Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
15.3. Створення виробничих систем : Менеджмент. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

15.3. Створення виробничих систем


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 

магниевый скраб beletage

Використання головної схеми виробницгва допомагає мене-джерам оцінювати альтернативні варіанти, надає інформацію про по-точні виробничі потреби (обладнання, ресурси); обумовлює можли-вість планування потреб у матеріалах, полегшує поширення маркети-нгової інформації.

Планування потреби в матеріалах повинно бути тісно скоорди-новане з головною схемою виробницгва. Планування допомагає ви-значити потребу в матеріалах для здійснення виробничого процесу та сприяє своєчасному їх надходженню на підприємство. Система пла-нування потреби матеріалів повинна співставлятися із специфікація-ми кожного продукту, для визначення обґрунтованої кількості необ-хідних матеріалів. Специфікація - це список усіх компонентів, вклю-чаючи частково зібрані деталі та вузли, з яких одержують кінцеву продукцію.

Планування потреби матеріалів є більш прогресивним підхо-дом до облікового контролю, який зв'язаний з конкретними потреба-ми виробницгва ніж метод кількісного економічного замовлення. який був направлений на недопущення падіння фондів нижче певного мінімального рівня. Ця система планування спирається на точні дані про поточні фонди та специфікації, але вимагає високої кваліфікації персоналу. Система планування потреби матеріалів значно покращує облік фондів, знижує час доставки продукції, підвищує рівень вико-нання замовлень та зменшує чисельність працівників у відділі поста-чання.

Ряд підприємств впроваджують систему планування виробни-чих ресурсів, яка представляє собою комп'ютеризовану інформаційну систему. Ця система інтегрує планування виробництва та контрольну діяльність на основі системи планування потреби матеріалів зі спорі-дненою фінансовою, розрахунковою, персональною, інженерною та маркетинговою інформацією системи планування виробничих ресур-сів (ПВР).

Системи ПВР пов'язують інформацію операційного менедж-мешу у загальну систему з іншим організаційними функціями, що надає цій функції можливості координувати зусилля всієї організації.

Розділ 15. Операційний менеджмент у системі управління підприємством

Для виконання виробничої програми підприємству необхідні матері-али та послуги, які вони отримують за кошти. Процес придбання складається з : ознайомлення з продавцями, їх можливостями і репу-тацією; пошуку альтернативних джерел постачання; визначення по-зицій із ціною та якістю матеріалів.

Планування можливостей підприємства тісно пов’язане із ви-робничим фондами, які визначають можливості підприємства, роз-ширення чи скорочення виробницгва, а також з довгостроковим пла-нуванням. Процес опрацювання рішень по фондах включає: прогно-зи, майбутній попит на продукт чи послугу; можливість підприємства у порівнянні з майбутнім попитом; оцінка альтернатив і виважених рішень щодо фондів; опрацювання плану розширення чи скорочення фондів.

Необхідно зазначити, що рішення щодо придбання нових фон-дів має чималий ризик. Нові фонди зв’язують фінансові ресурси, a недостатня активність в їх оновленні може надати суттєвих переваг конкурентам і втратити споживачів. При стабільному прирості попи-ту використовують такі варіанти: можливості підприємства йдуть по-переду попиту і споживачі можуть бути задоволені; можливості під-приємства у приблизній рівновазі до попиту; можливості відстають від попиту і організація може втратити долю ринку.

Розміщення виробничих потужностей (заводів), складських приміщень та сервісних служб є важливим рішенням про фонди. Роз-міщення потужностей підпадають під одну з чотирьох категорій: одинична; декілька виробництв чи складів; розміщення конкурентних потужностей в залежності від місця продажу; розміщення термінових служб. Перелічені категорії включають дещо різні критерії для роз-міщення потужностей.

Планування потужностей означає надання певної конфігурації виробничим потужностям (відділам, службам, обладнанню); які включають наступні типи організації: процес, продукт та фіксована позиція.

Організація процесу - це конфігурація виробництва, у якій виробничі компоненти згруповані відповідно до типу функції, яку вони виконують [7, с.158]. При цій конфігурації виробницгва продукт виготовляється чи клієнт отримує послугу, рухаючись від однієї до іншої операції, залежно від конкретних потреб продукту чи клієнта.

Планування продукції - це конфігурація виробництва, при якій виробничі компоненти організовані у спеціалізовану лінію,

Розділ 15. Операційний менеджмент у системі управління підприємством

вздовж якої продукт або клієнт проходить на протязі виробничого процесу. При такій організації продукт або послуга виготовляються у стандартизованій виробничій послідовності і виробляється один ста-ндартизований продукт чи послуга.

Планування з незмінним розміщенням - це виробнича кон-фігурація, у якій продукт або клієнт знаходяться на одному місці, a інструменти, обладнання та інвентар доставляються їм у міру необ-хідності для завершення виробничого процесу.