Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
10.4. Реалізація стратегічних планів організації : Менеджмент. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

10.4. Реалізація стратегічних планів організації


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 

магниевый скраб beletage

Дослідженнями доведено, що при зменшенні світових запасів ресурсів, посиленням конкуренції на ринках та зростанні витрат, на-віть найбільш ефективна організація не зможе довго витримати без якісного стратегічного планування. Для здійснення якісного стратегі-чного планування необхідно враховувати його чинники [15, с. 292-300]:

1.Пошукновихринків.

2.         Збільшення виробництва продукції.

3.         Виробницгво нової продукції.

4.         Впровадження інноваційних технологій.

5.         Підвищення якості продукції.

6.         Удосконалення форм реалізації продукції.

7.         Покращення якості сервісного обслуговування.

8.         Удосконалення методів розповсюдження.

9.         Отримання нових природних ресурсів.

10.       Скорочення строків окупності капіталовкладень та зростання прибутків.

До розробки стратегічних рішень необхідно залучати професі-оналів, повністю використовувати їх науково-виробничий досвід, які

Розділ 10. Планування в організації

спроможні у короткій термін розробити якісну і обґрунтовану страте-гію організації.

Головним завданням стратегії організації є найбільш вигідне її пристосування до навколишнього економічного середовища і від-повідати йому. У зв'язку з цим стратегія підприємства повинна змі-нюватися і пристосовуватися до зовнішніх умов.

Основні планові показники діяльності організації формуються на стадії стратегічного маркетингу на підставі розроблених нормати-вів конкурентоспроможності товарної продукції, враховуючи перспе-ктивні переваги підприємства, а також стратегічні параметри товар-нихринків.

Стратегічне планування визначається складністю і періодами відновлення продукції, віком підприємства і його матеріально-технічної бази. Наприклад, в електронній промисловості стратегія пі-дприємства розроблясться до 3 років, машинобудуванні - на 3-5 ро-ків, будівницгві - 5-7 років, а в сільському господарстві і меблевій промисловості на 5-10 років.

Стратегічне планування в загальному вигляді представляє набір дій і рішень, призначених для того, щоб допомогти організації досягти своїх цілей, як перспективних, так і поточних. Воно не вра-ховує деталі, які розраховані на тривалий термін. Специфіка стратегі-чного планування полягає в наступному:

значну роль відіграють суб’єктивні ціннісні установки мене-джера;

діапазон альтернатив у стратегічному плануванні значно шир-ший, ніж в оперативному чи поточному;

характеризусться невизначеністю (ризики оцінити складніше);

необхідний великий масив інформації про умови навколиш-нього середовища, у той час, як поточне планування в основному ба-зується на внутрішньому аналізі;

має більш тривалий період, ніж оперативне і поточне плану-вання;

охоплює підприємство в цілому і всі його активи;

стратегічні плани структуруються в основному в глобальному масштабі і містять у порівнянні з іншими, менше деталей.

Складним етапом стратегічного планування є виявлення «вузь-ких місць» у реалізації масштабних намірів організації, які стримують досягнення поставленої мети. Це досягається шляхом аналізу сшуації по кожній проблемі або в цілому по загальній проблемі. Для реалізаРозділ 10. Планування в організації

ції цієї мети формується і ранжується система проблем. Завершаль-ним етапом стратегічного планування є розробка механізму реалізації намічених планових заходів.

Стратегічний план, як комплексний плановий документ, скла-дасться з наступних розділів: 1. Зміст. 2. Передмова. 3. Опис органі-зації. 4. Стратегія маркетишу. 5. Стратегія використання конкурент-них переваг. 6. Стратегія виробництва різних видів продукції. 7. Стратегія виробницгва. 8. Стратегія забезпечення виробництва. 9. Стратегія зовнішньоекономічної діяльності. 10. Стратегія розвитку системи менеджменту. 11. Система природоохоронних заходів орга-нізації. 12. Стратегічний фінансовий план. 13. Забезпечення реалізації стратегії підприємства. 14. Додатки.

Даний зміст носить рекомендаційний характер, який може ро-зширюватися і поглиблюватися у залежності від виду підприємства, рівня планування, стратегії та галузі в якій діє організація.

Обґрунтований перелік дій по ухваленню розробки стратегіч-ного плану включає:

1.         Підготовка до роботи. Аналіз рівня планової роботи; вияв-лення проблем і постановка цілей; визначення питань з планування; формування групи спеціалістів для виконання цієї роботи; видання наказу або розпорядження по виконанню роботи.

2.         Інформаційне забезпечення. Встановлення вимог до інфо-рмації та її джерел; визначення каналів і оформлення доступу до ін-формації; визначення переліків і виду інформації; збір і кодування інформації; перевірка вірогідності інформації; фільтрація і якісний аналіз інформації.

3.         Виявлення конкурентоспроможності товару. Дослідження ринку; визначення тенденцій реалізації і виробництва продукції за 5-10 років; виявлення факторів макро- і мікросередовища, що вплива-ють на конкурентоспроможність товарної продукції, сегментація ри-нку; структуризація проблеми і обґрушування основних показників конкурентоспроможності нової продукції.

4.         Ресурсне забезпечення. Визначення ресурсоємності проду-кції; аналіз умов реалізації цілей; прогнозування потреб і цін на різні види ресурсів; прогнозування можливостей виробника і споживача продукції; баланс потреб і можливостей.

5.         Ранжування цілей. Формування і узгодження нормативів поліпшення екологічних, ергономічних і техніко-економічних показ-ників нової продукції; визначення пріоритетів і черговості реалізації

Розділ 10. Планування в організації

цілей; упорядкування цілей за рівнями ієрархії; визначення кінцевих цілей.

6.         Формування завдань. Уточнення складу виконавців і спів-виконавців завдань; формування завдань і термінів виконання конк-ретним виконавцям; прийняття планів виконання і контролю; підго-товка кадрів.

7.         Оформлення планових документів. Вибір форми планово-го докумешу; проведення техніко-економічного обґрушування; офо-рмлення, узгодження і затвердження планового документу; тиражу-вання і доведення до виконавців прийнятого плану.

8.         Реалізація, контроль і мотивація планів. Видання наказу про виконавців; облік, контроль і мотивація виконання планових за-вдань у встановлені терміни; організація регулювання прийнятих планів за вимогами споживачів та інновацій в галузі.

Виконання реалізації стратегічних планів вимагає високої ква-ліфікації виконавців, застосування наукових підходів, принципів пла-нування і сучасних технічних засобів автоматизації.

Навчальний тренінг Основні поняття

Планування. Сіратегічне планування. Адаптація до зовнішнього середовища. Внут-рішня координація. Сіратегічне бачення. Ціль стратегічного планування. Принципи страте-гічного планування. Місія організації. Аналіз зовнішнього і внутрішнього середовища. Осо-бливості стратегічного планування. Задовольняючий, оптимізаційний і адаптаційний підходи в стратегічному плануванні. Реалізація стратегічних планів.