Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2.4. Аналіз напруженості виконання плану товарообороту : Економічний аналіз торговельної діяльності. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

2.4. Аналіз напруженості виконання плану товарообороту


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

магниевый скраб beletage

Об'єктивна оцінка результатів роботи магазинів та інших струк-турних підрозділів підприємств є основою для обґрунтування мате-ріального заохочення їх колективів і розробки планів діяльності на перспективу. Підвищення об'єктивності цієї оцінки вимагає враху-вання не тільки ступеня виконання планових показників, але і їх напруженості і, в першу чергу, напруженості виконання плану роз-дрібного товарообороту.

Оцінка напруженості планів товарообігу повинна здійснюватися як на стадії обґрунтування, так і після їх виконання, враховуючи конкретні умови, в яких цей план виконувався, і фактичне ресурсне забезпечення. Це дозволяє не тільки об'єктивніше оцінити резуль-тати роботи, але й дати оцінку рівня планування.

Критерієм оцінки напруженості планів вважається ступінь ви-користання резервів інтенсивного розвитку виробничої чи торгове-льної діяльності у плановому періоді. Тому в основі існуючого під-ходу до оцінки напруженості планів товарообороту — припущення про необхідність досягнення у процесі планування приблизно од-накових співвідношень між планом роздрібного товарообороту і

ресурсами, які використовуються для иого виконання, з метою до-сягнення у різних ланках торгівлі приблизно однакової напружено-сті планів. Це вимагає розробки нормативних показників ресурсно-го забезпечення товарообороту для різних типів магазинів.

В умовах відсутності цих нормативів для розрахунку показників напруженості планів товарообороту магазинів може бути викорис-тана як база для порівнянь фактична ресурсна забезпеченість всьо-го торговельного підприємства. Показником для оцінки напруже-ності планів товарообороту може виступати коефіцієнт напруже-ності плану, в основі розрахунку якого — порівняльна характерис-тика запланованих темпів зростання товарообороту, фактичного виконання планів і ресурсного забезпечення магазинів і торговель-ного підприємства загалом. Тобто напруженість плану товарообо-роту торговельного підприємства беруть як базу для порівняння і приймають за одиницю, або 100 %.

Алгоритм розрахунку цього коефіцієнта показаний на рис. 2.3.

 

4 if

Pij =                Pj = —

о

            >          1                      \           <         

            6 рг

Кр- = 

 

\

           

 

            7 крі = ^крп ■ крі2 •...• кр ■...• кріт

j = 1,2,..., т

           

 

Рис. 2.3. Алгоритм розрахунку

коефіцієнта напруженості виконання

плану роздрібного товарообороту

Він передбачає восьмиетапну процедуру розрахунків: 1) коефіцієнта еластичності планового завдання (Щ) як відно-шення запланованого темпу зростання товарообороту магазину по-рівняно з базисним періодом (Г,) до відповідного показника, розра-хованого по торговельному підприємству (7);

2)         коефіцієнта еластичності виконання плану товарообороту

(КЬІ) як відношення відсотка виконання плану товарообороту

окремим магазином (Д) до виконання плану товарообороту по торговельному підприємству загалом (В);

3)         інтегрального коефіцієнта еластичності товарообороту мага-зину (КОІ);

4)         ресурсомісткості товарообороту г'-го магазину по у'-му ресурсу (Ру) як відношення наявного ресурсу (Щ) і фактичного товарообо-роту (ОІ) у звітному періоді;

5)         ресурсомісткості товарообороту торговельного підприємства загалом по у'-му ресурсу (Pj) як відношення величини наявностіу-го ресурсу в цьому підприємстві (Hj) до його товарообороту (О);

6)         часткових коефіцієнтів ресурсомісткості товарообороту мага-зину з кожного виду ресурсів (Кру) як відношення ресурсомісткості товарообороту магазину по у'-му ресурсу і ресурсомісткості товаро-обороту всього торговельного підприємства з цього ресурсу;

 

7)         інтегрального коефіцієнта ресурсомісткості товарообороту магазину (Крі);

8)         коефіцієнта напруженості виконання плану товарообороту магазином (Кп^), як відношення інтегрального коефіцієнта еластич-ності товарообороту (Ко^) до інтегрального коефіцієнта ресурсоміс-ткості товарообороту цього магазину (Крі).

