Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
РОзРАхУНОК ЕКОНОМІчНОЇ ЕфЕКТИВНОСТІ НАУКОВИх дОСлІджЕНь : Основи наукових досліджень. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

РОзРАхУНОК ЕКОНОМІчНОЇ ЕфЕКТИВНОСТІ НАУКОВИх дОСлІджЕНь


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 

магниевый скраб beletage

Фактичну річну економію живої й упредметненої праці, виражену в грошовому еквіваленті, називають річним економічним ефектом.

Річний економічний ефект залежно від: стадії завершення роботи може бути попереднім, очікуваним, фактичним, потенційним.

Попередній (або плановий) економічний ефект розраховується на стадії техніко-економічного обґрунтування доцільності постановки дослідженні з укрупнених показників на очікуваний об’єкт впрова-дження на стадії завершення наукових досліджень за результатами НДР і нормативно-довідковим показникам на планований обсяг впровадження. Якщо обсяг впровадження гарантується замовником, то очікуваний ефект називають гарантованим.

Фактичний економічний ефект розраховується після впрова-дження розробки за фактичними показниками звітного року й дію-чих норм підприємства або організації, що здійснили впровадження.

Потенційний економічний ефект — це сума, — розрахована за укрупненими показниками на можливий обсяг впровадження. Слу-жить як інформація й обґрунтування доцільності широкого впрова-дження розробок.

У випадку продажу матеріалів НДР і ліцензій закордонним кра-їнам і фірмам може бути отриманий річний економічний ефект від реалізації матеріалів НДР за рубіж. Цей ефект виражається в грошо-вому вираженні доходу, отриманого державою протягом року.

Фундаментальні дослідження починають давати корисний ефект лише через значний період після початку робіт. Їхні результати за-стосовують у різних галузях народного господарства, іноді в ті, де їх зовсім не очікували. Тому нелегко планувати очікувані результати й ефективність таких досліджень.

Фундаментальні теоретичні дослідження важко оцінити кількісни-ми показниками ефективності й тому часто використовують лише якіс-ні показники: можливість широкого застосування результатів дослі-джень у різних галузях народного господарства країни; новизна явищ,

 

Основи наукових досліджень

що дає великий поштовх для принципового розвитку найбільш акту-альних досліджень, істотний внесок в обороноздатність країни: пріори-тет вітчизняної науки й широке міжнародне визнання робіт; фундамен-тальні монографії по темі й цитуємость їхніми вченими різних країн.

Про ефективність будь-яких досліджень можна судити лише піс-ля їхнього завершення й впровадження, тобто тоді, коли вони почи-нають давати віддачу для народного господарства. Великого значен-ня набуває фактор часу. Тому тривалість розробки прикладних тим по можливості повинна бути коротше. Кращим є такий варіант, коли тривалість їхньої розробки не перевищує трьох років.

Ефективність дослідження колективу (відділу, кафедри, лабора-торії, НДІ, КБ, вузу) і одного працівника оцінюють по-різному.

Ефективність роботи одного науковця оцінюють числом публі-кацій, новизною розробок, цитуємость робіт, виробленням і ін. Кіль-кість публікацій (статей; монографій, підручників, навчальних допо-міг і т.д.) не завжди об’єктивно відображають ефективність науков-ця. Бувають випадки, коли при меншій кількості друкованих праць віддача значно більше, ніж від великої кількості дрібних друкованих праць. Вироблення науковця оцінюють вартістю НДР, виконаних за рік. Новизна НДР науковця оцінюється кількістю одержуваних їм авторських посвідчень і патентів. Цитуємость робіт ученого оціню-ється числом посилань інших авторів на його друковані праці.

Ефективність роботи науково-дослідної групи або організації оці-нюється: показником економічної ефективності; показником продук-тивності праці; кількістю впроваджених тим; кількістю авторських посвідчень і патентів; кількістю проданих ліцензій або валютним ви-торгом. Оцінка показника економічної ефективності дослідницької групи здійснюється через відношення фактично отриманої економії від реалізації розробок до середньорічних витрат по НДР, розрахова-ним за даними поточного року й трьох попереднього років.

Показник продуктивності праці оцінюється через відношення ко-шторисної вартості НДР і ОКР за гад (тис. руб.) до середнєсписочно-му числа працівників основного й підсобного персоналу.

Підвищення ефективності наукових досліджень у колективі може бути досягнуто різними способами: поліпшенням планування й органі-зації НДР; раціоналізацією використання встаткування й асигнувань; застосуванням наукової організації праці; поліпшенням психологічно-го клімату в науковому колективі; стимулюванням наукової праці.