Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Розділ 14. Сіратегічний менеджмент 14. Стратегічний менеджмент 14.1. Стратегія та її види : Менеджмент. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

Розділ 14. Сіратегічний менеджмент 14. Стратегічний менеджмент 14.1. Стратегія та її види


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 

магниевый скраб beletage

Кожна організація для забезпечення стабільної роботи в май-бутньому, повинна мати чітко визначені цілі. Це вимагає від керівни-ків розуміння сутності стратегії, використання прийомів і методів стратегічного управління, розробки стратегічних планів. Звідси, стра-тегія повинна змінюватися і пристосовуватися до зміни умов, як зов-нішнього, так і внутрішнього середовища.

Стратегія підприємства - це система заходів, яка розрахована на перспективу і забезпечує досягнення конкурентних цілей, шляхом координації й розподілу ресурсів підприємства.

Стратегія визначає, куди організація бажає йти, для досягнення своєї цілі та виконання своєї місії. Вона створює обмеження, які відо-бражують особливості і напрямки діяльності організації. Вибір здійс-нюється за такими показниками, як: продукти і послуги, які виробля-ються і здійснюються організацією; їх об'єм і номенклаіура; ринки збуту та ресурси; можливості росту; оборот капіталу, розміщення коштів.

Стратегія створює основу для стратегічного управління і фор-мулює стратегічні плани. Система стратегічного управління включає:

виділення ресурсів організації під стратегічні цілі;

утворення центрів керівництва кожною стратегічною ціллю;

оцінка і стимулювання виробничих підрозділів та їх керівників за ступенем досягнення цілі;

Опрацювання стратегії здійснюється на вищому рівні управ-ління підприємством. В процесі розробки стратегії проводиться:

оцінка потенціалу підприємства, його можливостей і ресурсів;

аналіз внутрішніх факторів, які забезпечують укріплення пози-цій підприємства;

аналіз зовнішніх факторів, які потребують прийнятгя заходів, направлених на корегування курсу;

оцінка альтернативних напрямків діяльності підприємства;

прийнятгя перспективних рішень.

Стратегія управління будусться на стратегічних цілях підпри-ємства, на майбутній структурі господарської діяльності, на науково-му, виробничому, службовому потенціалі підприємства, але не на іс-нуючій структурі та потенціалі.

Розділ 14. Сіратегічний менеджмент

Визначальними рисами стратегії є [11, с.179-181]:

процес розробки стратегії не завершується негайною дією, a встановлюються лише загальні напрямки, pyx по яким створює умови для росту і укріплення позицій організації;

стратегія повинна бути використана для розробки стратегічних проектів методом пошуку, який складається у зосередженні уваги на окремих ділянках і можливостях;

необхідність в стратегії відпадає, як тільки реальність виведе організацію на бажані результати;

при формуванні стратегії неможливо передбачити всіх можли-вих варіантів, які відкриваються в процесі проектування конкретних заходів, у зв'язку з неповною інформацією;

успішне використання стратегії неможливе без зворотного зв'язку, тому що в процесі пошуку з'являються конкретні результати і більш обґрунтована інформація;

стратегія є виправданою при визначеному наборі орієнтирів і змінюється при зміні орієнтирів;

стратегія і орієнтири взаємопов'язані як в окремі моменти ча-су, так і на різних рівнях організації.

Елементи стратегії - це ключові фактори, які впливають на організацію або її підрозділи при розпорядженні своїми ресурсами. Вони слугують визначальним індикатором того, як організація вико-ристовує і розміщує свої ресурси для досягнення визначеної цілі.

Місія організації - це чітко сформульована причина її існу-вання як основи формування цінностей, якими повинні користуватися всі працівники для забезпечення розвитку організації [15, с.262].

Конкурентні переваги - є одним із найважливіших елементів стратегії, який залежить від вірно обраних ринків збуту і товарного асортименіу. Правильний вибір дозволяє з максимальним економіч-ним ефектом використовувати ресурси організації (трудові, фінансо-ві, матеріальні, сировинні та ін.).

Організація бізнесу - це формування такої структури, яка до-зволяє реалізовувати конкурентні переваги.

Продукція. Відповідність випускаючої продукції запитам споживачів об'єктивно відображує ефективність використання ресур-сів. Важливим є сервісне обслуговування, необхідне для реалізації продукції й наданні післяпродажних послуг.

Ринки. Характеризуються не тільки географічними межами, але і особливостями товару.

Розділ 14. Сіратегічний менеджмент

Ресурси. Це інвестиції і поточні витрати. Інвестиції, як прави-ло, використовуються для фінансової підтримки стратегії, тому по їх направленню роблять висновки про орієнтири організації.

Структурні заміни - це купівля, продаж і реорганізація підп-риємства або його частин. Якщо ресурси підприємства використову-ються неефективно, то необхідно розробляти план його реорганізації або продажу в цілях перерозподілу ресурсів.

Програма розвитку - передбачає визначення якісних характе-ристик товару, які найбільш повно задовольняють запити і потреби ринку. На основі цієї програми здійснюють управління ресурсами та їх розподіл.

Культура і компетентність управління характеризуються її відношенням до ряду основних цінностей: підприємницького ризику, рівня ведення справ, незалежності, якості продукції і задоволення по-треб споживачів.

