Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2.8. Особливості аналізу товарообороту оптового торговельного підприємства : Економічний аналіз торговельної діяльності. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

2.8. Особливості аналізу товарообороту оптового торговельного підприємства


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

магниевый скраб beletage

Оптова торгівля товарами народного споживання — це форма організації товарного обігу, що забезпечує економічні зв'язки між підприємствами виробниками і роздрібною торгівлею. Вона покли-кана зблизити виробництво і споживання товарів як у часі, так і просторі. Як незалежний комерційний посередник, оптова ланка торгівлі відіграє важливу роль у забезпеченні збалансованості вну-трішнього ринку країни.

Суб'єктами господарської діяльності в оптовій торгівлі товарами народного споживання є самостійні оптові підприємства (оптові бази, торгові будинки, оптові магазини, магазини-склади, дилерські фірми, дистрибютори, комерційно-посередницькі фірми). Оптову торгівлю товарами народного споживання здійснюють також окремі підприємс-тва роздрібної торгівлі, промислові, транспортно-експедиційні підпри-ємства та інші суб'єкти господарювання. Активно розвивається мережа оптових ринків і дрібнооптова торгівля, яку здійснюють середні й малі підприємства різних організаційно-правових форм.

Організаторами оптового обороту виступають товарні біржі, оптові аукціони, оптові ярмарки і виставки. В оптовій торгівлі діють також інформаційно-посередницькі структури, такі як агенти зі збуту, комісі-онери, торгові агенти, оптовики-консигнанти, брокери й ін., які прак-тично не здійснюють виробничих чи торговельних функцій, а лише на-дають клієнтам посередницькі послуги, за що отримують комісійні.

Основною ланкою оптової торгівлі є оптові бази з повним цик-лом обслуговування, що торгують товарами широкого або вузького асортименту. Головними функціями оптових баз є закупівлі і скла-дування товарів, формування товарного асортименту, розбивка ве-ликих партій товарів на дрібні, їх збут, надання транспортно-експедиційних і посередницьких послуг клієнтам.

Основним показником, який характеризує обсяг діяльності оп-тового торговельного підприємства, є оптовий товарооборот. Од-нак в умовах ринкових перетворень і зростання конкуренції значна частина оптових баз з метою виживання створила свою роздрібну торговельну мережу. Тому серед показників діяльності таких під-приємств, крім оптового товарообороту, є і показник роздрібного товарообороту власної мережі магазинів, а також сукупний (вало-вий) товарооборот. Останній розраховують як суму оптового й роз-дрібного товарообороту підприємства.

За визначенням Держкомстату України оптовий товарообо-рот — це перепродаж товарів без будь-яких змін (крім звичайних для торгівлі операцій) іншим підприємствам та організаціям (крім населення) для їх використання або наступного продажу як в Україні, так і на експорт. Звичайними для торгівлі операціями є фа-сування, сортування, пакування, розділення, перемішування і т.ін.

За напрямами реалізації розрізняють:

•          оптовий продаж товарів підприємствам роздрібної торгівлі і ресторанного господарства, промисловим та іншим підприємствам;

•          продаж іншим оптовим посередникам;

•          продаж за межі держави (експортні операції).

Відпуск оптовою базою товарів у магазини власної роздрібної мережі до оптового продажу не належить. Обов'язковою ознакою оптової торговельної операції є наявність рахунку-фактури.

Залежно від організації товаропросування оптовий товарообо-рот поділяється на складський і транзитний. Останній здійснюється повз склади оптової бази. Водночас він передбачає обов'язкову участь оптового підприємства у розрахунках за товари.

Співвідношення складського і транзитного товарообороту на кожному підприємстві оптової торгівлі залежить від профілю його

діяльності, асортименту товарів, стану матеріально-технічної бази та інших особливостей. Можливості використання транзитного обороту обмежуються нормами відвантаження і потребами в това-рах у підприємств роздрібної торгівлі. На цю обставину необхідно зважати, оцінюючи участь транзитного обороту в оптовому товаро-обороті підприємства.

