошових до-ходів населення шляхом кращої організації торгівлі, вивчення попиту, своєчасного завезення у роздрібну мережу необхідних на-селенню товарів у достатньому обсязі і відповідному асортименті.

Однак слід зазначити, що навіть значне зростання коефіцієнта охоплення грошових доходів населення товарооборотом не завжди свідчить про нормальне задоволення платоспроможного купівель-ного попиту. Часто має місце відсутність збігу купівельних фондів населення з товарооборотом за асортиментом, територіальним роз-міщенням, часом реалізації товарів тощо. Наявна в даний час інформаційна база і методи планування товарообороту не дозволяють досягти необхідної відповідності між купівельними фондами і пла-ном роздрібного товарообороту. Проблематичними залишаються також питання прогнозування структури купівельного попиту на-селення. Всі ці і ін5 труднощі, як справедливо зазначають дослід-ники цієї проблеми , є причиною недостатньої відповідності між купівельними фондами і планом роздрібного товарообороту. Тому розглянутий вище розрахунок найчастіше використовується для оцінки впливу факторів на динамічні зміни обсягу товарообороту, a не на відхилення його від планових орієнтирів.

Таблиця 3.1

ПОКАЗНИКИ, ЯКІХАРАКТЕРИЗУЮТЬ ЗОВНІШНІ ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ ТОВАРООБОРОТУ СПОЖИВЧОГО ТОВАРИСТВА

Показники     Попере-дній рік         Звітний рік     Підстановки для визначення скори-гованих значень товарообороту

 

           

           

            / // ///

Чисельність населення, яке обслуговує спожив-че товариство, осіб    21110  21190  21190  21190  21190

Грошові доходи у роз-рахунку на душу насе-лення, грн  36,54   46,09   36,54   46,09   46,09

Коефіцієнт охоплення грошових доходів насе-лення товарооборотом (у порівнянних цінах)          0,654   0,596            0,654   0,654   0,596

Індекс цін 1,000 1,145 1,000 1,000 1,000

Роздрібний товарообо-рот (без дрібного гурту) у діючих цінах, тис. грн          504,5   667,0   506,4   638,7   582,1

Залежно від мети аналізу для оцінки впливу окремих зовнішніх факторів на товарооборот можуть використовуватися також коефі-цієнти еластичності. За своїм економічним змістом коефіцієнт ела-стичності являє собою співвідношення між темпами приросту по-казника товарообороту і темпами приросту фактора. Він показує, як зміниться обсяг реалізації товарів під впливом зміни того чи ін-шого фактора на один відсоток. Найчастіше за допомогою коефіціКурак С. В. Проблемьі повьішения зффективности управления торговлей. Курак С. В. — Львов: Вища школа, 1976. — С. 122.

єнтів еластичності визначають вплив на реалізацію окремих товарів зміни цін і доходів. Підвищення цін на окремі товари знижує попит на них і підвищує його на взаємозамінні товари. Тоді як зниження цін, навпаки, призводить до підвищення попиту. В міру насичення ринку попит на товари стабілізується або навіть починає знижува-тися. Коефіцієнти еластичності, які характеризують залежність ди-наміки реалізації окремих товарів від зміни цін, використовуються в практиці економічної роботи підприємств для обгрунтування їх цінової політики.

Що стосується впливу динаміки грошових доходів населення на товарооборот, то з їх зростанням на одного жителя реалізація про-довольчих товарів в абсолютному виразі збільшується, a у віднос-ному (до загального обсягу покупок, чи товарообороту) знижуєть-ся. Тоді як по непродовольчих товарах зі зростанням доходів спостерігається тенденція до збільшення їх реалізації як в абсолют-ному, так і у відносному виразі. Це особливо стосується товарів культурно-побутового призначення.

За умов кризового стану економіки і відсутності стійкої позити-вної динаміки грошових доходів населення спостерігається тенден-ція до збільшення в роздрібному товарообороті торговельної мере-жі питомої ваги продовольчих товарів і відповідного зниження частки непродовольчих товарів.

Розрахунок коефіцієнта еластичності реалізації товарів окремих товарних груп залежно від зміни грошових доходів населення мо-жна провести, використовуючи одну із найбільш поширених фор-мул запису коефіцієнта еластичності (Кх), яка має такий вигляд:

Кг -^х— ,       (3.9)

Ax у

де Ау — приріст середньодушового товарообороту;

Ах — приріст середньодушових доходів;

х — грошові доходи в середньому на одну людину;

у — середньодушовий товарооборот.

3 насиченням ринку і підвищенням рівня задоволення попиту населення на ті чи інші товари коефіцієнт еластичності їх реалізації знижується.

Для розрахунку коефіцієнтів еластичності товарообороту зале-жно від доходів чи інших факторів може використовуватися також метод аналітичного вирівнювання. Якщо між показниками, що вивчаються, форма зв’язку прямолінійна (ух = a + b х), то Кх визна-чають за формулою:

7          Х

AJ=9-=.          (3.10)

Ух

Якщо залежність між результативним показником і фактором виражається параболою другого порядку (ух = a + bx + сх ), кое-фіцієнт еластичності розраховують за такою формулою:

Кх - — \2сх+о).         (3.11)

Ух

За інших форм криволінійної залежності використовуються від-повідні їм формули коефіцієнтів еластичності.

Застосування коефіцієнтів еластичності в аналізі товарообороту дає можливість оцінити відповідність фактичного його збільшення по тих чи інших групах товарів стану грошових доходів населення. Вони також повинні використовуватися в прогнозному аналізі для розрахунку очікуваного зростання товарообороту залежно від тем-пів приросту грошових доходів населення.