Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
10.2. Місія організації і визначення її цілей : Менеджмент. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

10.2. Місія організації і визначення її цілей


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 

магниевый скраб beletage

Самим істотним рішенням при плануванні є вибір цілей органі-зації. Цілі організації будуються на основі її місії [5, с.101].

Місія є основною, загальною ціллю організації, яка чітко ви-значає причину її існування.

Місія організації охоплює наступне: завдання організації з точ-ки зору її основних послуг та виробів, ринки та технології; зовнішнє середовище, яке визначає принципи діяльності організації; культуру організації.

На досягнення цілей повинні бути сконцентровані усі зусилля організації. Професійному керівникові притаманне формулювання правильної мети та процесу її реалізації, оцінки її досягнення. Цілі організації, які визначені на основі місії, є критерієм для всього про-цесу прийнятгя рішень. Якщо керівники не визначили основної цілі, то вони не матимуть основи для вибору найкращої альтернативи. Чіт-ке визначення цілей передбачає аналіз продукції ринків та її конкуре-нтоспроможності, розмір обороту, частки ринку, прибутків тощо.

Розділ 10. Планування в організації

Цілі повинні відповідати таким вимогам: бути конкретними; мати визначений період планування; бути досяжними і забезпечува-тися ресурсами. Керівництво організації після визначення місії і цілей організації починає роботу зі стратегічного планування, першим кро-ком якого є аналіз зовнішнього середовища.

Аналіз зовнішнього середовища являє собою процес, який допомагає визначити можливості та загрози для досягнення цілей ор-ганізації. Менеджери та спеціалісти повинні визначити: стан в якому знаходиться організація; перспективи її розвитку в майбутньому, a також заходи, для досягнення намічених цілей.

Аналіз зовнішнього середовища дозволяє організації: своєчас-но визначити прояви загроз та можливостей; розробити заходи на ви-падок виникнення непередбачуваних обставин; розробити стратегію, яка сприятиме досягненню поставлених цілей.

Загрози і можливості можуть виникати в різних сферах діяль-ності організації, які класифікують за такими чинниками:

Економічні фактори. Вирішальну роль у виробничо-економічній діяльності підприємства відіграє стан економіки країни і в першу чергу необхідно виділити: рівень зайнятості населення; ста-більність валюти, платіжний баланс країни; питому вагу конкуренто-здатної на зовнішньому і внутрішньому ринках виробленої продукції; середньорічний темп інфляції; питому вагу приватної власності в за-гальній її частині; податкове навантаження на організацію; питому вагу сировини в експорті; рівень розвитку фінансової системи країни, структуру розподілу прибутків населення.

Політичні фактори. Керівницгво організації здійснює свою діяльність, враховуючи політичну сшуацію в країні, відповідно до законів та інших правових норм. Основну увагу при аналізі політич-них факторів рекомендується сконцентрувати на: існуючі тарифи і торгівлю між країнами; митну політику; нормативні акти уряду і міс-цевих органів влади; правове регулювання економіки; стан антимо-нопольного законодавства; кредитну політику і кримінальний стан в державі.

Ринкові фактори. Аналіз цих факторів дозволяє керівному складу організації уточнити стратегію та закріпити окремі її позиції на ринку. Основними напрямками досліджень є: демографічні зміни; рівень конкуренції; місткість вітчизняного ринку та його захище-ність; рівень прибутків населення та їх розподіл; житгєві цикли різ-них товарів та послуг, легкість виходу на ринок.

Розділ 10. Планування в організації

Технологічні фактори. Спеціалісти організації повинні пос-тійно слідкувати за новітніми технологіями, щоб не пропустити тих змін, які становлять загрозу організації. Необхідно своєчасно почати впровадження нових технологій, нової техніки, особливо обчислюва-льної, для проектування нових товарів та послуг, зміни в технології зберігання і реалізації продукції.

Міжнародні фактори. Можливості або загрози організації в значній мірі залежать від міжнародних відносин, законів в різних кра-їнах, доступу до ресурсів інших країн. Аналіз цих факторів набуває важливого значення із вступом України до COT, після відмови країни від державної монополії на зовнішню торгівлю. Організація повинна ретельно відслідковувати зміни на зовнішньому ринку у зв’язку із лі-бералізацією міжнародної торгівлі, приймати зусилля по захисту віт-чизняного ринку та окремих галузей проти іноземних конкурентів.

Фактори конкуренції. Аналіз цих факторів дозволяє організа-ції визначити: цілі конкурентів; дати оцінку їх поточних стратегій; зробити огляд передумов відносно конкурентів та галузі; поглиблено вивчити їх сильні та слабкі сторони. В ході проведеного аналізу ви-значаються питання стосовно поточної роботи конкурентів та їх мож-ливостей, задоволеності їх станом свого бізнесу, зміною стратегії конкурентів та інше.

Соціальні фактори. Ці фактори включають зміни суспільних цінностей, сподівання, відбивають відношення, права і звичаї суспі-льства. Дослідженнями встановлено що вони приносять багато незру-чностей самій організації, особливо в умовах економічної нестабіль-ності. 3 цих причин організація, як соціальна система, повинна прис-тосовуватися до зовнішнього середовища, де ряд факторів соціально-го середовища набув особливого значення. До них відносяться: загос-трені національні почутгя в різних регіонах країни; ставлення насе-лення до підприємництва; розвиток руху з питань захисту спожива-чів; зростання суспільних цінностей; зміна ролі керівників на вироб-ницгві; підвищення ролі жінок та національних меншин у суспільстві.

Аналіз внутрішнього середовища. Аналіз внутрішнього се-редовища дозволяє організації визначити її сильні та слабкі сторони, а також можливості та загрози. Управлінське дослідження лежить в основі аналізу внутрішнього середовища, який охоплює наступні проблеми організації: частка ринку та конкурентоздатність продукції; асортимент та якість товарів та послуг; обслуговування продажу; peРозділ 10. Планування в організації

клама просування товару; прибуток та демографічний стан організа-ції.

Аналіз внутрішнього середовища проводиться для виявлення внутрішніх слабких сторін, які можуть ускладнити загрози, пов'язані із зовнішніми небезпеками. Аналіз складається із наступних складо-вих: маркетингу, фінансів, виробничої бази, кадрових ресурсів і куль-тури організації.