Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
16.2. Характеристика форм і типів влади : Менеджмент. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

16.2. Характеристика форм і типів влади


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 

магниевый скраб beletage

Влада може сприймати різні форми, в тому числі утилітарну, авторитарно-нормативну і об’єднану.

Утилітарна влада - це вплив на людину за допомогою силь-них мотивів. Виконавець завдання знає, що при його виконанні він отримає певну винагороду.

Авторитарно-нормативна влада - це законна влада і викона-вець розуміє що його обов’язком є визнання вказівок керівника.

Об’єднана влада - це влада, яка встановлюється групою, може бути великою і неусвідомленою, але поведінка працюючих повинна вписуватися в норми і культуру організації.

Фахівці розробили декілька підходів до класифікації типів вла-ди. Останні наукові джерела виділяють десять типів влади, які поді-лені на дві г11пи і мають особисту та організаційну основу (рис16.1.) [,с.374].

Розділ 16. Влада і лідерство в менеджменті

 

Влада

Взаємовідносини між джерелами влади

Організаційна робота

Прийняття рішення Влада винагород Влада примусу Влада над ресурса-ми Владазв’язків

Вибір стратегії впливу

Вплив на інших

Рис. 16.1. Джерела влади в організації

Особистісну основу влади складають наступні джерела:

1.         Експертна влада ґруніується на здатності керівника в силу своєї підготовки і рівня освіти оцінити знання, майстерність, талант, навички підлеглих, щ0 допомагає досягги успіху, оскільки підлеглі вірять у високий професіоналізм керівника. Експертна влада жорсто-ко не зв’язується з окремою посадою. її нестачею страждають молоді керівники, яким необхідний час для здобутгя та ефективного викори-стання цієї влади.

2.         Еталонна влада - полягає у використанні впливу лідера за-вдяки наявності у нього привабливості і захоплюючих характеристик (сила особистих якостей, стиль керівництва), які охоче наслідуються підлеглими.

Розділ 16. Влада і лідерство в менеджменті

При наявності почутгя поваги до керівника підлеглі з ешузіаз-мом виконують розпорядження і більш лояльно ставляться до нього. Еталонну владу іноді називають харизматичним впливом, характери-стиками якого є: обмін енергією; вражаюча зовнішність; незалежність характеру і висока самостійність; добрі ораторські здібності; захоп-леність своєю особою; впевнена манера триматися і висока зібра-ність.

3.         Правова влада - полягає в тому, що кожний керівник використовує надане йому право в межах своїх здібностей. У багатьох випадках це джерело влади може бути надано один раз, особливо коли

організація тільки формується. Підлеглі відіграють важливу роль у

використанні цього типу влади. Важливо від них здобути визнання

право на владу, яке має чіткі межі застосування.

4.         Інформаційна влада - це влада, яка базується на можливостях доступу до необхідної і важливої інформації, умінні її використання на підлеглих. Інформація дозволяє керівнику приймати оптимальні рішення і тим самим здійснювати владні повноваження. Координація інформаційних потоків і контроль за комунікаційною мережею роблять людину владною. Владу інформації необхідно відрізняти від експертної влади, яка зв’язана зі здатністю використовувати

конкретні дані.

5.         Потреба у владі - полягає у бажанні мати вплив на підлеглих. Це джерело влади проявляється у наступному: наполегливої поради і бажання надати допомогу; виклик емоцій у підлеглих, а також

укріплення своєї репутації.

Організаційну основу влади складають наступні джерела [11, с.375-377]:

1.         Прийняття рішення як джерело влади проявлясться в тій мірі, в якій носій влади може впливати на конкретне рішення. Це джерело влади зв’язано не тільки з особою, яка приймає рішення. Сучасна практика управління фактично виключає можливість прийн-ятгя рішення однією людиною. Майже всі рішення мають колектив-ний характер, тому що у їх підготовці, прийнятгі та реалізації прий-мають участь декілька чоловік.

Влада винагород передбачає вплив позитивних емоцій, що дає змогу досягнення і розвитку бажаних або усунення небажаних рис у поведінці підлеглих. Винагорода є одним із самих давніх і ши-роко використовуваних джерел влади. В значній мірі влада винагоро-дження визначається рівнем формального права на владу. Для активРозділ 16. Влада і лідерство в менеджменті

ного впливу на поведінку і діяльність підлеглих треба знати їх потре-би, ціннісні орієнтації, а також ставлення до окремих видів винагород і стягнень. На практиці використовуються різні форми доплат до ос-новної ставки, моральне стимулювання, підвищення кваліфікації, просування по службі, представлення до державних нагород, вине-сення подяки, вручення грамоти та інше.

