Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
12.4. Методи мотивації : Менеджмент. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

12.4. Методи мотивації


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 

магниевый скраб beletage

Методи мотивації працюючих - це частина організаційної ку-льтури. Основне призначення методів - забезпечення максимального залучення працюючих, володіючих знаннями, до вирішення загаль-них задач організації. В теорії виділяють наступні головні методи мо-тивації[11,с.226-227]:

Примушення - засновано на почутгі страху підпасти покаран-ню, наприклад у вигляді звільнення, переводу на нижче оплачувану роботу, штраф та ін.

Розділ 12. Мотиваціяу менеджменті

Винагородження - засновано на системі економічного (заробі-тна плата, премії, участь у прибутках тощо) та неекономічного (наго-рода, подяка тощо) стимулювання високопродуктивної праці.

Солідарність - розвиток у працівників власних цінностей і ці-лей, які близькі до цінностей і цілей організації, що досягається шля-хом переконання, виховання, навчання і створення сприятливого ор-ганізаційного клімату в організації.

Солідарності як методу мотивації надається велике значення там, де особливо цінять роль групової і командної роботи та прикла-дають зусилля для створення сприятливого клімату, який об'єднує працюючих в єдиний цілісний колектив.

Застосування кожного методу мотивації або їх сполучення за-лежить від конкретних умов, в яких працює організація. В адмініст-ративних установах, заснованих на наказах і розпорядженнях, конк-ретне застосування методів примушення відносно дисципліни, по-рядку роботи, додержання норм, стандартів та інших вимог необхід-но. Використання мотивів примушення в творчих колективах може принести велику шкоду, яка викликає загасання енергії пошуку, стра-ху здобуття негативного результату.

Використання винагородження засновано на положеннях теорії потреб в тому, що цілі, прагнення, цінності й поведінка виступають як мотиви. Винагорода викликає віру людини в себе, дає надію на ус-піх у виконанні завдань, посилює бажання працювати з підвищеною віддачею. Позитивні заходи діють ефективніше, ніж негативні.

В системі мотивації необхідно знайти вірне співвідношення між винагородою і покаранням. Негативна реакція керівницгва ско-вує активність працівника, викликає негативні емоції, створює стре-сові сшуації, знижує в собі ступінь задоволеності. В той же час пози-тивна оцінка проведеної роботи підвищує самооцінку, мотивує тру-дову активність, посилює творчу ініціативу.

Ефективність економічних методів різко зростає при їх сполу-ченні з іншими, насамперед з моральними методами мотивування. До моральних методів стимулювання відносимо визнання, яке може бути особистим або публічним. Суть особистого визначення складасться в тому, що кращих працівників постійно згадують в спеціальних допо-відях вищому керівницгву організації, їх персонально поздоровляє адміністрація з приводу ювілеїв і сімейних свят, залучають до розро-бки стратегічних планів розвитку організації. Але в Україні така практика не здобула широкого розповсюдження. Публічне визнання

Розділ 12. Мотиваціяу менеджменті

складається у розповсюдженні інформації про досягнення працівни-ків на спеціальних стендах (Дошка пошани), нагородження людей почесними знаками, грамотами, внесення їх досягнень до спеціальних існиг.

Специфічними моральними методами мотивації є похвала і критика. Похвала повинна іти слідом за кожною гідною дією вико-навця і навіть за самим незначним позитивним результатом, здобутим ним, але обов’язково конкретним, який сприяє досягненню цілей ор-ганізації. До цього морального методу пред’являють такі вимоги, як дозованість, послідовність, регулярність. Відсутність похвали, особ-ливо за добру роботу, несправедлива або нещира похвала де- моти-вують працівника, тому для підвищення її дієвості бажано викорис-товувати об’єктивні критерії. Критика є негативною оцінкою резуль-татів роботи окремих працівників або трудових колективів, результа-тів їх роботи. Критика повинна бути: конструктивною; стимулювати дії людини, які направлені на усунення недоліків, доброзичливою без обвинувачення; поважною по відношенню до підлеглого; зауваження необхідно висловлювати в непрямій формі, а доводи повинні бути ар-гументованими. He можна категорично вимагати визнання помилок людини, яку критикують; бажано підкреслювати можливість усунен-ня недоліків і продемонструвати готовність надати допомогу.

На жаль, в країні спостерігається падіння престижності праці, особливо у суспільному виробництві. Це стало наслідком того, що значна частина населення, не маючи реальної можливості придбання різних благ за рахунок чесної і сумлінної праці, надає перевагу змен-шенню рівня власних домагань, зменшуючи потреби. В результаті спостерігаємо трудову пасивність, а відповідно споживчу пасивність.

Формою прояву трудової пасивності стало зниження у бага-тьох інтересу до підвищення кваліфікації і професійної майстерності. Навчання і творчість втрачають свої позиції. У частини працівників підвищилася незадоволеність працею навіть при зростанні заробітної плати, оскільки посилилось відчутгя несправедливого її розподілу.

Таким чином, стан трудової мотивації сьогодні характеризу-ється такими ознаками:

загальною трудовою пасивністю;

низькою значимістю громадських мотивів праці, службового, професійного і кваліфікаційного росту;

визначення соціального стаіусу особистості, як правило, по нетрудовим критеріям;

Розділ 12. Мотиваціяу менеджменті

бажання мати стабільну, престижну, високооплачувану роботу, яка забезпечує необхідний рівень потреб;

високим рівнем безробітгя, особливо серед молоді, яка не може знайти роботу за своїми здібностями;

надмірним захопленням грошовим стимулюванням, недоотри-манням певних психологічних та етичних норм, при нагородженні;

відсутність чітко сформульованих критеріїв і умови нагоро-дженя державними відзнаками, значне скорочення кількості рядових працівників серед нагороджених;

зростаючий протекціонізм при висуванні на роботу і підви-щенні в посаді, в результаті чого до управління залучаються неквалі-фіковані кадри.

У менеджменті повинні використовуватися усі ефективні фор-ми зовнішнього впливу на працюючого, щоб він скоріше мотивувався до високоефективної праці.

Навчальний тренінг Основні поняття

Мотивація. Мотив. Стимулювання. Інтереси. Потреби. Заряджувальний і розряджу-вальний мотиваційний клімат. Ранні теорії мотивації. Сучасні теорії мотивації. Методи мотивації.