Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
16.4. Формування ефективного стилю лідерства : Менеджмент. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

16.4. Формування ефективного стилю лідерства


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 

магниевый скраб beletage

Стиль лідерства займає чільне місце серед соціально-психологічних факторів успішного менеджмешу. Передумовою ефе-ктивної діяльності керівників підприємств є формування у КОЖНОГО 3 них необхідних професійно-ділових, організаторських і особистих якостей. Різні якості займають неоднакові місця: ввічливість, справе-дливість, працьовитість, чесність, принциповість, фаворитизм, зайва самовпевненість, відсутність особистої культури та вміння поводити-ся. Серед негативних стилів відзначасться волюнтаристський, бюрок-ратичний, пасивний та інші.

Для оцінки ефективності стилів управління американський вчений Р. Лайкерт запропонував розрахувати ліберально-авторитарний коефіцієнт (ЛАК), як відношення визначених на основі експертизи сум ліберальних і авторитарних елементів в поведінці ке-рівника. На його думку, в сучасних умовах оптимальна величина цьо-го коефіцієшу складає 1,9. Тобто, для здобутгя ефективних результа-тів керівники повинні застосовувати майже у два рази більше елемен-тів переконання, ніж примусу.

При обранні стилю керівники повинні користуватися наступ-ними критеріями:

наявність достатньої інформації та досвіду у підлеглих;

рівень вимог, які пред’являються до рішення;

чіткість і структурованість проблеми;

ступінь приналежності підлеглих до справ організації та необ-хідність узгоджувати з ними рішення;

Розділ 16. Влада і лідерство в менеджменті

вірогідність того, що одноособове рішення здобуде підтримку виконавців;

зацікавленість виконавців в досягненні цілей;

ступінь вірогідності виникнення конфліктів між підлеглими в результаті прийнятгя рішення.

На стиль керівницгва істотно впливає ситуація, своєрідність вирішуємих задач, кваліфікація і згуртованість членів колективу та інше. Наприклад, в критичний для організації сшуації навіть демок-ратичний керівник буде вимушений використовувати більш жорсткі методи управління колективом.

Основними характерними рисами лідера є наступні.

Діловитість, яка проявляється у плановості, чіткий регламен-тації діяльності, високій організованості та практичності, конкретнос-ті та оперативності в роботі, умінні правильно маневрувати і швидко перебудовуватися, здатності оцінювати сшуацію.

Професійне здійснення розпорядчої діяльності, що передба-чає наукову обґрунтованість приймаємих рішень, високий демокра-тизм управлінського процесу, здатність приймати одноособові рі-шення.

Уміння користуватися різноманітними методами і прийо-мами стимулювання за високопродуктивну і якісну роботу, накла-дання стягнень на підлеглих не принижуючи їх.

Ефективна поведінка, яка включає навички і засвоєння пев-них правил поведінки у суспільстві і побуті, перевірених багаторіч-ною практикою. Лідер своєю поведінкою повинен постійно демон-струвати чесність, певну мужність, говорити правду підлеглим, коле-гам по роботі і вищестоячому керівництву, визнавати помилки, роби-ти критичний самоаналіз своєї діяльності.

Уміння управляти своєю психікою та емоціями, яка прояв-ляється у застосуванні таких психологічних методів, як ауторінг, ме-дитація, рефлексія, уроки релаксації, вміння знімати емоційне, психі-чне, інтелектуальне, біологічне та інші види навантажень.

Урівноваженість і впевненість, що означає неприпустимість заклопотаного вигляду, здатність передавати працюючим мажорність настрою, заряд бодрості і впевненості. Керівник повинен вірити у свою правоту, бути сміливим, цілеспрямованим, рішучим і вміти ці якості демонструвати підлеглим.

Високий рівень особистої культури, що означає знання кері-вником норм міжособистого спілкування і дотримання правил служРозділ 16. Влада і лідерство в менеджменті

бової етики. Лідер повинен шанобливо відноситися до людей та їх потреб, прагнень і запитів, вміти радитися з підлеглими і довіряти їм, критично оцінювати власні досягнення.

