Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
13.3. Головні системи контролю : Менеджмент. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

13.3. Головні системи контролю


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 

магниевый скраб beletage

До головних систем контролю, які функціонують в менеджме-нті, відносяться: фінансовий контроль, бюджетний контроль, конт-роль якості, контроль товарно-матеріальних запасів, операційний ме-неджмент, інформаційні комп’ютерні системи.

Мета систем контролю полягає у підвищенні ймовірності до-сягнення організаційних цілей та стандартів організацією. Менедже-ри використовують системи контролю для успішного виконання пла-нів[1,с.123-124].

Фінансовий контроль допомагає менеджерам спостерігати за фінансовою діяльністю підприємства, тобто знайти прибутковість або збитковість діяльності підприємства.

Розділ 13. Контроль у системі менеджменту

Бюджетний контроль допомагає менеджерам порівнювати доходи та витрати, пов’язані з різноманітною підприємницькою дія-льністю або запланованими показниками.

Контроль якості забезпечує менеджерів інформацією для оці-нки якості продуктів (послуг) та визначення їх конкурентоспромож-ності.

Контроль товарно-матеріальних засобів гарашує необхідну кількість сировини для виробничих потреб, а також зведення до міні-муму витрат на зберігання.

Управління виробничими операціями включає контроль за процесами, пов’язаними з фактичним виробницгвом товарів та пос-луг.

Комп'ютерно орієнтовані інформаційні системи використо-вуються для досягнення високої оперативності у здійсненні контролю і своєчасного реагування менеджерів на державну інформацію.

Системи контролю в управлінській практиці мають тенденцію змінюватися в залежності від ступеня використання їх на різних рів-нях управління. Так, фінансовий контроль здійснюють керівники ви-щого рангу, а менеджери середньої ланки - використовують опера-ційний контроль.

Кожна система контролю акцентує увагу на різних питаннях та різних етапах виробництва. Так, фінансовий контроль має тенденцію проводитись по закінченню виробничого циклу, а операційний конт-роль здійснюється під час процесу виробницгва. В свою чергу конт-роль якості повинен бути поточним для того щоб визначити відповід-ність продукції вимогам стандартів якості, а контроль товарно-матеріальних запасів проводиться до початку виробничого процесу.

Найбільш вагоме значення у менеджменті має фінансовий кон-троль, який включає вивчення звітності, аналіз фінансових співвід-ношень, порівняльний фінансовий аналіз та фінансовий контроль, які допомагають менеджерам визначити становище в організації по від-ношенню до конкурентів. Для управлінського контролю важливі чо-тири типи співвідношень: ліквідність, управління запасами, управ-ління боргами і прибутковості.

Контроль і перевірка виконання стратегічних планів і програм потребують налагоджування взаємозв’язаних систем контролю в ор-ганізаціях, які охоплюють підсистеми контролю за:

технологічними процесами;

якістю продукції та праці;

Розділ 13. Контроль у системі менеджменту

додержанням чинного законодавства, що регулює діяльність підприємства;

виконанням окремих завдань, напрямів та стратегічних про-грам і планів;

виконання рішень, вказівок, наказів, розпоряджень керівництва організації або підприємства;

додержання затверджених фінансово-економічних параметрів функціонування підприємства.

Важливою залишається організаційна сторона контролю, яка пов'язана з проблемами координації та встановлення порядку вне-сення необхідних змін у процеси запланованих робіт. У зв'язку з цим мають бути визначенні заходи щодо координації кошрольної діяль-ності різних кошролюючих органів.

Кошроль повинен бути присутній у будь якій діяльності, су-проводжувати кожну управлінську операцію щодо прийнятгя та ви-конання рішень. 3 цієї причини кошроль не є функцією тільки одного менеджера. Кожний управлінець повинен здійснювати контроль як частину своїх посадових обов'язків. Контроль потребує залучення висококваліфікованих працівників різного фаху, враховуючи що ме-тою контрольної діяльності є досягнення поставлених цілей і запобі-гання кризовим явищам.