Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2.6. Аналіз сезонності роздрібної реалізації товарів : Економічний аналіз торговельної діяльності. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

2.6. Аналіз сезонності роздрібної реалізації товарів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

магниевый скраб beletage

Одним із завдань економічного аналізу роздрібного товарообо-роту є вивчення його сезонності. Під сезонністю розуміють стійку закономірність внутрішньорічної динаміки реалізації окремих груп товарів. Для різних товарів інтенсивність сезонних коливань това-рообороту і їх характер можуть суттєво відрізнятись.

Причини сезонних коливань товарообороту пов'язані головним чином із особливостями пропозиції товарів і попиту покупців у різ-ні періоди року. Що стосується сезонності пропозиції, то вона зу-мовлена сезонністю виробництва окремих товарів і в першу чергу сільськогосподарських продуктів.

В той же час сезонні коливання попиту на товари відбува-ються під впливом наступних груп факторів: сезонних змін гро-шових доходів населення; змін потреб населення у товарах в за-лежності від кліматичних умов різних пір року; соціально-побутових факторів.

Яскраво виражену сезонність мають грошові доходи сільського населення, що обумовлено сезонністю сільськогосподарського виробництва. Із соціально-побутових факторів значний вплив на по-пит мають різноманітні свята. Відомо, що в передсвяткові дні по-пит на товари зростає. Сезонні коливання роздрібного товаро-обороту пов'язані також із сезонними змінами в структурі попиту, сезонними міграціями населення.

За умов конкуренції в діяльності торговельних підприємств спостерігається тенденція до найбільш повного врахування сезон-них особливостей попиту населення з метою задоволення потреб покупців і росту товарообороту.

В галузі пропозиції, особливо продовольчих товарів, спосте-рігається тенденція до подолання впливу сезонних факторів і ослаблення пов'язаних з ними коливань товарообороту. Це дося-гається шляхом подолання сезонності виробництва, розвитку ім-порту, створення запасів товарів, вдосконалення технології їх зберігання.

Отже, якщо сезонні коливання в реалізації продовольчих това-рів можуть бути зведені до мінімуму, TO no непродовольчих това-рах вони зростатимуть.

Сезонні коливання товарообороту, як правило, негативно впли-вають на такі показники господарської діяльності торговельних підприємств як продуктивність праці, ефективність використання матеріально-технічної бази, якість обслуговування покупців, витра-ти на зберігання сезонних товарів, природні втрати. Для ослаблен-ня цих негативних впливів торговельні підприємства повинні більш широко застосовувати сезонну диференціацію торгових націнок (знижок) на деякі товари, що в певній мірі впливає на регулювання попиту і пропозиції, проводити сезонний розпродаж товарів.

В процесі аналізу внутрішньорічної динаміки товарообороту необхідно виявити закономірність відхилень показників по окре-мих місяцях від середньорічних або вирівняних показників. При цьому в розрахунок прийнято брати дані не менше як за три роки.

Існують різноманітні статистичні методи вивчення сезонності в динамічних рядах: простої середньої, відносних чисел, аналі-тичного вирівнювання, ковзної середньої і ін. Для виявлення се-зонних коливань товарообороту, коли в рядах динаміки немає яскраво виражених тенденцій росту чи зниження, а внутрішньо-річні коливання протягом всього періоду відбуваються навкруг якогось відносно постійного рівня, використовують методи про-стої середньої або відносних чисел. Вони не вимагають попере-дньої обробки даних.

Розглянемо на прикладі аналіз сезонності товарообороту мето-дом простої середньої. В табл. 2.15 наведені дані про реалізацію споживчим товариством взуття за три роки.

Таблиця 2.15

РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ СЕЗОННОСТІ РЕАЛІЗАЩЇ ВЗУТТЯ СПОСОБОМ ПРОСТОЇ СЕРЕДНЬОЇ

 

            Товарооборот у порівнянних цінах, тис. грн        Сезонна

хвиля (індекси сезонності), %

Місяці перший рік     другий рік      третій

(звітний)

рік       сума за три роки       багаторічна середня од-ного місяця          

 

