Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Розділ 13. Контроль у системі менеджменту 13. Контроль у системі менеджменту 13.1. Сутність, принципи і функції управлінського контролю : Менеджмент. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

Розділ 13. Контроль у системі менеджменту 13. Контроль у системі менеджменту 13.1. Сутність, принципи і функції управлінського контролю


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 

магниевый скраб beletage

Управлінський контроль є одною із основних функцій мене-джмешу, ціль якої кількісна і якісна оцінка праці та облік результатів роботи організації. Головними інструментами реалізації цієї функції є спостереження, перевірка всіх сторін діяльності, облік та аналіз. В за-гальній системі управління контроль виступає як елемент зворотньо-го зв'язку. За результатами контролю проводиться корегування рані-ше прийнятих рішень, планів, норм і нормативів. Ефективно постав-лений кошроль має стратегічне спрямування, орієшується на кінцеві результати, здійснюється своєчасно і достатньо є простим. Остання вимога особливо важлива в сучасних умовах, коли організація прагне будувати роботу на принципі довіри до людей, що веде до сутгєвого скорочення контрольних функцій, які виконуються безпосередньо менеджерами. За таких умов контроль стає менш жорстким і більш економічним.

Контроль виступає одним з головних інструментів розвитку організації. В менеджменті без кошролю неможливий управлінський процес. Контроль - це обов'язкова функція менеджменіу, є заключ-ною стадією управлінського процесу і відіграє роль зв'язуючої ланки між керуючою і керованою системами.

Існують декілька причин які обумовлюють необхідність управ-лінського кошролю:

по-перше - необхідність спостерігати за тим, чим працюючі зайняті, що і як вони роблять. Сукупний ефект навіть дрібних поми-лок може суттєво вплинути на зниження потенціалу діяльності орга-нізації;

по-друге - постійні зміни в оточуючому середовищі 3 якими організація та їх менеджери стикаються, вимагає відповідного реагу-вання. Зміни вимагають керування не тільки намічених планів, а на-віть цілей організації. Добре організований кошроль допомагає ме-неджерам своєчасно пристосовуватися до змін;

по-третє - це постійно зростаюча складність роботи організа-цій, які займаються бізнесом, внаслідок росту їх розмірів і масштабів виробництва. Зі зростанням виробництва менеджери, які відповідаль-ні за виконання всіх задач організації, не можуть персонально споРозділ 13. Контроль у системі менеджменту

стерігати за кожним видом діяльності, а також змінами умов на ринку і особисто вирішувати виникаючи проблеми. Тому їм необхідна фор-мальна система контролю.

Діяльність організації вимагає щоб контроль і планування були щільно зв'язані між собою та були безперервними. Сутність контро-лю полягає в трьох основних елементах [1, с.115-117; 10, с.353]:

встановлення контрольованих стандартів діяльності;

аналіз результатів діяльності за допомогою контролю;

корегування технологічних, господарських та інших процесів у відповідності до обґрунтованих висновків і прийнятих рішень.

Менеджери починають здійснювати функцію контролю з того моменту, коли вони визначили ціль і створили організацію. Без конт-ролю починається хаос і об’єднати діяльність працюючих стає немо-жливо. Зміна законів, технологій, умов конкуренції та інших зовніш-ніх факторів можуть перетворити реальні плани в недосяжні. Для своєчасного реагування на подібні зміни в організаціях повинен бути налагоджений ефективний контроль.

Контроль - це процес забезпечення організацією своїх цілей. Цілі контролю будуть досягнуті тільки у тому випадку, якщо вони здійснюватимуться у відповідності з визначеними принципами.

