Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2.5. Аналіз товарної структури роздрібного товарообороту : Економічний аналіз торговельної діяльності. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

2.5. Аналіз товарної структури роздрібного товарообороту


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

магниевый скраб beletage

Роздрібний товарооборот формується як результат великої кіль-кості окремих актів купівлі-продажу різноманітних за споживчими властивостями і призначенням товарів. Тому він характеризується не тільки загальним обсягом (сумою реалізації товарів), але і това-рною структурою, тобто співвідношенням окремих товарів (товар-них груп) в загальному обсязі товарообороту.

Реалізація товарів кожної товарної групи має свої особливості. Во-на відрізняється як за трудомісткістю, так і витратомісткістю. Від змін у структурі товарообороту залежать кількісні і якісні показники робо-ти торговельних підприємств — швидкість обертання товарів, продук-тивність праці, рівень витрат обігу, рівень валового доходу і ін.

Аналіз роздрібного товарообороту за асортиментом товарів проводять за перший квартал, півріччя, 9 місяців і рік. В процесі аналізу необхідно:

—        дати оцінку виконання плану і динаміки товарообороту по окремих товарних групах;

—        виявити кількісні і якісні зміни, які відбулись у структурі роздрібного товарообороту;

—        вивчити динаміку реалізації основних груп товарів на душу населення;

—        оцінити досягнутий рівень реалізації товарів на душу насе-лення порівняно з іншими підприємствами чи об'єднаннями;

—        виявити позитивні сторони і недоліки в організації торгівлі і вивченні попиту населення на товари.

За результатами аналізу повинна бути дана оцінка змін у попиті споживачів, розкриті недоліки в торговельному обслуговуванні на-селення з метою вживання своєчасних заходів для його покращення.

Для аналізу асортименту і структури товарообороту використо-вують наступні матеріали: статистичну звітність — ф. № 3-торг «Звіт про продаж і запаси товарів у торговельній мережі та мережі ресторанного господарства»; план роздрібного товарообороту в асортименті і його товарне забезпечення; акти інвентаризації това-рів; первинну документацію про рух товарів; дані оперативного об-ліку руху товарів; матеріали перевірок наявності асортиментного мінімуму в магазинах; дані вивчення попиту населення на товари і ін.

Основним джфелом інформації про товарну структуру товарооборо-ту є форма статзвітності № 3-торг. Однак у цій формі продаж товарів у роздріб показується разом із іншими недокументованими витратами, які включають ще невиявлені природні і інші втрати товарів, в тому числі розтрати і нестачі. Інші недокументовані витрати визначають як різницю між загальною сумою вибутгя товарів згідно з даними форми № 3-торг і фактичним обсягом роздрібного товарообороту. Якщо сума цих витрат значна, для визначення роздрібного товарообороту по кожній товарній фупі необхідно вибутгя товарів скоригувати на наявні недокументовані витрати. Дпя цього попередньо розраховують коефіцієнт, який характе-ризує відношення товарообороту до загальної суми вибутгя товарів у роздрібній торговельній мережі. Він показує питому вагу роздрібної реа-лізації в загальному обсязі вибутгя товарів. 3 його допомогою розрахо-вують роздрібний товарооборот по групах товарів множенням цього ко-ефіцієнта на суми вибуття товарів по кожній товарній групі.

Якщо сума інших недокументованих витрат незначна, що має місце у нашому прикладі, ці розрахунки не проводяться.

Використовуючи дані про роздрібну реалізацію товарів по това-рних групах, дають оцінку виконання плану і динамічних змін то-варообороту по кожній з товарних груп, а також змін у структурі товарообороту порівняно з базисним періодом і планом. Для цього складають табл. 2.13, в якій розраховують усі ці показники.

Таблиця 2.13 АСОРТИМЕНТНА СТРУКТУРА РОЗДРШНОГО ТОВАРООБОРОТУ ТОРГОВЕЛЬНОЇ МЕРЕЖІ СПОЖИВЧОГО ТОВАРИСТВА

 

Товари і товарні групи         Фактично у попередньому році      Звітний рік     Оборот звіт-ного року до попередньо-го, %

 

            сума, тис. грн            питома вага, %          за планом       фактично        % виконання

плану 

 

           

           

            сума,

тис. грн          питома вага, %          у діючих цінах           у порів-нянних цінах           

           

 

           

           

           

           

            сума, тис. грн            питома вага, %         

           

           

 

Ковбасні вироби і копченості         5,0       1,29     9,1       1,99     9,2       1,98     8,0       101,1   160,0

Риба і морепродукти            4,7       1,21     9,3       2,03     8,7       1,85     7,6       93,9     161,7

Масло тваринне       12,1     3,12     10,0     2,18     10,8     2,30     9,4       108,1   77,7

Маргаринова і майо-незна продукція        10,3     2,65     13,6     2,97     13,4     2,85     11,7     98,4     113,6

