Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Контрольні запитання і завдання : Менеджмент. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

Контрольні запитання і завдання


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 

магниевый скраб beletage

1.         Що включає в себе ефективність управління?

2.         Розкрийте зміст принципів управління?

3.         Що Ви розумієте під якістю управління?

4.         Перелічите основні чинники, які впливають на ефективність управління.

5.         Які критерії ефективності менеджменту?

6.         Перелічите кількісні показники ефективності управління.

7.         Якісні показники ефективності управління.

8.         Перелічите показники економічності апарату управління.

9.         Які показники продуктивності управлінської праці Ви знаєте?

Література: 11.

Перелік тестових завдань з нормативної дисципліни “Менеджмент”

Тема 1. Основні поняття, сутність та види менеджменту

1.         Що слід розуміти під терміном “Менеджмент”

а)         термін "менеджмент" означає керування якоюсь системою;

б)         "менеджмент" - це управління організацією в ринкових умовах з обов'язковим застосуванням економічних методів;

в)         термін "менеджмент" походить від англійського “management” і означає керувати, управляти, завідувати, стояти на чолі;

г)         термін "менеджмент" передбачає завідування та керування якоюсь системою.

2.         Що слід розуміти під терміном “управління” і де переважно він застосовується:

а)         термін "управління" застосовується переважно до діяльності людей в сфері

економіки;

б)         термін "управління" є синонімом терміну “менеджмент", але він переважно

застосовується до різних видів людської діяльності;

в)         термін "управління" не є синонімом терміну "менеджмент" і застосовується

тільки до діяльності людей у сфері економіки;

г)         термін "управління" застосовується при визначенні системи заходів щодо координації діяльності людей.

3.         3 яких частин складається економічний механізм менеджменту?

а)         внутрішнього фірмового управління, управління виробництвом;

б)         управління персоналом, внутрішньофірмового управління, управління виробнщтвом;

в)         управління виробництвом і управління персоналом;

г)         внутрішньофірмового управління, управління виробнщтвом, управління матеріально-технічними засобами.

4.         Якщо вам доведеться роз'яснювати поняття «управління», то Ви скажете, що це:

а)         здійснення цілеспрямованого впливу на певний об'єкт з метою зміни його

стану або поведінки у зв'язку зі зміною обставин;

б)         керівнщтво людьми і технікою;

в)         керівництво людьми;

г)         робота пов'язана з переробкою інформації.

5.         В чому полягає основна ціль менеджменту?

а) у забезпеченні прибуткової діяльності підприємства; б)у подоланні ризиків на ринку;

в)         у здійсненні виробнщтва товарів;

г)         у визначенні ефективних шляхів реалізації продукції.

6.         Цілі організації мають задовольнити такі основні вимоги:

а)         досяжність, обґрунтованість, конкретність;

б)         орієнтація у часі та конкретність;

в)         досяжність і орієнтація у часі;

г)         досяжність, конкретність, орієнтація у часі.

7.         Визначте основну задачу менеджменту

а)         організація збуту виробленої продукції;"

б)         організація збуту продукції з урахуванням платоспроможного попиту населення;

в)         організація виробництва продукції з урахуванням попиту споживачів і забезпечення рентабельності підприємства;

г)         організація виробнщтва і збуту продукції.

8.         Основне завдання менеджменту - це є:

а)         направлення працівників до спільних дій постановкою єдиних задач для досягнення цілей організації;

б)         об'єднання працівників до спільних дій постановкою конкретних задач;

в)         уміння ефективно управляш, удосконалюючи структуру в організації;

г)         удосконалення управлінського механізму і структури управління в організації.

9.         Предмет менеджменту, як науки управління включає:

а)         процес виробнщтва і обміну продукції;

б)         дослідження законів і закономірностей житгєдіяльності організацій, а також

відносин між працюючими в процесі виробнщтва;

в)         організаційні, управлінські та міжособові відносини між працюючими в процесі виробнщтва;

г)         процес контролю за роботою кадрів;

10.       Що є об'єктом вивчення менеджменту?

а)         контроль за господарською діяльністю;

б)         організаційні відносини в організації;

в)         трудові колективи та процеси, які в них здійснюються;

г)         контроль за діяльністю кадрів.

11.       Методи менеджменту змінюються під впливом:

а)         змін умов діяльності організації;

б)         змін умов діяльності організації, досягнень науки та досвіду ефективного господарювання;

в)         досвіду ефективного господарювання;

г) досвіду розвинених країн по управлінню підприємствами. 12. Метод - це науковий аналіз:

а)         поведінки людини в організації;

б)         вплив людини на ситуацію;

в)         взаємозв'язок людини і колективу в організації;

г)         поведінки людини в організації, взаємозв'язку і взаємного впливу людини і

колективу на ситуацію

Тема 2. Розвиток теорїї та практики менеджменту

13.       В працях яких науковців знаходимо зародження наукових ідей менеджменту?

а)         Сократа;

б)         Платона;

в)         Макіавеллі;

г)         Аристотеля.

14.       Хто із науковців вперше сформулював принцип «економічної людини»?

а) Томас Гобос і Джеймс Стюарт; б)Адам Сміт;

в)         Джеймс Милл;

г)         Роберт Оуен.

15.       Найвідомішими представниками концепцїї наукового управління є:

а)         Ф. Тейлор, Г. Емерсон;

б)         А. Файоль, М. Вебер;

в)         М. Фолліт, Е. Мейо, А. Маслоу;

г)         Д. Мак - Грегор, Г. Форд.

16.       Важливим внеском «Школи людських відносин» у практику управління було:

а)         створення універсальних принципів управління;

б)         систематичне стимулювання праці з метою збільшення її продуктивності і

обсягів виробнщтва;

в)         застосування в управлінні математичних підходів;

г)         перенесення центру ваги в управлінні з виконання завдань на стосунки між

людьми;

17.       На що направлена концепція адміністративного управління:

а)         удосконалення організаційної структури;

б)         на розробку проблем і принципів управління організацією в цілому;

в)         удосконалення організаційної структури;

г)         централізацію управління;

18.       Що знаходиться в основі менеджменту як концепції управління?

а)         об'єктивна тенденція до усуспільнення виробнщтва і можливість впливати

на ринок;

б)         оптимізація діяльності підприємства і поглиблення спеціалізації;

в)         цілеспрямована діяльність з урахуванням факторів зовнішнього середовища;

г)         домінування ролі цілеполягання в процесах планування, організації, контролю і мошвації.

