Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Термінологічний словник : Менеджмент. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

Термінологічний словник


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 

магниевый скраб beletage

Термінологічний СЛОВНИК

Адміністрування - організаційно-розпорядча діяльність мене-джерів, керівників та органів управління.

Акціонер - юридична чи фізична особа, яка купує акції фірми, тобто цінні папери, що дають право на отримання відповідної части-ни прибутку - дивіденду.

Акціонерне товариство (AT) - організація, стаіутний капітал якої сформовано за рахунок пайових внесків акціонерів шляхом при-дбання ними акцій даної організації.

Антикризове управління - це система управлінських заходів по діагностиці, попередженню, нейтралізації, подоланню кризових явищ та їх причин на всіх рівнях управління організацією.

Апарат управління - це сукушгість управлінців, які в межах певної організаційної структури управління здійснюють управлінські функції, розробляють методи менеджмешу, приймають управлінські рішення та на засадах влади і лідерства впливають на підлеглих пра-цівників.

Асоціація - договірне об'єднання, створене з метою постійної координації господарської діяльності. Асоціація не має права втруча-тись у виробничу і комерційну діяльність будь-кого з її учасників.

Бізнес - підприємницька діяльність з метою отримання прибу-тку шляхом створення та реалізації продукції, робіт чи послуг; неза-лежна комерційна діяльність людини, що виступає для неї як спосіб існування.

Бізнесмен - підприємець, власник капіталу, що знаходиться в обороті і приносить дохід. Ним може бути ділова людина, у якої He-Mae підлеглих, або власник, який не займає ніякої постійної посади в організації, але є володарем її акцій, або є членом її правління.

Біхевіоризм - науковий напрям в психології, менеджменті та інших дисциплінах, який вивчає поведінку людей та її залежність від різних факторів впливу.

Бюрократизм - формальне виконання посадових обов'язків або ухилення від них апаратом управління, адміністрацією чи служ-бовцями.

Вертикальний поділ у менеджменті поділ за рівнями виро-бничо-технологічної і управлінської ієрархії.

Термінологічний словник

Відповідальність - це зобов'язання виконувати поставлені за-вдання та відповідати за їх позитивне вирішення. Фактично індивід укладає контракт з організацією на виконання певних завдань в обмін на отримання визначеної винагороди.

Відповідальність корпоративна це відповідальність перед працівниками і засновниками підприємства щодо використання ресу-рсів (фінансових, матеріальних, трудових, енергетичних, інформацій-них тощо), розподілу прибутків, висунення на керівні посади тощо.

Виконавська дисципліна - виконання наказів, розпоряджень, вказівок керівника, яке забезпечусться кваліфікацією, досвідом, твор-чістю та ініціативою виконавців.

Виробнича структура організації сукупність виробничих підрозділів і підрозділів забезпечення, взаємопов'язаних через вироб-ничі процеси чи сукушгість технологічно пов'язаних у процесі виро-бницгва елементів (робоче місце - виробнича дільниця - цех - підп-риємство).

Виробниче середовище - сукупність внутрішніх змінних, які за допомогою процесу управління пристосовані до потреб організації.

Виробничо-господарська організація основна ланка націо-нальної економіки, у якій відбувається первинне, безпосереднє поєд-нання факторів виробницгва: землі, капіталу і праці.

Виходи системи управління елементи системи управління, через які інформація та продукт функціонування виробничо-господарської організації надходять у навколишнє середовище.

Влада - бажання, послідовне намагання та можливість здійс-нювати реальний вплив на розвиток сшуації чи на поведінку інших людей з якоюсь метою, кошролювати їх, брати на себе відповідаль-ність; можливість впливати на поведінку інших.

Влада в менеджменті - реальна можливість впливати на пове-дінку інших, змінювати її у визначеному напрямі.

Влада в організації - наявність відповідних повноважень, об-межене право розпоряджатися ресурсами організації і використовува-ти зусилля підлеглих з метою досягнення поставлених завдань.

Влада винагороди - це різновид форм влади, який полягає у тому, що вплив на підлеглих здійснюється через застосування вина-город, тобто використовується бажання підлеглих отримати цінну для них винагороду на виконанні дії чи певну поведінку.