Кондитерські вироби           24,6     6,34     33,8     7,38     35,6     7,58     31,1     105,3   126,4

Іт. д.                                                                                                 

Разом продтовари    222,5   57,36   313,7   68,49   333,2   70,91   291,0   106,2   130,8

Бавовняні тканини   0,6       0,15     0,8       0,17     0,9       0,19     0,8       99,5     133,3

Вовняні тканини і хустки     0,8       0,21     1,3       0,28     0,2       0,25     1,0       100,2   125,0

Одяг та білизна         8,3       2,14     9,9       2,16     9,4       2,00     8,2       95,1     98,8

Текстильні вироби для домашнього вжитку         3,3       0,85     3,2       0,70     2,9       0,62     2,5       89,4     75,7

Верхній трикотаж     1,7       0,44     1,8       0,39     1,9       0,40     1,6       105,6   84,2

Іт. д.                                                                                                 

Разом непродтовари            165,4   42,64   144,3   31,51   136,7   29,09   119,4   94,7     72,2

Всього            387,9   100,0   458,0   100,0   469,9   100,0   410,4   102,6   105,8

Згідно з даними цієї таблиці план товарообороту по продоволь-чих товарах виконаний споживчим товариством на 106,2 %. В той же час не забезпечено виконання плану з непродовольчих товарів (94,7 %).

Виконання плану по товарних групах було нерівномірне. Так, при загальному перевиконанні плану з реалізації продовольчих то-варів допущено його недовиконання по рибі і морепродуктах хар-чових (93,9 %), маргариновій і майонезній продукції (98,4 %). Із непродовольчих товарів не виконано план з реалізації текстильних виробів для домашнього вжитку (89,4 %), одягу і білизни (95,1 %), бавовняних тканин (99,5 %).

Спостерігались значні відмінності в динаміці реалізації продо-вольчих і непродовольчих товарів. При збільшенні загального об-сягу товарообороту порівняно з попереднім роком на 105,8 % по продовольчих товарах цей показник становив 130,8 %. В той же час зменшився порівняно з попереднім роком обсяг реалізації масла тваринного (77,7 %).

Обсяг реалізації непродовольчих товарів у звітному році стано-вив лише 72,2 % до попереднього року. Суттєво знизилась реаліза-ція текстильних виробів для домашнього вжитку (75,7 %), верхньо-го трикотажу (84,2 %), одягу і білизни (98,8 %) і ін. Поряд з тим збільшився обсяг реалізації бавовняних тканин (133,3 %), вовняних тканин і хусток (125,0 %).

Такі коливання в динаміці обсягів реалізації окремих груп това-рів обумовили відповідні зміни в структурі товарообороту спожив-чого товариства. Питома вага продовольчих товарів в загальному обсязі товарообороту порівняно з попереднім роком збільшилась на 13,5 % і відповідно знизилась частка непродовольчих товарів, що свідчить про зниження життєвого рівня населення в умовах кризо-вого стану економіки.

Слід відмітити, що невиконання плану реалізації товарів по тій чи іншій товарній групі за умови його обґрунтованості, а також зниження фактичних темпів росту проти планових може свідчити про незадові-льний стан торгівлі цими товарами. На основі оперативних даних не-обхідно виявити конкретні причини цього невиконання.

Найчастіше такими причинами є: недотримання визначеного асортиментного мінімуму; перебої в завозі товарів; невідповідність товарів, які завозяться в магазини, попиту покупців і ін.

Слід не тільки проводити аналіз роздрібного товарообороту по товарних групах, показаних у статистичній звітності, але і вивчати стан торгівлі окремими товарами. Належна увага повинна приділя-тись також вивченню внутрішньогрупових змін по товарах склад-ного асортименту, динаміці реалізації взаємозамінних товарів,

впровадженню в товарооборот нових товарів. 3 цією метою вико-ристовують дані одночасного обліку реалізації окремих непродово-льчих товарів, інвентаризаційні описи, кон’юнктурні огляди, мате-ріали виробничих нарад працівників магазинів, конференцій покупців, матеріали про дотримання асортиментного мінімуму та ін.

Щоб оцінити досягнутий рівень задоволення попиту населення, проводять аналіз реалізації окремих товарів і товарних груп на ду-шу населення, яке проживає в зоні діяльності споживчого товарис-тва чи іншого торговельного підприємства. Для цього складають аналітичну табл. 2.14, в якій по кожній товарній групі розрахову-ють оборот на душу населення за базисний і звітний роки в порів-нянних цінах. Аналіз змін цих показників дозволяє більш конкрет-но судити про динаміку рівня задоволення попиту населення.