19.       Науковий підхід до управління отримав свій розвиток у наступні роки:

а)         1930-1950 pp.;

б)         1900-1950 pp.;

в)         1950-1990 pp.;

г)         1885-1920 pp.

20.       Концепція адміністративного управління почала свій розвиток у:

а)         1900-1930 pp.;

б)         1930-1950 pp.;

г) 1945-1990 pp.;

в)         1885-1900 pp.

21.       Школа людських відносин в управлінні отримала свій розвиток у:

а)         1900-1950 pp.;

б)         1930-1950 pp.;

в)         1885-1900 pp.;

г)         1950-1990 pp.

22.       Основні характерні риси переходу до постіндустріального розвитку це:

а)         розвиток наукового і виробничого потенціалу;

б)         впровадження досягнень науково-технічного прогресу у виробництво;

в)         науково-технічний прогрес, а також концентрація наукового і виробничого

потенціалу;

г)         орієнтація на нові умови розвитку суспільного виробництва.

23.       Головна задача європейської моделі управління:

а)         підтримку виробника за рахунок зниження податків, соціальне вирівнювання

в доходах, скорочення соціальних пільг;

б)         орієнтацію на командну систему управління, переважання в організаціях вертикальних структур, намагання керівників все зробити самому і особисто контролювати;

в)         надання матеріальної допомоги бідним за рахунок вилучення пільг у багатих,

створення сприятливого соціально-психологічного клімату і стабільності в трудових колективах, захист від свавілля адміністрації;

г) пожитгєвий найм управлінських кадрів на роботу, гнучку побудову структу-ри управління, колегіальна відповідальність за ухвалені рішення, орієнтацію на керівників універсального шпу.

24.       Американська модель управління має наступні характерні ознаки:

а)         орієнтація на командну систему управління, переважання в організаціях вертикальних структур, намагання керівників все самому зробити і особисто контролювати;

б)         орієнтація кадрової політики на вузьку спеціалізацію, індивідуальні навички

та ініціативу, чітка формалізація структури управління, залежність оплати праці

від індивідуальних результатів спеціаліста, індивідуальна відповідальність менеджера;

в)         підтримка виробника за рахунок зниження податків, соціальне вимірювання

в доходах, скорочення соціальних пільг;

г)         надання матеріальної допомоги бідним за рахунок вилучення пільг у багатих,

створення сприятливого соціального-психологічного клімату і стабільність в

трудових колективах, захист від свавілля адміністрації.

25.       Японська модель управління передбачає наступні характерні особливості:

а)         орієнтація кадрової полішки на вузьку спеціалізацію, індивідуальні навички

та ініціативу, чітка формалізація структури управління, залежність оплати праці

від індивідуальних результатів спеціаліста, індивідуальна відповідальність менеджера;

б)         підтримка виробника за рахунок зниження податків, соціальне вирівнювання

в доходах, скорочення соціальних пільг;

в)         по житгєвий найм управлінських кадрів на роботу, гнучка побутова структури управління, колегіальна відповідальність за ухваленні рішення, орієнтація на

керівників універсального типу;

г)         надання матеріальної допомоги бідним за рахунок вилучення пільг у багатих,

створення сприятливого соціально-психологічного клімату і стабільності в трудових колективах, захист від свавілля адміністрації.

Тема 3. Методологічні основи менеджменту

26.       Що являє собою системний підхід до управління?

а)         сукупність взаємопов'язаних елементів (частин);

б)         сукупність взаємопов'язаних елементів (частин), які постійно взаємодіючи,

визначають характер організації;

в)         сукупність взаємодіючих частин в організації;

г)         сукупність об'єкта і суб'єкта управління.

27.       Що являє собою комплексний підхід до управління?

а) врахування в управлінській діяльності тільки економічних, екологічних нас-лідків прийнятгя рішень;

б)         врахування економічних, екологічних, технічних, організаційних, соціальних

та психологічних наслідків прийнятта рішень;

в)         врахування економічних, екологічних, технічних, організаційних, соціальнопсихологічних наслідків прийнятга рішень, а в деяких випадках доцільно враховувати демографічні та полішчні;

г)         врахування економічних, екологічних, психологічних, а в деяких випадках

демографічних та політичних наслідків прийнятгя рішень.

28.       Що являє собою ситуаційний підхід до управління?

а)         прийоми для досягнення цілей організації;

б)         прийоми менеджменту для вирішення тих чи інших поставлених завдань;

в)         підбір прийомів менеджменту для розв'язання конкретних управлінських сигуацій;

г)         підбір прийомів менеджменту для розв'язання конкретаих ситуацій з метою

досягнення певних цілей організації.

29.       Що являє собою процесний підхід до управління?

а)         сукупність безперервних взаємопов'язаних дій, які виконуються в певній послідовності;

б)         сукупність безперервних операцій і процедур;

в)         безперервне виконання операцій і процедур;

г)         безперервне виконання планових завдань.

30.       В чому сутність закону спеціалізації управління?

а)         в наявності великої кількості працюючих в організації;

б)         в наявності надто великої кількості спеціалістів;

в)         в розподілі і в спеціалізації різних функцій управлінського персоналу;

г)         в складності спеціалізації управлінської праці.

31.       Що передбачає закон необхідні і достатньої централізацїї управління?

а)         повністю централізоване управління в організації;

б)         скоординоване централізоване управління з передачею окремих функцій

управління на нижчі рівні управління;

в)         передача управління на нижчі рівні управління;

г)         зосередження абсолютно всіх управлінських функцій адміністративним апаратом.

32.       Що передбачає закон інтеграції управління?

а)         об'єднання і координацію діяльності всіх підрозділів і спеціалістів організації

для досягнення загальної мети;

б)         об'єднання розрізнених спеціалізованих дій в єдиний процес управління;

в)         координацію діяльності підрозділів організації у виробничому процесі;

г)         координацію дій спеціалістів в забезпеченні ритмічної роботи підприємства.

33.       Що розглядає закон демократизації управління?

а)         співвідношення влади і підпеглості;

б)         взаємовідносини керівника і підлеглих;

в)         залучення працюючих до управління;

г)         взаємовідносини між працюючими в колективі, співвідношення влади і підлеглості.

34.       До основних закономірностей менеджменту відносяться:

а)         єдність системи управління, централізація і децентралізація, пропорційність

виробництва;

б)         централізація і децентралізація, співвідносність і адекватність управляючої

та управляємої систем;

в)         єдність систем управління, централізація і децентралізація, співвідносність і

адекватність управляючої та управляємої систем;

г)         співвідносність управляючої та управляємої систем.

