Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
11.3. Принципи побудови структури управління : Менеджмент. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

11.3. Принципи побудови структури управління


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 

магниевый скраб beletage

Структура управління характеризусться багатьма якостями, які важко формалізуються (повноваження працівників, їх відповідаль-ність, відносини між ними тощо). 3 цієї причини при побудові струк-тури управління необхідно додержуватися відповідних принципів. Чим складніший об’єкт управління, тим більш значну роль у форму-ванні його структури відіграють принципи управління, яким вона по-винна відповідати.

Розглянемо основні принципи побудови структури управління [11, с.155-157].

Демократичний принцип управління передбачає правильне співвідношення централізації і децентралізації прийнятгя рішень, які сприяють розподілу стратегічних і поточних задач. У відповідності з цим принципом структуру управління необхідно удосконалювати до

Розділ 11. Організація як загальна функція менеджмент

такої стадії, при якій забезпечуватиметься принцип єдиноначальності та персональна відповідальність за ведення справ.

Принцип системного підходу вимагає формування сукупності управлінських рішень, які реалізують всі цілі функціонування підп-риємства.

Принцип управляємості передбачає фіксоване співвідношен-ня кількості керівників і підлеглих. При формуванні апарату управ-ління необхідно прагнути до оптимальності цього співвідношення. Важливо розподілити управлінські рішення за рівнями, які повинні передбачати раціональну ступінь завантаження керівника, який приймає рішення. Якщо завантаження керівника перевищує допусти-мі норми, то різко знижується дієвість і оперативність управління.

Принцип відповідності суб’єкта і об’єкта управління перед-бачає що структура управління повинна будуватися, виходячи із осо-бливостей об’єкта управління. Склад підрозділів, характер взає-мозв’язків між ними визначасться специфікою функціонування як окремих структурних ланок, так і системи в цілому.

Принцип адаптації полягає в тому, що до побудови структури управління висуваються вимоги гнучкості, адаптивності, здатності швидко реагувати на зміни зовнішнього і внутрішнього середовища. Важливе значення набуває удосконалення інформаційного забезпе-чення управлінської діяльності.

Принцип спеціалізації передбачає забезпечення технологіч-ного поділу праці при формуванні структурних підрозділів.

Принцип централізації означає, що при проектуванні струк-тури управління необхідно об’єднувати управлінські роботи з повто-рюючим характером операцій, однорідністю прийомів і методів ви-конання. Принцип цешралізації вимагає скорочення рівнів управлін-ня.

Принцип професійної регламентації передбачає групування функціональних ланок на кожному організаційному рівні таким чи-ном, щоб кожна ланка працювала на досягнення конкретних цілей і несла повну відповідальність за якість виконання своїх функцій. Ви-рішальне значення набуває розподіл робіт між спеціалістами, які по-винні приймати рішення на основі своєї компетенції. У зв’язку з цим, проектувати структуру управління необхідно не абстрактно, а з ура-хуванням ділових якостей керівників і спеціалістів різних рівнів.

Принцип правової регламентації передбачає проектування структури управління таким чином, щоб забезпечити додержання всіх

Розділ 11. Організація як загальна функція менеджмент

рішень і постанов вищестоячих органів в частині розподілу обов’язків і персональної відповідальності. Правовий аспект при фо-рмуванні підрозділів управління відображує умови і порядок функці-онування даного підрозділу, а також ступінь його значущості і самос-тійності.

Принцип економічності полягає в тому, що необхідний ефект повинен досягатися при мінімальних витратах на управлінський ana-pax, економному витрачанні трудових, матеріальних і фінансових ре-сурсів виробницгва.

Принцип побудови структури управління деталізусться прави-лами її створення:

структура повинна бути простою;

схема структури управління повинна бути оглядовою;

кожний працівник повинен мати посадову інструкцію;

інформаційні канали повинні забезпечувати передачу інформа-ції, як у прямому, так і у зворотньому напрямку;

координацію всієї діяльності організації здійснює вище керів-ницгво;

стратегічні рішення приймає вище керівницгво організації, враховуючи свої можливості;

необхідність уникнення дублювання і подвійної підпорядкова-ності;

обов’язки лінійного і функціонального керівницгва повинні бутирозмежовані.