Формула (8) розрахунку коефіцієнта напруженості виконання плану товарообороту показує, що Кщ > 1 за умови, якщо Kpt < Kot. У цьому випадку напруженість виконання плану товарообороту г'-м магазином вища, ніж загалом по торговельному підприємству. Як-що ж Крі > КОІ, то КПІ < 1, тобто фактична напруженість виконання плану товарообороту в г'-му магазині нижча, ніж по торговельному підприємству загалом.

Основними видами ресурсного забезпечення товарообороту, які можуть братися до уваги в процесі розрахунків, є товарні ресурси, ресурси праці, торгова площа, наявність устаткування та ін.

Розглянемо методику розрахунку коефіцієнтів напруженості виконання плану товарообороту на прикладі торговельної мережі споживчого товариства.

У табл. 2.10 наведено розрахунок інтегральних коефіцієнтів еластичності товарообороту для кожного магазину споживчого товариства. Цей розрахунок реалізує перші три блоки алго-ритму.

Інтегральні коефіцієнти еластичності товарообороту магазинів (КОІ) виражають відношення запланованих темпів зростання товаро-обороту і фактичних рівнів виконання планів окремими магазинами

до середніх значень цих показників по торговельнш мережі в цілому. Окремі економісти пропонують використовувати ці показн2и як ко-ефіцієнти для оцінки напруженості планів товарообороту . Однак тільки на їх основі, бе’ врахування фактичного ресурсного забезпе-чення, ще не можна обєктивно судити про напруженість виконання планів магазинами. Очевидно, легше виконувати план при більш ви-сокій ресурсній забезпеченості. Тому, оцінюючи напруженість вико-нання плану поряд з інтегральними коефіцієнтами еластичності то-варообороту, до уваги необхідно брати також показники, які характеризують рівень ресурсної забезпеченості магазинів. їх нази-вають показниками ресурсомісткості товарообороту.

У табл. 2.11 фактичні показники ресурсомісткості товарооборо-ту (Ру), обчислені як відношення наявного обсягу кожного виду ре-сурсів у магазинах до їх товарообороту. В якості товарних ресурсів взято запаси товарів на початок періоду і їх надходження упродовж звітного періоду. Наявність ресурсів праці характеризують відпра-цьовані людино-дні, а матеріально-технічної бази — торгова площа магазинів. 3 цією метою залежно від конкретних умов роботи торго-вельних підприємств можуть використовуватися й інші показники.

Ресурсомісткість роздрібної реалізації продовольчих і непродо-вольчих товарів за основними видами ресурсів суттєво відрізняєть-ся. Це підтверджують дані табл. 2.11.

Вони свідчать, що за товарним забезпеченням і матеріально-технічною базою найвища ресурсомісткість товарообороту була у непродовольчих магазинах, а за ресурсами праці — в продовольчих і змішаних магазинах споживчого товариства. В зв’язку з цим серед-ню ресурсомісткість товарообороту як базу для порівняння по кож-ному із ресурсів взято не в цілому по торговельній мережі, а окремо для непродовольчих, продовольчих і змішаних магазинів. Для цієї диференційованої бази розраховано коефіцієнти порівняльної ресур-сомісткості товарообороту кожного магазину за видами ресурсів.

Спеціалізовані торговельні підприємства не мають потреби у такій диференціації базових значень коефіцієнтів ресурсомісткості товарообороту. Тут за базу для порівняння може прийматися сере-дня ресурсомісткість усього товарообороту торговельного підпри-ємства за основними видами ресурсів.