35.       Що передбачає дисципліна як принцип менеджменту?

а)         виконання всіма працівниками поставлених завдань;

б)         чітке дотримання адміністрацією підприємства і його персоналом укладеного

договору та контракту;

в)         виконання менеджерами поставлених завдань;

г)         виконання працівниками апарату поставлених завдань.

36.       Що повинні відображувати сучасні принципи менеджменту?

а)         основні зв'язки, які склалися в системі;

б)         основні відносини, які склалися в системі;

в)         основні властивості, зв'язки і відносини управління, які склалися в системі;

г)         основні закономірності управління.

37.       Як можна пояснити сутність принципу «підпорядкування особистих інтересів загальним»?

а)         повинен враховуватися тільки особистий інтерес керівників організації;

б)         інтерес одного працівника повинен переважати над інтересами організації в

цілому;

в)         інтерес працівника або групи не повинен переважати інтереси організації в

цілому;

г)         інтерес менеджерів повинен переважати над інтересами окремих груп працюючих.

Тема 4. Менеджмент як система

38. Що є підгрунтям управління будь-якою системою?

а)         методи менеджменту;

б)         фінансові ресурси;

в)         принципи, які відображають ринкові умови господарювання;

г)         функції менеджменту.

39.       Визначте, що собою представляє система.

а)         це внутрішня сукупність взаємопов'язаних елементів;

б)         це сукупність елементів, які складають єдине ціле;

в)         це внутрішньо організована сукупність взаємопов'язаних елементів, які складають єдине ціле і діють разом для досягнення поставленої мети;

г)         це сукупність елементів, які діють разом.

40.       Класифікація зв'язків між елементами, системами і підсистемами ведеться за якими ознаками?

а)         спрямованістю, ресурсами, тривалістю, циклічністю виконання функцій, характером формування;

б)         ресурсами, тривалістю, циклічністю, виконання функцій, характером формування, каналом обміну інформацією;

в)         тривалістю, циклічністю виконання функцій, характером формування, направленістю дій;

г)характером формування, спрямованістю, ресурсами, тривалістю, направленіс-тю дій.

41.       До основних принципів системного підходу належать принципи:

а)         цілісності, залежності, структурності, взаємозалежності структури і середовища, ієрархічності, системного аналізу;

б)         цілісності, залежності, структурності, взаємозалежності структури і середовища, ієрархічності;

в)         залежності, структурності, взаємозалежності, ієрархічності, системного аналізу;

г)         структурності, взаємозалежності структури і середовища, ієрархічності, цілісності.

42.       Визначити зовнішні чинники, які характеризують невизначеність соціально - економічної системи:

а)         нові умови поставок та реалізації продукції, інноваційні досягнення податкові та митні зміни;

б)         зміни в умовах поставок і збуту, технічні та технологічні умови, податкові та

митні зміни;

в)         митні та податкові зміни, підвищені технологічні умови, інноваційні досягнення;

г)         нові умови реалізації продукції, податкові та митні зміни, технічні умови.

43.       До чинників зовнішнього середовища належать:

а) споживачі, конкуренш, державні установи, постачальники, фінансові органі-зації;

б)         конкуренти, державні установи, постачальники, фінансові організації, трудові ресурси;

в)         споживачі, конкуренти, державні установи, постачальники, фінансові організації, трудові ресурси;

г)         державні установи, постачальники, фінансові організації, споживачі, конкуренти;

44.       До чинників внутрішнього середовища належать:

а)         цілі, структура, технологія, споживачі, постачальники;

б)         задачі, цілі, технологія, споживачі, постачальники;

в)         цілі, структура, задачі, технологія, люди, постачальники;

г)         цілі, структура, задачі, технологія, люди.

45.       Що створює структуру управління організації?

а)         сукупність лінійних органів управління;

б)         сукупність лінійних і функціональних служб;

в)         сукупність функціональних служб;

г)         сукупність органів управління.

46.       Що відноситься до елементів організаційних структур управління?

а)         органи всіх систем управління організацією та взаємозв'язки між ними;

б)         ланки управління організацією;

г)         система взаємозв'язків між органами управління;

д)         ланки і органи управління організацією.

47.       Організаційна структура управління визначається:

а)         супідрядністю управлінських взаємозалежних ланок управління;

б)         складом ланок управління організацією;

в)         складом і супідрядністю взаємозв'язаних управлінських ланок, які забезпечують здійснення функцій і завдань управління організацією;

г)         складом підрозділів організації.

48.       Де переважно застосовується лінійна структура управління?

а)         в управлінні великими організаціями;

б)         в управлінні малими організаціями;

в)         в управлінні об'єднаннями організацій;

г)         в управлінні кооперативними організаціями.

49.       Що визначає взаємозв'язок (супідрядність) ланок в організації?

а)         органи управління організацією;

б)         рівень управління;

в)         порядок складання звітності;

г)         порядок підпорядкування органів в організації.

Тема 5. Система інформаційного забезпечення менеджменту

50.       Які ознаки має інформація?

а)         є продуктом (предметом) праці, не втрачає і має споживчі якості, має здатність накопичуватися;

б)         є продуктом (предметом) праці, має здатність накопичуватися, усуває невизначеність;

в)         має здатність накопичуватися, усуває невизначеність, має споживчі (джерельні) якості;

г)         дозволяє вивчити стан об'єкта, є продуктом (предметом) праці, не втрачає і

має споживчі якості.

51.       Яку інформацію слід називати плановою?

а)         ту, яка використовується для планування у всіх ланках виробничої діяльності

організації;

б)         ту, яка використовується для планування діяльності окремих видів підприємницької діяльності;

в)         ту, яка використовується для планування діяльності окремих підрозділів підприємства;

г)         ту, яка використовується для планування комерційної діяльності.

52.       Яка економічна інформація відноситься до оперативної?

а)         характеризує стан об'єкта впродовж якогось періоду;

б)         характеризує стан об'єкта управління на даний момент;

в)         характеризує стан об'єкта на даний момент та впродовж якогось періоду;

г)         характеризує стан суб'єкта управління.

53.       Яким чином створюється економічна інформація в організації?

а)         проведенням наукових робіт та реєстрації їх результатів;

б)         виконанням вимірювальних робіт та реєстрації їх результатів;

в)         виконанням робіт та відповідної реєстрації їх результатів;

г)         шляхом проведення певних результатів.

