Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Анотація : Соціальне страхування. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

Анотація


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 

Загрузка...

В. О. Безугла, Д. М. Загірняк, Л. П. Шаповал

СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

Реêомендовано

Міністерством освіти і наóêи Уêраїни

для стóдентів вищих навчальних заêладів

Київ

«Центр учбової літератури»

2УДК 369 (075.8) ББК 65.272я73 Б 40

Гриф надано Міністерством освіти і наóêи Уêраїни (Лист № 1.4/18-Г-347 від 09.01.2009)

Рецензенти:

Костирко Л. А. член підкомісії з фінансів і кредиту науково-методичної ради

Міністерства освіти і науки України, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля;

Цвєткова Л. О. - член підкомісії з фінансів і кредиту науково-методичної ради

Міністерства освіти і науки України, кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри фінансів Полтавського університету споживчої кооперації України;

Тураєв В. А. - начальник головного управління Пенсійного фонду в Луганській

області.

Безугла В. О., Загірняк Д. М., Шаповал Л. П. Б 40 Соціальне страхування. Навч. Посіб. - К.: Центр учбової літератури, 2011. - 208 с.

ISBN 978-611-01-0134-9

Навчальний посібник складено відповідно до освітньо-професійної програми дисциплі-ни «Соціальне страхування». В ньому розглянуті загальні принципи, функції соціального страхування як провідної організаційно-правової форми соціального забезпечення, тенденції становлення та розвитку системи соціального страхування.

Теоретичний матеріал представлено у вигляді схем, графіків та таблиць. Викладення основних положень супроводжується стислим описом історії формування певної концепції. До кожної з запропонованих тем додаються питання для самоперевірки, тести та задачі, які можуть бути використані студентами в процесі поточної роботи й викладачами для проміж-ної та підсумкової перевірки знань студентів.

Книга призначена як для самостійного вивчення матеріалу, так і як навчальний посіб-ник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів всіх форм на-вчання.

УДК 369(075.8) ББК 65.272я73 ISBN 978-611-01-0134-9

© Безугла В. О., Загірняк Д. М.,

Шаповал Л. П., 2010 © Центр учбової літератури, 2