Влада дисциплінарна - це різновид форм влади, який полягає у тому, що виконавець перебуває під впливом визначеного режиму

Термінологічний словник

робочого дня, графіка виконання робіт, положень та інструкцій щодо виконання своїх обов'язків, використання техніки, оснащення, меб-лів, а також зауважень, розпоряджень та наказів керівника.

Влада експертна - різновид влади, який полягає у володінні керівником спеціальними знаннями, які можуть задовольнити певні потреби підлеглих.

Влада еталонна - це різновид форм влади, який полягає у то-му, що вплив на підлеглих здійснюється на засадах харизми, тобто на силі особистих якостей та здібностей керівника.

Влада законна (традиційна) - це різновид форм влади, який полягає у тому, що вплив на підлеглих здійснюється на засадах тра-дицій, які здатні задовольнити потребу виконавця в захищеності і приналежності.

Влада інформаційна - це різновид форм влади, який полягає у тому, що виконавець перебуває під впливом інформації, якою володіє керівник, і впевнений, що вона забезпечує прийнятгя необхідних управлінських рішень.

Влада примусу - це різновид форм влади, який полягає у то-му, що вплив на підлеглих здійснюється через страх втратити роботу, повагу, захищеність тощо.

Внутрішнє середовище організації комплекс змінних пара-метрів, які характеризують ситуативний стан організації, формуються та контролюються керівництвом або виникають під впливом зовніш-нього середовища, процесів усередині організації і вимагають відпо-відних активних дій керівницгва.

Гнучкість управлінських рішень можливість внесення ко-ректив чи прийнятгя нового рішення, вияву творчої активності вико-навців, раціональної ініціативи, пошуку ефективних шляхів та засобів досягнення поставлених цілей.

Група неформальна - це група працівників, яка створюсться спонтанно на засадах соціальної взаємодії, об'єднуючи людей за спі-льними інтересами, для задоволення потреб у причетності, взаємодо-помозі, взаємозахисті, тісному спілкуванні тощо.

Група формальна - це група працівників, яка створена з пев-ною метою керівницгвом організації і утворюсться у результаті вер-тикального чи горизонтального поділів праці, діяльність якої свідомо планується, організовується, мотивується, контролюється та регулю-ється для досягнення певних цілей.

Термінологічний словник

Група цільова - це формальна група, яка об'єднує фахівців ві-дповідної спеціалізації, що працюють для досягнення конкретних ор-ганізаційних цілей.

Декодування інформації в процесі комунікації перетво-рення символів переданої відправником інформації у формі, зрозумі-лій для одержувача.

Делегування - це передача знань і повноважень конкретній особі, яка бере на себе відповідальність за їх виконання.

Децентралізація управління делегування вищими рівнями управління нижчим рівням своїх повноважень та відповідальності.

Диверсифікація - одночасний розвиток кількох видів вироб-ницгва чи діяльності, розширення асортименту продукції, робіт чи послуг.

Директива - рішення про цілі перспективного розвитку окре-мих структурних підрозділів, підприємств, організацій, господарсь-ких систем і галузей.

Економічна підсистема - сукупність економічних елементів, основана на технічній підсистемі, що зумовлює певний перебіг еко-номічних процесів у межах підприємства та його структурних підроз-ділів.

Економічне планування - розроблення планів господарської діяльності, виражених певним переліком економічних показників.

Економічний аспект менеджменту управління виробницг-вом з метою координації використання матеріальних і трудових ресу-рсів, необхідних для ефективного досягнення цілей.

Економічні методи менеджменту засоби впливу, орієнтова-ні на економічні, індивідуальні і колективні інтереси людей.

Економічні стимули - чинники, що спонукають економічну поведінку індивідів, груп у сфері економіки на вирішення конкретних виробничо-господарських завдань відповідно до мети організації.

Елемент - це відособлена частка системи, що має специфічні властивості і особливе призначення.

Елементи комунікаційного процесу невід'ємні взаємо-пов'язані складові, що формують комунікаційний процес.