54.       Що переважно відбиває економічна інформація?

а)         окремі аспекти діяльності систем у натуральних показниках;

б)         всі аспекти діяльності системи у кількісному виразі;

в)         всі аспекти діяльності систем у вартісних показниках;

г)         деякі аспекти діяльності систем у грошових одиницях.

55.       Що включає в себе переробка складної інформацїї?

а)         механічну обробку, складні обчислення, контроль;

б)         створення банку даних, аналіз і складні обчислення;

в)         аналіз і складні обчислення;

г)         систематичну обробку, аналіз і складні обчислення.

56.       Чи може інформація виступати як товар, продукція чи послуга?

а)         виступає тільки як товар;

б)         виступає тільки як продукція і послуга;

в)         виступає як послуга;

г)         виступає як товар, продукція і послуга.

57.       Які характерні риси нових інформаційних технологій?

а)         інтегрованість, гнучкість, інтерактивність;

б)         об'єктивність, інтегрованість, гнучкість;

в)         інтеракшвність, інтегрованість, оперативність;

г)         гнучкість, інтерактивність, об'єктивність;

58.       Визначити існуючі види форм носїїв інформацїї?

а)         зберігання інформації, реєстрації даних, обстежень;

б)         зберігання інформації, реєстрації даних, статистичної (фінансової) звітаості,

обстежень;

в)         реєстрації даних, обстежень, статистичної (фінансової) звітаості;

г)         реєстрації даних, зберігання інформації, обстежень.

59.       Чи має право власник інформації щодо об'єктів своєї власності здійснювати будь-які законні дії?

а)         не має права;

б)         має право здійснювати тільки окремі законні дії;

в)         має право здійснювати будь-які дії;

г)         має право здійснювати будь-які законні дії.

60.       Хто користується переважним правом на одержання інформації в інформаційних системах?

а)         працівники державних органів законодавчої влади;

б)         громадяни, які займаються науковою діяльністю;

в)         всі громадяни країни;

г)         громадяни, яким інформація необхідна для виконання своїх професійних

обов'язків.

61.       За допомогою кого створюється економічна інформація в організацїї:

а)         тільки економістів організацій;

б)         тільки бухгалтерів та економістів цих організацій;

в)         відповідних спеціалістів цих організацій;

г)         керівників підрозділів організацій.

Тема 6. Комунікації у менеджменті

62.       Визначити, що являє собою комунікація?

а)         це обмін інформацією між декількома підрозділами;

б)         це обмін інформацією між керівниками та їх підлеглими;

в)         це обмін будь-якою інформацією;

г)         це обмін інформацією між двома і декількома людьми.

63.       Визначити, що являє собою здійснення комунікацїї?

а)         це зв'язуючий процес, необхідний для управлінського дійства;

б)         це обмін інформацією між людьми;

в)         це інформаційна система;

г)         це управлінська система.

64.       В чому полягає основна мета комунікаційного процесу?

а)         забезпечення керуючої системи необхідною інформацією для прийнятгя рішень;

б)         забезпечення органів управління певною інформацією;

в)         забезпечення розуміння інформації, яка є предметом обміну, тобто повідомлень;

г)         забезпечення виконання виробничих завдань.

65.       Які операцїї здійснюються на етапі декодування інформацїї?

а)         перевід символів відправника в думки передавача інформації;

б)         перевід символів відправника в думки отримувача і передавача інформації;

в)         перевід символів відправника в думки отримувача і передавача інформації;

г)         перевід символів відправника в думки отримувача інформації.

66.       Що слід розуміти під каналом в комунікаційному процесі?

а)         збирача інформації;

б)         відправника інформації;

в)         засіб передачі інформації;

г)         невербальні збирання інформації.

67.       Які існують перешкоди при обміні інформацією?

а)         перешкоди, які обумовлені сприйнятгям, інформаційним перевантаженням,

фізичними і психологічними моментами;

б)         сприйнятгя, семантичні бар'єри, невербальні перепони, поганий зворотній

зв'язок, інформаційне перевантаження;

в)         семантичні бар'єри, невербальні перепони, поганий зворотній зв'язок, інформаційне перевантаження, перешкоди, які обумовлені сприйняттям;

г)         невербальні перепони, поганий зворотній зв'язок, втомленість.

68.       Визначити етапи комунікаційного процесу:

а) відправник, повідомлення, канал, отримувач;

б)зародження ідеї, кодування та вибір каналу, передача, декодування, відгук;

в)         відправник, повідомлення, канал, відгук;

г)         повідомлення, канал, отримувач, декодування, відгук.

69.       Інформація, що передається з метою координації задач і дій в організацїї, надходить такими каналами комунікацій:

а)         між організацією і зовнішнім середовищем;

б)         між різними відділами;

в)         між рівнями управління;

г)         керівниками та робочою групою.

70.       Інформація, що передається від вищого управлінського рівня до нижчого і навпаки, рухається такими каналами комунікацій:

а)         між організацією та зовнішнім середовищем;

б)         між рівнями управління;

в)         керівниками і робочою групою;

г)         по неформальним каналам.

71.       Комунікації між різними відділами здійснюється через:

а)         вертикальні зв'язки;

б)         горизонтальні комунікації;

в)         вертикальні і горизонтальні комунікації;

г)         між відділом і вищим керівником.

72.       Які суб'єктивні фактори знижують ефективність контактів між працюючими:

а)         різне тлумачення інформації, різний емоційний стан, різнивд в рівнях освіти;

б)         наявність конфліктних осіб в колективі, перекручення інформації;

в)         різнщя в рівнях освіш, незадовільна структура організації;

г)         відсутність здорової атмосфери, авторитарний сшль керівника.

73.       Що слід розуміти під шумом в комунікаційному процесі?

а)         те, що деформує зміст інформації;

б)         те, що вносить помилки в деякі види інформації;

в)         те, що вносить корективи в певні види інформації

г)         те, що заважає збирати необхідну інформацію.

Тема 7. Основи теорїї прийняття управлінських рішень

74.       Основною метою розробки і реалізацїї управлінських рішень є:

а)         вплив на діяльність колективу;

б)         отримання прибутку;

в)         виконання виробничих завдань;

г)         досягнення поставлених цілей організації.

75.       Потреба у прийнятті управлінського рішення виникає під впливом:

а)         зовнішніх обставин;

б)         внутрішніх обставин;

в)         внутрішньоорганізаційних проблем;

г)         зовнішніх та внутрішніх обставин.

