Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
18.3. Критерії та показники ефективності менеджменту : Менеджмент. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

18.3. Критерії та показники ефективності менеджменту


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 

магниевый скраб beletage

Критерії ефективності менеджменту - це результативність управлінської діяльності менеджерів в організації, яка визначає якісні її сторони. До основних критеріїв відносять:

оперативність - своєчасність підготовки і прийнятгя рішень, a також налагодженість механізмів зворотнього зв'язку;

надійність системи управління - достовірність, цінність і своє-часність інформації, відповідність прийомів і методів роботи сучас-ному рівню науково-технічного прогресу; рівень підготовки, стаж практичної діяльності та стабільність кадрів;

якість виконання функцій, забезпеченість засобами оргтехніки;

оптимальність системи управління - вибір оптимальних мето-дів прийнятгя господарських рішень, обґрунтованість ступенів управління в організації, а також співвідношення централізації і де-централізації управління стосовно до конкретних умов, норм управ-ляємості та ін.

Кожному варіанту системи управління відповідає певне зна-чення критерію ефективності, і задача управління складасться в тому, щоб знайти такий варіант управління, при якому відповідний крите-рій мав би саме вигідне значення.

В якості критерію ефективності виробницгва і управління ви-користовують узагальнені показники, які характеризують кінцеві ре-зультати (об'єм виробництва, прибуток, рентабельність та ін.), і част-кові показники використання окремих видів ресурсів (праці, основ-них фондів, інвестицій).

Прибуток і рентабельність найбільш повно характеризують кі-нцеві результати діяльності, відповідно і ефективність управління. При цьому необхідно виключити вплив на прибуток чинників, які не зв'язані з діяльністю даної господарської ланки. Узагальнені показРозділ 18. Ефективність менеджменту організації

ники відображують результат господарської діяльності і управління в цілому, але не в повній мірі характеризують ефективність і якість управління трудовими ресурсами. Для цього використовують частко-ві показники. Так, для оцінки підвищення ефективності використання трудових ресурсів приймають показник темпу росту продуктивності праці, матеріальних - матеріаломісткість продукції, основних фондів - фондовіддачу. При оцінці ефективності управління необхідно ком-плексне застосування всієї системи узагальнених і часткових показ-ників.

Ефективність управлінської діяльності стосовно до суб'єкту управління може характеризуватися кількісними (економічний ефект) і якісними (соціальний ефект) показниками.

Кількісні показники діяльності системи менеджменту вклю-чають:

трудові показники - економію живої праці в сфері управління (скорочення працівників, трудомісткості процесу управління);

фінансові - скорочення витрат на управління;

показники економії часу - скорочення довготривалості циклів управління в результаті впровадження інформаційних технологій, рі-зних організаційних процедур.

Якісні показники мають важливе значення і включають:

підвищення інноваційного рівня управління;

ріст кваліфікації менеджерів, спеціалістів і керівників серед-ньої ланки;

рівень інтеграції процесів управління;

підвищення рівня обґрунтованості приймаємих рішень;

формування організаційної культури;

управляємість системи в організації;

задоволеність працею;

посилення соціальної відповідальності організації;

екологічні наслідки.

Соціальну ефективність управління оцінюють за допомогою показників, які характеризують:

умови праці в організації;

соціально-побутові умови працівників організації;

кваліфікацію працюючих;

організацію і мотивацію праці.

Розділ 18. Ефективність менеджменту організації

Раціоналізація управління сприяє досягненню високого рівня вказаних показників, в результаті наступають позитивні зрушення в системі управління і досягається економічний ефект.

Загальні результативні показники ефективності управлін-ня наступні:

вартість валової продукції на одного середньорічного праців-ника, тис. грн.;

виручка від продажу в розрахунку на одного середньорічного працівника, тис. грн.;

чистий прибуток на одного середньорічного працівника, тис. грн.;

рівень рентабельності виробництва, %.

В сільському господарстві застосовуються специфічні показ-ники, які мають галузеві особливості:

вартість валової продукції на 1га сільськогосподарських угідь, тис. грн.;

виручка від реалізації продукції в розрахунку на 1га сільсько-господарських угідь, тис. грн.;

чистий прибуток на 1га сільськогосподарських угідь, тис. грн.;

урожайність основних сільськогосподарських культур, ц/га;

продуктивність тварин в господарстві (середньорічний надій на корову, кг; середньодобовий приріст, гр/добу).

Показники економічності апарату управління:

питома вага витрат на управління до загальної суми виробни-чих витрат, %;

питома вага заробітної гшати працівників сфери управління у річному фонді оплати праці всіх працюючих в організації, %;

питома вага окремих статей витрат в загальній сумі витрат на утримання апарату управління, %;

витрати на оплату праці, тис. грн.;

витрати на відрядження, тис. грн.;

господарські витрати, тис. грн.;

транспортні витрати на службові автомобілі, тис. грн. та інші.

