Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Розділ 10. Планування в організації 10. Планування в організації 10.1. Види планів, стратегічне планування : Менеджмент. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

Розділ 10. Планування в організації 10. Планування в організації 10.1. Види планів, стратегічне планування


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 

магниевый скраб beletage

Планування є основною функцією менеджменту, яка зв'язує разом всі управлінські функції. Без планування організація не взмозі чітко визначити свої цілі і напрямки діяльності.

Планування - це вид управлінської діяльності, який визначає перспективу і майбутній стан організації, шляхи і способи його дося-гнення.

Процес планування допомагає прийнятгю обґрунтованих управлінських рішень. Його мета полягає у визначенні необхідної кі-лькості ресурсів, впровадженні нововведень для адекватного реагу-вання на зміни зовнішнього середовища. Планування є необхідною передумовою успішної діяльності організації в майбутньому, є про-цесом підготовки обґрунтованих перспективних рішень. В залежності від строку планового періоду розрізняють короткострокові плани ор-ганізації (до одного року), середньострокові (від одного до п'яти ро-ків) і довгострокові (від п'яти до десяти років).

Економічна нестабільність світової економіки, динамічні тех-нологічні зрушення у виробницгві, постійно змінюючи конкурентні умови ринку вимагають удосконалення процесу стратегічного плану-вання.

Стратегічне планування представляє собою дії і рішення ке-рівницгва по розробці специфічних стратегій, які допомагають орга-нізації досягти своїх цілей. Стратегічне планування сприяє прийнят-тю управлінських рішень по комплексним проблемам діяльності ор-ганізації: визначенню розмірів інвестицій і джерел їх фінансування; впровадженню прогресивних технологій; диверсифікації виробництва і оновленню випускаємої продукції; удосконаленню управління орга-нізацією.

Передумовами стратегічного планування є: стрімкі зміни у зо-внішньому середовищі організації, які викликані сучасним етапом науково-технічного розвитку і посиленням конкуренції за ресурси і ринки збуту; інтернаціоналізація ділового житгя; принципіальні змі-ни ролі людини у виробницгві і зростання її творчих можливостей.

Ці та інші обставини обумовлюють невизначеність шляхів ро-звитку організації та її оточення, навіть у найближчій перспективі. Одним із засобів часткового послаблення цієї невизначеності є розроРозділ 10. Планування в організації

бка стратегічних планів. Головним результатом стратегічного плану-вання є прийнятгя обґрунтованих інвестиційних рішень по всім на-прямкам діяльності організації, а також створення ефективних перед-умов для оперативного і поточного планування.

Стратегічне планування - це системний, аналітичний підхід, який аналізує бізнес і навколишнє середовище, як єдине ціле. Страте-гічне планування забезпечує опрацювання інтегрованого, координо-ваного і послідовного бачення шляху, яким організація бажає просу-ватися, що сприяє швидкій її адаптації до змін зовнішнього економі-чного середовища.

В стратегічному плануванні виділяють чотири основних виду управлінської діяльності: розподіл ресурсів, адаптація до зовнішнього середовища, внутрішня координація і організаційне стратегічне ба-чення[11,с.189].

Розподіл ресурсів включає розподіл фондів, управлінських ка-дрів і технологічного досвіду.

Адаптація до зовнішнього середовища включає всі дії стра-тегічного характеру, які поліпшують відношення організації з ото-ченням. Необхідно адаптуватися як до сприятливих зовнішніх умов, так і до небезпечних, визначати відповідні варіанти, які забезпечать ефективне пристосування стратегії до зовнішніх умов.

Внутрішня координація включає координацію стратегічної діяльності для врахування сильних і слабких сторін організації в ці-лях досягнення ефективної інтеграції внутрішніх операцій.

Організаційне стратегічне бачення - передбачає системне вивчення менеджерами минулих стратегічних рішень. Здатність ме-неджерів вчитися на досвіді дає можливість правильно скорегувати стратегічні напрямки організації і підвищити якість управління.

В цілому динамічна природа організацій заважає введенню єдиної специфічної моделі процесу планування. На рис. 10.1 показані найбільш істотні управлінські функції, за допомогою яких плани стають дієвими.

Ціль стратегічного планування дати комплексне обґрунту-вання проблем, з якими може стикнутися організація в майбутньому, і на цій основі розробити показники розвитку на плановий період.