76.       Які існують загальні закони управління, які впливають на прийняття

управлінських рішень?

а)         цілеполягання, різноманітгя, руху, часу;

б)         цілеполягання, різноманітгя, руху, зворотного зв'язку;

в)         цілеполягання, руху, зворотного зв'язку, спеціалізації;

г)         руху, зворотного зв'язку, різноманітгя часу.

77.       Які загальні вимоги пред'являються до управлінського рішення?

а)         обґрунтованість, своєчасність, повнота змісту, повноважність, погоджуваність;

б)         своєчасність, повнота змісту, повноважність, погоджуваність, інтуїтивність;

в)         повнота змісту, повноважність, погоджуваність, інтуїшвність, обґрунтованість;

г)         повноважність, погоджуваність, раціональність, обґрунтованість, своєчасність.

78.       У прийнятті рішення в різній мірі завжди присутні:

а)         думка, раціональність, економічна вигода;

б)         раціональність, економічна вимога, інтуїція;

в)         економічна вимога, думка, інтуїція;

г)         інтуїція, думка, раціональність.

79.       За характером особистості менеджменту рішення розподіляють на:

а)         урівноважені, імпульсивні, ризикові, інертні, обережні;

б)         імпульсивні, ризикові, інертні, обережні, конкретні;

в)         ризикові, інертні, обережні, урівноважені, обґрунтовані;

г)         інертні, обережні, урівноважені, імпульсивні, перспективні.

80.       Управлінські рішення за функціональним призначенням класифікують

за такими ознаками:

а)         планові, організаційні, регулюючі, активізуючи, ризикові;

б)         планові, організаційні, регулюючі, активізуючи, контролюючі;

в)         організаційні, регулюючі, контрольні, ризикові, планові;

г)         регулюючі, контрольні, планові, організаційні, імпульсивні.

81.       За характером дій управлінські рішення класифікують за такими ознаками:

а)         нормативні, методичні, рекомендаційні, дозволяючі, планові;

б)         методичні, рекомендаційні, дозволяючі, директивні, планові;

в)         директивні, нормативні, методичні, рекомендації, дозволяючі, орендуючі.

г)         рекомендаційні, дозволяючі, директивні, нормашвні, ризикові.

82.       За суб'єктами управління рішення класифікують за наступними ознаками:

а)         державні, господарські, колекшвні, підприємнщьких органів;

б)         господарські, консультативні, підприємницьких органів, громадських організацій;

в)         підприємницьких органів, громадських організацій, державні;

г)         державні, господарські, підприємнщьких органів, громадських організацій.

83.       За сферою реалізації управлінські рішення поділяють на пов'язані з:

а)         виробнщтвом, збутом, науковими дослідженнями, кадрами;

б)         збутом, науковими дослідженнями, кадрами працею;

в)         науковими дослідженнями, кадрами, виробництвом, ризиками;

г)         кадрами, виробництвом, збутом, працею, науковими дослідженнями.

84.       За змістом управлінські рішення поділяють на:

а)         технічні, економічні, соціальні, господарські;

б)         економічні, технічні, соціальні;

в)         соціальні, технічні, економічні, консультативні;

г)         господарські, економічні, технічні, соціальні.

85.       Як можна класифікувати управлінські рішення за тривалістю дїї?

а)         перспективні та діючі;

б)         перспективні та поточні;

в)         поточні та місячні;

г)місячнітатижневі.

Тема 8. Методи обґрунтування управлінських рішень

86.       Технологія менеджменту розглядає управлінське рішення як процес,

який складається з наступних стадій:

а)         узгодження, прийнятгя, реалізація рішення;

б)         перевірка, підготовка, реалізація рішення;

в)         аналіз ситуації, прийнятгя, реалізація рішення;

г)         підготовка, прийнятгя, реалізація рішення.

87.       Управлінське рішення - це:

а)         форма управлінської діяльності менеджера з метою виконання завдань;

б)         результат діяльності менеджерів;

в)         основна форма впливу менеджера на об'єкт управління з метою досягнення

поставлених цілей;

г)         форма керівництва організацією.

88.       Які основні фактори впливають на процес прийняття і реалізації

управлінських рішень?

а)         особисті якості менеджера та зрілість спеціалістів апарату управління;

б)         ділові якості менеджера та зрілість управлінського персоналу;

в)         зрілість управлінського персоналу;

г)         особисті якості менеджера, наявність необхідної повної систематизованої інформації, зрілість спеціалістів апарату управління.

89.       Що розуміють під оптимізацією управлінських рішень?

а)         вибір варіанта, який забезпечить зростання обсягів виробництва, реалізації

продукції;

б)         вибір варіантів, який дозволить виконати поставлені завдання;

в)         вибір варіанта, який забезпечить запланований прибуток;

г)         вибір кращого варіанта із можливих альтернатив.

90.       Метод «мозкового штурму» у прийнятті рішень полягає в організації:

а)         переважно колективного обговорення;

б)         обговорення актуальних проблем;

в)         колективного обговорення тільки окремих проблем і вироблення рішення;

г)         колективного обговорення проблем і вироблення оптимального рішення.

91.       Метод експертних оцінок у прийнятті рішень полягає:

а)         у залученні кваліфікованих фахівців до вироблення рішень з конкретаої проблеми;

б)         у залученні тільки досвідчених фахівців з практичним досвідом;

в)         у залученні керівників провідних підрозділів до вироблення найважливіших

рішень;

г)         у залученні всіх фахівців до опрацювання рішень.

92.       Хто в організацїї приймає найчастіше загальні рішення?

а)         функціональні керівники;

б)         функціональні керівники та спеціалісти;

в)         лінійні керівники та спеціалісш;

г)         лінійні керівники.

93.       На якому управлінському рівні переважно приймається рішення, що

мають характер інтуїтивного?

а)         навищому;

б)         на будь-якому в залежності від ситуації;

в)         на середньому;

г)         на нижчому рівні управління.

94.       Для чого керівник організацїї повинен залучати працюючих в колективі до опрацювання управлінських рішень?

а)         щоб зняти з себе відповідальність за їх обґрунтованість;

б)         щоб створити про себе думку як про керівника-демократа;

в)         щоб розширити базу знань з конкретних питань та скористатися колективним

досвідом;

г)         щоб уникнути можливих помилок.

95.       Які управлінські рішення викликають у колективі найбільше обурення?

а)         передчасні;

б)         некомпетентні;

в)         єдиноначальні;

г)         передчасні та некомпетентні.

