Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Додатки : Основи наукових досліджень. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

Додатки


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 

магниевый скраб beletage

доктора наук та понад 300 — кандидата наук. Понад 1400 студентів виконували дипломні роботи під керівництвом провідних вчених НАН України; побачили світ понад 90 монографій, підготовлених у творчій співпраці з освітянами.

Впровадження наукових розробок, розвиток інноваційної інфра-структури. Науковими установами НАН України щороку впрова-джується в різні галузі економіки України понад 2000 новітніх роз-робок, серед яких передові технології, у тому числі інформаційні, ма-шини, устаткування, матеріали, автоматизовані комплекси і системи, програмні продукти, бази даних і бази знань, сорти рослин, методич-ні рекомендації та методики, стандарти. В 2007 році значна кількість впроваджених розробок була спрямована на підвищення рівня охо-рони здоров‘я.

Велика увага приділяється забезпеченню більш ефективної ді-яльності технологічних парків, що створені в Україні, в тому числі за участю провідних інститутів Академії, розгляду та затвердженню на-прямів інноваційної діяльності існуючих технопарків, науково-тех-нологічній експертизі їх інноваційних проектів.

В 2007 році укладено 49 ліцензійних угод і контрактів, здобуто 653 патенти на винаходи і корисні моделі.

Видавнича діяльність. Академія має власні видавництва «На-укова думка» та Видавничий дім „Академперіодика”. Протягом 2007 року установами НАН України видано майже 950 назв науко-вих книг, з них 685 — монографії та понад 250 — збірники наукових праць; майже 400 книг навчальної, довідкової та науково-популярної літератури. Поточні праці науковців публікувалися в 81 науковому журналі та понад 50 серійних виданнях. 26 журналів НАН України перекладаються англійською мовою, серед яких 17 перевидаються за кордоном, редакції 9 журналів власними силами перекладають та видають англійською мовою всі свої номери. Практично всі журнали НАН України мають свої сторінки в мережі Інтернет, де розміщують змісти, анотації кількома мовами, близько 40% — повнотекстові вер-сії видань.

 

Основи наукових досліджень

Міжнародне співробітництво. Станом на 01.01.08 в НАН України діє близько 100 договорів, проектів, меморандумів про співробітни-цтво понад 150 наукових організацій Академії з науковими органі-заціями 45 країн світу та міжнародними організаціями, серед яких, зокрема, Міжнародний інститут прикладного системного аналізу IIASA, Європейська організація ядерних досліджень CERN, Євро-пейська наукова асоціація геофізичних досліджень EISCAТ. За між-академічними угодами виконується близько 100 спільних проектів з організаціями Польщі, Угорщини, Болгарії, Чехії, Словаччини та Румунії. В середньому вчені Академії отримують щорічно близько 600 грантів для виконання наукових проектів, проведення та участі в конференціях, стажування в зарубіжних наукових центрах.

На умовах паритетного фінансування проводяться спільні кон-курси науково-дослідних проектів з Сибірським відділенням РАН, Російським фондом гуманітарних досліджень, спільна «Програма цільових досліджень та розвиваючих ініціатив» НАН України з На-уково-технологічним центром в Україні. Частково фінансуються та-кож спільні проекти Академії з Національним центром наукових до-сліджень Франції (CNRS) та Радою з науки і технологій Туреччини (ТÜBITAK).

Щорічно установами НАН України виконуються роботи в рамках більш як 300 контрактів на загальну суму 50 млн. грн. Триває співп-раця з такими корпораціями, компаніями, концернами як “INTEL”, “MOTOROLA”, “BOEING”, “GENERAL ELECTRIC”, (США); “Folgat AG” (Німеччина); “Sodern” (Франція); “Sigma Aldrich” (Швейцарія); “Global Metal Technology” (Корея); “NORINKO” (Китай) тощо.

Кадрове забезпечення. Загальна кількість працюючих в НАН України за станом на 01.01.2008 складала 43349 чол., в тому числі 19024 наукових працівників. Серед них 2568 докторів наук та 8076 кандидатів наук. Середній вік наукових працівників становив близь-ко 50,2 року, докторів наук — 62,2 року, кандидатів наук — 51,4 року.

Персональний склад. За станом на 01.01.2008 до складу НАН України входять 182 дійсних члена (академіка), 343 члена-кореспон-дента та 115 іноземних членів.

 

Додатки