Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
МОдЕлюВАННя І йОгО РОль У дОСлІджЕННІ : Основи наукових досліджень. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

МОдЕлюВАННя І йОгО РОль У дОСлІджЕННІ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 

магниевый скраб beletage

Модель — поняття, знайоме кожному: іграшковий літак — це мо-дель літака, паперовий голуб — теж його модель і т.п. Менш звична подання про те, що, наприклад, фотознімок місцевості — це її модель, що нею є й план, і географічна карта. І вже зовсім ново для багатьох, що знайома кожному школяреві формула:

S = V* t ,

тобто шлях дорівнює добутку швидкості на час, теж модель, мо-дель руху тіла, Така модель називається математичною.

Всі ці предмети, графічні зображення, формули поєднуються од-ним словом «модель». По властивостях моделі можна судити не про всі властивості об’єкта, а лише об тих які аналогічні й у моделі, і в об’єкті, явищі, процесі.

Модель (лат. modus — міра, франц. — modele — зразок) — штучно створений об’єкт у вигляді схеми, креслення, логіко-математичних знакових формул, фізичної конструкції й т.п., що, будучи аналогіч-ний (подібний, подібний) досліджуваному об’єкту, процесу відо-бражає й відтворює в більше простому, зменшеному виді структуру, властивості, взаємозв’язки й відносини між елементами досліджу-ваного об’єкта, процесу, безпосереднє вивчення якого зв’язано яки-ми-небудь труднощами, більшими витратами коштів або просто не-доступно, і тим самим полегшує процес одержання інформації про предмет, що цікавить нас,, явищі, процесі.

Досліджуваний об’єкт, процес, стосовно якого виготовляється мо-дель, називається оригіналом, зразком, прототипом.

Всі існуючі моделі звичайно підрозділяють на три типи:

-          фізичні;

-          істотно-математичні;

-          логіко-математичні Аі (до них ставляться також економіко-ма-тематичні).

Фізичні моделі мають природу подібну про природу досліджувано-го об’єкта й відрізняються від нього лише розмірами, швидкістю пли

Моделювання і його роль у дослідженні

ну досліджуваних явищ і іноді матеріалом. Найпростішою формою фізичної моделі є макет.

Істотно-математичні моделі мають відмінну від прототипів фізич-ну природу, але допускають однакове з оригіналом математичний опис.

Логіко-математичні моделі конструюються зі знаків. Це абстрак-тні моделі, які будуються як обчислення. Між цими типами моделей немає різких граней. Так логіко-математичні моделі можно втілити в істотно-математичні й навіть у фізичні.

Моделювання базується на умовиводі по аналогії. Відомий фран-цузький учений д-р Л.Куффиньяль2, називає моделлю штучно ство-рений механізм, що має визначення аналоги з досліджуваним механіз-мом, і взагалі, підкреслює він, створення моделей неможливо без того, щоб не був застосований метод мислення за аналогією. Але аналогія, як відомо, дає ймовірне знання. Його ще треба перевіряти на прак-тиці. Конструюючи моделі, необхідно увесь час не випустити з уваги, що як би добре не була модель, вона лише приблизно відображає до-сліджуваний об’єкт, огрубляет і спрощує його. У противному випадку неминучі прорахунки. Модель і оригінал нетотожні, а тільки подібні.

Стандартних рекомендацій з вибору й побудови моделей не існує, однак варто виконувати наступні умови:

-          модель повинна відображати істотні сторони предмета, явища, процесу;

-          модель повинна бути адекватної, тобто описувати закономір-ності досліджуваного предмета, явища, процесу з необхідною точністю;

-          при побудові моделі необхідно враховувати особливості дослі-джуваного явища, процесу (безперервність і дискретність, ста-тичність і динамічність, детермінованість і, імовірність ліній-ність і нелінійність).

Розглянемо приклади побудови моделей.

Аналізуючи роботу будівельних матеріалів і конструкцій необхід-но знати закономірності їхнього деформування. Залежно від виду й характеру навантаження, властивостей матеріалу можуть, бути різні умови деформування.

Наприклад модель А представлена пружиною, характеризує пружні властивості й підкоряється закону Гука — величина деформа-2 Л.Куффиньяль. Кібернетика очікувана й кібернетика неочікувана, М. 1968