Методика аналізу оптового товарообороту має багато спільного з методикою аналізу роздрібного товарообороту. Однак підхід до оцінки окремих показників тут дещо інший. Особливості методики аналізу оптового товарообороту випливають із специфічних за-вдань оптової торгівлі товарами народного споживання, яка віді-грає допоміжну роль відносно роздрібної торгівлі.

Перед економічним аналізом оптового товарообороту стоять та-кі основні завдання:

вивчення динаміки оптового товарообороту для виявлення тен-денцій і закономірностей його зміни як за загальним обсягом, так і за формами руху товарів, напрямами їх збуту, покупцями;

оцінка відхилень товарообороту від індикативно-планових по-казників за загальним його обсягом, видами обороту, групами то-варів та виявлення впливу факторів на ці відхилення;

вивчення надходження товарів від постачальників і його відпо-відності договірним умовам за кількістю, асортиментом, якістю і термінами постачання;

дослідження стану товарних запасів і їх відповідності потребам розвитку товарообороту;

оцінка виконання договірних зобов'язань з відвантаження товарів покупцям за кількістю, асортиментом і термінами відвантаження;

виявлення внутрішніх резервів вдосконалення роботи оптового торговельного підприємства й збільшення обсягу товарообороту.

Для аналізу оптового товарообороту використовують планову до-кументацію, статистичну, фінансову і оперативну звітність, дані пото-чного бухгалтерського обліку (синтетичного і аналітичного обліку ру-ху товарів на складах), дані оперативного обліку виконання договорів на постачання товарів, матеріали вибіркових обстежень та ін.

Дані про фактичний обсяг оптового товарообороту наводяться у статистичній звітності «Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі» (форма № 1-опт). Вона складається суб'єктами гос-подарювання, основним видом діяльності яких є оптова торгівля, що-квартально, наростанням підсумку з початку року. Крім оптового то-варообороту, у першому розділі цієї форми статзвітності показується роздрібний товарооборот, оборот від посередницької діяльності, а та-кож оборот від інших видів діяльності як складники загального оборо-ту оптового торговельного підприємства без ПДВ і акцизу.

Для аналізу асортиментної структури оптового обороту викори-стовують другий розділ форми № 1-опт, де у вартісному і натура-льному виразі наводиться оптовий продаж за групами товарів з ви-окремленням продажу підприємствам оптової торгівлі, а також показуються запаси товарів на кінець звітного періоду. У третьому розділі річного статзвіту форми 1-опт наводяться дані про фактич-ний обсяг оптового товарообороту за кварталами звітного року.

Як уже зазначалося, оптові торговельні операції здійснюють і деякі підприємства роздрібної торгівлі зі своїх розподільчих скла-дів. Фактична сума їх оптового товарообороту наводиться у пер-шому розділі квартальної і річної статзвітності форми 3-торг «Звіт про продаж і запаси товарів у торговельній мережі та мережі ресто-ранного господарства».

Розглянуті джерела інформації використовуються для прове-дення ретроспективного аналізу оптового товарообороту. Тоді як його оперативний аналіз проводиться за даними первинного бухга-лтерського обліку. Для проведення прогнозного аналізу оптового товарообороту залучають матеріали маркетингових досліджень, інформацію про альтернативні джерела надходження товарів, стан логістичних функцій оптового торговельного підприємства та ін.

Аналіз оптового товарообороту здійснюють у такій же послідо-вності, як і роздрібного. Спочатку аналізують оптовий продаж то-варів за загальним обсягом і асортиментом з виокремленням склад-ського і транзитного оборотів. Потім аналізують товарні запаси на початок і кінець звітного періоду, надходження товарів. Так само як у роздрібній торгівлі, розраховують показники виконання плану, динаміки і структури оптового товарообороту. Однак в оптовій то-ргівлі, на відміну від роздрібної, ведеться кількісно-сумовий облік руху товарів у місцях їх зберігання. Це дає можливість аналізувати оптовий продаж і запаси окремих товарів і товарних груп не тільки у вартісних, але й натуральних показниках.

