Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Розділ 1. Основні поняття, сутність та види менеджменту 1.1. Сутність менеджменту : Менеджмент. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

Розділ 1. Основні поняття, сутність та види менеджменту 1.1. Сутність менеджменту


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 

магниевый скраб beletage

3 переходом економіки України до ринкових відносин словос-получення «управління організацією» стало широко вживатися як «менеджмент організації». Сьогодні вони часто використовуються як ідентичні, що підтверджуються у наукових працях зарубіжних і віт-чизняних авторів.

Менеджмент - це самостійний вид професійної діяльності, на-правлений на досягнення визначених цілей шляхом раціонального використання матеріальних, фінансових і трудових ресурсів з обов'язковим застосуванням економічних методів управління. [4,с.10]

Менеджмент - це управління в ринкових умовах, яке передба-чає:

орієнтацію підприємства (організації, фірми) на попит та вимо-ги ринку, запити конкретних споживачів і організацію виробницгва тих видів продукції, які користуються попитом;

прагнення до підвищення ефективності виробницгва і досяг-ненню оптимальних результатів з меншими витратами;

господарська самостійність, яка забезпечує свободу прийнятгя рішень тим особам, які несуть відповідальність за кінцеві результати діяльності організації та їх підрозділів;

постійне коригування цілей і задач в залежності від стану і ви-мог ринку;

виявлення кінцевого результаіу діяльності організації визнача-ється на ринку в процесі обміну;

використання сучасної інформаційної бази і обчислювальної техніки для багатоваріантних розрахунків при прийнятгі оптималь-нихрішень.

Але термін «менеджмент» не є в повній мірі є аналогом термі-ну «управління». Термін «управління» значно ширпіий і застосову-ється до різних видів людської діяльності (наприклад, управління автомобілем), сфер діяльності (управління живою і неживою приро-дою, управління державою), органів управління (підрозділів управ-ління в різних формах власності, підприємствах та їх об'єднаннях).

Розділ 1. Основні понятгя, сутність та види менеджменту

Термін «менеджмент» застосовується лише до управління со-ціально-економічними процесами на рівні організації (підприємства, фірми), діючої в ринкових умовах.

Менеджмент як самостійний вид професійної діяльності пе-редбачає, що менеджер незалежний від власності організації, в який він працює (може мати акції, а може працювати по контракту). Мене-джмент забезпечує зв'язок та єдність виробничого процесу і об'єднує всіх спеціалістів, які працюють під керівницгвом менеджера [4,с.11].

Зростаючи вимоги до управління організаціями АПК зумовлені збільшенням їх розмірів (великі агрохолдінги, які обробляють велику кількість площ), складністю інноваційно-інтенсивних технологій ви-рощування сільськогосподарських культур, необхідністю підвищення конкурентоспроможності продукції у зв'язку із вступом України до COT. Під господарською діяльністю відносно менеджмешу розумі-ють роботу організацій в різних галузях економіки, якщо вона напра-влена на здобутгя прибутку як кінцевого результаіу в залежності від їх конкретних цілей. Таким чином, «менеджмент» застосовується тільки до тих категорій організацій, які мають на меті досягнення прибутку і діють на ринку як самостійні економічні суб'єкти (вироб-ничі організації, банки, страхові установи, туристичні агентства, тра-нспортні компанії).

Зміст господарської діяльності включає: впровадження ре-зультатів науково-дослідних робіт; забезпечення виробницгва усіма необхідними ресурсами для виконання технологічного процесу; роз-робки нових технологій та їх удосконалення; забезпечення необхід-ного рівня якості продукції; проведення комерційних операцій, това-ропросування та здійснення всіх видів розрахунків, технічне обслуго-вування; матеріально-технічне та фінансове забезпечення; підбір пер-соналу.

Ефективна господарська діяльність організації вимагає удо-сконалення стилю роботи, який ґрушується на постійному пошуку нових можливостей, умінні залучати й використовувати для вирішен-ня поставлених завдань ресурси із різних джерел. Зміни у змісті гос-подарської діяльності організації пов'язані у першу чергу зі змінами в характері власності і появою багаточисельних індивідуальних та ко-лективних власників.

Економічний механізм менеджмешу об’єктивно обумовлений вимогами ринку і залежить від результатів управлінської та господарРозділ 1. Основні понятгя, сутність та види менеджменту

ської діяльності організації. Він складається з трьох частин: внутріш-ньофірмового управління, управління виробницгвом, управління пер-соналом (табл. 1.1 - 1.3) [22,с.19-20].

Таблиця 1.1 Внутрішньофірмове управління

Функція          Принцип        Економічний метод

Маркетинг     Централізація Комерційнийінтерес

Планування   Децентралізація        Внутрішньофірмовий розрахунок

Організація    Сполучення централізації та децентралізації        Ціни та механізм ціноутворення

Контроль       Орієнтація на довгострокові цілі розвитку           

Мотивація      Демократизація управління

Таблиця 1.2 Управління виробництвом

Інноваційний менедж-мент            Реіулювання і забезпе-чення процесу виробни-цтва      Забезпечення збуту            Організаційна структура управління виробництвом

Проведення науково-дослідних і конструк-торських робіт         Планування процесу ви-робництва, розробки асортиментної політики      Розробка збутової політики Функціональна

Науково-технічна па-літра   Гїїдвищення якості та конкурентоспроможності продукції                     Матрична

Виробництво нових видів продукції          Технологічне забезпе-чення            Вибір каналів і методів збуту            Лінійно-функціональна

Організація науково-технічної діяльності  Забезпечення виробництва усіма видами ресурсів.

Гїїдвищення ефективності виробництва   Організація збуту      Програмно-цільове управління

Програмно-цільове навчання

Таблиця 1.3 Управління персоналом

Кадрова політика      Оплата і стимулю-вання праці       Групове управлін-ня, взаємовідно-сини в колективі            Соціальнопсихологічний аспект в управлінні

Принципи підбору і ро-зставлення персоналу     Форми оплати пра-Ці          Залучення пра-цюючих до управ-ління   Мотивація праці і твор-ча ініціатива

Умови найму і звіль-нення  Шляхи підвищення

продуктивності

праці   Робітничі бригади та їх функції       Організаційна культура організації

Навчання і підвищення кваліфікації            Заохочувальні сис-теми оплати праці       Взаємовідносини в колективі        Вплив управління персоналомнадіяльність

організації

Оцінка персоналу і йо-го діяльності                      Взаємовідносиниз профспілками