Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Основи наукових досліджень : Основи наукових досліджень. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

Основи наукових досліджень


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 

магниевый скраб beletage

тільки фінансові кошти, але й робоча сила, її якісний стан і кваліфі-кація дослідника й виробника матеріальна база тощо.

Крім того, в дослідницькій роботі використовуються методи сис-темного аналізу, системотехніки, дерева цілей, сітьові методи, методи з оберненими зв’язками, ітерації, дослідження операцій та ін.

Залежно від сфери застосування й ступеня спільності розрізня-ють методи:

1.         загальні — діючі у всіх науках і на всіх етапах пізнання;

2.         загальнонаукові — застосовуються в гуманітарних, природ-них і технічних науках;

3.         часткові для родинних наук;

4.         спеціальні — для конкретної науки, області наукового дослі-дження.

Від розглянутого поняття методу варто обмежувати поняття тех-ніки, процедури й методики наукового дослідження.

Техніка дослідження — сукупність спеціальних прийомів для ви-користання того або іншого методу.

Процедура дослідження — певна послідовність дій, спосіб органі-зації дослідження.

Методика — сукупність способів і прийомів пізнання.

Будь-яке наукове дослідження здійснюється певними прийомами й способами за певними правилами Вчення про систему цих прийо-мів, способів і правил — методологія. Поняття «методологія» ужива-ється в 2-х значеннях:

-          сукупність методів, застосовних у якій-небудь сфері діяльності (науки, політики);

-          вчення про науковий метод пізнання.

Існує три рівні методології:

1.         загальна методологія, універсальна стосовно всіх наук і в зміст якої входять всі методи пізнання.

2.         приватна методологія наукового дослідження дл груп родин-них наук, що утворить загальні, приватні й загальнонаукові методи пізнання.

3.         методологія наукових досліджень конкретної науки, у зміст якої включають загальні загальнонаукові, частки, спеціальні методи пізнання.

 

Науковий аналіз у дослідженні Фактори, що впливають на наукове дослідження

На розвиток наукового дослідження впливають об’єктивні й суб’єктивні фактори.

Системний підхід до вивчення об’єкта дослідження — риса науки сформованої в другій половині ХХ сторіччя. Тобто науковий аналіз об’єкта здійснюється не ізольовано, а як складне ціле, розглядається не тільки будова й властивість об’єктів, але й зв’язку його частин, під-систем, їхні функції і їхній взаємозв’язок з навколишнім світом.

Усе більше розробляється методів здатних «генерувати ідеї». Од-ним з методів є створення групи з наукових співробітників, так сказа-ти «колективний мозок», які висловлюють і обґрунтовують свої ідеї, і критика цих ідей не допускається.

Самим інтенсивним способом інтенсифікації генерації ідей є ціле-спрямованість у роботі. При такому способі загострюється інтуїція й найбільше часто виникають несподівані ідеї, що приводять до рішен-ня поставленої задачі.

Історія науки свідчить про три шляхи одержання істини, нових наукових результатів.

1.         «Стихійний емпіризм» — дослідник для одержання результа-ту пробує все, що вважає за необхідне.

2.         Був розвинений Ньютоном. Спочатку об’єкт дослідження вивчається за допомогою спостереження й експерименту, по-тім висувається гіпотеза, будується математична або логічна теорія.

3.         На підставі відомих даних (дедукція) формулюють гіпотезу й будують математичну модель. Потім вирішують основні рів-няння із застосуванням мікропроцесорної техніки.

 

Основи наукових досліджень

7o