Аналіз динамічних рядів оптового товарообороту проводиться з використанням математико-статистичних методів аналогічно, як і роздрібного товарообороту. При цьому найчастіше застосовують метод аналітичного вирівнювання, розглянутий у §2.2. Результати такого аналізу дозволяють визначити основну тенденцію розвитку оптового товарообороту підприємства за ряд років і на її основі ме-тодом екстраполяції прогнозувати обсяг продажу товарів на насту-пні роки.

Для аналізу виконання плану товарообороту оптової бази за за-гальним його обсягом і видами обороту за квартал, півріччя, 9 мі-сяців і рік складають аналітичну таблицю наступної форми (табл. 2.16).

Таблиця 2.16

ВИКОНАННЯ ПЛАНУ ТОВАРООБОРОТУ МІЖРАЙОННОЮ ОПТОВОЮ БАЗОЮ ОБЛСПОЖИВСШЛКИ У ЗВІТНОМУ РОЦІ

(тис. грн)

 

Показники     Фактично у попередньому році      Звітний рік     Звітний

рік у % до

попереднього

 

            сума    питома вага, %          за планом       фактично        % вико-нання плану           

 

           

           

            сума    питома вага, %          У діючих цінах      у порівнянних

цінах   питома вага, %         

           

 

1 .Оптовий товарооборот всього   2730,6 100/80,7          3000,1 100/79,6          3281,2 2858,2 100/81,7          109,4            104,7

У тому числі:

1.1. Складський товаро-оборот      2468,5 90,4     2661,0 88,7     2930,1 2552,4 89,3     110,1   103,4

1.2. Транзитний оборот       262,1   9,6       339,0   11,3     351,1   305,8   10,7     103,6   116,7

2. Роздрібний товарообо-рот власної торговельної мережі        654,7   19,3     770,0   20,4     737,1   643,7   18,3            95,7     98,3

3. Валовий товарооборот (ряд. 1 + ряд. 2)            3385,3 100,0   3770,0 100,0   4018,3 3501,9 100,0   106,6   103,4

4. Продано оптом продто-варів      1414,5 51,8     1560,0 52,0     1749,3 1523,8 53,3     112,1   107,7

5. Продано оптом непрод-товарів  1316,1 48,2     1440    48,0     1531,9 1334,4 46,7     106,4   101,4

Дані цієї таблиці позитивно характеризують розвиток оптового товарообороту міжрайбази облспоживспілки. У звітному році план оптового товарообороту підприємство виконало на 109,4 %. Обсяг оптового товарообороту, перерахованого у порівнянні ціни (3281,2 : 1,148), зріс до попереднього року на 4,7 %. Перевиконані планові завдання й забезпечена позитивна динаміка оптово-складського і транзитного оборотів, а також оборотів з оптового продажу продовольчих і непродовольчих товарів.

У звітному році темп зростання транзитного обороту міжрайба-зи був вищим від складського, що зумовило збільшення його част-ки у загальному обсязі оптового товаробороту з 9,6 % до 10,7 %. Це свідчить про деяку активізацію оптово-транзитних операцій.

Частка продовольчих товарів у загальному обсязі оптового то-варообороту у звітному році зросла порівняно з попереднім роком на 1,5 % і відповідно знизилась частка непродовольчих товарів. Та-кі зміни у структурі товарообороту є характерними для підпри-ємств як оптової, так і роздрібної торгівлі у періоди загальних еко-номічних криз, коли попит на непродовольчі товари знижується.

Необхідно також зауважити зростання у звітному році частки оптового обороту у валовому товароообороті міжрайбази, що було зумовлене негативною динамікою фізичного обсягу роздрібного товарообороту магазинів власної мережі. Очевидно, що такі ре-зультати роботи роздрібної мережі міжрайбази заслуговують нега-тивної оцінки. Однак загалом збільшення у валовому товарообороті оптового підприємства частки обороту від основного виду діяльно-сті явище позитивне.

