Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
13.5. Управління за відхиленнями : Менеджмент. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

13.5. Управління за відхиленнями


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 

магниевый скраб beletage

Процес контролю складає основу управління по відхиленням, яке сьогодні у західних фірмах одержало широке розповсюдження. Його сутність складається в тому що всі цілі, які стоять перед органі-зацією та її підрозділами і містяться в планах, формалізуються в сис-тему нормативів, відхилення від яких виявляються в результаті конт-ролю і слугують основою прийнятгя управлінських рішень.

Відхилення від планів і завдань виникають тому, що процес досягнення цілей не легкий. Причинами відхилення можуть бути різ-ного роду непередбачені сшуації, які виникають в процесі виконання плану, ігнорування виконавцями необхідних дій з причин недбалості, стомленості, некомпетентності, недобросовісності, зловживання [11, с.203-204].

Відхилення можуть бути різними за масштабами і наслідками. Якщо вони незначні, на них зовсім можна не звертати уваги, або під-леглі можуть самостійно виправляти становище, не доводячи до ві-дома керівника. При значних відхиленнях, які складають небезпеку

Розділ 13. Контроль у системі менеджменту

для розвитку організації або підрозділу, керівництво вимушене брати управління в свої руки. Для визначення моменту, коли керівницгво повинно втручатися в діло, відхилення класифікують по якісним і кі-лькісним параметрам, строкам, причинам виникнення, ступеню небе-зпеки з визначенням критичних значень. Якщо останні перевершені то виникає необхідність втручання керівницгва в управлінський про-цес.

Таким чином, керівник бере на себе безпосередню управлінсь-ку діяльність тільки у важливих випадках, полягаючись в іншому на досвід і здібності виконавців. Це дозволяє йому не витрачати на пус-тощі сили, час і здібності, скорочувати кількість приймаємих рішень і надавати простір творчості підлеглих. Керівник частину своїх повно-важень по прийняттю менш важливих і відповідальних рішень пере-дає підлеглим, не дистанціюючись від них, а спостерігаючи за їх дія-ми і при необхідності виправляючи. Для забезпечення ефективності такої системи, керівник повинен довіряти підлеглим, своєчасно зао-хочуючи їх за досягнуті успіхи і одночасно не дозволяючи переклада-ти на нього відповідальність за виконання рішення.

Управління за відхиленнями використовуються для навчання підлеглих, розширення їх світогляду, оволодіння ними напрямками діяльності організації, підготовці до високих посад ’ майбутньому.

В той же час управління за відхиленнями звязано з окремими складнощами і негативними наслідками. Воно культивує у керівників і виконавців надто формальний підхід до справи, оцінці ситуації, прийняттю рішень. В результаті при нестачі достатньої кількості ін-формації, виникають нестандартні ситуації, особливо пов’язані з пси-хологічними аспектами, в його реалізації можуть виникнути серйозні перепони.

Впровадження управління за відхиленнями вимагає створення спеціальної системи обліку відхилень і обов’язкового повідомлення про них керівника, що веде до додаткової бюрократизації управлінсь-кого процесу. Накінець, управління за відхиленнями у багатьох випа-дках виходе з ідеї, яка невластива діловому життю, присипляє пиль-ність, особливо у відношенні незначних на перший погляд відхилень, які можуть мати великі небажані наслідки.

Розділ 13. Контроль у системі менеджменту

Навчальний тренінг Основні ПОНЯТТЯ

Управлінський контроль. Принципи контролю. Функції контролю. Види контролю. Головні системи контролю. Мета систем контролю. Підсистеми контролю. Процес контро-лю. Етапи контролю. Результати контролю. Управління за відхиленнями.