Тригубова М. Г. Оценка напряженности плана товарооборота / Тригубо-ва М. Г., Гулия К. И., Карпенко 3. Д. // Проблемьі совершенствования управления кооперативньім хозяйством. — М.: МКИ, 1979. — С. 136—142.

Таблиця 2.10

РОЗРАХУНОК ШТЕГРАЛЬНИХ КОЕФЩІЄНТІВ ЕЛАСТИЧНОСТІ ТОВАРООБОРОТУ МАГАЗИНІВ СПОЖИВЧОГО ТОВАРИСТВА

 

Магазини       я

Ц

о 1 ^ 'я

ffl ^

■si

Щ «J

н я

кЗ Н    Товарооборот у звітному році, тис. грн     &

К Я

Я Я сй

я о

я m      я я

п

о

о

П К

S

0J >Я £*

н о к a

KS о мю

2 ° и о

сЗ rv Ч сТ К ffl сЗ О

сп Н    Коефіцієнт еластичності      о

о я в4 я н ^

о -^

кЗ о

к Й

& >я я

.а я .3 3

о S

и &

їЯ й я &

о. Й

 

           

            за планом       я 'в

X

я в4 2 ч

>я я я

и         

           

            оі

О щ

« Щ

2 S а ^ .40

&

К

о с

О я

я я я я ь °

й «

-Є4 ffl 

 

           

            я 'я

X

н

2 'ч      у цінах

попереднього

року   

           

           

           

           

           

 

Гастроном     39,1     54,9     47,9     58,1     105,8   122,3   1,188   1,007   1,094

Промтовари   13,6     13,9     12,1     13,7     98,6     89,0     0,863   0,938   0,900

Госптовари    9,5       9,8       8,6       12,1     123,5   90,5     0,878   1,175   1,016

Будматеріали 41,2     42,6     37,3     43,8     102,8   90,3     0,876   0,978   0,925

Товари повсяк-денного попиту      8,4       9,3       8,1       9,5       102,2   96,4     0,935   0,972   0,953

Іт.д.                                                                                                  

Всього по спо-живчому товари-ству         387,9   458,0   400,0   469,9   105,1   103,1                         

Таблиця 2.11

РОЗРАХУНОК ШТЕГРАЛЬНИХ КОЕФЩІЄНТІВ РЕСУРСОМІСТКОСТІ ТОВАРООБОРОТУ МАГАЗИНІВ СПОЖИВЧОГО ТОВАРИСТВА У ЗВІТНОМУ ПЕРІОДІ

 

Магазини       н о я

§•&

о н с S Фактична наявність ресурсів          Ресурсомісткість товарообороту (Р0          Коефіцієнти ресурсоміст-кості товарообороту (Кр^)   Інтегральні коефіцієнти ресурсомісткості товарообороту (Крі)

 

           

            я я й Рffl о

о н н н            2

- ?

я к       £ 3

о R н я            я

& s

Й ю

О (3     'я

&

н

о о       і 13

3 я 'S..E

Е н      я

& s

Й ю

О (3     я

о

11

а. я      і 13

3 я 'S..E

Е н     

 

Гастроном     58,1     64,7     1196    104      1,113   20,585 1,790   0,961   0,836   0,544   0,759

Промтовари   13,7     16,6     235      117      1,210   17,153 8,532   0,952   0,981   1,202   1,039

Госптовари    12,1     14,4     265      95        1,189   21,901 7,851   1,025   1,253   1,107   1,124

Будматеріали 43,8     52,8     576      152      1,205   13,151 3,470   1,007   0,752   0,489   0,718

Товари повсяк-денного попиту      9,5       10,5     310      24        1,102   32,632 2,526   0,950   1,671   0,650   1,011

Іт.д.                                                                                                                         

Всього            469,9   547,1   10575  2039    1,164   22,505 4,339   —        —        —        —

в т.ч. магазини непродовольчі        126,7   149,7   2215    899      1,181   17,482 7,095   —        —        —        —

продовольчі   326,2   377,7   8028    1074    1,158   24,611 3,292   —        —        —        —

змішані           17,0     19,7     332      66        1,160   19,529 3,882   —        —        —        —

Порівняння розрахованих в табл. 2.11 інтегральних коефіцієнтів ресурсомісткості товарообігу (Крi), в однотипних магазинах спожив-чого товариства дозволяє судити не тільки про відмінності в рівнях ресурсомісткості товарообороту, але й про ефективність їх роботи.