Поглиблюючи аналіз оптового товарообороту, вивчають вико-нання планових завдань складами оптової бази. Для цього викорис-товують аналітичну таблицю такої самої форми, як і для аналізу виконання плану товарообороту магазинами та іншими підрозділа-ми самостійного підприємства роздрібної торгівлі (табл. 2.5). її складають за підсумками першого кварталу, півріччя, 9 місяців і року. Значну увагу приділяють аналізу ритмічності виконання за-вдань з оптово-складського обороту кожним із складів оптового підприємства. Для цього розраховують коефіцієнти ритмічності виконання плану товарообороту за методикою, розглянутою у §2.3. Це дає можливість оцінити результативність роботи складів та їх роль у забезпеченні динамічного розвитку загального обсягу склад-ського обороту оптового підприємства.

Деякі особливості має аналіз асортиментної структури оптового товарообороту. Він покликаний виявити: рівномірність виконання плану оптового товарообороту за товарними групами; за рахунок яких товарів досягнуто перевиконання плану і за якими він невиконаний; дотримання установлених схем завезення товарів: невико-ристані резерви збільшення обсягів товаропостачання та задово-лення потреб клієнтів.

Для виявлення можливостей збільшення обсягів оптового това-рообороту аналізують виконання договорів постачання товарів окремим покупцям за видами товарів, термінами їх постачання, способами відвантаження; вивчають заявлені претензії, вишукують напрями вдосконалення логістичних функцій на оптовому торгове-льному підприємстві.

На багатьох оптових базах досягнуто високого рівня автомати-зації оптово-складських операцій, диспетчеризації і експедируван-ня, обліку і контролю товарних та розрахункових операцій, що дає можливість щоденно отримувати й аналізувати інформацію про надходження, відвантаження і запаси товарів, про виконання дого-ворів постачання, стан розрахунків за товари.

Під час аналізу оптового товарообороту значну увагу приділя-ють раціоналізації схем завезення товарів, розвитку централізова-ної їх доставки і особливо тим клієнтам, які знаходяться порівняно недалеко від оптової бази. Розрахунок оптимальних параметрів ор-ганізації постачання товарів з оптових баз в магазини та іншим клі-єнтам є одним з основних завдань менеджменту підприємства оп-тової торгівлі.

Для кількісної оцінки ролі оптової бази в організації товаропос-тачання відомчої торговельної мережі споживчої кооперації вико-ристовується коефіцієнт складської ланковості товаропросування. Иого розраховують як відношення оптово-складського товарообо-роту до роздрібного обороту торговельної мережі, яку обслуговує оптова база. Однак за умов конкуренції, коли оптові бази спожив-чої кооперації перестали бути основними постачальниками товарів у відомчу роздрібну мережу, цей показник не часто використову-ється в аналітичних розрахунках.

Для оцінки ролі оптової бази в організації товаропостачання роздрібної торговельної мережі складають аналітичну таблицю (табл. 2.17).

Дані таблиці показують, що у звітному році порівняно з попере-днім частка оптово-складського товарообороту міжрайонної опто-вої бази у роздрібному обороті обслуговуваних торговельних під-приємств знизилася з 28,3 % до 26,7 %. Тоді як частка централізованої доставки товарів в оптово-складському обороті міжрайбази за цей же період зросла з 37,1 % до 41,5 %, а частка ма-газинів у районі діяльності оптової бази, охоплених централізова-ною доставкою товарів збільшилась з 38,4 % до 45,1 %. Це свідчить про хоч і не дуже значні але позитивні зміни у розвитку централізованої доставки товарів з оптової бази у роздрібну мережу, що пе-ребувають у районі її діяльності. Однак це не завадило зниженню показника складської ланковості товаропросування в зоні діяльнос-ті міжрайбази.

