Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Додатки : Основи наукових досліджень. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

Додатки


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 

магниевый скраб beletage

машин і систем Iнститут програмних систем Кібернетичний центр Центр таймерних обчислюваль-них систем Iнституту кібернети-ки ім.В.М.Глушкова

1993

Державне підприємство «Iнсти-тут машин і систем» Міністер-ства промислової політики і НАН України

Інститут плазмової електроніки і нових методів прискорення ННЦ «ХФТІ»

Інститут теоретичної фізики ім. О.І.Ахієзера ННЦ «ХФТІ» Інститут фiзики твердого тіла, матеріалознавства та технологій ННЦ «ХФТІ»

Інститут фізики високих енергій і ядерної фізики ННЦ «ХФТІ» Інститут фізики плазми ННЦ «ХФТІ»

Науково-інженерний центр «Дуга» Науково-інженерний центр зва-рювання та контролю в галузі атомної енергетики України Ужгородський науково-техніч-ний центр матеріалів оптичних носіїв інформації Iнституту про-блем реєстрації інформації Центр практичної iнформатики

1994

Державне науково-виробниче під-приємство «Рубін»

Державний науково-дослідний ін-ститут інформатизації та моделю-вання економіки Держкомзв’язку та інформатизації України та HАH України

Зовнішньоторговельне виробни-че підприємство Фірма «ІНПАТ» Міжнародний центр електронно-променевих технологій

1995

Iнститут транспортних систем і технологій

Науково-виробничий центр «Ти-тан»

Науково-інженерний центр елек-трошлакових технологій

1996

Державний науково-дослідний інститут iнформаційної інфра-структури Держкомзв’язку та інформатизації України та HАH України

Інститут геохімії навколишнього середовища НАН та МНС Укра-їни

Інститут космічних досліджень НАH України та НКА України Львівський центр Iнституту кос-мічних досліджень HАH України та HКА України

Навчально-науковий комплекс «Iнститут прикладного систем-ного аналізу» НТУУ «КПІ», Мі-носвіти і науки України та НАН України

 

Основи наукових досліджень

1997

Міжнародний науково-навчаль-ний центр інформаційних техно-логій та систем НАН України та Міносвіти і науки України Навчально-науковий центр «Фі-зико-хімічне матеріалознавство» Київського національного уні-верситету ім. Тараса Шевченка та НАН України

Науково-інженерний центр «Ма-теріалооборобка вибухом» Науково-технічний центр забез-печення якості та сертифікації «Сепроз»

1998

Науково-технічний комплекс

«Інститут електрозварювання ім.

Є.О.Патона»

2000

Відділення керамології Інституту

народознавства

Дослідне виробництво Iнституту механіки ім. С.П. Тимошенка

2001

ТОВ «Технопарк ІЕЗ ім.

Є.О.Патона»

2002

Інженерний центр електронно-променевого зварювання

2004

Технологічний парк «Інтелекту-альні інформаційні технології»

2005

Науково-технічний центр «Пер-спективні технології»

2007

Державне підприємство «Науко-во-технологічний центр “Бери-лій” НАН України»

 

Додатки