Умовно стратегії діляться на дві групи - функціонування і роз-витку.

Стратегія функціонування відображує поведінку організації на ринку у зв'язку з реалізацією випускаємої (вирощуваної) нею про-дукції. Американський дослідник М. Портер виділив три основних варіанта таких стратегій: лідерство за низькими витратами, диферен-ціації та фокусування [14].

Стратегія лідерства за низькими витратами - орієнтує орга-нізацію на здобуття додаткового прибутку за рахунок економії на по-стійних витратах. Економія створюється в результаті максимізації об'ємів продажу, відмови від надто дорогих програм і проектів. Пе-реваги на рівні витрат дозволяють знижувати ціни, збільшувати об'єми продажу і захоплювати нові ринки. Це дає можливість збіль-шити прибутки.

Реалізація цієї стратегії на практиці стримується інфляцією, яка обезцінює прибуток; відсутність в сучасних умовах зв'язку між ростом масштабів виробництва і скороченням витрат; складністю швидкої переорієнтації масового виробництва внаслідок його інер-ційності, а також привабливістю стратегії для конкурентів.

Стратегія диференціації направлена на концешрацію вироб-ницгва товарів одного функціонального призначення, модифікація яких розширює коло потенційних споживачів. Це дозволяє досягти переваги над іншими товарами за рахунок їх унікальності.

Розділ 14. Сіратегічний менеджмент

Диференціація може відноситись до продуктів, технологій, умовам збуту і цінам. В останньому випадку вона може бути горизо-нтальною (у випадках коли ціна залишається майже однаковою для всіх видів випускаємої продукції) і вертикальною (коли ціна на одні й тіж товари розрізнясться за якістю).Але стратегія диференціації не безмежна. Споживач може не оцінити новину, унікальність якої є ви-гаданою, привабливість товару в результаті зміни цінностей втратить значення, а подорожчання зменшить переваги, пов’язані з диференці-ацією. Ця стратегія пов’язана зі значимими витратами.

Стратегія фокусування передбачає обслуговування відносно вузького кола споживачів з особливими потребами, а досягнення без-умовних конкурентних переваг забезпечується шляхом реалізації од-нієї з двох вищезгаданих стратегій. Така стратегія доцільна у випад-ках наявності достатньо великої групи споживачів з особливими пот-ребами, а ресурси підприємства не дозволяють широко розгорнутися.

Стратегії розвитку пов’язані з діяльністю організації на ринку і направлені на розвиток потенціалу підприємства (включають стра-тегії росту, помірного росту, скорочення і комбінування).

Стратегія росту притаманна молодим організаціям, незалежно від сфери діяльності, які бажають у найкоротші строки зайняти ліди-руючі позиції. Цим підприємствам притаманні постійні і високі темпи розширення масштабів діяльності.

Існують три основні альтернативи стратегії росту: прискорений (концентрований), інтегрований і диверсифікований ріст.

Прискорений (концентрований) ріст. Заснований на можливос-тях ефективного розвитку на базі концентрації й спеціалізації вироб-ницгва. Реалізується за допомогою стратегії поліпшень, розвитку ри-нку і продуктивних інновацій.

Інтегрований ріст. Направлений на посилення контролю над стратегічно важливими ланками процесу виробницгва і реалізації продукції, обмеження рівня конкуренції, покращення якості продук-ції й зниження собівартості, посилення позиції організації в галузі.

Диверсифікований ріст. Ця стратегія передбачає проникнення організації в нові галузі, що обумовлена бажанням залишити стагну-ючий ринок або скоротити виробницгво, розподілити ризики між різ-ними видами бізнесу, одержання додаткових конкурентних переваг за рахунок синергії в різних видах діяльності.

Стратегія помірного росту. Стратегія притаманна організаці-ям в галузях зі стабільною технологією, а цілі розвитку встановлюРозділ 14. Сіратегічний менеджмент

ються від досягнутого рівня і корегуються у відповідності зі зміною умов (наприклад, інфляцією). Це самий простий і найменш ризикова-ний шлях дій.

Стратегія скорочення масштабів діяльності застосовується перебудові організації, коли необхідно провести її "санацію”, відмо-витися від застарілого (технологій, неперспективних ринкових сегме-нтів, непотрібних підрозділів і служб).

Комбінована стратегія - найбільш поширена на практиці. В рамках стратегії одні підрозділи розвиваються швидше, другі - помі-рно, треті - стабілізуються, четверті - скорочують масштаби діяльно-сті. У підсумку в залежності від конкретного сполучення даних під-ходів будуть мати місце загальний ріст, стабілізація або скорочення потенціалу і масштабів діяльності. Ця стратегія в найбільшій мірі ві-дповідає реальним умовам діяльності організації.

Перелічені базові стратегії слугують варіантами загальної стратегії організації. Існують також стратегії маркетишу, продукто-во-ринкова, нововведень, капіталовкладень, поглинання, іноземного інвестування, розширення експортної діяльності та інші.

Вибір стратегії здійснюється на основі порівняння перспектив розвитку підприємства в різних видах діяльності та створення пріо-ритетів для забезпечення майбутнього розвитку. Вище керівницгво підприємства формує загальну стратегію, розподіляє відповідальність між виконавцями, координує проведення заходів по реалізації страте-гічних завдань.