Таблиця 2.17

УЧАСТЬ МІЖРАЙОННОЇ ОПТОВОЇ БАЗИ ОБЛСПОЖИВСШЛКИ

В ОРГАНІЗАЩЇ ТОВАРОПОСТАЧАННЯ РОЗДРШНОЇ ТОРГОВЕЛЬНОЇ

МЕРЕЖІУ ЗВІТНОМУ РОЦІ

 

Показники     Фактично за рік

 

            попередній    звітний           зміна показників

Роздрібний товарооборот спожи-вчих товариств та інших підпри-ємств, які обслуговує оптова база, тис. грн            8722,6 10974,1           +2251,5

Оптово-складський товарооборот оптової бази, тис. грн          2468,5 2930,1 +461,6

Частка оптово-складського обо-роту бази у роздрібному товаро-обороті обслуговуваних підпри-ємств, %            28,3     26,7     -1,6

Обсяг централізованої доставки товарів, тис. грн           915,8   1216,0 +300,2

Частка централізованої доставки в оптово-складському обороті, %     37,1     41,5     +4,4

Кількість магазинів у зоні діяль-ності оптової бази, од.   138      142      +4,0

3 них кількість магазинів, у які товари доставляються централі-зовано, од.     53        64        +11,0

Частка магазинів, охоплених централізованою доставкою то-варів, %            38,4     45,1     +6,7

Оптовий товарооборот, як і роздрібний, аналізують у тісному зв'язку з вивченням товарних запасів. Це вивчення проводиться з метою систематичного контролю та оцінки відповідності запасів товарів плановим показникам розвитку оптового товарообороту підприємства. Якщо оптова база має власну роздрібну мережу, ана-ліз товарних запасів проводять окремо в оптовій і роздрібній лан-ках. За наявності на складах запасів товарів сезонного зберігання чи цільового призначення їх аналізують окремо від товарних запасів поточного зберігання. Дані кількісно-сумового обліку товарів дають можливість аналізувати запаси товарів на оптових складах за окремими їх видами у вартісних і натуральних показниках.

Аналітичні процедури методики аналізу товарних запасів на оп-товому торговельному підприємстві значних відмінностей не мають. Є тільки деякі особливості розрахунку показників стану товарних запасів поточного зберігання у днях на певну дату, тривалості одного обороту середніх товарних запасів у днях, коефіцієнта оборотності товарів за звітний період у разах. Для розрахунку цих показників бе-руть не весь оптовий товарооборот торговельного підприємства, a тільки оптово-складський разом з дрібнооптовим оборотом.

Запитання та завдання для самоперевірки

1.         Сформулюйте основні завдання аналізу роздрібного товарооборо-ту торговельного підприємства.

2.         Назвіть форми статистичної звітності та інші джерела інфор-мації, які використовуються в аналізі роздрібного товарообороту торго-вельно ї мережі.

3.         Які основні етапи охоплює процес аналізу загального обсягу това-рообороту підприємства роздрібної торгівлі?

4.         Як визначають показники ритмічності і рівномірності виконання плану товарообороту?

5.         Які показники розраховують у процесі аналізу відповідності факти-чного обсягу роздрібного товарообороту купівельним фондам населення?

6.         Як дають оцінку ролі торговельної організації у загальнорайонно-му (міському) товарообороті?

7.         Назвіть систему показників, які застосовуються в аналізі динамі-ки товарообороту.

8.         Які математико-статистичні методи використовуються для ви-вчення закономірностей зміни рівнів обсягу продажуу динамічному ряді?

9.         Як здійснюють підсумкову оцінку стану загального обсягу роздрі-бного товарообороту торговельноїмережі споживчого товариства?

 

10.       Які основні етапи включає алгоритм розрахунку коефіцієнта на-пруженості виконання плану товарообороту?

11.       Для чого і як використовуються коефіцієнти напруженості вико-нання планів товарообороту торговельтлми підприємствами?

12.       Завдання і послідовність аналізу товарної структури роздрібного товарообороту.

13.       Назвіть основні причини сезонних коливань товарообороту.

14.       За яких умов можуть використовуватись в аналізі сезонності роздрібного товарообороту методи простої середньої, аналітичного ви-рівнювання і ковзної середньої?

15.       Як здійснюють оперативний аналіз роздрібного товарообороту на торговельному підприємстві?

16.       Які особливості має методика аналізу товарообороту оптового торговельного підприємства?