96.       Чому здійснюється коригування управлінських рішень?

а)         щоб зробити їх кращими;

б)         тому що виявлені відхилення в їх виконанні;

в)         щоб не допустити помилок;

г)         тому що з часом багато що змінюється.

97.       Чому необхідно здійснювати контроль за виконанням управлінських

рішень?

а)         щоб своєчасно виявити відхилення у виконанні рішень і вжиш відповідні заходи;

б)         щоб виконавці боялися покарання і добре виконували накази;

в)         тому що є відповідальні за виконання рішень;

г)         щоб заохочувати працівників.

Тема 9. Функції менеджменту

98.       Що являють собою функцїї менеджменту?

а)         це правила управлінської діяльності;

б)         це відокремлені напрямки управлінської діяльності;

в)         це методи управління організацією;

г)         це шпи виробництва.

99.       Що являє собою менеджмент з функціональних позицій?

а)         процес планування, організації, мотивації;

б)         процес планування, організації, контролю та регулювання;

в)         процес планування, організації, координації, мотивації та контролю, які необхідні для досягнення поставленої мети;

г)         процес планування та контролю в організації.

100.     До загальних основних функцій менеджменту належать:

а)         планування, організація, науковість, послідовність;

б)         планування, організація, мотивація, контроль;

в)         планування, координація, мошвація, контроль;

г)         планування, мотивація, науковість, контроль.

101.     На що переважно спрямовані функції менеджменту?

а)         на досягнення певної мети організації;

б)         на виконання виробничих завдань;

в)         на досягнення запланованих економічних та соціальних показників організаЦІЇ;

г)         на досягнення екологічних завдань.

102.     Що повинні відображувати функції менеджменту?

а)         основні закономірності управління системами;

б)         відносини, які складаються між керуючою та керованими системами;

в)         основні властивості, зв'язки та відносини управління;

г)         основні завдання керуючої та керованою системами.

103.     Чому управління носить функціональний характер?

а)         тому що будь-яка діяльність організації розглядається як її функціонування;

б)         тому що, управління вимагає здійснення різного характеру впливу на певний

об'єкт;

в)         це пов'язано з розподілом праці в управлінні за окремими функціями;

г)         це пов'язано з кооперативною працею.

104.     Що забезпечує спеціальна функція управління технологічного підготовкою?

а)         розробку і впровадження прогресивної технології;

б)         підготовку та перепідготовку спеціалістів технологів;

в)         оперативну підготовку виробнщтва до змін у технології;

г)         мобілізацію спеціалістів до впровадження нових технологій.

105.     Що забезпечує функція управління маркетингом?

а)         аналіз каналів реалізації продукції;

б)         формування адекватного ринку механізму управління виробничо-збутовою

діяльністю підприємства;

в)         вивчення найбільш ефективних місць торгівлі і прогнозування цінової політики;

г)         планування асортименту продукції.

106.     Хто розподіляє функції управління в організації?

а)         спеціалісти;

б)         робітники;

в)         керівник організації;

г)         спеціалісти та робітники.

107.     На підставі чого здійснюється регламентація функцій управління в

організації?

а)         положення про підрозділи;

б)         посадових інструкцій персоналу;

в)         законодавчих положень;

г)         положень про підрозділи і посадових інструкцій персоналу.

108.     Що забезпечує посадова інструкція?

а)         високу ефективність роботи кожного управлінця;

б)         повного використання інтелектуальних якостей працівників;

в)         підтримки нормального ритму роботи;

г)         все разом взяте.

109.     Які основні вимоги до посадових інструкцій спеціалістів?

а)         дієвість, узгодженість, конкретність;

б)         дієвість, конкретність, гнучкість;

в)         дієвість, узгодженість, гнучкість, відповідальність єдиній формі і структурі;

г)         узгодженість, гнучкість, відповідальність єдиний формі і структурі.

Тема 10. Планування в організацїї

110.Плануванняцеє:

а)         розробка можливих варіантів існування організації;

б)         один із засобів за допомогою якого забезпечується єдиний напрямок зусиль

членів організації для досягнення її цілей;

в)         розробка завдань для підлеглих;

г)         аналіз можливих змін в діяльності організації.

111.     Якщо Вам доведеться пояснювати, що являє собою функція планування, то Ви скажете що це:

а)         встановлення цілей та завдань розвитку об'єктів управління, визначення

шляхів та засобів їх досягнення;

б)         встановлення цілей організації;

в)         визначення шляхів і засобів виконання завдань;

г)         визначення способів досягнення цілей організації.

112.     Під плануванням розуміють:

а)         вид діяльності;

б)         перспективу розвитку;

в)         стан організації;

г)         відокремлений вид управлінської діяльності, який визначає перспективу і

майбутній стан організації;

113.     Організаційне планування здійснюється:

а)         тільки на вищому рівні управління;

б)         на вищому і середньому рівнях управління;

в)         на середньому рівні управління;

г)         на всіх рівнях управління організацією.

114.     Для розробки стратегічного плану вище керівництво організації повинно виявити:

а)         сильні сторони своїх конкурентів;

б)         внутрішні сильні і слабкі сторони своєї організації;

в)         слабкі сторони своєї організації та конкурентів;

г)         слабкі сторони конкурентів.

115.     Процес оцінки стратегії - це є:

а)         аналіз фактично досягнутих результатів робош;

б)         порівняння виконання запланованих робіт з факшчними результатами;

в)         механізм зворотнього зв'язку для корегування стратегії;

г)         аналіз поточних результатів робош.

116.     Останнім етапом стратегічного планування є:

а)         вибір такшки;

б)         вибір методів реалізації мети;

в)         вибір стратегії;

г)         вибір політики організації.

117.     Під місією організації розуміють:

а)         причину створення організації;

б)         чітко виражену причину існування організації;

в)         основну, загальну ціль організації, яка чітко визначає причину її існування;

г)         політику організації.

118.     Які напрямки охоплює місія організації?

а)         задачі організації, зовнішнє середовище, культуру організації,

б)         зовнішнє середовище, внутрішнє середовище, культуру організації;

в)         внутрішнє середовище, задачі і культуру організації;

г)         культуру і традиції організації, задачі.

119.     За допомогою аналізу зовнішнього середовища організації її керівники

повинні:

а)         вивчити стратегію і такшку своїх конкурентів;

б)         оцінюваш зміни, які перешкоджають досягненню цілей організації;

в)         вивчити зміни, які відбуваються у зовнішньому середовищі;

г)         визначити стан організації, перспективи її розвитку в майбутньому, заходи

для досягнення намічених цілей.

