Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
14.3. Процес стратегічного менеджменту : Менеджмент. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

14.3. Процес стратегічного менеджменту


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 

магниевый скраб beletage

Зміст процесу стратегічного менеджменту включає розробку стратегії і здійснення стратегії [7, с.309].

Розробка стратегії включає: оцінку зовнішніх факторів; оцін-ку організаційних факторів; визначення поточної місії стратегічних цілей; проведення конкурсного аналізу сильних та слабих сторін, мо-жливостей, методів подолання опору; розвиток спеціальних стратегій (корпоративної, бізнесової, функціональної).

Здійснення стратегій направлено на виконання стратегічних планів і підтримку стратегічного контролю.

Проектування процесу стратегічного менеджменіу починасть-ся з визначення місії організації, яка полягає в опрацюванні широкого спектра умов для досягнення цілей і реалізації стратегії.

Місія - направлена на задоволення потреб споживачів у різних видах конкурентоспроможної продукції, за рахунок вдосконалення

Розділ 14. Сіратегічний менеджмент

технології, форм і методів господарювання і на цій основі задоволен-ня матеріальних і духовних потреб працівників підприємства.

Основними цілями підприємства є: висока конкурентоспро-можність продукції і ефективність виробницгва; раціональне викори-стання наявних матеріальних, трудових і фінансових ресурсів; вироб-ницгво екологічно чистої продукції; створення додаткових робочих місць і належного мотиваційного механізму для високопродуктивної праці; покращенняумов праці.

Основні задачі: підвищення конкурентоспроможності проду-кції; визначення ефективних каналів її реалізації; підвищення проду-ктивності праці; поглиблення переробки і реалізації готових для спо-живання продуктів; впровадження енергозберігаючих та екологічних технологій; ліквідація збиткових виробницгв .

Програми: впровадження інноваційних технологій; оновлення матеріально-технічного забезпечення; удосконалення форм і методів господарювання і управління; зайнятості місцевого населення; здійс-нення природоохоронних заходів.

Місія підприємства забезпечує єдність напрямків діяльності управлінського персоналу, консолідує інтереси працюючих, підвищує рівень зобов’язань підприємства.

В стратегічних цілях конкретизується місія підприємства, які розробляються на основі спеціальних досліджень технологічного роз-витку і вивчення ринкової кон’юнктури. Прийнятгю стратегії передує детальний аналіз зовнішнього середовища, на підставі якого визнача-ється можливий ефект, фінансовий ризик і ціль підприємства. Насту-пним кроком є оцінка альтернативних варіантів досягнення сформу-льованих цілей і завдань, вибір найкращого з них для подальшої реа-лізації.

Виділяють три рівні стратегії - корпоративна, бізнесова і функ-ціональна.

Корпоративна стратегія визначає, якими діловими пропози-ціями буде займатися організація, наскільки ці пропозиції відповіда-ють задачам зміцнення її конкурентних позицій на ринку. Менеджери корпоративного рівня визначають конкурентні переваги підприємства на основі багатопланового підходу до управління і розробки довго-строкових планів.

Бізнесова стратегія концентрує увагу на кращих засобах дося-гнення успіху при реалізації ділових пропозицій. Вона націлена на

Розділ 14. Сіратегічний менеджмент

визначення типу переваг на ринку, передбачає заходи у відповідь на зміну зовнішніх умов і ринкової ситуації.

Функціональна стратегія спрямована на здійснення плану дій по управлінню окремими функціональними підрозділами всередині підприємства і повинна підтримувати стратегію ділового рівня. Ця стратегія спрямована на окремі види діяльності: виробницгво, марке-тинг, фінансування, управління трудовими ресурсами, бухгалтерсь-кий облік, дослідження і розвиток, регулювання процесів виробницг-ва. Менеджери цього рівня мають головне завдання - втілити в життя стратегічну політику і виконання стратегічних планів підприємства.

Практика зарубіжного менеджмешу виділяє три типи стратегі-чного менеджмешу: підприємницький, адаптивний і плануючий.

Підприємницький - характеризується далекоглядністю керів-ника, який активно шукає нові можливості, йде на різні зміни і при-йнятгя обґрунтованих рішень. Цей тип менеджмешу є найпоширені-шим у підприємствах, які нещодавно створені, або які знаходяться у скрутному фінансовому становищі і мають сильних менеджерів.

Адаптивний - ґрушується на здійсненні обережних заходів реагування на проблеми і визначення можливостей їх поступового вирішення. Цей тип менеджмешу використовується керівниками під-приємств із сталою економікою. Він ефективний при стабільних зов-нішніх умовах. Керівники нижчого рівня мають певну свободу у здій-сненні стратегії.

Плануючий - передбачає систематичний порівняльний аналіз, розробку стратегій і обґрушування рішень. Цей тип менеджмешу властивий переважно великим підприємствам, які мають достатньо ресурсів, щоб здійснювати детальний порівняльний аналіз. До розро-бки цієї стратегії залучають спеціалістів з планування.

Стратегічний менеджмент - буде ефективним і результатив-ним, якщо його тип відповідає конкретній сшуації і наступним умо-вам: вміння змоделювати ситуацію; виявити причини необхідності змін; розробляти стратегію змін; здатність до стратегічного управлін-ня та втілювати стратегію в житгя. Важливим завданням є пошук ме-тодів, що дозволяють ефективно здійснювати стратегічне управління.