Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Розрахунок економічної ефективності наукових досліджень : Основи наукових досліджень. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

Розрахунок економічної ефективності наукових досліджень


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 

магниевый скраб beletage

Особливе місце в структурі способів підвищення ефективності праці науковців є стимулювання.

Вся система показників стимулювання й система розподілу вина-городи (або стягнень) повинні бути зрозумілі й справедливі. Потріб-но використовувати різноманітні форми стимулювання, матеріальне стимулювання повинне супроводжуватися моральним.

Стимулювання повинне бути своєчасним і голосним. Найважли-вішими стимулами для науковця є: суспільне визнання, матеріальна винагорода, час для вільного пошуку по особистих інтересах учено-го; забезпечення можливості практичної реалізації результатів до-сліджень ученого. Позитивне стимулювання завжди більш дієво, ніж негативне.

У ряді випадків при плануванні тим виникає потреба у виборі най-більш перспективних, економічно обґрунтованих тим. У цьому ви-падку оцінку народногосподарської необхідності розробки необхідно визначати чисельними критеріями, найпростішим з яких є критерій економічної ефективності

КЕ =TL ,         (11.1.1.)

де КЕ — критерій економічної ефективності наукових досліджень Е„ — передбачуваний економічний ефект від впровадження; 3„ —

витрати на наукові дослідження.

Чим більше значення КЕ, тим ефективніше тема й вище її народногосподарська ефективність.

Однак критерій КЭ не враховує обсяг впроваджуваної продукції,

період впровадження, тому більше об’єктивним є критерій, що обчислюється по формулі

КЕ=СГ* JT/3  (11.1.2)

СГ — вартість продукції за рік після освоєння наукового дослідження

й впровадження у виробництво; Г— тривалість виробничого впровадження в літах; 3 — загальні витрати на виконання наукового дослідження, досвідчене й промислове освоєння продукції й річних витрат на її виготовлення за новою технологією. [15.17]

 

Основи наукових досліджень

Економічність є найважливішим критерієм перспективності теми. Однак при оцінці великих тим цього критерію виявляється недостат-нім і потрібно більше загальна оцінка, що враховує й інші показни-ки. У цьому випадку часто використовується експертна оцінка, що виконується спеціально підібраним складом висококваліфікованих експертів (звичайно від 7 до 15 чоловік). З їхньою допомогою залеж-но від специфіки тематики, її напрямку або комплексності встанов-люються оціночні показники тим. Тема, що одержала максимальну підтримку експертів, уважається найбільш перспективною.

Особливості розрахунку економічної ефективності наукового дослідження

Розрахунок економічної ефективності науково-дослідних робіт має свої особливості. Найбільше чітко ці роботи поділяють на три етапи:

Вибір теми, виконання науково-дослідних робіт, впровадження у виробництво. Тому й розрахунок необхідно провадити поетапно.

Результати наукових досліджень, особливо на перших двох ета-пах, чітко встановити не представляється можливим. У зв’язку із цим розрахунки економічної ефективності іноді мають прогнозно-імовір-нісний характер. Наукові дослідження розробляють і впроваджують протягом 2-5 і більше років. Отже, при розрахунку економічної ефек-тивності необхідно враховувати фактор часу.

Визначення річного економічного ефекту НДР ґрунтується на зі-ставленні наведених витрат по базовому й новому варіантах техніки, технологій процесу й т.д. Наведені витрати визначаються по формулі

ЗПР = З+ ЕН * К ,     (11.1.3)

де ЗПР— наведені витрати на одиницю продукції (роботи), грн.; З — собівартість одиниці продукції (роботи), грн.; К — питомі капітальні вкладення у виробничі фонди, грн; Ен — нормативний коефіцієнт капітальних вкладень (Ен=0,15). Розрахунок річного економічного ефекту провадиться по формулі

Е =(ЗПР1 - ЗПР2 )* А2 ,       (11.1.4.)

де Е — річний економічний ефект, грн.;

3ПР1, 3ПР2 — наведені витрати на одиницю продукції (роботи) відпо-відно до й після впровадження НДР, грн;

 

Розрахунок економічної ефективності наукових досліджень

А2 — річний обсяг виробництва продукції (роботи) після впрова-дження результатів науково-дослідних робіт у розрахунковому році, натуральних одиниць.

Коли в процесі НДР або ОКР потрібні додаткові капіталовкла-дення, то обчислюють фактичний строк їхньої окупності:

К1 -К2

t =        (11.1.5)

Ф         С2 -С1

де tФ— фактичний строк окупності, років; ДО1 і ДО2 — питомі капі-таловкладення (на одиницю продукції в рік) по новому й старо-му варіантах; C1 і З2 — собівартість одиниці продукції по новому й старому варіантах. Щоб оцінити ефективність витрат, фактичний строк окупності

рівняється з нормативним. Останній визначається по формулі

1 Е

Н

t=         (11.1.6)

де tH — нормативний строк окупності, років.

Якщо t0 < tH, то капіталовкладення в НДР або ОКР ефективні.

При розрахунку очікуваного економічного ефекту можливі різні випадки: визначення очікуваного ефекту від впровадження в порів-нянні із плановим; розрахунок ефекту з метою порівняння розробок із кращими вітчизняними й закордонними зразками; установлення ефекту з метою порівняння з існуючими зразками на даному вироб-ництві.

Після виконання НДР створюється економічний потенціал, що реалізується в міру впровадження результатів досліджень у вироб-ництво. Економічний ефект залежить від обсягу й тривалості впрова-дження, витрат на поліпшення якості продукції й ін.

Якщо економічний ефект досягається в результаті зміни витрат на виробництво продукції при колишній її якості (росте продуктивність праці внаслідок впровадження нового технологічного процесу), то ефект на розрахунковий рік обчислюють по формулі

Е = [(С1 -С2) + Ен *(7Cf -K2)*Q\,  (11.1.7.)

де Q — річний обсяг продукції на t-й рік.