Дані табл. 2.14 показують, що товарооборот торговельної мере-жі споживчого товариства на душу населення у звітному році в по-рівнянних цінах збільшився до попереднього року тільки на 0,99 грн. Тобто в цілому він залишився майже на тому ж рівні, що і в попередньому році. В той же час на 3,2 грн збільшився середньо-душовий товарооборот з реалізації продовольчих товарів і на 2,91 грн зменшився з непродовольчих товарів. Така тенденція розвитку товарообороту торговельних підприємств характерна для періоду кризового стану економіки перехідного періоду. Водночас, якщо економіка розвивається динамічно і зростає життєвий рівень насе-лення, нормальною для торгівлі є тенденція більш швидкого росту обсягів реалізації непродовольчих товарів на душу населення і від-повідного збільшення їх частки в товарообороті.

Під час аналізу особливу увагу звертають на факти зменшення реалізації окремих груп товарів на душу населення порівняно з по-переднім роком, а також на зниження обсягів реалізації окремих товарів до відповідних періодів попереднього року. Все це може свідчити не тільки про негативний вплив зовнішніх соціально-економічних факторів (розвиток суспільного виробництва, динамі-ка доходів і купівельних фондів населення та ін.), але і факторів, залежних від рівня організації торгівлі окремими групами товарів. Тому під час аналізу необхідно дати оцінку стану торгівлі цими то-варами, що потребує вивчення безперебійності торгівлі ними, стану запасів, задоволення заявок торговельної мережі на ці товари, об-грунтованості і своєчасності подання заявок.

Сільське населення значну кількість товарів купує в міських магазинах. Тому, даючи оцінку товарообороту на душу населен-ня, необхідно враховувати територіальне розміщення торговель-них підприємств, відстань їх від міст, мотиви виїзду за покуп-ками.

Таблиця 2.14

РЕАЛІЗАЦІЯ ТОВАРІВ НА ДУШУ НАСЕЛЕННЯ ТОРГОВЕЛЬНОЮ МЕРЕЖЕЮ СПОЖИВЧОГО ТОВАРИСТВА У ЗВІТНОМУ РОЦІ

 

Товари і товарні групи         Фактично у попере-дньому році    Звітний рік     Відхилення (+,-)

 

            п Е      оборот на ду-шу населення, грн     у діючих цінах           у порівнянних цінах а я

і &

Н Р      обороту на душу населен-ня, грн

 

           

           

            сума реа-лізації, тис. грн      оборот на душу на-селення, грн     сума реа-лізації, тис. грн      оборот на душу на-селення, грн          

           

 

Ковбасні вироби і копченості         5,0       0,24     9,3       0,44     8,1       0,32     +3,1     +0,14

Риба і морепродукти            4,7       0,22     8,7       0,41     7,6       0,35     +2,9     +0,13

Масло тваринне       12,1     0,57     10,8     0,51     9,4       0,44     -2,7     -0,13

Маргаринова і майонезна проду-кція        10,3     0,49     13,4     0,63     11,7     0,55     +1,4     +0,06

Кондитерські вироби           24,6     1,16     35,6     1,68     31,1     1,47     +6,5     +0,31

Іт. д.                                                                                     

Разом продтовари    222,5   10,54   333,2   15,72   291,0   13,74   +68,5   +3,20

Бавовняні тканини   0,6       0,03     0,9       0,04     0,8       0,04     +0,2     +0,01

Вовняні тканини і хустки     0,8       0,04     1,2       0,06     1,0       0,05     +0,2     +0,01

Текстильні вироби для домаш-нього вжитку        3,3       0,16     2,9       0,14     2,5       0,12     -0,8     -0,04

Одяг та білизна         8,3       0,39     9,4       0,44     8,2       0,39     -0,1     Верхній трикотаж     1,7       0,08     1,0       0,05     0,9       0,04     -0,8     -0,04

Іт. д.                                                                                     

Разом непродтовари            165,4   7,84     136,7   6,45     119,4   5,63     -46,0   -2,21

Всього            387,9   18,38   Л£П д 22,17   410,4   19,37   +22,5   +0,99

Аналіз реалізації товарів на душу населення проводиться також по системі райспоживспілки і в облспоживспілках. Порівняльний аналіз коливань обсягів реалізації окремих груп товарів на душу населення в споживчих товариствах чи інших ланках системи спо-живчої кооперації дозволяє дати оцінку рівня організації торгівлі окремими групами товарів, розкрити причини недостатнього задо-волення попиту населення, виявити можливості росту товарообо-роту.

Керівники торговельних підприємств повинні систематично здійснювати контроль ходу виконання плану товарообороту за асо-ртиментом, виявляти причини відхилень і вживати оперативні за-ходи для усунення недоліків і покращення торгівлі окремими това-рами. Важливо також вести систематичні спостереження за попи-том покупців. Для цього в магазинах слід використовувати журна-ли оперативного обліку попиту, в яких систематично записувати зауваження і побажання покупців, відмічати незадоволений попит на окремі товари і вносити інші зауваження. Це дозволяє постійно проводити спостереження за попитом на окремі товари і в процесі формування заявок на товари враховувати незадоволений попит, a також попит, який формується.