120.     Аналіз внутрішнього середовища дозволяє менеджеру визначити:

а)         сильні та слабкі сторони організації; якість продукції;

б)         можливості та внутрішні загрози;

в)         сильні та слабкі сторони організації, можливості та загрози;

г)         долю ринку та конкурентоспроможність продукції.

121.     Які підходи повинен використовувати менеджер при стратегічному

плануванні?

а)         задовольняючий, оптимізаційний, організаційний;

б)         задовольняючий, опшмізаційний, адапційний;

в)         оптимізаційний, мотиваційний, задовольняючий;

г)         оптимізаційний, адаптаційний, економічний.

Тема 11 Організація як загальна функція менеджменту

122.     Що знаходиться в основі класичних організаційних теорій?

а)         загальна ціль, розподіл праці, достовірна інформація, правила;

б)         загальна ціль, достовірна інформація, правила, розподіл праці;

в)         місія, делегування влади, координація зусиль, ієрархія влади;

г)         місія, розподіл праці, координація зусиль, ієрархія повноважень.

123.     Концепція "ідеальної бюрократії" М. Вебера наголошує на тому, що

основою для прийняття рішень повинні бути:

а)         правила, інструкції та процедури;

б)         інформація;

в)         аналіз внутрішнього середовища організації;

г)         аналіз зовнішнього середовища організації.

124.     Що являє собою організація?

а)         це об'єднання людей для виконання певних робіт;

б)         це група людей, що спільно реалізує певну програму;

в)         це свідоме об'єднання людей, яке надає можливість людям ефективно працювати разом для досягнення загально поставлених цілей;

г)         об'єднання людей для здійснення виробничої діяльності.

125.     Які основні загальні риси має організація?

а)         вертикальний та горизонтальний поділ праці;

б)         наявність всіх видів ресурсів та здійснення певних видів діяльності;

в)         наявність вертикального поділу праці;

г)         наявність всіх видів ресурсів, вертикальний та горизонтальний поділ праці,

здійснення певних видів діяльності та залежність від зовнішнього середовища.

126.     Що слід відносити до внутрішнього середовища організації?

а)         цілі та структуру організації;

б)         завдання та технологію організації;

в)         цілі, завдання, структуру, технологію, персонал, організаційну культуру;

г)         технологію та персонал.

127.     Що являє собою ціль організацїї?

а)         кінцевий результат виконання окремих виробничих завдань;

б)         результат діяльності організації;

в)         конкретний результат діяльності;

г)         конкретний, кінцевий стан або очікуваний результат.

128.     Що являє собою завдання?

а)         види робіт;

б)         види робіт, які необхідно виконаш певним способом та у визначений період

для досягнення загальних цілей;

в)         робота з предметами праці;

г)         робота, яку виконують робітники.

129.     Що являє собою технологія?

а)         засіб перетворення вхідних елементів (матеріалів, сировини, інформації тощо) у вихідні (продукш, вироби, нову інформацію тощо);

б)         перетворення вхідних елементів у вихідні;

в)         засіб перетворення вхідних елементів;

г)         вихідні елементи (продукти, вироби, нова інформація, тощо).

130.     Що являє собою норма управління?

а)         це кількість працівників, які працюють в організації;

б)         це кількість спеціалістів в організації;

в)         це кількість працівників, які перебувають у безпосередньому підпорядкуванні менеджера;

г)         це кількість штатних спеціалістів в організації.

131.     Кому делегуються повноваження?

а )окремій посадовій особі;

б)         конкретному спеціалісту;

в)         конкретному керівникові;

г)         конкретній посаді.

132.     Визначити основні принципи делегування повноважень?

а)         єдиноначальності, обмеження норми керування, закріпленої та передачі відповідальності, звітності;

б)         єдиноначальності, обмеження норми керування, відповідності прав

обов'язкам, закріпленої відповідальності, звітності за відхиленнями, передачі

відповідальності;

в)         обмеження норми керування, відповідності прав обов'язкам, закріпленої та

передачі відповідальності, звітності за результати роботи;

г)         норми керування, єдиноначальності, відповідності прав обов'язкам, відповідальності, звітаості.

133.     Визначити основні причини небажання керівників делегувати свої повноваження підлеглим?

а)         сам свою роботу зроблю краще; побоювання ризику; слабкий контроль за підлеглими;

б)         відсутність довіри до підлеглих та здібності керувати ними; слабкий контроль;

в)         відсутність контролю, помилкова думка, що сам зробе краще; побоювання

ризику;

г)         відсутність довіри до підлеглих; помилкова думка, що сам зробить краще,

побоювання ризику; обмежені здібності керувати; слабкий контроль за підлеглими.

Тема 12. Мотивація у менеджменті

134.     Що забезпечує управлінська функція "мотивація"?

а)         спонукання працівників до ефективного виконання поставлених задач;

б)         досягнення особистих цілей;

в)         забезпечення безперечного впливу на підлеглого;

г)         виконання прийнятих управлінських рішень.

135.     Якщо Вам доведеться пояснювати, що являє собою функція мотивації,

то Ви скажете, що це:

а)         спонукання себе до ефективної діяльності;

б)         процес досягнення поставлених перед адміністрацією цілей;

в)         процес спонукання людей до ефективної діяльності і досягнення поставлених

цілей організацією;

г)         спосіб впливу на персонал з метою досягнення цілей.

136.     До змістових теорій мотивації не відносять:

а)         теорію А. Маслоу;

б)         теорію очікування В. Врума;

в)         теорію Д. Мак Клеланда;

г)         теорію Ф. Герцберга.

137.     До змістових теорій мотивації відносяться:

а)         теорія Ф. Герцберга і А. Маслоу;

б)         теорія А. Маслоу, Дж. Адамса, Ф. Герцберга;

в)         теорія Ф. Герцберга, Е.Лока, А. Маслоу;

г)         теорія А. Маслоу, Д. Мак Клеланда, Ф. Герцберга.

138.     До зовнішніх потреб відносяться:

а)         зарплата і службове авто;

б)         зарплата, кар'єра, додаткова відпустка тощо;

в)         службове авто, кар'єра;

г)         зарплата і додаткова відпустка.

139.     Теорія мотивації Д. Мак Клеланда передбачає враховувати такі потреби:

а)         у владі і причетності;

б)         успіху і влади;

в)         влади, успіху, причетності;

г)         влади і економічної зацікавленості.

