Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
АНАлІТИчНИй І СИНТЕТИчНИй МЕТОдИ дОСлІджЕННя : Основи наукових досліджень. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

АНАлІТИчНИй І СИНТЕТИчНИй МЕТОдИ дОСлІджЕННя


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 

магниевый скраб beletage

У процесі пізнання людиною матеріального світу видиме місце за-ймають такі методи дослідження, як аналіз і синтез.

Аналізом (греч. analysis — розкладання, розчленовування, розбір) називається такий метод пізнання, за допомогою якого досліджува-ний предмет подумки або практично розчленовується на складові частини або виділяються ознаки предмета для вивчення їх окремо як частини єдиного цілого.

Здійснити аналіз — це не значить просто розкласти ціле на його скла-дові частини. Таке розкладання саме по собі нічого не дає, але воно дає можливість дослідникові проникнути в сутність отриманих у резуль-таті розкладання частин, елементів, сторін єдиного цілого, виявити в них головне, основне, істотне, розкрити об’єктивно існуючі зв’язки між ними, що дуже важко або неможливо зробити без їхнього виділення.

Так при вивченні способу виробництва, після уявного розчлено-вування його на продуктивніше чинності й виробничі відносини, не-обхідно приступитися до дослідження однієї із цих протилежностей, наприклад, продуктивних чинностей. Із цією метою, у свою чергу, їх розкладають на складені елементи (засобу виробництва й люди) і піддають кожний з них спеціальному вивченню у відволіканні від інших елементів. Без такого розкладання досліджуваного предмета, явища на тридцятилітні його елементи, сторони, частини не може здійснюватися жоден більш-менш складний процес дослідження.

Але аналіз — це не кінець, а тільки початок процесу дослідження. Щоб глибоко вивчити який-небудь предмет, недостатньо знати тіль-ки його окремі частини. Необхідно, крім того, вивчити взаємозв’язок і взаємозалежність цих частин у самому предметі, розглянути їх у су-купності, піти вивчені частини як нерозривне ціле.

Зазначені завдання можуть бути виконані за умови, якщо аналіз застосовується в пізнанні в тісній єдності з іншим, протилежному йому логічним прийомом пізнання — синтезом.

Синтезом (греч. synthesis — з’єднання, складання, сполучення) називається такий метод дослідження, коли відбувається уявне з’єднання складених елементів досліджуваного предмета і його влас

Основи наукових досліджень

тивостей, розчленованих у результаті аналізу, установлення їхньої взаємодії й зв’язків і вивчення разом предмета або класу предметів як єдиного цілого.

Синтез не означає просте механічне з’єднання раніше роз’єднаннях елементів єдиного цілого. У ході синтезування розкривається місце й ролі кожного елемента в системі єдиного цілого, пізнається їхній про-яв у предметі як єдність різноманітного.

Величезне пізнавальне значення синтетичного методу досліджен-ня складаються саме в тім, що він дозволяє протилежні сторони, еле-менти, властивості предметів розглядати в їхній єдності. От чому синтетичний метод дослідження займає видне місце в дослідженні як явищ природи й громадського життя, так і самого мислення, пізнання.

Наприклад, у розглянутому вище прикладі недостатньо розчле-нувати спосіб виробництва на продуктивні чинності й виробничі відносини. Небагато можна сказати про даний спосіб виробництв, якщо обмежитися тільки вивченням його продуктивних чинностей і виробничих відносин як самостійних, не зв’язаних між собою явищ. Щоб склавши глибоке, наукове поняття про спосіб виробництва, не-обхідно після ретельного вивчення окремо продуктивних чинностей і виробничих відносин з’єднати їх разом, вивчити їх у взаємній діа-лектичній залежності друг від друга. Тільки в такій сукупності вони й становлять спосіб виробництва. А це досягається завдяки допомоги синтетичного методу дослідження.

Аналіз і синтез, отже, — це не самостійні, не відірвані друг від друга способи дослідження. «Мислення складається стільки ж у роз-кладанні предметів свідомості на їхні елементи, скільки в об’єднанні зв’язаних один з одним елементів у єдність. Без аналізу немає синтезу (Ф.Енгельс « Анти-Дюринг» К.Маркс і Ф.Енгельс. Соч.т.20 стор.41).

Правильний погляд на співвідношення аналізу й синтезу в розу-мовому процесі неодноразово висловлювали багато мислителів. Зви-чайно говорять, — писав А.І.Герцен, — що їсть два способи пізнання: аналітичний і синтетичний. У цьому й сперечатися не можна, те ана-ліз і синтез не однаково, і що й те й інше суть способи пізнання; але, нам здається, несправедливо прийняти їх за окремі способи пізнання: це приведе в жахливим помилкам. Ні синтез, ні аналіз не можуть до-вести до істини, тому що вони суть дві частини, два моменти одного повного пізнання» (А.І.Герцен, Твори, т; I, стор.79).

 

Імовірносно-статистичний метод наукового дослідження