Етика - норми поведінки, сукупність загальноприйнятих юри-дичних та моральних правил, вимог, які людина ставить перед собою, або яких вимагає від неї оточення.

Ефективність менеджменту - результативність управлінської діяльності, що визначається як відношення отриманих результатів від

Термінологічний словник

реалізації певних управлінських важелів в організації до витрат, які супроводжують їх одержання.

Ефективність менеджменту економічна економічна ре-зультативність, яка характеризує діяльність організації за певної сис-темиуправління.

Ефективність менеджменту організацій загальний резуль-тат, наслідок дій, реалізованих у процесі управління функціонування в організації.

Ефективність менеджменту організаційна організаційна результативність, яка характеризує якість побудови організації, її си-стеми управління, прийнятгя управлінських рішень, реакцію системи управління на стреси, конфлікти, організаційні зміни тощо.

Завдання - це види робіт, які необхідно виконати певним спо-собом та в обумовлений термін. Передбачають роботу з предметами праці, знаряддями праці, інформацією, людьми тощо.

Завдання менеджменту - конкретизований у просторі й часі зміст мети менеджменту для окремих структурних підрозділів відпо-відно до їх функціонального призначення.

Завдання організації - способи реалізації цілей шляхом управління господарською активністю організації.

Загальні принципи менеджменту це правила, які регулю-ють діяльність систем менеджмешу організацій загалом, відповідно до закономірностей менеджмешу.

Задача - це передбачена робота, серія або частина роботи, яка повинна бути виконана наперед встановленим способом у чітко ви-значені строки.

Задача менеджменту - організація виробницгва товарів і пос-луг з урахуванням попшу споживачів на основі існуючих матеріаль-них і людських ресурсів, забезпечення рентабельності підприємства, його стабільного фінансового положення.

Закони менеджменту - це сталі та незаперечні норми управ-ління організаціями. Менеджмент базується на таких законах: спеціа-лізації управління, інтеграції управління, оптимального поєднання централізації і децентралізації управлінні, пропорційного розвитку систем управління часу, тощо.

Заробітна плата - це винагорода або заробіток, обраховані у грошовому обчисленні, який за трудовим договором роботодавець сплачує працівникові за роботу, яку виконано або має бути виконано.

Термінологічний словник

Зміст процесу менеджменту - цілеспрямований вплив на стан елементів, що утворюють систему "організація".

Зовнішнє середовище організації економічні, соціальні, те-хнологічні, політичні й етичні елементи (чинники), які перебувають поза межами організації.

Інвестиції — вкладення капіталу з метою одержання прибутку або визначаються як усі види майнових і інтелектуальних цінностей, вкладені в об'єкти підприємницької й іншої діяльності для одержання прибутку (доходу) або досягнення соціального ефекту.

Інноваційний менеджмент це управлінська діяльність на-правлена на ефективне керування інноваційними процесами на мак-ро- і мікрорівнях, є одним із основних напрямів стратегічного управ-ління організацією.

Інноваційний процес - це послідовність дій, в ході яких інно-вація визріває від досліджень і розробок нової ідеї або продукції до практичного її впровадження у виробницгво.

Інноваційний потенціал - це міра готовності виконувати за-дачі, які забезпечують досягнення поставлених інноваційних цілей.

Інформація - відомості про навколишній світ, процеси, які в ньому відбуваються, події, явища, які отримують і якими обмінюють-ся люди безпосередньо чи за допомогою певних пристроїв.

Інформація управлінська дані, які споживач застосовує для активного впливу на виробничо-господарську систему, її регулюван-ня та розвиток.

Інфраструктура - сукупність галузей та видів діяльності, що обслуговують різні сфери економіки (фінансові інстшуції, транспор-тні сполучення, зв'язок, консалтингові служби, комунальне господар-ство, охорону здоров'я тощо).

Категорії менеджменту - це основні, найбільш широкі і най-загальніші поняття науки про менеджмент, які формують її катего-рійний апарат, до якого відносяться такі понятгя: організація, керую-ча та керована системи організації, функції та методи менеджменту, управлінські рішення, комунікації, керівництво та ін.

