Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Науковий аналіз у дослідженні : Основи наукових досліджень. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

Науковий аналіз у дослідженні


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 

магниевый скраб beletage

-          недемонстративні;

Демонстративні характеризуються тим, що висновок являє собою

логічний закон.

У недемонстративних умовиводах правила висновку забезпечу-ють лише ймовірне проходження висновок з посилок.

По ступені спільності й спрямованості логічного слідства, тобто по характеру зв’язку між знанням різного ступеня спільності умови-води діляться на три групи:

1          дедуктивні умовиводи — у яких перехід від загального знання до частки є логічно необхідним, тобто думка йде від більшого до меншо-го (див. розділ 6);

2          індуктивні — коли думка розвивається від знання одного ступе-ня спільності до нового знання більшого ступеня спільності, тобто від приватного знання до загального (див. розділ 6);

3          умовиводу за аналогією — у яких посилки й висновки виража-ють знання однакового ступеня спільності, тобто від частки до частки.

Висновки в кожному з умовиводів виходять відповідно до певно-го логічного правила, які визначаються внутрішньою структурою су-дження — кількісною і якісною характеристикою відносини.

Умовиводу відіграють важливу роль у процесі міркування. Завдя-ки тому, що предметом нашої думки стає предмет, відбитий вихідним судженням. Знання уточнюються, їм надається більша визначеність, але необхідно строго дотримувати правил і обмеження, порушення яких може привести до помилок у міркуванні.

Способи наукового аналізу

Залежно від змісту досліджуваних — об’єктів розрізняють методи природознавства й методи соціально-гуманітарного досліджень.

Методи дослідження класифікуються по стадіях науки: матема-тичні, біологічні, медичні, правові.

Залежно від рівня пізнання виділяють методи рівнів

-          емпіричного;

-          теоретичного;

-          метатеоретичного.

До методів емпіричного відносять: спостереження (см. розд. 1),

опис, порівняння, рахунок, вимір, анкетне опитування, співбесіда, тестування, моделювання, експеримент (см. розд.1).

 

Основи наукових досліджень

Порівняння — це встановлення розходження між об’єктами матері-ального світу або знаходження в них загального, здійснюване як за до-помогою органів почуттів, так і за допомогою спеціальних пристроїв.

Рахування — це знаходження числа, що визначає кількісне спів-відношення однотипних об’єктів або їхніх параметрів, що характери-зують ті або інші властивості.

Вимір — це фізичний процес визначення чисельного значення де-якої величини шляхом порівняння з еталоном.(див. розд.8.2)

До методів теоретичного рівня зараховують гіпотетичний, аксіо-матичний метод, формалізація, абстрагування, загально логічні мето-ди (аналіз, синтез, дедукцію, індукцію).

Аксіоматичний метод — це метод дослідження і побудови на-укової теорії, за якими її базові положення приймаються за вихідні аксіоми, а всі інші виводяться з них шляхом міркування за певни-ми логічними правилами. За змістом поняття «аксіома» (слово має грецьке походження) є твердженням певної теорії, що приймається без доведення як вихідне, тобто таке, що є підставою для логічного доведення інших тверджень цієї теорії. До системи знань, що побудо-вані за допомогою цього методу, ставляться такі вимоги:

-          несуперечності;

-          повноти;

-          езалежності.

Формалізація (від лат. formalis — складений за певною формою) це певний перехід від реального об’єкту дослідження до його знакової моделі, у процесі якого всі змістові терміни і твердження теорії за-мінюються логічними або математичними символами і формулами.

Методи експертних оцінок базуються на збиранні та системати-зації як індивідуальних, так і колективних оцінок експертів — про-відних спеціалістів у даній галузі. Враховується не просто опосеред-кована думка експертів, але й аналізуються і «об’єктивуються» їхні суб’єктивні оцінки за допомогою спеціальних процедур. Це істотно підвищує надійність і достовірність прогнозів.

Методи екстраполяції тенденцій розвитку ефективно застосову-ються також в соціально-економічному прогнозуванні. Центральною концепцією цих методів є припущення про безперервність розвитку більшості процесів реального життя. Якщо для певної системи у ми-нулому був характерний розвиток з постійною швидкістю або при

Науковий аналіз у дослідженні

скоренням, то є підстави вважати, що ця швидкість чи прискорення залишаються незмінними деякий час і у майбутньому.

Для побудови надійного довгострокового прогнозу методом екс-траполяції тенденцій розвитку необхідно мати надійні статичні дані.

Методи моделювання — це методи за допомогою яких здійсню-ється побудова і дослідження прогностичних моделей об’єкта прогно-зування. Ці методи досить різноманітні. До їхнього складу входять формалізовані й неформалізовані історико-логічні моделі, сценарії, графи, імітаційні та ігрові моделі, «дерева цілей», «дерева проблеми», системи показників тощо. (розд.9)

Імітаційне моделювання — один із найсучасніших способів до-слідження і прогнозування складних систем. Його ефективність особливо зросла з появою нових потужних інформаційних систем технологій. Імітаційне моделювання можна визначити яв процес конструювання математичної моделі реальної системи з наступним дослідженням і проведенням експериментів на цій моделі. Внаслідок вивчення поведінки моделі у різних умовах і за різних значень пара-метрів з’являється можливість прогнозувати поведінку реальної сис-теми, передбачати наслідки тих чи інших управлінських дій або змін. Імітаційне моделювання не вимагає великих людських і фінансових витрат: кількість дослідників у групі не перевищує 7 осіб.

Крім імітаційних моделей широкого застосування набули істо-ричні аналогії і сценарії майбутнього. Сценарій можна розглядати як історико-системну модель соціального чи бісоціального розвитку. В перше сценарій як метод виявлення закономірностей і механізмів розвитку складних бісоціальних систем був побудований Г. Каном і А. Вейнером, наведений у книзі «2000 рік» і визначався як йпотетич-на послідовність подій.

Метод матричного (табличного) моделювання — є способом перевірки того, наскільки проект в галузі наукових досліджень і роз-робок узгоджуються з факторами, які діють на основні показники мо-делі. Двовимерні матриці (табличні) дають простий та оперативний метод оцінки пріоритетності розроблюваних проектів. Використову-ються також тривимірні матриці, але їх важко осмислити. Найбільш часто матричний метод використовується для оптимізації ресурсів за заданими обмеженнями. Предметом ресурсів можуть виступати не