Розділ 10. Планування в організації

 

Реалізація стратегії    *—      Вибір стратегії

МІСІЯ організації

I

Оцінка стратегії

Цілі організації

Оцінкатааналіз

зовнішнього середовища

Визначення сильних і слабких

сторін

Аналіз стратегіч-них альтернатив

Рис. 10.1. Процес стратегічного планування

В основі розробки стратегічного плану знаходиться:

аналіз перспектив розвитку організації, задачею якого є визна-чення факторів, які впливають на її розвиток;

аналіз позицій в конкурентній боротьбі, яка дозволяє визначи-ти конкурентоспроможність продукції і заходи по покращенню ре-зультатів роботи;

вибір стратегії на підставі аналізу перспектив розвитку органі-зації по різним видам діяльності з урахуванням забезпеченості ресур-сами;

аналіз напрямків диверсифікації видів діяльності, пошук но-вих, більш ефективних видів і визначення очікуваних результатів.

Вибір стратегії повинен відповідати потенціалу організації. Якість стратегічних планів визначається глибиною і широтою засто-совування наукових підходів і принципів планування.

До принципів стратегічного планування відносяться [11, с.190-192]:

Спадковість стратегічного і поточного планів означає, що по-точні плани або розділи бізнес-плану повинні повторювати основні розділи стратегічних. Кількість планових показників в короткостро-кових планах повинна бути більшою, ніж у стратегічних. Показники бізнес-плану не повинні суперечити затвердженим показникам стра-тегії організації.

Соціальна орієнтація передбачає соціальний розвиток колек-тиву поряд з технічними, технологічними, економічними проблема-ми, екологією, безпекою та ергономічністю випускаємої продукції.

Ранжування об’єктів планування по важливості необхідно здійснювати для раціонального розподілу існуючих ресурсів. Напри-клад, якщо вироблені товари мають майже однаковий рівень конку-рентоспроможності, доцільно спочатку направити ресурси на підвиРозділ 10. Планування в організації

щення конкурентоспроможності продукції, яка має більшу долю в ор-ганізації.

Узгодження з параметрами зовнішнього середовища систе-ми менеджменту досягається за допомогою аналізу динаміки цих па-раметрів і дослідження їх впливу на планові показники.

Варіантність забезпечусться розробкою не менше трьох аль-тернативних варіантів досягнення однієї тієї ж цілі і вибором оптима-льного варіанту з найменшими витратами.

Збалансованість передбачає спадковість балансу показників за ієрархією, наприклад функціональної моделі об'єкта, вартісної мо-делі, балансу надходження і розподілу ресурсів та ін. Одночасно по важливим показникам необхідно забезпечити резерв.

Економічна обґрунтованість є одним із важливих принципів планування. Остаточний вибір варіанта планових показників повинен здійснюватися тільки після проведення системного аналізу, прогно-зування, оптимізації і економічного обґрунтування альтернативних варіантів.

Автоматизація систем планування застосування сучасних інформаційних технологій і комп'ютерної техніки, яка забезпечує ко-дування інформації на основі класифікації, її єдність і облік змін по стадіям життєвого циклу об'єкта планування, швидку обробку, на-дійне зберігання і передачу особі, яка приймає рішення.

Забезпечення зворотнього зв'язку передбачає можливість особи - споживача планів представляти пропозиції розробнику про їх зміни (коригування).

Врахувати всі розглянуті принципи стратегічного планування дуже важко, це зможуть зробити потужні організації, які мають ква-ліфіковані кадри, сучасні інформаційні технології і необхідні ресурси. Основними тенденціями в плануванні в умовах жорсткої конкуренції є наступні: скорочення строків розробки планів; підвищення їх якості за рахунок зменшення їх кількості; застосування принципів плану-вання; впровадження сучасних методів оптимізації і впровадження концепції маркетингу.

Системний підхід до формування стратегічних планів включає наступну послідовність дій [10, с.245-257]:

1.         Визначити місію організації - її головні задачі.

2.         Обґрушувати задачі проміжних етапів - визначити, що по-винна зробити організація для виконання своєї місії.

Розділ 10. Планування в організації

3.         Провести аналіз оточуючого середовища: внутрішнього -оцінки сильних і слабих сторін організації; зовнішнього - оцінки сприятливих можливостей і загрозливих сшуацій, які можуть виник-нути перед організацією.

4.         Проаналізувати існуючі стратегії - визначити їх взає-мозв'язки на підставі аналізу зовнішнього оточення.

5.         Визначити стратегічні проблеми на підставі проведеного аналізу справ.

6.         Розробити нові або переробити старі стратегії і внести поп-равки до цілей в світлі аналізу стратегічних проблем.

7.         Прийняти рішення відносно критичних факторів успіху в досягненні поставленої цілі та впровадженні стратегії.

8.         Підготувати робочі плани, плани ресурсів і проектів, які до-зволяють виконати стратегію і задовольнити вимоги критичних фак-торів успіху.

9.         Здійснити плани.

10.       Аналізувати результати і порівнювати їх з планами і поточною інформацією, яку бажано використовувати для зміни стратегій і

планів.