Січень 0,29     0,32     0,27     0,88     0,293   88,0

Лютий            0,31     0,34     0,29     0,94     0,313   94,0

Березень         0,37     0,39     0,35     1,11     0,370   111,1

Квітень           0,32     0,36     0,33     1,01     0,337   101,2

Травень          0,32     0,35     0,29     0,96     0,320   96,1

Червень          0,33     0,35     0,30     0,98     0,327   98,2

Липень           0,34     0,37     0,31     1,02     0,340   102,1

Серпень         0,35     0,39     0,31     1,05     0,350   105,1

Вересень        0,33     0,36     0,32     1,01     0,337   101,2

Жовтень         0,36     0,37     0,33     1,06     0,353   106,0

Листо-пад      0,33     0,36     0,30     0,99     0,330   99,1

Грудень          0,35     0,35     0,28     0,98     0,327   98,2

Зарік    4,00     4,32     3,68     11,99   0,333   100,0

            Хл       Х^2     Х.Уз    Е&       у—     

12-3    ■ У,

у

Із даних табл. 2.15 видно, що річні рівні товарообороту в дина-мічному ряді не мають ясно вираженої тенденції росту чи знижен-ня, що свідчить про можливість застосування методу простої сере-дньої для аналізу сезонності реалізації взуття. Використовуючи цей метод, сезонну хвилю, яку характеризують індекси сезонності (гс), визначають за формулою:

іс =^-100,       (2.11)

у

де yt — середній рівень обороту окремого місяця за 3—5 років;

y — середньомісячний товарооборот за весь період, що аналі-зується, прийнятий за 100 %.

Для знаходження середнього рівня обороту кожного місяця (yt)

дані за місяць додають за три роки і ділять на кількість років (в да-ному випадку на 3). Загальний середньомісячний товарооборот за три роки (у) розраховано діленням товарообороту за весь період на

загальну кількість місяців у ньому (у - ^^ .) Індекси сезонності

12-3

визначені як відношення цих показників за кожен місяць у відсотках. Так, в нашому прикладі значення індексу сезонності реалізації

взуття за січень становить:

іс

0,293 0,333

•100 = 88,0%.

Сезонна хвиля товарообороту із табл. 2.15 показана на рис. 2.4.

 

            120

           

           

            115

           

            110

           

           

            105

           

            100

           

            95

           

           

            90

           

            85

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII М і с я ц і

Рис. 2.4. Графік сезонності реалізації споживчим товариством взуття

Вона свідчить, що вище від середнього рівня спостерігається реалізація взуття в березні і квітні (весняний підйом) і з серпня по жовтень (осінній підйом). Найбільший спад товарообороту мав мі-сце в грудні-січні, а також у травні.

Використання середньої за декілька років дає можливість нейт-ралізувати вплив випадкових коливань товарообороту в кожному окремому році. Для знаходження індексів сезонності в нашому прикладі можна також використати метод відносних чисел, який є різновидом методу простої середньої і має ті самі застереження відносно умов застосування. Разом з тим метод відносних чисел вимагає дещо складніших розрахунків порівняно з методом простої середньої. Однак це не приводить до більш точних результатів, що і є причиною нечастого його використання в аналізі сезонності то-варообороту.

Якщо в динамічних рядах проглядається чітко виражена тенде-нція росту чи зниження, необхідно спочатку виключити вплив фак-торів, які визначають поступальну динаміку товарообороту, а потім проводити аналіз сезонності. Для цього використовують уже роз-глянуті в §2.2 методи аналітичного вирівнювання, ковзної серед-ньої.

Так, за допомогою методу аналітичного вирівнювання емпі-ричний ряд динаміки товарообороту замінюють умовним (теоре-тичним), розрахованим на основі певної лінії, яка відображає те-нденцію динамічного ряду. Цим елімінують вплив поступальної тенденції розвитку товарообороту на сезонні коливання. Потім знаходять процентне відношення членів динамічного ряду до вирівняного їх рівня. Показники сезонної хвилі товарообороту визначають як середні значення із цих процентних відношень по місяцях.

Виявлені на основі такого аналізу загальні закономірності внутрішньорічних коливань товарообороту дозволяють більш обґрунтовано планувати товарооборот і його товарне забезпе-чення по місяцях і кварталах. Аналіз відхилень сезонних коли-вань товарообороту у звітному році від стійкої тенденції зміни товарообороту протягом попередніх років і виявлення причин цих відхилень сприяють пошуку резервів покращення організа-ції торгівлі.

Слід також зауважити, що ритм сезонних коливань товарообо-роту не залишається постійним. 3 часом змінюється розмах сезон-них хвиль, можуть зміщуватись періоди сезонних коливань. Тому індекси сезонності необхідно періодично перевіряти і уточнювати, використовуючи нові дані про внутрішньорічну динаміку товаро-обороту.