Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
17.4. Управління стресами : Менеджмент. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

17.4. Управління стресами


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 

магниевый скраб beletage

Нарівні з конфліктами важливу роль в житгі людей відіграють стреси. У навіть добре керованій організації виникають ситуації, які негативно діють на людей і викликають у них почуття стресу. Надмі-рний стрес може стати руйнівним для особи, а відповідно, для органі-зації. Таким чином, керівник повинен це розуміти і навчитися нейт-ралізувати стресові ситуації для забезпечення повної ефективності ді-яльності організації.

Стрес - емоційний стан організму, який обумовлений надмір-ним тиском на особу і згодом здійснює на неї деморалізуючу дію. Наприклад: ситуація дефіцшу часу; одночасна велика кількість подій

Розділ 17. Управління конфліктами, змінами і стресами

або інформації, яку не в змозі оцінити і прийняти людина; неприємна подія в родині та ін. Стрес - це обов'язковий компонент людської ді-яльності.

В залежності від виду і характеру стреси бувають фізіологіч-ними і психологічними. Тип стресу, який має відношення до керівни-ків характеризується надмірними психологічними або фізіологічними напругами[11,с.388-389].

Фізіологічні стреси виникають, коли відбувається накопичен-ня критичної маси утомленості від стресових сшуацій. Результати таких стресів - хвороби (виразка шлунку, мігрень, гіпертонія, болі у серці і спині, артрит, астма та ін.).

Психологічні стреси поділяються на інформаційні та емоцій-ні. Інформаційні стреси виникають в сшуації інформаційних перева-нтажень, коли людина не справляється із задачами, не поспіває при-йняти рішення та ін. Робота керівника, його підлеглих в стресових ситуаціях може привести до неправильного виконання обов'язків. Керівникові важливо проявляти турботу про раціональну організацію праці підлеглих, створенню і укріпленню морально-психологічного клімаіу в колективі, що в значній мірі дозволить виключати стресові ситуації. Емоційні стреси проявляються в ситуаціях погроз. небезпе-іси, образ. Людина стає роздратованою, втрачає апетит, впадає в де-пресію, знижується її зацікавленість до спілкування.

Основними причинами стресу є наступні [15, с.546-547]:

організаційні фактори - перевантаження, недовантаження, не-узгодженість, низькаякість планових завдань;

конфлікт ролей, коли до працівника висувають суперечливі вимоги до роботи, або дають завдання, які виходять за межі його службових обов'язків;

невизначеність ролі в майбутньому, коли особі невизначені обов'язки її роботи, кому вона підпорядкована і які у неї є права;

обов'язковість, це підвищена відповідальність перед людьми, a також участь в зборах і нарадах, які насичені в організації;

відповідальність за виконання завдання, особливо в умовах не-визначеного майбутнього;

постійні зміни, необхідність пристосовуватися до швидких те-хнологічних змін, одержана нових навичок, виконання додаткових обов'язків;

Розділ 17. Управління конфліктами, змінами і стресами

взаємовідносини з підлеглими - невміння керувати критично налагодженим або незгуртованим коллективом, труднощі в опону-ванні владою;

взаємовідносини з колегами - нездорова конкуренція і супер-ницгво, недостатня підтримка колективом. труднощі в досягненні співпраці;

ненадійність робочого місця, пов'язане з побоюванням скоро-чення штатів, старінням, дострокової пенсії;

почутгя, викликані роботою чи кар’єрою - розчарування при досягненні кар’єрної висоти, відсутність перспектив, повільне просу-вання по службі;

вплив організації, пов'язаний з напруженим кліматом, автори-тарним стилем керівницгва, нестачею інформації, недостатньою уча-стю в трудовому процесі;

зовнішній вплив, який включає: конфлікт вимог організації та сім'ї; домашні проблеми; віддача переваги роботі, ніж сім'ї; постійні відрядження.

Вказані причини можуть комбінуватися різним способом, бути гострими для керівників, які мають тиск зверху і знизу. Позитивні жштєві події можуть також викликати великий стрес.

Стрес, поряд з негативним, може здійснювати і позитивний вплив, який складається в тому, що сприяє мобілізації зусиль людини для виконання роботи. Оскільки стреси неминучі, менеджер повинен навчатися управляти ними.

Управління стресами - це процес цілеспрямованої дії на пер-сонал організації в цілях адаптації особи до стресової ситуації, усу-нення джерел стресу і опанування методами їх нейтралізації усім пе-рсоналом[11,с.389].

Керівники повинні навчатися управляти стресом і використо-вувати для цього наступні способи:

розробити систему пріоритетів в своїй роботі (що зробити "сьогодні", "завтра", "коли настане час...”);

навчитись говорити "ні", коли досягнута межа напруги, після якої неможливо брати додаткове навантаження;

налагодьте ефективні та міцні взаємостосунки з Вашим керів-ником, навчите керівника поважати Ваше робоче навантаження;

не погоджуйтеся з керівником, який виставляє суперечливі ви-моги (не займайте агресивну позицію, просто поясните, які конкретні проблеми стають для Вас суперечливими);

Розділ 17. Управління конфліктами, змінами і стресами

повідомте керівника, що Ви невпевнені відносно ряду завдань, але не ставайте в позу скаржника;

визначте ціль своєї кар’єри, яка по Вашим самооцінкам реаль-на, перевірте яких здібностей і кваліфікації Вам недостає;

найдіть час кожного дня для відключення і відпочинку;

виділіть час для розслаблення, коли Ви знаходитесь під збит-ковим тиском;

реально дивіться на те, що можете досягти і зробити;

додержуйтеся режиму харчування і займайтеся фізкультурою.

Для досягнення високої продуктивності праці і низького рівня стресу необхідно:

визначити обґрунтований об'єм і тип роботи підлеглим стосо-вно їх здібностей;

дозволяти підлеглим відмовлятися від доручень, якщо на це у них є достатньо підстав;

чітко визначити конкретні зони повноважень, відповідальності та виробничих завдань;

використовуйте стиль лідерства залежно від конкретної ситуа-ції;

забезпечте належну винагороду за ефективну роботу;

частіше виступати в ролі наставника.

Однією з нагальних завдань сучасного менеджменту є пошук шляхів підвищення стресостійкості людини. Стресостійкість мене-джера - це його здатність свідомо протистояти тривалому стресу. Ві-домо, що при тривалому перебуванні у стані навіть слабкого стресу створюється серйозна небезпека для психічного стану менеджера і його здоров'я.

Навчальний тренінг Основні поняття

Конфлікт. Внутрішньоособовий конфлікт. Міжособовий конфлікт. Конфлікт між особистістю і групою. Міжгруповий конфлікт. Функціональний конфлікт. Дисфункціональ-ний конфлікт. Функції конфліктів. Управління конфліктом. Струкгурні методи розв'язання конфліктів. Міжособові стилі розв'язання конфліктів. Зміни в організації. Модель управління організаційними змінами. Стрес. Види стресів. Управління стресами.