Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Розділ 18. Ефективність менеджменту організації 18. Ефективність менеджменту організації 18.1. Ефективність і якість управління : Менеджмент. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

Розділ 18. Ефективність менеджменту організації 18. Ефективність менеджменту організації 18.1. Ефективність і якість управління


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 

магниевый скраб beletage

Управління в ринковій економіці передбачає економічну сво-боду і повну відповідальність за результати праці, залучує до сфери виробництва додаткові трудові, фінансові і матеріальні ресурси. Для власника важливим є створення командою управлінців стратегічних переваг організації на ринку і посилення конкурентоспроможності продукції підприємства.

Ефективність управління - це сукупна результативність ро-боти всього трудового колективу організації, системи заходів, які є наслідком окремих зусиль керівника і спеціалістів [11, с.251].

Ефективність управління включає аналіз:

управлінського потенціалу, тобто сукупності всіх ресурсів, які використовує система управління;

витрат на управління, які визначаються складом, організацією, технологією і об'ємом робіт по реалізації відповідних функцій управ-ління;

характеру управлінської праці;

ефективності діяльності людей в процесі роботи організації, реалізації інтересів, досягнення окремих цілей.

Ефективність управління - це результат функціонування сис-теми і процесу управління у вигляді взаємодії управляємої і управля-ючої системи. Вона показує в якій мірі управляючий орган реалізує цілі, досягає запланованих результатів. Ефективність управління про-являється в ефективності виробництва і складає її частину.

Ефективність управління включає три аспекти:

з'ясування того, чи дійсно здобутий результат управління, а не дія інших суспільних компонентів, прояв саморегулятивного механі-зму самоуправляючих об'єктів;

пошук джерел результатів управління (професіоналізм і талант управляючих, якість правових документів та ін.), з тим щоб активні-ше його використовувати в наступних управлінських циклах;

встановлення взаємозалежності, сполученості між цілями і за-дачами, представленнями і моделями, закладеними в управлінських рішеннях, і реально здобутими результатами управління.

Підсумкова інформація як характеристика результатів управ-ління виступає передумовою і основою для порівняльного виміру виРозділ 18. Ефективність менеджменту організації

трат на управління і його результатів та здобутгя відповідних уявлень про соціальну ефективність управління.

При визначенні ефективності управління виробницгвом необ-хідно виходити з наступних принципів:

1.         Ефективність управління є одним з аспектів ефективності самого виробницгва, тому її розрахунок повинен проводитися на ос-нові загальноприйнятих методик оцінки ефективності нової техніки, капітальних вкладень та ін.

2.         При оцінці інвестицій завжди необхідно враховувати часову різницю між вкладеннями коштів і віддачею, яка надто важлива для заходів по удосконаленню управління, які іноді досягають декілька років, особливо у галузях з багаторічним циклом виробництва.

3.         Специфіка управлінської праці полягає в тому, що характе-ризується результатами всього колективу, а не окремого працівника управління. Тому її оцінювати необхідно за впливом на результати роботи всього колективу організації або окремого підрозділу.

4.         Оцінка управлінської праці вимагає співставлення конкрет-них даних. Неможливо визначити ефективність управління в органі-заціях, які мають різну спеціалізацію.

5.         На ефективність управління агропромисловим комплексом в значній мірі впливає специфіка виробництва (сезонність, кліматичні умови, використання землі в якості основного засобу виробницгва), ніж на ефективність виробницгва в цілому.

Критерієм ефективності управління є якість.

Якість управління - це сукупність відповідності поведінки системи управління конкретній ситуації, яка дозволяє організації впе-внено триматися при швидких змінах у внутрішньому і зовнішньому середовищах.

Якість управління залежить від статичних і динамічних харак-теристик системиуправління, тобто від її побудови і функціонування. Тому всі характеристики структур, процесу і методів управління, ка-дрової роботи та інші в цілому визначають якість управління.

Аналіз ефективності управління суспільним виробницгвам є надто складною проблемою. Об’єктивна оцінка ефективності управ-ління дає можливість порівняти різні варіанти організації управління, дати їм оцінку, окреслити шляхи удосконалення, підвищити відпові-дальність керівників і спеціалістів за результати їх праці.

Розділ 18. Ефективність менеджменту організації