Керівник - це особа, яка очолює організацію, її структурно ві-докремлений виробничий або функціональний підрозділ і наділена повноваженнями приймати рішення щодо розпорядження виділеними йому матеріальними, фінансовими, трудовими ресурсами.

Керівництво - вид управлінської діяльності, який на засадах лідерства та влади забезпечує виконання функцій менеджменту, форТермінологічний словник

мування методів менеджмешу та їх трансформацію в управлінські рішення шляхом використання комунікацій; право особи давати офі-ційні доручення підлеглим і вимагати їх виконання.

Компетентність працівника це рівень його загальної та професійної підготовки, а також широта професійного світогляду, що дозволяє йому адекватно реагувати на вимоги конкретного робочого місця чи виконуваної роботи, які постійно змінюються.

Комунікація - це обмін інформацією між людьми, за допомо-гою слів, букв, символів, жестів, через які висловлюється відношення одного працівника до знань і розумінь іншого, досягається довіра і взаємоприйнятгя поглядів.

Комунікативний процес - обмін інформацією між індивідами або їх групами, метою якого є усвідомлення повідомлень, що містять певну інформацію.

Комунікаційний процес - це процес обміну інформацією між двома і більше людьми з метою розв'язання певної проблеми.

Комунікація в менеджменті - обмін інформацією, внаслідок якого керівник одержує необхідну для прийнятгя ефективних рішень інформацію, і доводить їх до підлеглих теж у формі інформації.

Контроль - це процес забезпечення організацією своїх цілей.

Конфлікт - це відсутність згоди між двома або більшими сто-ронами, які можуть бути конкретними особами або групами.

Криза - це вкрай загострене протиріччя в соціально-економічній системі організації, яке погрожує її житгєдіяльності в навколишньому середовищі.

Критерії ефективності менеджменту це результативність управлінської діяльності в організації, яка визначає якісні її сторони.

Ланка управління (менеджменту) реальне первинне органі-заційне утворення керуючої системи (структурний підрозділ чи окре-мий виконавець на певному рівні менеджменту).

Лідер - особистість, яка користується беззастережним автори-тетом і повагою у зв'язку зі своїми особистими видатними людськи-ми, інтелектуальними або фаховими якостями.

Лідерство - це здатність за рахунок особистих якостей здійс-нювати вплив на поведінку окремих осіб та груп працівників з метою зосередження їх зусиль на досягненні цілей організації.

Менеджмент - це самостійний вид професійної діяльності, на-правлений на досягнення визначених цілей шляхом раціонального

Термінологічний словник

використання матеріальних і трудових ресурсів з обов'язковим засто-суванням економічних методів управління.

Менеджер - це найманий професійний управляючий, що не є власником підприємства; це управлінець ринкової орієнтації, який активно впроваджує ефективні умови господарювання, нововведення та досягнення науково-технічного прогресу, виважено враховує зміни в зовнішньому середовищі, своєчасно впливає на кон'юнктуру і ди-наміку попшу та пропозиції, вміло перебудовує виробничо-господарську діяльність з урахуванням вимог ринку.

Мета менеджменту - забезпечення прибутковості чи дохідно-сті діяльності організації на основі раціонального налагодження ви-робничого процесу і процесу управління, розвитку матеріально-технічної і технологічної бази, ефективного використання кадрового потенціалу, власних і залучених коштів.

Метод - захід (прийом) або сукупність заходів (прийомів) у певній сфері людської діяльності, спосіб досягнення мети, шлях ви-рішення будь-якого завдання, виконання певної операції.

Методи менеджменту - це наукові засоби цілеспрямованого впливу на поведінку людини в організації або на трудовий колектив з метою досягнення поставлених цілей.

Методи менеджменту адміністративні це способи та при-йоми впливу керуючої системи організації на керовану систему, за-вданням яких є формування організаційно-розпорядчих засад функці-онування організації.

Методи менеджменту економічні це способи та прийоми впливу керуючої системи організації на керовану систему, що обумо-влюються різноманітними економічними важелями, за допомогою яких досягається взаємне та індивідуальне задоволення потреб на усіх рівнях.

