Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
додаток д : Основи наукових досліджень. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

додаток д


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 

магниевый скраб beletage

довідка про Національну академію наук України

Національна академія наук України заснована 27 листопада 1918 року у м. Києві. Її першим президентом був видатний вчений зі світо-вим ім’ям В.І. Вернадський.

Статус.

Національна академія наук України згідно із чинним законодав-ством є вищою державною науковою організацією України, що за-снована на державній власності та користується правами самовряд-ності, яка полягає у самостійному визначенні тематики досліджень, своєї структури, вирішенні науково-організаційних, господарських, кадрових питань, здійсненні міжнародних наукових зв’язків. Акаде-мія об’єднує дійсних членів, членів-кореспондентів та іноземних чле-нів, усіх науковців її установ, організовує й здійснює фундаментальні та прикладні дослідження з найважливіших проблем природничих, технічних та соціогуманітарних наук.

Органи управління.

Вищим органом НАН України є Загальні збори її членів. У пері-од між сесіями Загальних зборів керівництво роботою Академії здій-снює Президія НАН України, яка обирається Загальними зборами строком на 5 років. До складу Президії НАН України, вибори якої відбулися в квітні 2004 року, входять 32 особи, у тому числі прези-дент, перший віце-президент — головний учений секретар, три віце-президенти, 14 академіків-секретарів відділень, 13 членів Президії. У засіданнях також беруть участь з правом дорадчого голосу 6 в.о. членів Президії та 10 радників Президії НАН України.

Структура.

В НАН України функціонують 3 секції (фізико-технічних і ма-тематичних наук; хімічних і біологічних наук; суспільних і гумані-тарних наук), що об’єднують 14 відділень наук: математики; інфор-матики; механіки; фізики та астрономії; наук про Землю; фізико

Основи наукових досліджень

технічних проблем матеріалознавства; фізико-технічних проблем енергетики; ядерної фізики та енергетики; хімії; біохімії, фізіології і молекулярної біології; загальної біології; економіки; історії, філосо-фії та права; літератури, мови та мистецтвознавства. В Академії діють 6 регіональних наукових центрів подвійного з Міністерством освіти і науки України підпорядкування: Донецький (м.Донецьк), Західний (м.Львів), Південний (м.Одеса), Північно-східний (м.Харків), При-дніпровський (м.Дніпропетровськ), Кримський (м.Сімферополь) та Інноваційний центр по м.Києву.

Основною ланкою структури НАН України є науково-дослідні інститути та прирівняні до них наукові установи. В структурі НАН України діють національні заклади — Національна бібліотека Украї-ни ім. В.І.Вернадського, Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут», Національний історико-археологічний заповідник «Ольвія», Національний ботанічний сад ім. М.М.Гришка, Національний дендрологічний парк „Софіївка”, Національний на-уково-природничий музей. До структури НАН України входять та-кож організації дослідно-виробничої бази (дослідні підприємства, конструкторсько-технологічні організації, обчислювальні центри). Всього на цей час в НАН України діють 176 наукових установ та 49 організацій і підприємств дослідно-виробничої бази.

Співробітництво з освітніми установами. Між науковими уста-новами Академії та вищими навчальними закладами в 2007 році укладено близько 180 договорів про співробітництво. Щорічно роз-робляється 200-300 спільних наукових проектів. Функціонує майже 140 спільних з освітянами науково-навчальних структур (комплек-сів, центрів, лабораторій, філій кафедр тощо), які широко викорис-товують потенціал НАН України для підготовки фахівців високої кваліфікації для потреб вищої школи та НАН України. Протягом останніх років 1600-1800 висококваліфікованих науковців НАН України викладають у вузах, з них кожний десятий академік та член-кореспондент НАН України. У 2007 році майже 80 науково-педаго-гічних працівників захистили у спеціалізованих радах наукових уста-нов НАН України дисертаційні роботи на здобуття вченого ступеня