Принципи контролю - це основні елементи науково - обґрун-тованої системи контролю [11, с.193-194]. Контроль повинен відпові-дати таким вимогам:

всеохоплюючим, тобто утримувати в полі зору основні сфери діяльності організації - зовнішню сшуацію і внутрішні процеси. Але це не означає, що контроль повинен бути тотальним, фіксувати всі події в організації. Необхідно домагатися науково - обґрунтованого підходу, який би дозволяв мати достатньо повну і об'єктивну інфор-мацію. До його здійснення необхідно залучати весь персонал органі-зації та максимально розширювати повноваження працюючих;

постійним і оперативним, тобто повинен здійснюватися пос-тійно з певними інтервалами часу і обов'язково своєчасно або з де-яким випередженням, в цілях усунення виявлених недоліків;

об’єктивним і безперервним, означає щоб висновки контро-лерів були аргументованими, будувалися на достовірних фактах, встановлених за допомогою доказів і свідчень, а сам процес контролю здійснювався постійно;

Розділ 13. Контроль у системі менеджменту

масовим і гласним, що передбачає всеосяжність контролю, поширення його на всі види діяльності, структурні підрозділи і усіх працюючих в організації;

дієвим і плановим, означає, що за результатами контрольних перевірок повинні вживатись заходи, спрямовані на ліквідацію вияв-лених недоліків. Плановість необхідна для уникнення як зайвого кон-тролю так і безконтрольності за деякими видами діяльності або пра-цівниками;

мати кінцеві результати, тобто контроль розглядається як за-сіб досягнення цілей;

гнучким, тобто контроль повинен бути тісно зв'язаний з пла-нуванням, системою управління, зі змінами в структурі організації, інакше він буде запізнюватися і стане недієздатним;

орієнтованим на людину, передбачає не тільки об'єктивність контролю, але його доброзичливість, виключення будь якого стежен-ня за людиною, що істотно може погіршити морально-психологічний клімат в колективі;

економічним, означає, що користь від контролю повинна пе-ревищувати витрати на його проведення. 3 цієї причини необхідно скоротити до мінімуму всі пов'язані з контролем витрати на технічні засоби, збір, переробку і зберігання інформації.

Головна ціль контролю - не виправлення помилок, а запобі-гання їх, що для організації буде значно дешевше. Без надійної сис-теми контролю ні одна організація не може успішно функціонувати. Основними задачами контролю є наступні:

визначити у зовнішньому і внутрішньому середовищах органі-зації фактори, які можуть здійснювати істотний вплив на її функціо-нування і розвиток, своєчасно на них відреагувати;

розкрити неминучі в діяльності організації порушення та по-милки і оперативно прийняти заходи по їх усуненню;

оцінка роботи організації та її персоналу за визначений період, ефективності і надійності системи управління нею.

У підсумку, контроль дозволяє запобігти негативних результа-тів діяльності і створює необхідні передумови для стимулювання пе-рсоналу.

Основними функціями контролю є:

діагностична - ведуча функція, яка передбачає обов'язкову необхідність вивчення стану справ в організації, тобто поставити діа-гноз;

Розділ 13. Контроль у системі менеджменту

зворотнього зв’язку - інформація, яка надходить керівнику про хід вирішення задач, дає можливість впливати на процес;

орієнтуюча - проявляється в тому, що всі питання, які постій-но контролює начальник, набуває особливого значення в свідомості виконавців, направляє їх зусилля в першу чергу на об'єкт підвищеної уваги керівника;

стимулююча - близька до орієнтуючої, але вона направлена не на конкретні роботи, а на виконання і залучення до процесу праці не-використаних резервів, і в першу чергу людських;

корегуюча - зв'язана з уточненнями, які вносять в рішення на основі матеріалів проведеного контролю;

педагогічна - контроль, при умілій його побудові, сприяє про-дуктивній і сумлінній праці.

Покладання в організації на ту чи іншу особу функцій контро-лю вимагає не тільки його формального контролю в службовій ієрар-хії, але й особистих якостей, схильності, відношення до нього колег і підлеглих.

Основними об'єктами контролю в організації є важливі харак-теристики виробничого стану; проміжні й кінцеві результати вико-нання планових завдань; показники витрат ресурсів; економічної ефективності.

Найбільш об'єктивним та ефективним контроль буде тоді, коли впроваджена система нормативів (стандартів) виконуваних робіт і кі-нцевих результатів (цілей). Найчастіше нормативи і стандарти розро-бляють за такими групами: цінові, дохідні, програмні (техніко-економічні), фізичні (для виробів і технологічних процесів), поведін-кові тощо. Часто нормативами (стандартами) є відповідні стратегічні цілі та планові параметри стратегій. У цих випадках установлюються певні інтервальні значення для нормативів.