Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
14.4. Стратегічне управління підприємством : Менеджмент. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

14.4. Стратегічне управління підприємством


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 

магниевый скраб beletage

Стратегічне управління підприємством передбачає розробку і обґрушування заходів і планів досягнення визначених цілей, в яких

Розділ 14. Сіратегічний менеджмент

врахований технічний, фінансовий і трудовий потенціал підприємст-ва, а також його виробничо - збутові можливості. При розробці стра-тегічних позицій підприємства використовують якісні та кількісні по-казники. Якісні показники на практиці називають орієнтирами, а кі-лькісні - завданнями. Орієнтир - це віддалена ціль, яку підприємство бажає досягги шляхом розробки стратегії.

Визначення цілі - це конкретний рівень прийнятгя рішень, який вимагає опрацювання відповідних стратегічних задач. Стратегія, яка розроблена для досягнення одних цілей, може бути не придатна для досягнення інших цілей.

Між орієнтирами, цілями і стратегією існує тісний взає-мозв'язок і взаємозалежність. Стратегія розроблясться на вищому pi-em управління підприємством і тому стає цільною і орієнтиром для всіх підрозділів підприємства.

Стратегічне управління передбачає: визначення ключових по-зицій на перспективу в залежності від поставлених цілей; виділення ресурсів підприємства під стратегічні цілі; створення центрів керів-ництва кожною стратегічною ціллю; оцінку і стимулювання вироб-ничих підрозділів та їх керівників за ступенем досягнення стратегіч-них цілей.

Стратегічне управління підприємством включає: визначення місії, формування стратегічних цілей і задач, порівняльний аналіз си-льних і слабких сторін діяльності підприємства і його конкурентосп-роможність; оцінку існуючих і перспективних напрямків підприєм-ницької діяльності; вивчення зовнішнього середовища, визначення перспективних напрямів бізнесу, розробку стратегічних планів і кон-кретних задач.

Стратегічне управління є процесом, який включає у три етапи. Спочатку в рамках стратегічного планування визначається довготри-валі перспективи розвитку підприємства і його головних підрозділів. На етапі реалізації планів розробляються заходи по здійсненню стра-тегії підприємства. На третьому етапі за допомогою контролю визна-чаються основні проблеми підприємства. Етапи стратегічного управ-ління частково співпадають у часі й справляють взаємний вплив.

Для реалізації стратегій залежно від конкретних умов викорис-товуються такі моделі: внутрішньофірмового управління у спокійно-му зовнішньому середовищі; управління в умовах динамічного і різ-номанітного ринку ; модель раптово виникаючих загроз і можливос-тей у зовнішньому середовищі. Особливого значення набуває модель

Розділ 14. Сіратегічний менеджмент

стратегії підприємства в умовах зростаючої конкуренції, яка передба-чає обґрунтований аналіз його конкурентоспроможності, оцінку зов-нішніх і внутрішніх факторів. Ця оцінка здійснюється за допомогою SWOT - аналізу, складовими якого є сильні і слабкі сторони підпри-ємства, можливості та загрози, що перешкоджають руху в напрямі досягнення мети та цілей його розвитку.

Сильні сторони підприємства характеризують його потенціал до підвищення конкурентоспроможності. Складовими сильних сторін може бути висока компетентність персоналу, стійке фінансове стано-вище, імідж серед споживачів продукції, визнання на ринку, нижча ніж у конкурентів собівартість продукції та ін. Слабкі сторони підп-риємства - це внутрішні характеристики, які позбавляють його пере-ваг над конкурентами. До них відносяться: обмежені потужності, ни-зька прибутковість і якість продукції, вузька спеціалізація, мала доля продукції на ринку, слабка команда управлінців тощо.

При аналізі можливостей і загроз враховуються елементи зага-льного становища підприємства на ринку, які впливають на здатність підприємства досягги своїх стратегічних цілей: технологічні та еко-логічні чинники, а також конкуренти, споживачі та постачальники, податковийтиск.

Оцінку конкурентних позицій підприємства можна здійснюва-ти за допомогою моделі п'яти конкуруючих сил М.Портера , страте-гічних ринкових зон Бостонської консультативної групи, балансу житгєвих циклів, методи екстраполяції та контрольних цифр. Остан-німи роками набувають поширення нові методи і прийоми управління ранжування стратегічних завдань; управління слабкими анналами; управління за умов стратегічних несподіванок.

Ранжування стратегічних завдань - пов'язане з наявністю великої кількості нерівнозначних завдань, які необхідно розв'язувати. На основі аналітичних матеріалів усі завдання, які підлягають вирі-шенню, поділяються на чотири групи: найбільш термінові та важливі, які вимагають негайного розгляду і вирішення; важливі середньої те-рміновості і можуть бути вирішені без перегляду строків; важливі не-термінові, що вимагають постійного контролю; виникли на підставі недостовірної інформації й не заслуговують наувагу.

Управління за слабкими сигналами пов'язане з ранніми ознаками можливих подій, які з часом посилаються і події вимагають від менеджерів приймати відповідні рішення. При високих темпах змінюваності сшуацій можна втратити багато часу і підприємство

Розділ 14. Сіратегічний менеджмент

позбудеться конкурентної переваги. Тому виправданою є підготовка управлінського рішення за неповної інформації, яке може мати попе-реднійхарактер.

Управління в умовах стратегічних несподіванок вимагає термінової розробки і здійснення запобіжних заходів для усунення перебоїв в роботі, загроз і витрат, а також відновлення нормальної ді-яльності підприємства. Для підвищення оперативності на випадок своєчасного усунення надзвичайних несподіванок, рекомендується попередньо розробляти на підприємстві комплекс заходів, який включає спеціальні тренування і проведення занять.

Навчальний тренінг Основні поняття

Стратегія підприємства. Елементи стратегії. Місія організації. Сіратегії функціону-вання і розвитку. Стратегії лідерства в низьких витратах, диференціації і фокусування. Стра-тегії росту, помірного росту, скорочення масштабів діяльності, комбінування. Стратегічний менеджмент. Сіратегічні альтернативи. Підходи до процесу і стратегічного управління підп-риємством.