Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Розділ 16. Влада і лідерство в менеджменті 16. Влада і лідерство в менеджменті 16.1. Поняття влади і відповідальності : Менеджмент. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

Розділ 16. Влада і лідерство в менеджменті 16. Влада і лідерство в менеджменті 16.1. Поняття влади і відповідальності


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 

магниевый скраб beletage

Складовою частиною менеджменту є влада і вміле її викорис-тання є основною умовою досягнення поставлених цілей. Мотивувати людей можливо тільки впливаючи на них певним чином.

Влада - це здатність менеджера розпоряджатися наданими ре-сурсами (матеріальними, трудовими, фінансовими та ін.), впливати на дії і поведінку людей, за допомогою волі, авторитету, права, насильс-тва. Вона може відноситися до індивіду, групі людей або організації в цілому. Визначення влади як організаційного процесу припускає на-ступне:

влада - це потенціал, який є у його користувача;

між користувачем влади і тим до кого вона застосовується іс-нує взаємозалежність;

користувач влади має деяку свободу дій.

Влада може існувати, але не використовуватися. Якщо співро-бітник виконує всі посадові обов'язки, у керівництва немає необхід-ності застосувати владу. Це функція залежності, а точніше взаємоза-лежності. Чим більше одна людина залежить від іншої, тим влада збі-льшується у обох. Влада може спрямовуватися на вирішення пробле-ми і на владу заборони.

Влада - це по суті соціальний термін. її має один індивід у ві-дношенні до іншого, один колектив у відношенні до другого та ін. Концепція влади будується на взаємодії людей і колективів в органі-зації. її використовують і керівники, і підлеглі для досягнення своїх цілей і укріплення власного положення. Успіх або невдача у застосу-ванні влади в основному визначається її розумінням, знанням, як і коли нею користуватися, або передбачати наслідки її використання.

Влада ґрушується на відносинах субординації, встановлюється відповідно до діючої структури управління і враховує особистості та рівень фахової підготовки керівного складу. Термін "влада" застосо-вується щодо соціальних утворень (групова, корпоративна, релігійна, світська), а також щодо функцій держави (адміністративна, дисциплі-нарна, військова, судова, фінансова).

Влада посади виходе не із самої посади, а делегується її воло-дарю тими, кому він підпорядкований. Об’єм влади залежить від рів-ня довіри вищестоящого керівника. При цьому делегування влади

Розділ 16. Влада і лідерство в менеджменті

може бути повернено назад. Це дозволяє зробити висновок, що не іс-нує прямої залежності між рівнем посади і об’ємом влади. їх співвід-ношення залежить від сшуації та особистостей.

Особиста влада - це поважне, добре і віддане відношення до її володаря з боку підлеглих. Вона ґрушується на близькості цілей.

Формальна влада - це влада за посадою. Вона обумовлена офіційним місцем особи, яку вона займає, в структурі управління ор-ганізацією і змінюється кількістю підпорядкованих осіб або об'ємом матеріальних ресурсів, якими керівник розпоряджається.

Реальна влада - це влада як по посаді, так і по авторитету. Вона обумовлена місцем людини не тільки в операційній, але і в не-офіційній системі відносин і вимірюється кількістю людей, які добро-вільно готові підкорятися даній особі.

Керівники мають владу над підлеглими, але в деяких ситуаціях і підлеглі мають владу над керівником, так як останній залежить від них по таким проблемам, як необхідна для прийнятгя рішень інфор-мація, неформальні контакти з працюючими в інших підрозділах.

В менеджменті необхідно розрізняти понятгя "влада" і "сила". Влада є законною і вбудовується в структуру організації, а сила, на-впаки, - не завжди законна, оскільки вона опирається не на право, a на спроможність. Сила здійснюється через кошроль над ресурсами, грошима, інформацією, знаннями і має примусовий характер.

Проблеми влади, що виникають в процесі функціонування сис-теми:

I.          Сили що діють на менеджера: 1) власні цінності менедже-ра; 2) обмеження влади затратами і надаваними пільгами; 3) влада передбачає відповідальність.

II.        Сили що діють на підлеглих: 1) частина підлеглих може ро-зходитися із суспільством з ідеологічних переконань; 2) інтереси під-леглих підкоряються владі менеджерів; 3) влада інших сприймасться до окремої межі; 4) влада може застосовуватися при нездійсненності або при невизначеності сшуації; 5) влада застосовується, якщо підле-глі не досить сильні або не досить кваліфіковані.

III.       Сили що діють на сшуацію: 1) влада є доцільною в період довгострокових конфліктів підлеглих; 2) сприятливі економічні умо-ви роблять владу спокійною.

Влада і відповідальність знаходяться у постійному зв'язку. В ринкових умовах відповідальність підвищується, тому що зростає ва-ртість ресурсів виробницгва, збільшується сума витрат, росте еконоРозділ 16. Влада і лідерство в менеджменті

мічна невизначеність. Відповідальність здійснюється у різних формах контролю над діяльністю суб’єкта, виконанню ним правил, норм і по-ставлених задач.

Керівники відповідають як за власну діяльність, так і за вчинки і провини підлеглих. Тому управління повинно будуватися таким чи-ном, щоб завжди існувала висока відповідальність керівника і колек-тиву за успіх чи невдачу організації. В практиці управління підпри-ємством застосовусться моральна, дисциплінарна і кримінальна від-повідальність. але рідко використовується майнова відповідальність з причин некваліфікованої діяльності або бездіяльності керівника.

Відповідальність в менеджменті визначається за кінцевими ре-зультатами роботи підприємства, яка безпосередньо пов’язана із пов-новаженнями роботи персоналу.

Повноваження - це посадові права і можливості менеджера приймати рішення, що впливають на дії підлеглих. Повноваження можуть бути лінійними і штабними. Кожен працівник повинен наді-лятися достатніми повноваженнями, щоб успішно виконувати обов’язки, передбачені посадовими інструкціями. Певний баланс між обов’язками, повноваженнями і відповідальністю сприяє ефективно-му менеджменту.