Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
11.4. Принципи делегування повноважень : Менеджмент. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

11.4. Принципи делегування повноважень


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 

магниевый скраб beletage

Делегування є засобом, за допомогою якого, керівник розподі-ляє серед співробітників ряд задач, які повинні бути виконані для до-сягнення цілей всієї організації. Якщо якась із задач не делегована іншій людині, керівник вимушений виконувати її сам. Це в багатьох випадках просто неможливо зробити так як час і здібності керівника обмежені. М. Фоллет, одна із класиків менеджменту відзначала, що сутність управління заключасться в умінні виконання роботи підлег-лими. Для здійснення якісного виконання делегування, необхідно до-держуватися окремих принципів. Делегування повноважень базусться на засадах: єдиноначальності; обмеження норм керівницгва; закріп-леної відповідальності; відповідності прав обов’язкам; звітності по

Розділ 11. Організація як загальна функція менеджмент

відхиленням; передачі відповідальності за роботу на найнижчий рі-вень[15,с.321-324].

Принцип єдиноначальності полягає в тому, що працівник має отримувати повноваження лише від одного керівника і відповідати лише перед ним. Працівник, виконуючи доручену роботу, не має пра-ва звертатися до керівника вищого рангу, без дозволу свого безпосе-реднього начальника. В свою чергу керівник вищого рівня не може віддавати свої розпорядження працівнику, без його безпосереднього начальника.

Принцип обмеження норми керування означає якою кількіс-тю працівників може безпосередньо управляти керівник. Науковими дослідженнями встановлено, що найкращою нормою є 7-10 підлег-лих, хоча на вищих щаблях управління їх кількість коливається від 4 до 8, а на найнижчих рівнях від 8 до 15. У визнанні кількості осіб, які безпосередньо і ефективно контролюються керівником значну роль відіграє рівень управління, характер розв'язання завдань, кваліфікація підлеглих і здібності керівника. Якщо не дотримуватися норм управ-ління на досить низькому рівні, то керівництво не буде спроможне виконувати обов'язки по координації і контролю, підвищувати моти-вацію підлеглих.

Оптимальна кількість працівників, які безпосередньо підпо-рядковані одному керівнику визначасться: організаторськими здібно-стями керівника; кваліфікацією працюючих; типом роботи; територі-альним розміщенням; мотивацією працівників; важливістю роботи.

Принцип відповідності прав обов'язкам означає, що обсяг делегованих повноважень повинен відповідати обов'язкам. Дача за-вдання своєму підлеглому передбачає надання йому окремих повно-важень, які б відповідали виданому завданню по використанню необ-хідних ресурсів. Керівники не надають достатніх прав своїм підлег-лим з таких причин: недовіри в спроможності підлеглих, а роботу прийдеться виконувати самому; небажанням керівників відмовлятися від своїх прав; політичними моментами.

Принцип закріпленої відповідальності при делегуванні означає, що звільнити від відповідальності керівника може лише його начальник. Делегування - це процес розподілу відповідальності за пі-длеглими. Але делегування відповідальності підлеглому не знімає ві-дповідальності з керівника.

Принцип передачі відповідальності за роботу на більш низь-кий рівень управління свідчить про спроможність забезпечення його

Розділ 11. Організація як загальна функція менеджмент

успішного виконання. Але цей принцип часто порушується з причин: природного небажання повернутися до звичайної роботи або викону-вати більш значну роботу.

Принцип звітності за відхиленнями зобов'язує інформувати керівників про всі фактичні або очікувані зміни в досягненні постав-лених цілей і завдань. Це означає, що підлеглий повинен інформувати свого керівника про всі відхилення від наміченого завдання.