Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Дослідження. формування (формулювання) мети й завдань дослідження : Основи наукових досліджень. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

Дослідження. формування (формулювання) мети й завдань дослідження


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 

магниевый скраб beletage

%o

дОСлІджЕННя. фОРМУВАННя (фОРМУлюВАННя) МЕТИ й зАВдАНь дОСлІджЕННя

Під науковим напрямком розуміють сферу наукових досліджень, присвячених рішенню яких-небудь великих, фундаментальних тео-ретично-експериментальних завдань у певній галузі науки. Успіх на-укової праці багато в чому залежить від того, наскільки вдало обґрун-товане науковий напрямок.

Під проблемою розуміють складне наукове завдання, що охоплює значну область дослідження й має перспективне значення. Корис-ність таких завдань і їхній економічний ефект іноді можна визначити тільки орієнтовно.

Проблема складається з ряду тем.

Тема — це наукове завдання, що охоплює певну область наукового дослідження. Вона базується на численних дослідницьких питаннях. Під науковими питаннями розуміють більше дрібні наукові завдан-ня, що ставляться до конкретної області наукового дослідження.

Тема повинна бути економічно ефективної й мати значимість. Будь-яка тема прикладних досліджень повинна давати економічні ефекти для народного господарства, для суспільства, для окремо взя-тої галузі. Це одне з найважливіших вимог.

На стадії вибору теми дослідження очікувані економічні ефекти може бути визначений як правило орієнтовно за допомогою аналогів.

Важливою характеристикою теми є здійсненість і впроваджен-ність. При розробці теми варто оцінити можливості її закінчення в плановий строк і впровадження у виробничих умовах замовника.

Обґрунтовуючи тему, науковець повинен знати відтворення і його запити на даному етапі.

 

Основи наукових досліджень

3          НАУКОВА ІНТУІцІя

Під інтуїцією мислителі стародавності розуміли безпосередній розсуд реально існуюче положення речей. Відсутність сумнівів в іс-тинності інтуїтивного пізнання засновано було на довірі до почуттє-вих і зорових сприйнять.

Вперше риси філософської проблематики в питанні про інтуїцію були відзначені в навчаннях Платона й Аристотеля.

Повноправну філософську концепцію інтуїтивне знання одержа-ло в епоху раціоналізму XVII століття.

Декарт у своїх добутках дав наступне розуміння інтуїції: «Під ін-туїцією я розумію віру в хибке свідчення почуттів і оманне міркуван-ня оманної уяви, але поняття ясного й уважного розуму настільки просте й виразне, що воно не представляє ніякого сумніву в тім, що ми мислимо, або, що те саме міцне поняття ясного й уважного розу-му, породжуваного лише природним світлом розуму й завдяки своїй простоті набагато більше достовірне, чим сама дедукція»1.

Причетність інтуїції до творчого процесу стала для багатьох до-слідників настільки очевидної, що перетворилася у вихідний пункт позитивного рішення тієї або іншої проблеми. Один з основополож-ників теорії творчості А. Пуанкаре прямо заявляв, що від рішення проблеми інтуїції залежить успіх у розкритті таємниці наукової творчості й в остаточному підсумку — прогрес науки.

Йдучі по історичних сходах розвитку інтуіціїї та на основі про-водимих досліджень був знайдений шлях гносеологічного аналізу інтуїції як специфічної форми взаємодії почуттєвого й логічного піз-нання.

Місце інтуїції в науковому пізнанні визначається сферою взаємо-дії почуттєвого й логічного пізнання. У цій взаємодії проявляється дія інтуїції як процесу — інтуїтивне пізнання.

Інтуїтивне пізнання — сфера людської діяльності стосовна до об-ласті як наукової, так і вненаукового пізнання.

1. Декарт Р. Избранные философские произведения. М, 1950, С.113