Особиста привабливість лідера, складовими якої є високі мо-ральні якості і характеристики, психологічні знання і уміння, вміння себе показати.

Знання підлеглих, що дає змогу обирати ефективні методи впливу на конкретного працівника, які відповідають його психологі-чній структурі, цінним орієнтаціям, потребам та інтересам.

Ринкові умови господарювання вимагають від лідерів оволо-діння нормами і правилами діяльності які позитивно зарекомендува-лисебе[7,с.437-439]:

1.         Своєчасно вирішувати перспективні питання і негайно усу-вати труднощі, що виникають у повсякденній роботі.

2.         В управлінні додержуватися плановості, самодисципліни, економії часу.

3.         He відкладати важливих справ на майбутнє, приймати конк-ретні рішення і впроваджувати їх.

4.         Бути справедливим і вимогливим до підлеглих, не допускати фаворитизму.

5.         Завжди заохочувати підлеглих за роботу, навчити їх працю-вати продуктивно, але не підміняти їх.

 

6.         Надавати співробітникам максимальну самостійність і не сперечатися з ними щодо дрібниць.

7.         Ніколи не підкреслювати свою владу і своє службове стано-вище.

8.         Для запобігання непорозуміння давати письмові розпоря-дження, особливо щодо відповідальних задач. Мати силу визначити свої помилки.

9.         He позбавляти ініціативі підлеглих і не карати їх за допущені помилки при виконанні корисної справи.

 

10.       Поважати чужу думку, позитивно сприймати критику та ді-лові пропозиції. He виступати першим на нарадах і зборах.

11.       Бути ввічливим і терплячим, ніколи не проявляти роздрато-ваності. Пам'ятати, що керівництво - це мистецгво.

12.       Постійно зберігати почутгя відповідальності за доручену справу.

13.       Бути доброзичливим до колег по службі і підлеглих.

Розділ 16. Влада і лідерство в менеджменті

14.       Розробляти і реалізовувати найкращі рішення, незважаючи на їх складність.

15.       Завжди виконувати свої обіцянки.

16.       Бути чесним, правдивим у вчинках, цікавитися всім новим і передовим, прагнути досягти успіху.

17.       Постійно дбати про власне здоров'я і здоров'я підлеглих.

Для успішного здійснення управління організацією, менеджери

повинні мати необхідну підготовку з основ службової етики і спілку-вання з працюючими. У пригоді може стати досвід японського стилю, який одержав значне поширення у світі:

розвиток колективної відповідальності замість персональної;

широкаучасть працюючих в управлінні підприємством;

впровадження ритуалів, звичаїв, традицій (щоденне співання гімну фірми, фізична зарядка, декларування заповідей);

виховання почутгя обов'язку і вірності фірмі;

культ вірності слову;

професійне зростання всього колективу, а не окремих праців-ників;

общиний принцип підпорядкування лідеру, а найвище стяг-нення - вилучення з общини;

мотивація досягнень групових цілей;

"доступність" керівника і безпосередня його участь у виробни-чих процесах, відмова від окремих кабінетів;

увага неформальним контактам і групова оцінка працівника;

повічне наймання на роботу;

оплата праці залежно від стажу і віку;

наймання на роботу за рекомендаційним листом штатних пра-цівників фірми та їх матеріальною відповідальністю;

повне охоплення професійним навчанням усіх працюючих;

створення дієвого резерву кадрів.

Викладені рекомендації можуть сприяти здійсненню ефектив-ного лідерства, підвищенню мотивованості підлеглих у досягненні поставленої мети.

Навчальний тренінг Основні поняття

Влада. Особиста влада. Формальна влада. Реальна влада. Утилітарна влада. Автори-тарно-нормативна влада. Об'єднана влада. Експертна влада. Еталонна влада. Правова влада.

Розділ 16. Влада і лідерство в менеджменті

Інформаційна влада. Влада винагород. Влада примусу. Влада над ресурсами. Влада зв’язків. Повноваження. Лідерство. Харизматична теорія. Ситуаційна теорія. Синтетична теорія. Стиль управління (авторитарний, демократичний, ліберальний). Стилі лідерства. Характерні риси лідера. Норми і правила лідерства.