Методи менеджменту соціально-психологічні - це способи та прийоми впливу керуючої системи організації на керовану систе-му, які використовують індивідуальну і групову свідомість, психоло-гію, базуються на суспільно-значущих морально-етичних категоріях, цінностях, виховані та покликані підвищувати трудову активність працівників і створювати відповідні соціально-психологічні умови для їх трудової діяльності.

Методи менеджменту технологічні це способи та прийоми впливу керуючої системи організації на керовану систему через до

Термінологічний словник

кументи, які визначають технологію здійснення виробничо-господарських процесів.

Методи управління конфліктними ситуаціями сукупність способів і засобів запобігання, а в разі їх виникнення - вирішення конфліктних сшуацій.

Місія - це основна, загальна ціль організації, яка чітко визна-чає причину її існування.

Мотив - це внутрішня спонукальна сила, яка примушує люди-ну до здійснення певних дій або вести себе певним чином.

Мотивація - це процес спонукання людей до праці, який пе-редбачає використання мотивів поведінки людини для досягнення особистих цілей або цілей організації.

Мотивація до праці - внутрішні сили людини, що визна-чають рівень, напрям і наполегливість робочого зусилля.

Мотивування - вид управлінської діяльності, який забез-печує процес спонукання себе та інших працівників на діяльність, що спрямована на досягнення особистих цілей та цілей організації.

Мотивування як функція менеджменту стимулювання пе-вної поведінки людини, зумовлене напруженням між потребами і можливостями їх задоволення.

Норма управління - це кількість працівників, які перебува-ють у безпосередньому підпорядкуванні менеджера.

Норма чисельності - це розрахована для конкретних органі-заційно-технічних умов кількість працівників певного професійно-кваліфікаційного складу, необхідна для якісного виконання певного обсягу роботи за визначений період часу.

Об'єкт менеджменту - процес управління виробничо-господарською діяльністю підприємств, корпорацій, господарських товариств, об'єднань та інших організацій.

Об'єкт управління - елемент (група елементів) системи управління, який змінює свою поведінку під впливом суб'єкта.

Об'єкт управління у виробничо-господарській органі-зації - сукушгість соціальних, економічних і технічних ресурсів виро-бництва.

Оперативне регулювання повсякденний вплив менедже-ра на перебіг господарських процесів та виконання об'єктом управління запланованих завдань і прийнятих рішень.

Оперативне управління - періодичне або безперервне порів-няння фактично одержаних результатів з планом і наступне їх кориТермінологічний словник

гування, яке забезпечує функціонування підприємства відповідно до затвердженого гшану.

Операційна система - це система повної виробничої дія-льності організації, яка складається з трьох підсистем: перероб-ної, забезпечення, планування і кошролю.

Операційний менеджмент - це управління виробничими про-цесами, за допомогою яких сировина перетворюється на товари та послуги.

Операційний час - це час, необхідний для виконання встано-вленого комплексу послідовних дій та операцій по відношенню до одиниці продукції.

Організація - це процес створення такої структури підприємс-тва, яка надає можливість людям ефективно працювати разом для досягнення загально поставлених цілей.

Організаційна структура - це сукупність підрозділів основ-ного, допоміжного і обслуговуючого виробницгв організації.

Організаційні зміни - це сукупність змін в організації, що зумовлюють здійснення нововведень та можуть відбуватися у напря-мках: оцінка і зміна цілей організації; зміна структури, тобто розпо-ділу повноважень, відповідальності, поділу на відділи, служби, під-розділи, комітети тощо; зміна техніки, технологічних процесів, конс-трукцій виробів; модифікація (зміна) можливостей або поведінки працівників (підготовка до спілкування, переміщення посадових осіб, підвищення кваліфікації, формування груп, оцінка роботи і т. ін.), зміна в управлінні виробничо-господарської діяльності.

Організаційні принципи сукупність правил і норм, які ре-гулюють внутрішні взаємовідносини між керуючою та керованою системами, всередині організації.