140.     Згідно з двофакторною теорією Герцберга всі фактори діляться на:

а)         гігієнічні та економічні;

б)         економічні та психологічні;

в)         гігієнічні та психологічні;

г)         гігієнічні та мошваційні.

141.     Теорія очікування В. Врума базується на:

а)         очікуванні визнання заслуг з боку керівника;

б)         очікуванні появи якихось подій;

в)         очікуванні підвищення посадового окладу;

г)         очікуванні підвищення в посаді.

142.     В чому полягає зміст теорії мотивації Л. Портера-Е. Лоурела?

а)         причиною задоволення працюючого є повага колег по работі;

б)         результати праці є причиною задоволення працюючого;

в)         причиною задоволення є підвищення посадового окладу;

г)         причиною задоволення є підвищення в посаді.

143.     До прецесійних теорій мотивації відносяться:

а)         теорія очікувань В. Врума;

б)         теорія Туган-Барановського;

в)         теорія мотивації Л. Портера-Е. Лоурела;

г)         теорія справедливості Дж. Адамса.

144.     Які головні методи теорїї мотивації Ви знаєте?

а)         підвищення в посаді, примушення, винагородження;

б)         підвищення зарплати, винагородження, солідарність;

в)         повага колективу, примушення, солідарність;

г)         примушення, винагородження, солідарність.

145.     Справедлива оцінка праці підвищує:

а)         самооцінку, трудову солідарність, творчу ініціативу;

б)         громадську діяльність, трудову акшвність, ініціативу;

в)         трудову активність, громадську діяльність, престижність посади;

г)         творчу ініціашву, задоволеність працею, очікування нової посади.

Тема 13. Контроль у системі менеджменту

146.     Контроль - це є:

а)         це є видом управлінської діяльності щодо забезпечення організацією своїх

цілей;

б)         це процес спостереження за роботою персоналу організації;

в)         це є спостереження за виконанням персоналом окремих задач;

г)         це вид управлінської діяльності.

147.     Контроль повинен відповідати наступним основним вимогам:

а)         всеохоплюючим, постійним, оперативним, об'єктивним, гласним;

б)         всеохоплюючим, постійним, оперативним, об'єктивним, гласним, плановим,

гнучким, економічним;

в)         постійним, операшвним, об'єкшвним, плановим, економічним;

г)         операшвним, об'єктивним, плановим, економічним.

148.     Основними функціями контролю є:

а)         планова, діагностична, орієнтуюча, стимулююча;

б)         мотивація, зворотного зв'язку, стимулююча, корегуюча;

в)         діагностична, зворотного зв'язку, орієнтуюча, стимулююча, корегуюча, педагогічна;

г)         орієнтуюча, стимулююча, корегуюча, педагогічна.

149.     Основними завданнями контролю є:

а)         забезпечення виконання відповідних виробничих завдань;

б)         забезпечення досягнення місії і цілей організації;

в)         забезпечення досягнення запланованого прибутку;

г)         забезпечення постійного розвитку організації.

150.     В залежності від суб’єктів господарювання, напрямів їх діяльності виділяють:

а)         внутрішній і громадський контроль, аудит;

б)         державний, внутрішній і громадський контроль;

в)         адміністративний, державний, внутрішній і громадський контроль;

г)         державний, внутрішній і громадський контроль, аудит.

151.     За сферою застосування контролю розрізняють:

а)         фінансовий і документальний;

б)         адміністративний і витратний;

в)         фінансовий і адміністрашвний;

г)         адміністративний і документальний.

152.     За часом здійснення контролю розрізняють:

а)         попередній, поточний і підсумковий (заключний);

б)         попередній, наступний, підсумковий (заключний);

в)         попередній, підсумковий (заключний);

г)         поточний попередній.

153.     Коли здійснюється поточний контроль в організації?

а)         до факшчного початку виконання певних робіт;

б)         в ході проведення і виконання всіх запланованих робіт;

в)         після виконання певних робіт;

г)         в ході проведення певних робіт.

154.     Коли здійснюється заключний контроль в організації?

а)         до факшчного строку виконання робіт;

б)         в ході проведення певних робіт;

в)         після виконання запланованих робіт;

г)         в ході проведення і виконання всіх запланованих робіт.

155.     Чому необхідно здійснювати контроль за виконанням управлінських

рішень?

а)         тому що є працівники, які безвідповідально відносяться до своїх обов'язків;

б)         щоб своєчасно виявити відхилення у виконанні рішень і вжити відповідних

заходів;

в)         щоб виконавці боялись і добре виконували доручну справу;

г)         щоб виконавці своєчасно виконували завдання.

156.     Які можуть бути одержані результати в процесі контролю?

а)         позитивні, негативні;

б)         позишвні, нейтральні;

в)         позитивні, негативні, нейтральні;

г)         негативні, нейтральні.

157. Які Ви знаєте форми контролю на практиці?

а)         журнальна, картотека;

б)         журнальна; автоматизована;

в)         журнальна, технологічна;

г)         журнальна, автоматизована, картотека

Тема 14 Стратегічний менеджмент

158.     Стратегія підприємства це є:

а)         система заходів, яка розрахована на перспективу;

б)         система перспективних заходів, яка забезпечує досягнення конкретних цілей,

шляхом координації і розподілу ресурсів підприємства;

в)         забезпечення досягнення конкретних цілей;

г)         це досягнуті цілі організації за допомогою розподілу ресурсів підприємства.

159.     Що включає система стратегічного управління:

а)         виділення ресурсів, керівнщтво стратегічною ціллю, стимулювання досягнення цілі;

б)         керівнщтво стратегічною ціллю, стимулювання досягнення цілі, оцінювання

цілі;

в)         сшмулювання досягнення цілі, виділення ресурсів, розвитку стратегічних

планів;

г)         оцінювання стратегії, виділення ресурсів, сшмулювання досягнення цілі.

160.     На які групи умовно діляться стратегїї?

а)         диференціації і розвитку;

б)         розвитку і фокусування;

в)         фокусування і лідерства;

г)         функціонування і розвитку.

161.     Які існують варіанти стратегії функціонування?

а)         лідерства в низьких витратах, диференціації;

б)         диференціації, фокусування;

в)         лідерства в низьких витратах, диференціації, фокусування;

г)         диференціації, фокусування, скорочення масштабів діяльності.

162.     Предметом стратегічного управління є наступні проблеми, які безпосередньо пов’язані з: