Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
15.2. Формування операційної стратегії : Менеджмент. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

15.2. Формування операційної стратегії


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 

магниевый скраб beletage

Формування операційної стратегії здійснюсться у певній пос-лідовності, включає декілька етапів і розпочинається із окремих захо-дів.

1.         Нейтралізація небажаного впливу на організацію, шляхом мінімізації негативного потенціалу (прогнозоване зростання вартості паливно-мастильних матеріалів, скорочення в майбутньому трудових ресурсів, розширення виробництва органічної продукції тощо).

Використання детальних вимірів і контролю, в цілях переко-нання, що здійснювана операція не порушує встановлених технологіРозділ 15. Операційний менеджмент у системі управління підприємством

чних норм (додержання строків і глибини закладання насіння в пері-од сівби, відповідність технологічного процесу встановленим норма-тивам при виробництві промислової продукції та ін.).

3.         Мінімізація діяльності менеджерів в оперативній роботі за винятком прийнятгя інвестиційних рішень (створення нових вироб-ничих потужностей, закупівля нового технологічного обладнання, впровадження нових технологій тощо).

4.         Пошук умов, які б підтримували відповідну рівновагу в кон-курентній боротьбі, забезпечували конкурентоздатність товарів і про-дукції ( реконструкція підприємства; удосконалення технології виро-бницгва; підвищення продуктивності праці за рахунок нової техніки, організації праці і підвищення кваліфікації працюючих; розширення масштабів виробницгва і підвищення його ефективності).

5.         Підтримка і посилення загальної організаційної стратегії та запровадження інновацій, які сприяють Ії ефективному впроваджен-ню ( нові технології, нові сорти рослин і породи тварин в сільському господарстві, удосконалення структури організації).

6.         Впровадження технологічних удосконалень, відповідають

світовим технологіям, які сприятимуть підвищенню конкурентоспроможності товарів та продукції.

Впровадження операційної структурної стратегії вимагає роз-робки і застосування обґрунтованих операційних систем, а також ос-новних методів які забезпечать високу ефективність виробничих і сервісних операцій. До первинних операційних систем, які викорис-товуються в операційному менеджменті відносяться: прогнозування і планування можливостей; планування сукупної продукції; складання структурних систем; планування потреб у матеріалах, контроль якос-ті.

Прогнозування передбачає зміни умов у майбутньому, які можуть позитивно або негативно впливати на бізнес організації. В операційному менеджменті прогнозування направлене в основному на передбачення попиту на товари і послуги, яке може бути коротко-строковим і довгостроковим, спирається на кількісні і оціночні мето-ди прогнозування.

Короткострокове прогнозування дає можливість якісно спла-нувати виробницгво, мати достатню кількість сировини і дотримува-тися встановленого графіку виробницгва. Середньострокове і довго-строкове прогнозування в значній мірі впливає на прийнятгя рішень, пов’язаних із розширенням виробницгва, придбанням нового устатРозділ 15. Операційний менеджмент у системі управління підприємством

кування, будівницгвом нових приміщень, впровадження нових тех-нологій. Менеджери прогнози попиту використовують для розрахун-ку можливостей і планування обсягів виробницгва продукції.

Планування можливостей - це процес визначення потреби в трудових ресурсах, машинах, будівлях, які необхідні для досягнення цілі [7, с.151]. Можливість - це максимальна можлива спроможність організації виробляти визначену кількість продукції у визначений час. Планування можливостей включає три різні часові строки: дов-гий, середній та короткий.

Планування довгострокової можливості сконцентроване на людських, матеріальних і фінансових ресурсах, необхідних для здійс-нення довгострокових організаційних задач, що вимагає капітальних затрат, змін у наймі працюючих. Вказані зміни приймаються вищим керівницгвом організації.

Середньострокове планування можливостей використовує ін-формацію про наявні засоби виробництва, існуючі в організації тех-нології, наявність спеціалістів і робочої сили, можливостей прове-дення обмежених регулювань ( використання винаходів, скороченого або продовженого робочого дня, прийому або звільнення частини працюючих та ін.).

Короткострокове планування можливостей направлене на ефе-ктивне використання основних засобів (визначають вимоги до техні-ки, персоналу, обладнання, які потрібні підприємству для забезпе-чення короткострокових цілей підприємства).

Планування сукупної продукції направлено на досягнення примірного балансу між ринковим попитом та можливостями органі-зації. Тому операційні менеджери повинні враховувати коливання попиту і можливостей основних засобів виробницгва. На ці зміни во-ни можуть реагувати по різному: розширення найму або звільнення працюючих; використання надурочної роботи або вимушені відпуст-ки, нагромадження обсягів продукції, передовірення контрактів та ін.

В практичній діяльності наведені підходи використовуються в певному поєднанні, для своєчасного реагування на зміни попиту.

Сукупне планування направлене на підготовчу роботу по створенню головної схеми виробницгва і сукупного плану, який пе-редбачає виробницгво окремих товарів чи продукції, або певних пос-луг. Використання головної схеми виробництва надає наступні пере-ваги: допомагає менеджерам оцінити альтернативні варіанти; надає

Розділ 15. Операційний менеджмент у системі управління підприємством

інформацію про поточні виробничі потреби; дає можливість плану-вання потреб у матеріалах.