Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1.2. Цілі, задачі та види менеджменту : Менеджмент. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

1.2. Цілі, задачі та види менеджменту


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 

магниевый скраб beletage

п

Розділ 1. Основні понятгя, сутність та види менеджменту

Головним в менеджменті є визначення цілей діяльності органі-зації на найближчу та віддалену перспективу. Управління шляхом постановки цілей здійснюється з урахуванням оцінки можливостей конкретної організації та забезпеченості її ресурсами. Розрізняють ці-лі загальні та специфічні. Загальні цілі відображують концепцією ро-звитку організації в цілому, а специфічні розробляються в рамках за-гальних цілей по основним видам діяльності. Раціональне викорис-тання матеріальних і трудових ресурсів передбачає досягнення цілей при мінімумі витрат і максимумі ефективності за рахунок кваліфіко-ваних управлінських рішень, коли команда спеціалістів цілеспрямо-вано діє в напрямку досягнення загальних цілей на основі відповідної мотивації.

Ціль менеджменту полягає у забезпеченні прибуткової діяль-ності підприємства шляхом раціональної організації технологічного процесу, включаючи управління виробництвом і розвитком техніко-технологічної бази, а також ефективним використанням кадрів при одночасному підвищенні їх кваліфікації і творчої активності [4,с.21, 11,с.14].

Прибуток створює стабільні гарантії організації, оскільки тіль-ки його накопичення у вигляді різних фондів дозволяє обмежувати та переборювати різні ризики, пов'язані з виробницгвом і реалізацією продукції. Сшуація на різних ринках постійно змінюється, відбува-ються зміни в положенні конкурентів, умовах і формах фінансування, кон'юнктурі в галузі, регіоні або країни в цілому, в умовах торгівлі на світових ринках. Звідси постійний ризик, особливо у сільськогоспо-дарському виробницгві, яке пов'язано з ґрунтово-кліматичними умо-вами. Ціль менеджменту - переборювання ризиків або ризикових ситуацій не тільки в сучасному, але і в майбутньому, для чого необ-хідно мати резервні кошти, але і широку самостійність для швидкого реагування і адаптації до можливих змін.

Ціль підприємства - це конкретний стан окремих характерис-тик, досягнення яких є бажаним і на що направлена його діяльність, a також процес управління.

Цілі за ступенем важливості розділяють на стратегічні і такти-чні. Стратегічні цілі орієшуються на вирішення перспективних масштабних проблем, які якісно змінюють житгя та обличчя підпри-ємства (вихід на міжнародні ринки, повне оновлення виробничої ба-зи, зміна товарної продукції тощо). Тактичні цілі - це проміжні по

Розділ 1. Основні понятгя, сутність та види менеджменту

відношенню до стратегічних, відображають окремі етапи їх досяг-нення (наприклад проведення капітального ремонту).

Цілі розділяють по часу довгострокові (більше 5 років) серед-ньострокові (1-5 років) і короткострокові (до 1 року). Для коротко-строкових цілей характерний високий рівень деталізації і конкретиза-ції дій.

По змісту цілі підрозділяють на технологічні, економічні, ви-робничі, адміністративні, маркетингові, науково-технічні, соціальні.

Технологічні цілі можуть включати впровадження інновацій-них технологій, удосконалення систем землеробства і тваринництва, комп’ютеризацію, будівницгво нових виробничих приміщень за про-гресивними технологіями тощо.

Економічні цілі включають укріплення фінансової стійкості підприємств, ріст прибутковості, ринкову вартість акціонерного капі-талу.

Виробничі цілі передбачають виробницгво різних видів про-дукції та послуг, підвищення їх якості, збільшення ефективності ви-робницгва, зниження собівартості продукції.

Адміністративні цілі ставлять на меті досягнення високої ке-рованості підприємством, надійної взаємодії між співробітниками, високої дисципліни, злагодженості в роботі.

Маркетингові цілі пов’язані із захопленням тих чи інших ри-нків збуту, залученням нових покупців, клієнтів, досягненням лідерс-тва в цінах або витратах виробницгва та інші.

Науково-технічні цілі передбачають створення нових товарів і продукції, впровадження у виробницгво нових інноваційних техно-логій, які забезпечують виробницгво продукції світових стандартів.

Соціальні цілі орієнтовані на створення сприятливих умов праці, житгя і відпочинку працівників, підвищення їх освітнього і кваліфікаційного рівня (ліквідація важкої та ручної праці, відносини соціального партнерства, якісне медичне обслуговування тощо).

