Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
15.4. Управління операціями : Менеджмент. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

15.4. Управління операціями


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 

магниевый скраб beletage

Операційна функція включає наступні понятгя:

Аналіз виробничих операцій - визначення результатів вироб-ничих завдань в цілях підвищення продуктивності праці.

Аналіз операції - це вивчення факторів, які впливають на ви-конання операції (призначення операції; вимоги технічного контро-лю; матеріали які використовуються; способи переміщення матеріа-лів; умов праці, методи контролю) і методів виконання даної операції.

Операційний час - час, необхідний для виконання встановле-ного комплексу послідовних дій та операцій по відношенню до оди-ниці продукції.

Поопераційна карта виробничого процесу - це графічне відо-браження надходження матеріалів до процесу і послідовності контро-льних і технологічних операцій (за виключенням операцій по транс-портуванню матеріалів).

Управління виробницгвом не обмежується рамками технологі-чного процесу. Сучасне управління виробницгвом розповсюджусться на системи операцій, необхідних як для створення матеріальних цін-ностей, так і для надання послуг.

Ефективність операцій оцінюється шляхом поділу ринкової вартості виробленої системою товарів і послуг (на виході) до загаль-ної кількості витрат (на вході).

Ринкова вартість товарів і послуг визначається: кількістю оди-ниць виробленої продукції; відповідності асортименту продукції іс-нуючому на неї попшу; якістю продукції; своєчасністю виробництва продукції з урахуванням характеру попиту і обов'язків по поставкам її споживачам; гнучкістю виробничої системи при задоволенні різних вимогспоживачів[6].

Розділ 15. Операційний менеджмент у системі управління підприємством

При аналізі матеріальних витрат враховуються: ціни матеріа-лів; витрати на зберігання матеріалів до їх використання; вартість за-мовлення; розмір витрат, які виникли в результаті нестачі матеріалів; додаткові витратиу зв’язку із невідповідністю якості матеріалів.

При аналізі трудових витрат враховують: оплату праці; додат-кові витрати, пов’язані з плинністю кадрів і недоліками в роботі пер-соналу.

Ефективність операцій залежить від раціональної взаємодії операційних функцій управління виробницгвом: інженерної, марке-тингу, фінансів, трудових ресурсів.

Інженерна функція забезпечує проектування нових видів продукції, виробничих потужностей і п’оцесів. До неї надходить від виробництва інформація зворотного звязку з проблем конструкції виробів, удосконалення системи.

Функція маркетингу забезпечує надійний прогноз попшу і реальних заказів клієнтів на вироблену продукцію; збирає інформа-цію від виробницгва по якості продукції та строками поставок; уза-гальнює інформацію про можливості задоволення попшу споживачів.

Фінансова функція забезпечує операційною інформацією про об’єми капіталу, необхідні для розширення потужностей і підтримки поточного виробницгва. В той же час до неї надходить від операцій-них підрозділів інформація про плани виробницгва і розвитку, про наявність фінансових ресурсів для оплати праці робітників, розраху-нків з постачальниками. Фінансова функція забезпечує також розра-хунки з покупцями, веде облік наявних матеріально-технічних запа-сів, здійснює фінансову звітність.

Функція трудових ресурсів відповідальна за прийом і на-вчання кадрів в операційній системі. Операційні підрозділи, у свою чергу інформують кадрову службу про існуючи потреби в працівни-ках та їх кваліфікації [6, с.192].

Ефективність операцій досягасться також забезпеченням висо-кого рівня конкурентоспроможності виготовленої продукції для дося-гнення якої використовується такі заходи: скорочення витрат вироб-ництва у порівнянні з конкурентами; лідерство по мінімуму витрат; надійність продукції; швидкість доставки; гарантований час достав-ки; індивідуальний заказ за вимогою споживача; своєчасне впрова-дження продукції на ринку; гнучке регулювання об’ємів виробницг-ва у відповідності з попитом.

Розділ 15. Операційний менеджмент у системі управління підприємством

Обов’язки операційних менеджерів діляться на три основні групи:

1.         Розробка і реалізація загальної стратегії і напрямків опера-ційної діяльності організації.

2.         Розробка і впровадження операційної системи, включаючи розробку виробничого процесу, рішення про місце розташування ви-робничих потужностей, проектування підприємств і продукту, вве-дення стандартів і норм на виконання робіт.

3.         Планування і контроль поточного функціонування системи.

Операційному менеджеру доводиться мати справу з великою

кількістю інформації та мати здібності оцінити нові технології. У ви-конанні операційних функцій зайнята велика кількість людей, які у підсумку визначають успіх діяльності операційної системи.

Процес операційного управління передбачає порівняння ре-зультатів проведення кожної технологічної операції з прийнятими нормативами або стандартами. Операційні рішення приймаються на середньому і низькому рівнях управління, які по характеру є коротко-строковими і направлені на додержання технології виробницгва. Кон-троль за проведення операцій покладається на технологів, галузевих спеціалістів, бригадирів, майстрів. Рішення які приймаються в опера-ційному менеджменті повинні враховувати кінцеві результати виро-бничо-господарської діяльності. Справа полягає в тому, що навіть не-значне порушення технології відбивається на якості зготовленої про-дукції. Тому в операційному менеджменті важливо своєчасно визна-чити проблему ще на етапі її зародження, що дозволить швидко при-йняти обґрунтоване рішення і усунути проблему. Тому, існуючи дум-ки про випадковість виникнення операційних проблем в управлінні виробницгвом є помилковим, а своєчасно їх усунути можливо лише на основі повної і достовірної інформації. Своєчасний операційний контроль за технологічними процесами дозволяє прогнозувати мож-ливі проблеми.

Навчальний тренінг Основні поняття

Операційна функція. Операція. Операційний менеджмент. Прогнозування. Плану-вання можливостей. Організація процесу. Планування продукції. Операційний час. Поопера-ційна карта. Аналіз операції.