Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2.4. Аналіз напруженості виконання плану товарообороту : Економічний аналіз торговельної діяльності. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

2.4. Аналіз напруженості виконання плану товарообороту


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 

Загрузка...

Об'єктивна оцінка результатів роботи магазинів та інших струк-турних підрозділів підприємств є основою для обґрунтування мате-ріального заохочення їх колективів і розробки планів діяльності на перспективу. Підвищення об'єктивності цієї оцінки вимагає враху-вання не тільки ступеня виконання планових показників, але і їх напруженості і, в першу чергу, напруженості виконання плану роз-дрібного товарообороту.

Оцінка напруженості планів товарообігу повинна здійснюватися як на стадії обґрунтування, так і після їх виконання, враховуючи конкретні умови, в яких цей план виконувався, і фактичне ресурсне забезпечення. Це дозволяє не тільки об'єктивніше оцінити резуль-тати роботи, але й дати оцінку рівня планування.

Критерієм оцінки напруженості планів вважається ступінь ви-користання резервів інтенсивного розвитку виробничої чи торгове-льної діяльності у плановому періоді. Тому в основі існуючого під-ходу до оцінки напруженості планів товарообороту — припущення про необхідність досягнення у процесі планування приблизно од-накових співвідношень між планом роздрібного товарообороту і

ресурсами, які використовуються для иого виконання, з метою до-сягнення у різних ланках торгівлі приблизно однакової напружено-сті планів. Це вимагає розробки нормативних показників ресурсно-го забезпечення товарообороту для різних типів магазинів.

В умовах відсутності цих нормативів для розрахунку показників напруженості планів товарообороту магазинів може бути викорис-тана як база для порівнянь фактична ресурсна забезпеченість всьо-го торговельного підприємства. Показником для оцінки напруже-ності планів товарообороту може виступати коефіцієнт напруже-ності плану, в основі розрахунку якого — порівняльна характерис-тика запланованих темпів зростання товарообороту, фактичного виконання планів і ресурсного забезпечення магазинів і торговель-ного підприємства загалом. Тобто напруженість плану товарообо-роту торговельного підприємства беруть як базу для порівняння і приймають за одиницю, або 100 %.

Алгоритм розрахунку цього коефіцієнта показаний на рис. 2.3.

 

4 if

Pij =                Pj = —

о

            >          1                      \           <         

            6 рг

Кр- = 

 

\