Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1.4. Особливості управління підприємствами : Менеджмент. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

1.4. Особливості управління підприємствами


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 

магниевый скраб beletage

Одна із основних, стратегічних галузей економіки - АПК, що пов'язаний з усіма галузями прямо та косвенно. Наприклад, сільсько-господарське виробницгво має ряд специфічних особливостей, які суттєво впливають на формування системи управління.

Земля в галузі є не тільки об'єктом праці, як в інших галузях матеріального виробницгва, але її предметом, а також основним засоРозділ 1. Основні понятгя, сутність та види менеджменту

бом, що обумовлює територіальну розпорошеність виробництва, на-селених пунктів, побудову органів управління в основному по тери-торіально-виробничому принципу. Територіальна розпорошеність виробництва і віддаленість структурних підрозділів від центральних садиб, погані дорожні умови стають на перешкоді збору і переробки інформації, що веде до запізнення прийнятгя оперативних рішень. Ці обставини вимагають розширення кордонів самостійності як самих підприємств, так і внутрішньогосподарських підрозділів, особливо в оперативно-господарській діяльності.

Економічне відтворення переплітається з природним, що ста-вить його в залежність від ґрунтово-кліматичних умов, які по зонам країни і навіть областей різні. Це обумовлює високий рівень самос-тійності місцевих органів управління в регулюванні виробницгва, встановленні строків, методів і прийомів виконання різних сільсько-господарських робіт.

Різниця в формах власності здійснює вплив на формування си-стеми управління в галузях і взаємовідношення вищих органів управ-ління з іншими галузями і організаціями.

Сезонність виробницгва, різні коливання у використанні мате-ріальних, трудових, фінансових та інших ресурсів на протязі року вимагають від управляючої системи знаходження шляхів їх вирівню-вання. В результаті виникає надмірна напруга праці керівників і спе-ціалістів в окремі періоди сільськогосподарських робіт, значного збі-льшення тривалості їх робочого дня.

Деякий вплив на організацію управління здійснює і особли-вість технології виробницгва, пов'язані з живими організмами - рос-линами, тваринами, мікроорганізмами, що ставить особливі вимоги до зберігання, транспортування і збуту продукції. Це припускає суво-рий порядок узгодженості виконуваних робіт і операцій незалежно від відомчої приналежності підприємств і організацій.

Існують інші особливості, які обумовлюють специфіку в орга-нізації управління АПК: різниця між містом і селом, стійкість тради-цій і звичаїв сільського населення, вплив господарств населення на економічний стан працюючих тощо.

Врахування особливостей сільського господарства як галузі суспільного виробництва обов'язкове, тому що вони в значній мірі визначають ефективність всієї системи управління сільськогосподар-ським виробництвом знизу доверху.

Розділ 1. Основні понятгя, сутність та види менеджменту

У наш час, ринкова економіка висуває ряд вимог до управління підприємствами.

1.         Необхідність удосконалення роботи апарату управління. 3

розвитком ринкових відносин чисельність управлінських працівників

значно зростає у порівнянні з іншими категоріями виробничого персоналу. Досвід розвинених країн підтверджує, що з механізацією і

автоматизацією управління, темпи росту службовців не тільки не

скорочуються, а навпаки, збільшуються.

В управлінській діяльності багато технічної роботи, яка не ви-магає високої кваліфікації. Якщо скорочувати чисельність таких пра-цівників, то їх функції будуть вимушені виконувати висококваліфіко-вані спеціалісти, що економічно є недоцільним.

2.         Інтенсифікація вимагає збільшення швидкості реагування на зміни стану підприємства, що вимагає підвищення оперативності ро-боти апарату управління. Швидкість прийняття рішень повинна від-повідати темпу виробничих процесів.

3.         Підвищення комплексності управління. Необхідно врахову-вати не тільки прямі, але і побічні наслідки прийнятих рішень, тому що в ринковій економіці спостерігасться посилення взаємозалежності та взаємозв’язків економічної системи.

4.         Повна господарська самостійність підприємств. Це дозволяє найкращим чином враховувати при прийнятті рішень конкретні умо-ви і специфіку виробництва, оперативно вирішувати проблеми і шви-дко маневрувати ресурсами. Процес зростання самостійності на низо-вих рівнях управління вимагає підвищення кваліфікації спеціалістів середньої ланки.

5.         Посилення ролі державного регулювання ринку та економі-чної стратегії для досягнення основних соціально-економічних цілей.

Навчальний тренінг Основні поняття

Менеджмент. Управління. Господарська діяльність. Внутрішньофірмове управління. Управління виробництвом. Управління персоналом. Ціль менеджменту. Загальний, опера-ційний, фінансовий і стратегічний менеджмент. Об’єкт і суб’єкт управління. Організація. Функції менеджменту. Метод менеджменту. Галузі економіки. Вимоги до управління в галу-зях економіки.