По рівню, до якого вони відносяться, цілі діляться на загальні і специфічні. Загальні цілі відображають концепції розвитку підпри-ємства в цілому і по найважливішим комплексним напрямкам діяль-ності (генеральна ціль і чотири-шість загальноорганізаційних цілей, які розкривають і конкретизують її зміст).

Специфічні цілі розробляються в кожному підрозділі і визна-чають основні напрямки їх діяльності по реалізації загальних цілей.

Розділ 1. Основні понятгя, сутність та види менеджменту

Звичайно вони охоплюють середньо і короткостроковий періоди І обов'язково виражаються в кількісних показниках.

Постійні зміни у зовнішньому і внутрішньому середовищі при-зводять до коригування і перегляду цілей. Цілі підприємства істотно змінюються на різних стадіях його житгєвого циклу.

Задача менеджменту - організація виробництва товарів і пос-луг з урахуванням попшу споживачів на основі існуючих матеріаль-них, фінансових і людських ресурсів, забезпечення рентабельності підприємства, його стабільного положення на ринку.

До основних задач менеджменту відносяться [11,с.15]:

забезпечення механізації та автоматизації виробництва і підбір висококваліфікованих працівників;

стимулювання співпрацівників шляхом створення кращих умов праці і встановлення високої заробітної плати;

постійний пошук і освоєння нових ринків;

визначення конкретних цілей розвитку організації;

виявлення приоритетних цілей і послідовність їх досягнення;

розробка системи заходів для вирішення існуючих проблем;

визначення необхідних ресурсів і джерел їх забезпечення;

розробка стратегії розвитку організації - господарських задач і шляхів їх вирішення;

контроль за виконанням поставлених задач.

Задачі управління ускладнюються зі збільшенням масштабів виробництва, що вимагає значно зростаючих об'ємів матеріальних, фінансових, трудових та інших ресурсів.

Основне завдання менеджменту направити працівників до спільних дій постановкою єдиних задач і правильною структурою ор-ганізації, вихованням необхідних трудових навичок і цінностей, за-безпеченням професійного розвитку кожного працюючого для най-більш імовірного досягнення цілі організації.

Для досягнення цієї мети використовуються різні засоби: до-тримання повноважень і влади; уміння ефективно управляти; удоско-налення управлінського механізму і структури; впровадження різних технологій управління; субординації в управлінській діяльності.

В залежності від сфери діяльності виділяють різні види мене-джменту [7.C.20-21]:

Загальний менеджмент - здійснюють усі керівники, що від-повідають за постановку задач і формування політики, за питання

Розділ 1. Основні понятгя, сутність та види менеджменту

пов'язані з плануванням, організацією, контролем і управлінням під-приємством.

Операційний менеджмент забезпечує управлінську діяльність менеджерів нижчого ступеня управління (бригадири, майстри), що по-лягає у безпосередньому керівнищві роботою працівників, виконанні оперативних планів, графіків випуску продукції і наданні послуг.

Фінансовий менеджмент включає управлінську діяльність пов'язану з визначенням потреб у фінансових ресурсах, виявленні всіх альтернативних джерел фінансування та їх оцінку; практичне одержання фінансових ресурсів та ефективне їх використання.

Стратегічний менеджмент включає управлінську діяльність персоналу менеджерів, що пов'язана із формуванням місії, цілей і довгострокових стратегій підприємства, розвиток іміджу, який пови-нен відповідати зовнішньому середовищу і внутрішнім можливостям організації, впровадженням стратегічного вибору за допомогою бюджетування, підбору задач, людей, структур, технології, системи стимулювання та ін.

Систематизація основних видів менеджмешу:

за організаційно-правовими формами господарювання (держа-вний, підприємницький, громадських організацій);

за рівнями управління (загальнодержавний, галузевий, регіона-льний, місцевого самоврядування, міждержавних організацій);

за цільовим призначенням (стратегічний, тактичний, операцій-ний);

за належністю до організації (внутрішньогосподарський, зов-нішньогосподарський);

за функціональним призначенням (маркетинговий, виробни-чий, фінансовий, соціальний, інформаційний, персоналу, обліку та контролю);

Підприємницький менеджмент за видами підрозділяється:

за організаційно-правовими формами господарювання;

за видами галузевого спрямування;

за рівнями управління в організаціях та об'єднаннях.

Незважаючи на різні види менеджменіу, спільним для усіх цих видів є та обставина, що всім без винятку менеджерам необхідно мати справу з однаковими ресурсами: кадровими, фінансовими, матеріальними, земельними.

Розділ 1. Основні понятгя, сутність та види менеджменту