Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Розділ 15. Операційний менеджмент у системі управління підприємством 15. Операційний менеджмент у системі управління підприємством 15.1. Суть операційного менеджменту : Менеджмент. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

Розділ 15. Операційний менеджмент у системі управління підприємством 15. Операційний менеджмент у системі управління підприємством 15.1. Суть операційного менеджменту


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 

магниевый скраб beletage

Під виробництвом в основному розуміють випуск продукції рі-зного призначення і переробку сировини, за допомогою технологіч-них операцій. Системний підхід до управління виробницгвом перед-бачає розгляд виробничої діяльності підприємства як виробничої сис-теми, яка виконує операційні функції.

Операційна функція включає в себе діяльність по виробницг-ву товарів та послуг, які надаються споживачам.

Операція у виробничому процесі направлена на:

цілеспрямовані зміни фізичних або хімічних якостей предметів праці;

збирання або роз’єднання деталей та інших предметів;

підготовку предмета до іншої технологічної, транспортної, ко-нтрольної операції або зберігання;

планування, калькуляція, повідомлення або надходження інфо-рмації.

Терміни “виробницгво” і “операція” взаємозамінні, а “опера-ція” включає виробницгво продукції та надання послуг.

Операційна система включає повну систему виробничої дія-льності організації і складається з трьох підсистем: переробної, за-безпечення, планування і контролю.

Переробна підсистема перетворює сировину у кінцеву продук-цію. Підсистема забезпечення виконує необхідні функції діяльності переробної підсистеми. Планування і кошроль одержує від перероб-ної системи інформацію про стан системи і незавершене виробницг-во, що сприяє прийнятгю обґрунтованих рішень.

Операційний менеджмент - це управління виробничими про-цесами, за допомогою яких сировина перетворюється на товари та послуги [7, с.146]. У зв’язку із тісним сполученням з виробництвом операційний менеджмент іноді називають менеджментом виробничих операцій. Він пов'язаний із формуванням операційної стратегії, ство-ренням операційної системи для забезпечення виробницгва конкрет-ного продукту; залученням необхідних засобів виробницгва, викори-станням певних методів для досягнення поставленої мети.

Розділ 15. Операційний менеджмент у системі управління підприємством

 

                                                                      

Інформаціязовнішнього

середовища    *          Підсистема плануван-ня і контролю          Інформація внутрішнього

* середовища

Вхід                 Процес перетворення

1'                     Результат (вихід) послуги

Сировина

Фінансовий капітал Технологія Інформація Трудові ресурси                 Операційний менеджмент: -операційна стратегія -операційні системи -засоби виробництва -технологія виробництва                                 

 

           

           

                        >          Товари і послуги      

 

                       

           

           

           

                       

           

           

           

f          

                        I          

I                                             

           

 

Рис. 15.1. Процес операційного менеджменту.

Досягнення високої продуктивності виробницгва є голов-ною метою операційного менеджменту. Продуктивність у виробни-чому процесі показує відношення виробленої продукції до сировини. Високої продуктивності можна досягти за рахунок впровадження но-вітніх технологій виробницгва продукції, наявності необхідної мате-ріально-технічної бази та фінансових ресурсів, підвищення кваліфі-кації працюючих, а в сільському господарстві ще сприятливими ґрун-тово-кліматичними умовами. Продуктивність є ефективним управ-лінським інструментом менеджера, який допомагає йому більш ефек-тивно використовувати сировину у виробничому процесі.

Продуктивність визначається за наступною формулою:

ПР

ВТ(П0)

n+K+E+T +М

це:Вт(П0) - вироблені товари або послуги;

п - витрати праці;

к- затратикапіталу;

Е- вартість енергії;

тх - затрати на технологію;

м- вартість матеріалів (сировини).

В управлінській діяльності важливо знати “частково-факторну продуктивність” ,яка визначається відношенням загальної продукції до специфічного входу (вартості сировини, трудових ресурсів, енер-гії, технології або матеріалів). Наприклад, такого як енергія.

Розділ 15. Операційний менеджмент у системі управління підприємством

де:£-енергія.

В організаціях в управлінському процесі використовуються інші специфічні залежності, що показують відношення продуктивно-сті до входів і результатів. Наприклад: прибуток на вкладену гривню; кількість рекламацій на 100 одиниць товару; об’єми продажу на квад-ратний метр торгової площі.

Особливості виробничих та сервісних організацій повинні вра-ховувати менеджери. Як правило, кінцевий споживач продукції не повинен бути присутнім при процесі виробництва, яке повинно уни-кати простоїв потужностей. У зв’язку з цим, менеджери повинні ор-ганізувати так роботу виробничих процесів, щоб довести продуктив-ність в організації до максимальної.

Організації соціально-побутових послуг (навчальні заклади, лі-карні, служби побут’ ) перетворюють вхід на певний вихід, такі як рі-вень освіти і здоровя, транспортні і побутові послуги. Ці організації не можуть використовувати наявні потужності для виробництва пос-луг про запас, повинні діяти розсерджено, розміщуючись ближче до споживачів (перукарні, магазини, побутові підприємства). їх діяль-ність не підпорядкована жорстокому контролю, а надання послуг в значній мірі визначається потребами споживачів, які важно прогнозу-вати. В останньому часі поряд з виробничими організаціями розви-ваються служби сервісного обслуговування автомобілів, побутової техніки і радіоелектроніки.