Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2.7. Оперативний аналіз роздрібного товарообороту : Економічний аналіз торговельної діяльності. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

2.7. Оперативний аналіз роздрібного товарообороту


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

магниевый скраб beletage

Торгівля за своєю сутністю є дуже динамічною галуззю. Тому оперативність аналізу процесів, що в ній відбуваються, є життєво необхідною для ефективного управління. Оперативний аналіз слу-жить для своєрідної профілактики помилок і своєчасного коригу-вання поточних управлінських рішень, що дозволяє забезпечити ритмічність виконання плану товарообороту, покращити показники роботи магазинів.

Оперативний аналіз роздрібного товарообороту проводиться у всіх ланках управління кооперативною торгівлею: магазинах, спо-живчих товариствах, споживспілках. Найбільш ефективним він є в низових ланках, які безпосередньо впливають на хід торговельно-виробничих процесів.

Для забезпечення щоденного контролю за ходом виконання плану товарообороту в магазинах ведуть спеціальні відомості, які ще називають графіками виконання плану товарообороту. В цих графіках за кожен робочий день наростаючим підсумком з початку місяця показують плановий і фактичний товарооборот, а також від-хилення від плану (+, -). Одноденний плановий товарооборот роз-раховують діленням місячного чи квартального плану на число ро-бочих днів в періоді. Фактичний обсяг роздрібного товарообороту за робочий день (зміну) визначають за грошовою виручкою від ре-алізації товарів і сумами продажу товарів в кредит, дрібним гуртом, які показані у документах на їх фактичний відпуск. Такі графіки виконання плану товарообороту дають можливість керівникам під-приємств щоденно стежити за реалізацією товарів і здачею виторгу, контролювати ритмічність виконання плану, виявляти причини від-ставання від плану, якщо вони допущені.

Щоб з'ясувати причини негативних відхилень фактичного това-рообороту магазину від розрахунково-планових показників за день, тиждень, декаду чи місяць, необхідно комплексно аналізувати хід торговельно-виробничих процесів від надходження товарів до здачі виторгу. I, насамперед, слід оперативно контролювати стан товар-них запасів, зміни в їх обсязі і структурі, відповідність попиту по-купців, процес поповнення запасів.

Такий комплексний оперативний аналіз торговельних процесів частіше всього проводять за сім днів чи інший період, за який мага-зини (секції, бригади) складають товарно-грошові звіти. Приймаю-чи такий звіт від завідуючого магазином чи іншої матеріально від-повідальної особи, бухгалтер повинен перевірити повноту і своєчасність здачі виторгу, дотримання ліміту товарних залишків, своє-часність відвантаження тари тощо. На ці моменти звертає увагу і голова правління споживчого товариства (керівник підприємства) або його заступник, затверджуючи звіти матеріально відповідаль-них осіб. Це затвердження проводиться при наявності письмового висновку бухгалтерії щодо звіту, в якому містяться зауваження і пропозиції, спрямовані на покращення роботи магазину.

Крім товарно-грошових звітів, для оперативного аналізу і конт-ролю використовують матеріали інвентаризацій, різноманітних пе-ревірок стану торгівлі, вивчення попиту на товари тощо.

Оперативний аналіз товарообороту на торговельному підприєм-стві не повинен обмежуватись тільки процесом приймання і оброб-ки товарно-грошових звітів. Він має бути поставленим на більш си-стемну основу з метою постійного і безперервного контролю як за виконанням плану товарообороту, так і за своєчасністю та повно-тою здачі виторгу, виконанням графіку надходження товарів в окремі торговельні підприємства, станом товарних запасів, а також для профілактики можливих нестач і визначення об’єктів для пер-шочергового проведення інвентаризацій.

Такий комплексний оперативний аналіз повинен проводитись економістами споживчих товариств і іншими спеціалістами на ос-нові інформації з товарно-грошових звітів за кожен тиждень по ко-жному магазину і в цілому по торговельній мережі. Для цього в споживчих товариствах чи на інших підприємствах доцільно скла-дати спеціальні таблиці (відомості), які містять інформацію про хід виконання плану роздрібного товарообороту, інші документовані витрати, надходження товарів, стан товарних запасів у кожному з магазинів і в цілому по торговельній мережі споживчого товарист-ва. В цих таблицях магазини групують по населених пунктах, з підбиттям проміжних підсумків по кожному з них. Такі аналітичні таблиці складають за кожен тиждень, наростаючим підсумком з початку місяця. Методика їх складання і використання в різних ланках управління кооперативною торгівлею показана в спеціаль-них р3комендаціях, розроблених під керівництвом проф. I. М. Пав-люка .

Конкретні причини невиконання плану товарообороту окреми-ми магазинами, негативні зміни в стані товарних запасів за тиж-день, а також інші питання, що виникають в процесі оперативного

Рекомендации по организации и ведению оперативного учета товароооорота, контроля за своевременной сдачей торговой вьіручки и состоянием товарньіх запа-сов в розничньіх торговьж предприятиях потребительской кооперации. — М.: Центросоюз, 1984. — 31с.

аналізу, виясняють за даними первинних документів, доданих до товарно-грошових звітів, а також з усної інформації керівників ма-газинів. При необхідності перевіряють стан торговельно-виробни-чих процесів безпосередньо в магазинах.

Матеріали оперативного аналізу використовуються керівницт-вом і спеціалістами підприємств для прийняття оперативних захо-дів з метою усунення виявлених недоліків у роботі окремих мага-зинів чи інших одиниць торговельної мережі і забезпечення виконання плану товарообороту.

Слід відзначати, що такий щотижневий оперативний аналіз то-варообороту кожного магазину у споживчих товариствах чи інших торговельних підприємствах, які можуть мати декілька десятків ма-газинів, є трудомістким. Тому він не знайшов широкого втілення в практиці аналітичної роботи. Ситуація змінюється в умовах авто-матизації обробки товарно-грошових звітів з використанням ПК. Вона дає можливість при одноразовому введенні інформації одер-жати не тільки відповідні облікові дані про рух товарів і товаро-оборот, але і оперативну аналітичну інформацію про виконання плану товарообороту магазинами, стан інших показників їх діяль-ності. Це дає можливість оперативніше виявляти негативні відхи-лення в ході торговельних процесів і своєчасно приймати необхідні заходи, спрямовані на покращення роботи магазинів та інших оди-ниць торговельної мережі.