В розглянутій табл. 2.11 реалізовані з четвертого по сьомий бло-ки алгоритму, показаного на рис. 2.3. Виходячи з одержаних резуль-татів, у табл. 2.12 розраховані коефіцієнти напруженості виконання плану товарообороту магазинами (Кni) за формулою із восьмого блоку алгоритму. Ці коефіцієнти дають змогу ранжувати магазини споживчого товариства за рівнем напруженості виконання планів.

Таблиця 2.12

РОЗРАХУНОК КОЕФЩІЄНТЮ НАПРУЖЕНОСТІ ВИКОНАННЯ ПЛАНУ ТОВАРООБОРОТУ

 

            Інтегральний коефіцієнт                                        

Магазини       еластичності товарообороту

(Коi)    порівнянної

ресур-сомісткості     

           

           

           

1          2          3          4          5          6          7

Гастроном     1,094   0,759   1,441   105,8   152,4   +46,4

Промтовари   0,900   1,039   0,866   98,6     85,4     -13,2

Госптовари    1,016   1,124   0,904   123,5   111,6   -11,9

Будматеріали 0,925   0,718   1,288   102,8   132,4   +29,6

Товари повсякденного попиту        0,953   1,011   0,943   102,2   96,4     -5,8

Іт.д.     ...         ...         ...         ...         ...         ...

Всього поспо-живчому това-риству                                 1,0       105,1   105,1  

За допомогою коефіцієнтів напруженості виконання плану об-числюються скориговані значення показників виконання плану то-варообороту магазинами, які могли б бути досягнуті за середнього рівня напруженості виконання плану по всій торговельній мережі підприємства. їх розраховують шляхом множення процента вико-нання плану товарообороту магазинами на коефіцієнти порівнянної напруженості виконання плану товарообороту в кожному із них. Наприклад, за даними табл. 2.12 для магазину «Госптовари» цей показник обчислювався так: 123,5 % х 0,904 = 111,6 %.

Розрахунки свідчать, що магазин «Госптовари» план товаро-обороту перевиконав на 23,5 %, а магазин «Будматеріали» — тіль-ки на 2,8 %. Однак зусилля колективу магазину «Будматеріали» треба оцінити як більш напружені, оскільки коефіцієнт напружено-сті виконання плану у нього був значно вищий.

Цей висновок наочно підтверджує порівняння скоригованих показ-ників виконання плану товарообороту цими магазинами. При однако-вій напруженості планів й інших тих самих умовах магазин «Госптова-ри» план товарообороту перевиконав би тільки на 11,6 %, а магазин «Будматеріали» — на 32,4 %. Значні відхилення скоригованих показ-ників виконання плану товарообороту магазинами від фактичних зна-чень свідчать про недостатній рівень обірунтованості планів.

Використання коефіцієнтів напруженості планів у процесі порі-вняльного аналізу виконання планів товарообороту торговельними підприємствами дозволяє об’єктивніше оцінити результати їхньої роботи і ще невикористані можливості збільшення товарообороту.

Запропонованій методиці аналізу напруженості виконання пла-ну товарообороту властиві деякі обмеження. Так, вона допускає, що основні види ресурсів, які беруть для розрахунку, мають одна-кову вагомість в процесі виконання плану. А це не завжди прави-льно, тому що залежно від ситуації якийсь із цих ресурсів може ви-ступати стосовно до обсягу товарообороту як лімітуючий фактор, що є визначальним для зростання товарообороту. Незважаючи на це, методика аналізу напруженості виконання плану товарообороту є важливим інструментом оцінки результатів роботи магазинів та інших одиниць торговельної мережі.