Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
РОЗДІЛ 3 КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ФАКТОРІВ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА ТОВАРООБОРОТ ПІДПРИЄМСТВА РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ    3.1. Система факторів формування роздрібного товарообороту : Економічний аналіз торговельної діяльності. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

РОЗДІЛ 3 КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ФАКТОРІВ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА ТОВАРООБОРОТ ПІДПРИЄМСТВА РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ    3.1. Система факторів формування роздрібного товарообороту


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

Загрузка...

Одним з основних завдань аналізу роздрібного товарообороту є кі-лькісне вимірювання, узагальнення і оцінка впливу факторів на його відхилення від прогнозованих, індикативно-планових, базисних пока-зників чи інших орієнтирів. Факторний аналіз роздрібного товарообо-роту дає можливість виясняти причини змін, що в ньому відбулися, a також виявити потенційні можливості його подальшого зростання.

Обсяг роздрібного товарообороту торговельного підприємства, темпи його зростання залежать від цілого комплексу факторів, під впливом яких він формується. Ці фактори за їх змістом можна по-ділити на економічні, організаційно-технічні, соціальні і інші. 3 ос-новних економічних факторів, які впливають на обсяг товарообо-роту торговельного підприємства, можна виділити зовнішні (екзогенні) і внутрішні (ендогенні) фактори. їх ще називають неза-лежними і залежними від зусиль колективів підприємств.

До зовнішніх відносяться такі: стан платоспроможного попиту населення; зміни роздрібних цін на товари народного споживання і їх співвідношень; рівень конкуренції у районі діяльності торгове-льного підприємства; виконання постачальниками договорів, до-тримання термінів постачання товарів.

У цій класифікації деякі сумніви можуть виникнути відносно змін роздрібних цін на товари, віднесених до незалежних факторів. За нових економічних умов ціни реалізації визначають торговельні підприємства самостійно. Однак роздрібні ціни в торговельній ме-режі об'єктивно залежать не стільки від політики ціноутворення на підприємствах, як від зовнішніх ринкових факторів, таких як ефективність суспільного виробництва і імпорту, рівень інфляції, кон-куренція тощо. Тому приналежність цієї групи факторів до зовніш-ніх є обгрунтованою.

Внутрішні економічні фактори, які впливають на обсяг товарообо-роту торговельних підприємств, такі: забезпеченість товарами, що відповідають попиту; укомплектованість штатів та продуктивність праці; стан і ефективність використання матеріально-технічної бази.

До внутрішніх також відносяться фактори організаційно-техніч-ного характеру: організаційно-технічний і технологічний рівень то-рговельної діяльності; дислокація торговельної мережі; стан мене-джменту, маркетингу, рівень комерційної роботи.

Соціальними і іншими факторами, які впливають на товарообо-рот, є: чисельність, склад, соціальна структура, міграція населення; грошові доходи і заощадження, задоволення потреб за рахунок вла-сного господарства; побутові особливості, традиції, мода,