Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
11.2. Лінійні та штабні повноваження : Менеджмент. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

11.2. Лінійні та штабні повноваження


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 

магниевый скраб beletage

У рамках структури управління відбувасться управлінський процес, тобто рух інформації та прийняття управлінських рішень. Між учасниками цього процесу розподілені завдання та функції управління, а отже, і права та відповідальність за їх виконання. 3 цієї позиції структуру управління можна розглядати як форму розподілу і кооперації управлінської діяльності, в рамках якої відбувається про-цес управління, спрямований на досягнення постановлених цілей. В основу організаційних структур управління покладено два принципи: лінійний і функціональний, які передбачають лінійні та штабні пов-новаження управлінського апарату [15, с.313-320]. Важливою про-блемою існування організацій є кількість підлеглих, якими може про-дуктивно керувати менеджер.

Норма управління - це кількість працівників, які перебувають у безпосередньому підпорядкуванні менеджера. Висока норма управ-ління веде до зменшення кількості менеджерів. Ідеальної норми управління не існує. Але в кожному випадку можна знайти оптима-льне рішення. На рис.11.1 [10, с.270] наведена залежність ефективно-сті управління від норми управління, яка показує, що мала і надмірно

Розділ 11. Організація як загальна функція менеджмент

велика кількість підлеглих однаково призводять до низької ефектив-ності управління.

 

Ефекгивність управління     !                                 

            / Мала             Велика \

                        Оптн   мум     Кшькість шдлеглих

Рис.11.1. Залежність ефективності управління від норми управління.

Залежно від норми управління розрізняють два типи організа-ції: з вертикальною і горизонтальною структурою управління.

Вертикальна структура - це тип організації якій характерні відносно низька норма управління і відносно велика кількість рівнів ієрархії.

ЖЖ TV TV TV 7V Ж Ж

Рис.11.2. Вертикальна організаційна структура

Розділ 11. Організація як загальна функція менеджмент

Горизонтальні структури - це тип організації, якій прита-манні відносно висока норма управління і відносно невелика кіль-кість рівнів ієрархії (рис. 11.3)

Рис. 11.3. Горизонтальна організаційна структура

Перевагами вертикальної організаційної структури є : високо-кваліфіковане ретельне керівницгво, чіткий кошроль і швидкі кому-нікації між підлеглими. Недоліки цієї структури: тенденція залучення керівників до виконання функцій підлеглих; велика кількість рівнів управління; високі витрати на утримання спеціалістів; надмірна відс-тань між нижчим і вищим рівнями управління.

Перевагами горизонтальної організаційної структури є: керів-ницгво засноване на делегуванні повноважень; політика організації зрозуміла всім працівникам; ретельний відбір підлеглих. Недоліки ці-єї структури: перевантаження роботою керівників; загроза погіршен-ня кошролю зі сторони керівницгва; необхідність мати в організації кваліфікованих менеджерів.

При обранні організаційної структури необхідно враховувати кількість зв'язків, які виникають в організації між працівниками і ке-рівниками, обов'язки підлеглих, рівень їх відповідальності і повнова-жень.

Відповідальність - обов'язок працівників звітувати за резуль-тати своєї діяльності перед вищестоячим керівницгвом.

Лінійні повноваження передаються безпосередньо від началь-ника до підлеглого і далі до інших підлеглих. Узаконену владу керів-никові для спрямування своїх безпосередніх підлеглих на досягнення поставлених цілей дають саме лінійні повноваження. Керівник, маю-чи лінійні повноваження, може приймати певні рішення без згоди з

Розділ 11. Організація як загальна функція менеджмент

іншими керівниками в тих межах, які встановлені організацією, зако-ном, звичками.

Делегування лінійних повноважень створює ієрархію рівнів управління організації. Військові, урядові, ділові та релігійні органі-зації засновані на ієрархічній системі взаємовідносин начальників та підлеглих. Однак є випадки, коли лінійні повноваження не забезпе-чують потреби організації, що пов’язано зі змінами у навколишньому середовищі, ускладненням технології, необхідністю використання кваліфікованих кадрів різних спеціальностей (з планування, бухгал-терського обліку, обчислювальної техніки, технологів, інженерів, програмістів). Ці фахівці утворюють адміністративні, штабні апарати управління в організації.

Адміністративний апарат виконує безліч функцій у сучасній організації, які важко навіть перелічити. Класифікують адміністрати-вний апарат на три основних типи: консультативний, обслуговуючий та особистий.

Консультативний апарат формусться в організації, коли лі-нійному керівництву необхідно вирішити проблему, яка вимагає спе-ціальної кваліфікації. Такий апарат найчастіше використовується в правових питаннях при впровадженні нової техніки або технології, у навчанні, у роботі по підбору кадрів.

Обслуговуючий апарат складається з підрозділів, які готують керівницгву інформацію, необхідну для прийнятгя обґрунтованих управлінських рішень. До обслуговуючого апарату належать відділи маркетишу, планування, фінансування, матеріально-технічного за-безпечення, служби зв’язку із громадськістю.

Особистий апарат є різновидом обслуговуючого апарату, обов’язками якого є виконання доручень керівника. Члени апараіу не мають повноважень, а діють за вказівками керівника. Особистий ana-par не маючи формальних повноважень, має велику владу, яка може значно зростати, якщо керівник постійно прислуховується до його порад.

Повноваження адміністративного апараіу спочатку мали кон-сультаційний характер для лінійного керівницгва. Але з часом, ліній-ні керівники почали зневажати ці рекомендації, що приводило до конфліктних сшуацій. У зв’язку з цим в організаціях почали розши-рювати повноваження адміністративного апарату перед тим, як діяти, або надавати керівництву свої пропозиції.

Розділ 11. Організація як загальна функція менеджмент

Обсяг повноважень апарату вище керівницгво може розшири-ти, даючи йому право відхиляти рішення лінійного керівницгва. Такі повноваження називають "паралельними повноваженнями" і вони необхідні для встановлення системи контролю, врівноваження влади та запобігання грубих помилок. Такі повноваження найширше вико-ристовуються в урядових організаціях.

Маючи функціональні повноваження, апарат може, як запро-понувати так і заборонити дії у сфері своєї компетентності. Функціо-нальні повноваження широко використовуються при бухгалтерсько-му обліку, здійсненні трудових взаємовідносин, тобто в тих сферах де необхідна однорідність. У великих організаціях адміністративний апарат має підрозділ з декількома рівнями управління. Тому мене-джери апарату мають лінійні повноваження відносно своїх підлеглих, незалежно від того, який характер їх повноважень в організації.

Функції управління взаємозв'язані, а неефективне делегування повноважень значно впливає на якість виконання кожної функції. Тому необхідно чітко визначити, яка діяльність належить до лінійної, а яка - до штабної. До лінійної діяльності традиційно відносяться ви-робнича, фінансова і збутова функції організації, які безпосередньо пов'язані з фінансуванням, виробництвом і реалізацією продукції.

Апаратно-штабні види діяльності залежать від місії, цілей і стратегій організації. Структура організації, в свою чергу, залежить від стратегії і цілей організації.