Організація управлінської праці порядок, правила служ-бової поведінки працівників управління, спрямовані на виконання поточних і перспективних завдань керівниками, фахівцями та іншими працівниками відповідно до посадових інструкцій і положень про структурні підрозділи.

Планування - вид управлінської діяльності ( трудових про-цесів), який визначає перспективу і майбутній стан організації, шляхи і способи його досягнення.

Термінологічний словник

Повноваження - це обмежене право використовувати ресу-рси організації та спрямовувати зусилля її співробітників на вико-нання певних завдань.

Поділ праці в менеджменті - визначення спеціалізованих видів робіт і закріплення їх за управлінськими працівниками та їх групами.

Поділ управлінської праці вертикальний це формування рівнів управління (інституційного, управлінського та технічного), що забезпечує координацію управлінської роботи.

Поділ управлінської праці горизонтальний це призна-чення конкретних менеджерів для керівницгва підрозділами в межах відповідного рівняуправління.

Принципи менеджменту - це правила, основні керівні ідеї, норми поведінки і орієнтири діяльності управлінського персоналу, якими вони керуються і в рамках яких реалізуються цілі організації.

Процес контролю - це діяльність об'єднаних у певну струк-туру суб'єктів контролю, спрямованих на досягнення найбільш ефективним способом поставлених цілей шляхом реалізації певних задач і застосування відповідних принципів, методів, технічних засо-бів і технології контролю.

Процес менеджменту - це послідовність певних завершених етапів, виконання яких сприяє забезпеченню управлінського впли-ву керуючої системи на керовану з метою досягнення цілей організа-ції.

Поточний контроль - це контроль, який здійснюється в про-цесі виробничо-господарської діяльності з метою виявлення і усу-нення перешкод, недоліків, помилок поточного характеру, які мо-жуть перешкодити досягненню цілей організації, впровадження за-ходів, які об’єктивно сприяють досягненню цих цілей.

Регламентування - це процес встановлення сукупності пра-вил, положень, які визначають порядок діяльності організацій, стру-ктурних підрозділів, окремих працівників.

Регулювання - це вид управлінської діяльності, спрямований на усунення відхилень, збоїв, недоліків тощо в керованій системі шляхом розробки і впровадження відповідних заходів.

Рівні управління - це ієрархія управлінських посад: найвищій рівень управління інстшуційний: директор та його заступники, пре-зидент та віце-президенти та ін. Середній рівень управління - управ-лінський: начальник відділу, декан та ін. Найнижчий рівень управ-ління - технічний: начальник дільниці, старший майстер тощо.

Термінологічний словник

Розпорядчі методи менеджменту система важелів поточно-го регулювання діяльності об'єкта управління у формі директив, по-станов, наказів, розпоряджень, вказівок, резолюцій.

Самоконтроль - кошроль працівником власних дій, операцій, виробленої продукції тощо.

Система - це внутрішньо організована сукупність взаємопо-в'язаних та взаємодіючих елементів, що утворюють єдине ціле і спі-льно діють для досягнення поставленої мети.

Система якою управляють - це сукупність ресурсів і органі-заційно-економічних умов, що супроводжують відтворювальні процеси на підприємстві.

Системний аналіз - це сукупність методологічних засобів і практичних прийомів, що використовуються для підготовки, обґрун-тування і прийнятгя рішень із складних соціально-економічних, технічних, технологічних, кадрових, політичних та інших проблем.

Стратегічні альтернативи це набір різних стратегій, які дозволяють досягги стратегічних цілей організації в рамках об-раної базової стратегії та обмежених ресурсів.

Стратегія підприємства - це система заходів, яка розрахована на перспективу і забезпечує досягнення конкретних цілей, шляхом координації і розподілу ресурсів підприємства.

Стратегічний менеджмент - це управлінська діяльність по опрацюванню і реалізації рішень, направлених на повне та ефектив-не використання наявних ресурсів, спрямованих на виконання за-вдань поставлених перед організацією на перспективу.

Стратегічне планування - це системний, аналітичний підхід, який аналізує бізнес і навколишнє середовище, як єдине ціле.

Стимул - зовнішня причина, яка спонукає людину діяти для досягнення поставленої мети.