Показники продуктивності управлінської праці:

вартість валової продукції на одного працівника управління, тис. грн.;

виручка від реалізації продукції в розрахунку на одного пра-цівникауправління, тис. грн.;

чистий прибуток на одного працівника управління, грн;

Розділ 18. Ефективність менеджменту організації

вартість валової продукції на один людино-день, витрачений науправління,грн.;

виручка від реалізації продукції в розрахунку на один людино-день, витрачений на управління, грн.;

чистий прибуток на один людино-день, витрачений на управ-ління, грн.;

чистий прибуток на одну гривню оплати праці працівників апараіу управління, грн.;

інші показники.

Для оцінки ефективності управлінської праці використовусться також система коефіцієнтів, які поділяються на три групи:

1. Коефіцієнти, які відображують зміни рівня організації праці: розподілу праці, раціональності прийомів праці, організації робочого місця, умов праці, використання кваліфікації працюючих, виконання обов’язків, рівня управляємості, методів управління; технічної осна-щеності та ін.

Коефіцієнт організації робочих місць

/V орг =          тт тт

2 У,Н, ;

де: С, вартість і-го виду засобів оргтехніки, грн.;

V. - чисельність управлінських працівників і-ої групи, грн.; Н, -норматив оснащеності засобами оргтехніки для і-ої гру-пи управлінських працівників, грн.

Коефіцієнт фактичної чисельності апарата управління

КФ,.^.-^;

де: Ч» і ЧФ- нормативна і фактична середньорічна чисельність працівників апарата управління в організації;

Коефіцієнт економічних методів управління

"-;

де: Крвкі Кр.заг. - кількість розпоряджень, які впливають на еко-номічні інтереси працюючих і загальна кількість розпоря-джень, кількість;

Розділ 18. Ефективність менеджменту організації

Коефіцієнт соціально-психологічних методів управління

де: ^„кількість розпоряджень соціально-психологічного характеру, кількість;

2. Коефіцієнти, які характеризують зміни рівня організації ви-робницгва: спеціалізації, використання засобів праці, трудової дис-ципліни, обґрунтованості управлінських рішень та ін.

Коефіцієнт використання робочого часу

Т.В, К,1-^—;

де: К, коефіцієнт використання робочого часу;

й-втрати робочого часу в і-ому структурному підрозділі,

рік; Ф, номінальний фонд робочого часу в і-ому структурному підрозділі, рік;

Коефіцієнт трудової дисципліни

де: Д. - кількість прогулів у аналізованому періоді, днів; Д. -загальна кількість відпрацьованих днів;

Коефіцієнт використання обов'язків

Кеш,= 1-;

Чш,.

де: Чі-чиеельність працівників на яких накладені адміністра-тивні стягнення, чол..; Чь -загальна чисельність працівників, чол..;

Коефіцієнт обґрунтованості управлінських рішень

де: К^Ж.а, кількість обґрунтованих і загальних управлінських рішень, кількість;

Розділ 18. Ефективність менеджменту організації

3. Коефіцієнти, які визначають зміни рівня організації управ-ління виробницгвом: ритмічності виробницгва, якості виконання управлінських функцій, оперативності управління, стабільності кад-рів, оснащеності управлінської праці засобами обчислювальної техні-ки і оргтехніки, підготовки і підвищення кваліфікації кадрів, розподі-лу праці в апараті управління, раціональності методів управління, a також ресурсно-потенціальний.

Коефіцієнт оперативності роботи апарата управління

Y.(T.-t,)K,

Коп=^ ;

Y.T..K,

де: Т, - строки виконання і-ої роботи, днів;

т, відставання від встановлених строків виконання і-ої ро-боти, днів; К, коефіцієнт складності і-ої роботи;

Коефіцієнт стабільності управлінських кадрів

Кст= 1-—; Ч,

де: Ч„ чисельність працівників, які звільнилися за аналізований період, чол.;

Ч»г -загальна чисельність управлінських працівників, чол..;

Коефіцієнт оснащеності управлінської праці засобами орг-техніки

Y.3„P,H;

де: %,Ф.і %,н фактична і нормативна кількість оргтехніки в ор-ганізації, кількість;

Коефіцієнт якості виконання управлінських функцій

р.ч.

де: ^...-загальна сума втрат робочого часу у зв’язку з неякіс-ним несвоєчасним виконанням функцій апаратом управлін-ня, рік; и.РЛ. - загальний фонд робочого часу, рік.

Розділ 18. Ефективність менеджмешу організації

Навчальний тренінг Основні поняття

Ефективність управління. Принципи ефективності управління. Якість управління. Чинники управління. Критерії ефективності управління. Кількісні та якісні показники систе-ми управління. Загальні показники ефективності управління. Показники економічності апа-рату управління. Показники продуктивності управлінської праці. Коефіцієнти ефективності управлінської праці.