Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Інформаційне забезпечення наукових досліджень : Основи наукових досліджень. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

Інформаційне забезпечення наукових досліджень


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 

магниевый скраб beletage

Землі й геолого-геофізичних наук. Із цього випливає, що не можна обмежуватися переглядом тільки спеціалізованих журналів і видань.

Безперервний ріст числа науково-технічних публікацій значно підвищує частку робочого часу, затрачуваного фахівцями на пошук потрібної інформації. Не випадково вчені вважають, що біля поло-вини всіх проведених досліджень є повторенням уже зробленого, але забутого, не знайденого в літературі.

Уміння швидко знайти літературу по потрібному питанню, правиль-но оформити описок використаних джерел до доповіді, статті, курсово-му й дипломному проекту, дисертації необхідно не тільки науковцеві, але й студентові ВУЗа. Це вміння, іншими словами, елементарна біблі-ографічна грамотність здобуває з кожним роком все більше значення.

На даний час у світі накопичений величезний об’єм фактографіч-ної й бібліографічної інформації в різних галузях науки й техніки. Усвідомлена світовим співтовариством роль інформації як страте-гічного ресурсу, стимулювала розробки нових інформаційно-обчис-лювальних технологій. На основі накопиченої інформації за рубежем різними виробниками створюються й постійно розвиваються крупне бази даннях (БД) практично по всіх розділах науки, техніки й техно-логи. Ці бази широко використовуються для інформаційного забез-печення наукових досліджень.

По різних питаннях будівництва потік інформації у світі стано-вить у рік близько 300 тис. публікацій, у тому числі близько 10 тис. книг, 6 тис. стандартів. Тільки в нашій країні щорічно реєструють близько 10 тис. науково-дослідних робіт і дисертацій по різних пи-таннях будівництва.

Носіями інформації можуть бути різні документи:

-          книги (підручники, навчальні посібники, монографії, брошури);

-          періодичні видання (журнали, бюлетені, праці інститутів, на-укові збірники);

-          нормативні документи (стандарти, Снипы, технічні умови, ін-струкції, тимчасові вказівки, нормативні таблиці й ін.);

-          каталоги й прейскуранти;

-          патентна документація (патенти, винаходи);

-          звіти про науково-дослідні й дослідно-конструкторські роботи;

-          інформаційні видання (збірники НТИ, аналітичні огляди, інфор-маційні листки, експрес-інформації, виставочні проспекти й ін.),

 

Основи наукових досліджень

-          переклади іноземної науково-технічної літератури;

-          матеріали науково-технічних і виробничих нарад;

-          дисертації, автореферати;

-          виробничо-технічна документація організацій (звіти, акти при-ймання робіт, акти приймання доріг в експлуатацію й ін.);

-          вторинні документи (реферативні огляди, бібліографічні ката-логи, реферативні журнали, бібліографічні покажчики й ін.).

Ці документи створюють величезні інформаційні потоки, темпи яких щорічно зростають.

У той же час через недолік засобів вчені поставлені на грань інфор-маційного голоду, що не може не відбитися на ефективності і якості наукових досліджень. Тому розробка й впровадження нових інфор-маційно-обчислювальних технологій у науці винятково актуальні на даний час, коли скоротилося централізоване бюджетне фінансуван-ня, а для наукових центрів остаються характерними такі особливості, як висока концентрація кваліфікованих кадрів, незадовільна забезпе-ченість обчислювальними засобами, закордонної літературою.

Носії інформації

Носіями інформації можуть бути різні документи:

-          книги ( монографії, підручники, навчальні посібники);

-          періодичні видання (журнали, бюлетені, праці дослідницьких інститутів);

-          нормативне документи (стандарти, технічні умови, інструкції, вказівки);

-          каталоги й прейскуранти, патентна документація (патенти, ви-находи);

-          звіти організацій, про науково-дослідні роботи;

-          інформаційні видання (збірники НТІ, аналітичні огляди, екс-прес-інформація, виставочні проспекти);

-          переклади іноземної науково-технічної літератури;

-          матеріали науково-технічних, і виробничих нарад;

-          дисертації, автореферати;

-          виробничо-технічна документація організацій (звіти,акти при-ймання робіт, акти приймання доріг в експлуатації);

-          вторинні документи ( реферативне огляди, бібліографічні по-кажчики).

 

Інформаційне забезпечення наукових досліджень

Ці документи створюють величезні інформаційні потоки, темпи росту яких щорічно зростають.

Потоки інформації розрізняють: висхідний і нисходящий.

Висхідний — це потік інформації від виконавчої в регитстрпру-ющие органи. Вся науково-технічна інформація реєструється в Ук-рнти. До висхідного потоку відносять також статті спрямовані в різні журнали;

Нисходящий — це потік інформації у вигляді бібліографічних оглядових і інших даннях, що направляється в низове організації по їхніх запитах.

 

Основи наукових досліджень

lot