Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
МЕТОдИ СИСТЕМНОгО пАРАМЕТРА : Основи наукових досліджень. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

МЕТОдИ СИСТЕМНОгО пАРАМЕТРА


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 

магниевый скраб beletage

Під системним аналізом розуміють сукупність прийомів і мето-дів для вивчення складних об’єктів-систем, що представляють собою складну сукупність взаємодіючих між собою елементів. Взаємодія еле-ментів системи характеризується прямими й зворотними зв’язками. Сутність системного аналізу полягає в тому, щоб виявити ці, зв’язки й установити їхній вплив на поводження всієї системи цілому.

Системний аналіз використовується для дослідження руху таких складних систем, як сонячна, економіка окремої галузі, промислове підприємство, будівельна організація й ін.

Найбільше часто розглядається розвиток цих систем у часі. Ефек-тивно методи системного аналізу можуть бути використані при пла-нуванні й організації технології комплексних будівельних процесів, виконуваних декількома будівельними організаціями.

Системний аналіз складається із чотирьох етапів.

Перший етап, укладається в постановці завдання: визначають об’єкт, мети й завдання дослідження, а також критерії для вивчення об’єкта й керування ім. Це важливий етап системного аналізу, тому його виконує найбільш досвідчений дослідник. Неправильна, неповна постановка ці-лей може звести нанівець результати всього наступного аналізу.

Під час другого етапу окреслюють границі досліджуваної системи й визначають її структуру. Насамперед, її об’єкти й процеси, що мають відношення до поставленої мети, розбивають на два класи- властиво досліджувану систему й зовнішнє середовище. При цьому розрізня-ють замкнуті й відкриті системи. При дослідженні замкнутих систем впливом зовнішнього середовища на їхнє поводження зневажають. Потім виділяють окремі складові частини системи — її елементи, уста-новлюють взаємодія між ними й зовнішнім середовищем.

Слід зазначити, що останнім часом все більша увага в техніку за-лучають замкнуті системи, які описують закриті технологічні цикли, наприклад так звану «безвідхідну технологію». Такі технологічні про-цеси перспективні не тільки з позицій економіки, вони також обумов-лені вимогами екології.

 

Індуктивний і дедуктивний методи дослідження

Третій, найважливіший етап системного аналізу укладається в складанні математичної моделі досліджуваної системи. Спочатку про-вадять параметризацію системи, описують виділені елементи системи й елементарні впливи на неї за допомогою тих або інших параметрів. При цьому розрізняють параметри, що характеризують безперервні й дискретні, детерміновані й імовірнісні процеси. Залежно від особли-востей процесів використовують той або інший математичний апарат.

Аналітичні методи використовують лише для опису невеликих систем внаслідок їхньої громіздкості або неможливості скласти й ви-рішити системи рівнянь. Для опису більших систем, всі частіше дослі-джуваних у цей час, використовують дискретні параметри, наприклад змінні, приймаючі цілочислені значення. З їхньою допомогою можна вивчити процеси й об’єкти, які характеризують не тільки якісно, але й кількісно, використовуючи для цієї мети бальну систему.

<§)o(§)