3.         Влада примусу - це застосування керівником різних форм стягнень до осіб, що допускають порушення встановлених правил, норм і нормативів. Для здійснення цієї влади використовуються такі форми: критика наодинці, зауваження, обговорення на зборах колек-тиву, попередження, догана, штраф, пониження в посаді, звільнення та ін. В основі цього джерела влади лежить страх. Але як свідчить практика, на ньому далеко не поїдеш. Страх обмежує ініціативу, тво-рчість і може привести до згортання роботи. Особливо це відноситься до підприємницьких організацій. Керівники, яку випадку з винагоро-дами, можуть послабити владу примусу своїми невірними діями, не-справедливо караючи підлеглих. Головним в менеджменті повинно бути попередження і усунення причин, які ведуть до різноманітних порушень.

4.         Влада над ресу’сами полягає в регулюванні доступності до ресурсів у зв’язку з їх обєктивною обмеженістю. Організація має по-требу у визначених об’ємах різних ресурсів: сировини і матеріалах, робочий силі, фінансових коштах, устаткуванні, техніці та ін. Поток розподілу ресурсів направлений зверху вниз. Цим досягається відпо-відальність між поставленими задачами і необхідними для їх органі-зації ресурсами. Керівники контролюють розподіл обмежених ресур-сів і тим самим ще більш укріплюють своє право на владу, а деякі з них нездатні ефективно застосовувати інші джерела влади, умисно створюють дефіцит ресурсів.

5.         Влада зв'язків будусться на здатності особи впливати на інших людей через його зв’язки з впливовими особами. При цьому мова йде не про реальні зв’язки, а лише про віру в реальність їх існу-вання у тих, на кого здійснюється вплив. Нерідко окремі особи, які хочуть влади такого роду, звертаються до створення легенд і чуток про себе.

Міцність влади залежить від багатьох обставин, але в цілому має тенденцію до послаблення, що обумовлюються наступними фак-торами:

Розділ 16. Влада і лідерство в менеджменті

значним скороченням розриву в рівнях освіти і кваліфікації між керівниками і підлеглими, що примушує перших застосувати такі форми впливу, як переконання і участь;

основу організації, замість бувших універсальних працівників, зараз стали складати спеціалісти вузького профілю, які володіють унікальною кваліфікацією, а їх звільнення може обернутися катаст-рофою. Зрозуміло, що беззастережно керувати такими людьми, особ-ливо адміністративними методами, неможливо;

мобільність працівників, широкі зовнішні зв’язки, доступність до інформації значно полегшує кваліфікованим спеціалістам пошук нового місця роботи і ставить їх менш залежними від адміністрації.

У підсумку влада змінює форму, стає більш гнучкою, a у ряді випадків керівники поділяють її з підлеглими.

Відсутність чіткого механізму реалізації влади може привести до захоплення необмеженої влади або до безвладдя. Необмежена вла-да породжує наступні проблеми:

а)         внутрішня невпевненість керівників, особливо молодих, яка

примушує їх мати сумнів у можливості успішного виконання дорученої справи при умові, що вони делегують частину прав і обов’язків

своїм підлеглим. Такі керівники бажають зберегти за собою більшість

повноважень, а на виконавця перекласти відповідальність;

б)         труднощі глибокого розуміння деяких сучасних видів діяльності. Окремі керівники тільки поверхнево знають склад виконуваної

роботи підлеглими. В результаті підлеглі можуть імітувати виконання

обов’язків і займають позицію безсуперечливого підпорядкування

керівникові;

в)         використання жорстких методів психологічної дії на працівників, що може перетворити підлеглих у слухняних маріонеток в руках керівника і безтурботних виконавців.

Розвиток сшуації в умовах безвладдя залежить від компетент-ності, грамотності, професіоналізму, цілей, цінностей колективу, ба-жанням неформального лідера направити дії людей в позитивне рус-ло. Якщо такий лідер є, ситуація може бути взята під контроль керів-ницгвом більш високого рангу і приведена в норму. Якщо серед під-леглих лідера не має, безвладдя набуває рис анархії, що є небезпеч-ним і ситуація стає важкоуправляємою.

Для ефективного функціонування організації необхідно доде-ржуватися оптимального співвідношення залежностей двох видів: піРозділ 16. Влада і лідерство в менеджменті

длеглих від керівника і керівника від підлеглих. Це називається бала-нсом влади.