Стимулювання - це застосування по відношенню до лю-дини стимулів, які діють на його зусилля, стоять перед організацією і включають відповідні мотиви.

Стиль управління - це сукушгість характерних методів, при-йомів і способів здійснення управлінської діяльності, форм взає-мовідносин і особистої поведінки керівника до підлеглих, для досягнення цілей організації.

Стрес - це емоційний стан організму, який обумовлений над-мірним тиском на особу і згодом здійснює на неї деморалізуючу дію.

Термінологічний словник

Структура організації - це логічний взаємозв'язок рівнів управління і функціональних зв'язків, побудовані у формі, яка до-зволяє найбільш ефективно досягги цілей організації.

Структура управління - це упорядкована сукупність зв'язків між ланками і робітниками, зайнятими вирішенням управлінських задач організації.

Суб'єкт вивчення менеджменту це працівники керую-чої і керованої систем організації, їх професійний та кваліфікацій-ний рівень, ступінь виконання ними повноважень, обсяги відповіда-льності, а також взаємозв'язки в системі менеджменту.

Сфера контролю - кількість осіб, що знаходиться у підпоряд-куванні одного керівника.

Теорії мотивації - сукупність положень, принципів, законів, закономірностей, що відображають зміст та аналіз потреб людини, процес стимулювання, умови забезпечення ефективного мотиву-вання та встановлення обґрунтованих винагород з метою досягнення очікуваних результатів.

Теорія менеджменту - засіб організації знань і досвіду, спря-мований на удосконалення практики управління за допомогою дослі-джень, емпіричної перевірки теоретичних принципів і методів та практичного оволодіння ними.

Технологія менеджменту - це послідовне протікання зага-льних функцій менеджмешу (планування, організації, мотивації, ко-нтролю, регулювання), в результаті якого реалізуються конкретні функції менеджмешу (управління виробництвом, фінансами, збутом, зовнішньоекономічною діяльністю тощо).

Управлінська інформація це дані, які є об'єктом збері-гання, передачі, перетворення і використовуються для активного впливу на регулювання виробничою діяльністю організації.

Управлінське рішення - це результат творчого цілеспрямо-ваного аналізу проблемної сшуації, вибору шляхів, методів і засобів її вирішення у відповідності з ціллю системи менеджменту.

Управління стресами - це процес цілеспрямованої дії на пер-сонал організації в цілях його адаптації до стресової сшуації, усу-нення джерел стресу і опанування методами їх нейтралізації.

Управляюча система - це сукупність органів управління і управлінських працівників з певними масштабами своєї діяльності, компетенцією і специфікою виконуваних функцій, а також сукупТермінологічний словник

ність методів управління, за допомогою яких здійснюється управлін-ський вплив.

Фактори впливу - це рушійні сили, які впливають на вироб-ничо-господарську діяльність організації та забезпечують запланова-ний результат.

Фінансовий менеджмент - це система управління фінанса-ми організації, яка направлена на розвиток і удосконалення фінансо-вих відносин шляхом постійного впровадження нових принципів, форм, структур і методів управління в цілях підвищення ефективності виробництва.

Функції менеджменту - це відносно відокремлені напрями управлінської діяльності, які дозволяють здійснювати певний вплив на управлінський об'єкт в цілях досягнення поставленої задачі.

Функції організації - це комплекси дій і операцій, які здійснює організація як єдине ціле або делеговані нею працівники, у внутрішньому і зовнішньому середовищах задля функціонування та розвитку організації.

Функція менеджменту об'єднувальна це вид управлінсь-кої діяльності, який на засадах лідерства та влади забезпечує вико-нання функцій менеджменту, формування методів менеджмешу та їх трансформацію в управлінські рішення шляхом використання кому-нікацій. Об'єднувальною функцією менеджмешу є керівницгво.

Ціль - це конкретний кінцевий стан або бажаний результат, якого домагається досягти група, працюючи разом.

Якість управління - це ступінь відповідності поведінки сис-теми управління конкретній ситуації, яка дозволяє організації впев-нено триматися при швидких змінах у внутрішньому і зовнішньому середовищах.